วิสัยทัศน์ของสำนักกฎหมายและที่ดิน "สำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ทางด้านกฎหมายและจัดหาที่ดิน" ~
 
  
   

นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน


เมนูหลัก

วิสัยทัศน์กรมชลประทาน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนการจัดการความรู้
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงานผลปฏิบัติราชการ
คำสั่ง/หนังสือเวียน/มติ ครม.
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
คู่มือปฏิบัติงานและกฎหมายชลประทาน
แนวปฏิบัติงาน
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย
บทความวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครอง

ระบบสารสนเทศภายใน

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสั่งกรมชลประทาน
ประกาศกรมชลประทาน
หนังสือเวียน สบค.
หนังสือเวียน สลก.
ภาพกิจกรรม
สมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน

 ระบบสารสนเทศภายนอก
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน
ระบบงานเงินค่าจ้าง Online (Fad Slip)
ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leave)

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจเวบไซค์สำนักฯ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย


เริ่มสำรวจ 1 พ.ย. 59
สำรวจผลแบบสำรวจ


   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
63
เมื่อวาน
87
เดือนนี้
1,394
เดือนที่แล้ว
2,270
ปีนี้
1,394
ปีที่แล้ว
38,521
สถิติเริ่มนับตั้งแต่ 09/03/2014 เวลา 00.39
 

     สำหรับผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ

      คู่มือปฏิบัติงานและกฎหมายชลประทาน
คู่มือ การปฏิบัติงานด้านคดี (2015-05-20)
คู่มือ การปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (2015-05-20)
คู่มือ การปฏิบัติงานด้านนิติกรรมและสัญญา (2015-05-20)
คู่มือ การปฏิบัติงานการประกาศทางน้ำชลประทาน ตามมาตรา 5 การออกกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 8 และการขออนุญาตใช้น้ำชลประทาน (2015-05-20)
คู่มือ การปฏิบัติงานการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ และที่ดินอื่นของรัฐ (2015-05-20)
คู่มือ การปฏิบัติงานการจัดหาที่ดินและการเวนคืออสังหาริมทรัพย์ (2015-05-20)
เอกสารประกอบการเสนอขอออกพระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่ในบริเวณที่จะเวนคืน (2014-03-11)
แนวทางการปฏิบัติกรณีทรัพย์สินของราชการได้รับเสียหายจากภัยธรรมชาติิ (2014-03-11)
    
 
 

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยทีมงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน 
แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 โทร 0-2241-0740-9 ต่อ 2311 โทร 0-2241-2357
 ติดต่อทาง email : kmlawland@hotmail.com