วิสัยทัศน์ของสำนักกฎหมายและที่ดิน "สำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ทางด้านกฎหมายและจัดหาที่ดิน" ~
 
  
   

นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน


เมนูหลัก

วิสัยทัศน์กรมชลประทาน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนการจัดการความรู้
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงานผลปฏิบัติราชการ
คำสั่ง/หนังสือเวียน/มติ ครม.
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
คู่มือปฏิบัติงานและกฎหมายชลประทาน
แนวปฏิบัติงาน
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย
บทความวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครอง

ระบบสารสนเทศภายใน

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสั่งกรมชลประทาน
ประกาศกรมชลประทาน
หนังสือเวียน สบค.
หนังสือเวียน สลก.
ภาพกิจกรรม
สมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน

 ระบบสารสนเทศภายนอก
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน
ระบบงานเงินค่าจ้าง Online (Fad Slip)
ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leave)

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจเวบไซค์สำนักฯ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย


เริ่มสำรวจ 1 พ.ย. 59
สำรวจผลแบบสำรวจ


   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
120
เมื่อวาน
166
เดือนนี้
2,665
เดือนที่แล้ว
3,764
ปีนี้
28,298
ปีที่แล้ว
104,201
สถิติเริ่มนับตั้งแต่ 09/03/2014 เวลา 00.39
 

     สำหรับผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ

     รูปภาพกิจกรรมสำนักกฎหมายและที่ดิน


 การประชุมนิติกรประจำสำนักงานชลประทาน ครั้งที่ 2/2560  
การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานจัดหาที่ดินกรณีเวนคืน(งานคณะที่ 7)
 

ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่3/2560 17 สิงหาคม 2560
 

การประชุมคณะจัดการองค์ความรู้2/2560
  

สัมภาษณ์พิเศษ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในหัวข้อเรื่องนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี ๒๕๖๐

เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 10 สิงหาคม 2560
1. ระเบียบวาระการประชุม
2. รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 (เสนอเพื่อรับรอง)
3. รายงานความก้าวหน้า เดือนกรกฎาคม 2560 (เสนอเพื่อทราบ)
4. ร่างคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเสนอกลั่นกรอง (เสนอเพื่อพิจารณา)
คณะที่ 1 กระบวนงานการออกคำสั่งทางปกครอง และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (นำเสนอวันที่ 10 ส.ค.)
คณะที่ 2 กระบวนงานการจัดทำแผนงานและงบประมาณที่ดิน
คณะที่ 3 กระบวนงานการจัดเก็บเอกสารการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการชลประทาน (นำเสนอวันที่ 10 ส.ค.)
คณะที่ 4 กระบวนงานการส่งคืนที่ราชพัสดุ (นำเสนอวันที่ 10 ส.ค.)
คณะที่ 5 กระบวนงานจัดหาที่ดิน กรณีการเจรจาตกลงซื้อขาย
คณะที่ 6 กระบวนงานจัดหาที่ดิน กรณีการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532
คณะที่ 7 กระบวนงานจัดหาที่ดิน กรณีการเวนคืน (นำเสนอวันที่ 10 ส.ค.)

**ร่างคู่มือการปฏิบัติงานทั้ง 7 กระบวนงาน อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอกลั่นกรอง ซึ่งยังไม่เป็นที่สุด***
เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
องค์ความรู้ที่ ๑
การประกาศทางน้ำชลประทานเพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง(กรณีการบริหารจัดการน้ำชลประทาน)

 

องค์ความรู้ที่ ๒

องค์ความรู้ที ๓
มาตรการบังคับทางปกครอง ในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน

เท

ร่างที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาเบื้องต้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนเพื่อประกอบการรับฟังความคิดเห็น (ยังอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ร่าง ฯ ปรับตามมติ กรธ. วันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐

    บทความ / สาระน่ารู้

 

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๖ แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๕
ภาค ๑ ภาคทั่วไป
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๕
ภาค ๒ แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง
       

    รายงานผลการปฏิบัติราชการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรอง รอบระยะเวลา 10 เดือน
     คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักกฎหมายและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

     หนังสือเวียน
ภรรยาคุณ อนุชิต ตะภาถึงแก่กรรม สปช.6  
บิดาของนายทองเปลว กองจันทร์ รธบ. ถึงแก่กรรม  
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
รับมอบหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเล่มที่ ๖ (นำลงเวบไซต์ของ สมด.แล้ว)  
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.......  
นายประชุม พิสัยพันธ์ุ อดีตข้าราชการสำนักกฎหมายและที่ดินถึงแก่กรรม  
นายสายัณห์ สมคำ อดีตลูกจ้างสำนักกฎหมายและที่ดินถึงแก่กรรม  
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2559  
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรม ฯ ข ๑๔๒๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙  
 
  

    ร่างระเบียบว่าด้วยการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทานและตารางเปรียบเทียบ
ร่าง-ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน
ตารางเปรียบเทียบร่างระเบียบกรม2559
 
 

RID WATER For All


 
 
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยทีมงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน 
แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 โทร 0-2241-0740-9 ต่อ 2311 โทร 0-2241-2357
 ติดต่อทาง email : kmlawland@hotmail.com