หน้าหลัก ภารกิจของฝ่าย บุคลากร ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรม สถานที่ติดต่อ แผนผังเว็บไซต์
รวมลิงค์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์
กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย
ฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุง
ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร
ฝ่ายแผนข่ายและจัดสรรความถี่
กลุ่มงานโทรคมนาคม
rid website
kromchol.com
E-Service

       แบบฟอร์ม                               โทรศัพท์-โทรสาร

               - ใบเปิดงานของฝ่าย                                    - การเขียนเลขหมายโทรศัพท์  
                 - แบบสอบถาม audio                                     - ประวัติโทรสาร
           
     - แบบสอบถาม tel-fax                                  - ประวัติโทรศัพท์  
               
             

                                                                           
  ช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

                 - รวมวงจรอิเล็กทรอนิกส์                     - การอ่านคู่สายโทรศัพท์               - โค้ด ว วิทยุสื่อสาร 
                    - สายนำสัญญาณ                               - ทรานซิสเตอร์
                    - ใยแก้วนำแสง                                    - การอ่านค่ารีซิสเตอร์
                - สายแลน                                  - คาปาซิเตอร์
          
 

    ข่าวประชาสัมพันธ์  
           
          - หนังสือเวียน สลก.                                                 - หนังสือเวียน ฝซส.              

             - หนังสือเวียน สบค.
             - คำสั่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 


 

  

Powered by: Panomphyr
ฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน กรุงเทพฯ
Email: nomphyr@mail.rid.go.th  โทร. 0 2241 0386 , 2401 , 2396