วิสัยทัศน์ของสำนักกฎหมายและที่ดิน "สำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ทางด้านกฎหมายและจัดหาที่ดิน" ~
 
  
   

นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน


เมนูหลัก

วิสัยทัศน์กรมชลประทาน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนการจัดการความรู้
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงานผลปฏิบัติราชการ
คำสั่ง/หนังสือเวียน/มติ ครม.
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
คู่มือปฏิบัติงานและกฎหมายชลประทาน
แนวปฏิบัติงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย
บทความวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครอง

ระบบสารสนเทศภายใน

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสั่งกรมชลประทาน
ประกาศกรมชลประทาน
หนังสือเวียน สบค.
หนังสือเวียน สลก.
ภาพกิจกรรม
สมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน

 ระบบสารสนเทศภายนอก
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน
ระบบงานเงินค่าจ้าง Online (Fad Slip)
ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leave)

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจเวบไซค์สำนักฯ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย


เริ่มสำรวจ 1 พ.ย. 59
สำรวจผลแบบสำรวจ


   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
30
เมื่อวาน
65
เดือนนี้
1,846
เดือนที่แล้ว
2,333
ปีนี้
21,373
ปีที่แล้ว
46,130
สถิติเริ่มนับตั้งแต่ 09/03/2014 เวลา 00.39
 

     สำหรับผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ


     รูปภาพกิจกรรมสำนักกฎหมายและที่ดิน


 อธิบดีกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร ณ สำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี  
ประชุมชี้แจงราษฏรโครงการประตูระบายน้ำทุ่งชาว จังหวัดเชียงราย
 

ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการเสมือนจริง RID Creativity & Innovation 2020"งานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118"
 

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายร้อยเอ็ด
  

ขอความเห็นหรือข้อเสนอแนะ เรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ ...

- ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ...

- บันทึกข้อความ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ...

คู่มือการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- คณะที่ 1 กระบวนการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530

- คณะที่ 2 กระบวนการขอออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เป็นกรณีที่มีความจำเป็น โดยเร่งด่วน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530

- คณะที่ 3 การดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

- คณะที่ 4 ขั้นตอนการบังคับคดีแพ่ง

- คณะที่ 5 การปฏิบัติงานการขอใช้ที่ดินสาธารณะ

- คณะที่ 6 การปฏิบัติงานการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

- คณะที่ 7 การปฏิบัติงานจัดที่ดินอพยพ

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- คณะที่ 1 กระบวนการขอออกประกาศทางน้ำชลประทานตามมาตรา 5

- คณะที่ 1 กระบวนการขอออกกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานเป็นทางน้ำชลประทานฯ ตามมาตรา 8

- คณะที่ 2 กระบวนงานด้านนิติกรรมและสัญญา

- คณะที่ 3 กระบวนการดำเนินการสอบข้อเท็จจริง

- คณะที่ 4 กระบวนงานการปฏิบัติงานกรณีคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ถูกฟ้องในคดีปกครอง

- คณะที่ 5 กระบวนการด้านการตรวจสอบบัญชีค่าทดแทนสินทรัพย์ กรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ์

- คณะที่ 5 กระบวนการด้านการตรวจสอบบัญชีค่าทดแทนสินทรัพย์ กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์

- คณะที่ 6 กระบวนงานการขอใช้ที่ป่า

- คณะที่ 7 กระบวนงานการขอใช้ที่ ส.ป.ก.

- คณะที่ 8 กระบวนงานการจัดทำคำสั่งทางแกครองและการใช้มาตรการบังคับทางแกครองที่เกี่ยวกับการจัดหาที่ดิน

- คณะที่ 9 กระบวนงานหาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. กระบวนงานการออกคำสั่งทางปกครอง และการพิจารณาอุทธรณ์ คำสั่งทางปกครอง เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

2. กระบวนงานการจัดทำแผนงานและงบประมาณที่ดิน

3. กระบวนงานการจัดเก็บเอกสารการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการชลประทาน

4. กระบวนงานการส่งคืนที่ราชพัสดุ

5. กระบวนงานจัดหาที่ดิน กรณีการเจรจาตกลงซื้อขาย

6. กระบวนงานจัดหาที่ดิน กรณีการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532

7. กระบวนงานจัดหาที่ดิน กรณีการเวนคืน

 

เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
องค์ความรู้ที่ ๑
การประกาศทางน้ำชลประทานเพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง(กรณีการบริหารจัดการน้ำชลประทาน)

 

องค์ความรู้ที่ ๒

องค์ความรู้ที ๓
มาตรการบังคับทางปกครอง ในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน

 

ร่างที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาเบื้องต้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนเพื่อประกอบการรับฟังความคิดเห็น (ยังอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ร่าง ฯ ปรับตามมติ กรธ. วันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐

 

    บทความ / สาระน่ารู้

 

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดประจำปี พ.ศ. 2562 แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๖ แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๕
ภาค ๑ ภาคทั่วไป
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๕
ภาค ๒ แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง
       

    รายงานผลการปฏิบัติราชการ
แบบรายงานผลตัวชี้วัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบระยะเวลา 11 เดือน
     คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักกฎหมายและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

     หนังสือเวียน
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (หมวด 700)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว หมวด 700 ตำแหน่งนิติกร ฝ่ายกฎหมาย  
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายัน หมวด 700  
ข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 13 กันยายน 2560  
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  
ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561  
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
รับมอบหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเล่มที่ ๖ (นำลงเวบไซต์ของ สมด.แล้ว)  
 
  

    ร่างระเบียบว่าด้วยการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทานและตารางเปรียบเทียบ
ร่าง-ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน
ตารางเปรียบเทียบร่างระเบียบกรม2559
 
 

RID WATER For All 
 

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยทีมงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน 
แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 โทร 0-2241-0740-9 ต่อ 2311 โทร 0-2241-2357
 ติดต่อทาง email : kmlawland@hotmail.com