วิสัยทัศน์ของสำนักกฎหมายและที่ดิน "สำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ทางด้านกฎหมายและจัดหาที่ดิน" ~
 
  
   

นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน


เมนูหลัก

วิสัยทัศน์กรมชลประทาน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนการจัดการความรู้
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงานผลปฏิบัติราชการ
คำสั่ง/หนังสือเวียน/มติ ครม.
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
คู่มือปฏิบัติงานและกฎหมายชลประทาน
แนวปฏิบัติงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย
บทความวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครอง

ระบบสารสนเทศภายใน

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสั่งกรมชลประทาน
ประกาศกรมชลประทาน
หนังสือเวียน สบค.
หนังสือเวียน สลก.
ภาพกิจกรรม
สมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน

 ระบบสารสนเทศภายนอก
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน
ระบบงานเงินค่าจ้าง Online (Fad Slip)
ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leave)

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจเวบไซค์สำนักฯ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย


เริ่มสำรวจ 1 พ.ย. 59
สำรวจผลแบบสำรวจ


   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
20
เมื่อวาน
93
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,878
ปีนี้
22,405
ปีที่แล้ว
46,130
สถิติเริ่มนับตั้งแต่ 09/03/2014 เวลา 00.39
 

     สำหรับผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ

     วิสัยทัศน์กรมชลประทาน
วิสัยทัศน์ :
"องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการภายในปี 2579"
พันธกิจ
  1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล  
  2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม  
  3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม  
  4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ  
     
  ค่านิยม  
  WATER for all
 
  Work Smart      :   เก่งงาน เก่งคิด
 
  Accountability   :   รับผิดชอบงาน  
  Teamwork & Networking    :   ร่วมมือ ร่วมประสาน  
 
  Expertise    :   เชี่ยวชาญงานที่ทำ  
  Responsiveness   :   นำประโยชน์สู่ประชาชน
 
 
 
  Work Smart      :   เก่งงาน เก่งคิด
 
                     หมายถึง ใช้ความรอบรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนงานอย่างสม่ำเสมอ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างทันการณ์  
  Accountability    :  รับผิดชอบงาน
 
                     หมายถึง รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรับการตรวจสอบ และรับฟังข้อสเนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง  
  Teamwork  & Networking : ร่วมมือ ร่วมประสาน
 
                     หมายถึง สามารถทำงานร่วบกับผู้อื่น สร้างเครือข่ายในการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เพื่อประโยชน์ในงาน   
  Expertise : เชี่ยวชาญงานที่ทำ
 
                     หมายถึง ศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ  
  Responsiveness : นำประโยชน์สู่ประชาชน
   
                      หมายถึง เต็มใจช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แก้ปัญหา พร้อมให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม    
     
  วัฒนธรรมกรมชลประทาน  
             เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ  ทำงานมีมาตรฐาน  บูรณาการเพื่อประชาชน    
             กรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ  ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติงานด้วยระบบงานมาตรฐานอันทันสมัย ใส่ใจการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน  เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง  
     
  ประเด็นยุทธศาสตร์    
  1. การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน    
  2. การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ    
  3. การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจ    
  4.การเสริมอำนาจประชาชนในระดับพื้นที่ การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหารงานจัดการน้ำปละชลประทาน    
  5.การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ    
       
  เป้าประสงค์  
  กรมชลประทาน ได้กำหนดเป้าประสงค์ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ด้าน คือ  
  ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และด้านการ  
  พัฒนาองค์กร มีจำนวน 14 เป้าประสงค์ คือ  
  ก. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  
  1. มีแหล่งเก็บกักน้ำและมีปริมาณน้ำที่จัดการได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน  
  2. การบริหารจัดการน้ำโดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ำที่มีคุณภาพอย่างทั่วภึงและเป็นธรรม ตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี  
  3. ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ลดลงอันเนื่องมาจากอุทกภัยและภัยแล้ง  
  4.ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ไปสู่ระดับการเสริมอำนาจการบริหารจัดการการชลประทาน  
  5. เป็นองค์กรอัจฉริยะ  
  ข. ด้านคุณภาพการให้บริการ  
  6. การคาดการสถานการณ์น้ำมีความทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของกรมชลประทานที่ทันต่อเหตุการณ์  
  7. เพื่มเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้น้ำ  
  ค. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  
  8.การปรับเปลี่ยนการใช้น้ำภาคเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
  9. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทางการเกษตรในพื้นที่ชลประทาน  
  10. ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นและจังหวัดในการพัฒนาโครงการ  
  ง. ด้านการพัฒนาองค์กร  
  11. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ที่เหมาะสมในงานชลประทาน  
  12.กระบวนงานที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการทำงานบนฐานดิจิตัล เทคโนโลยีและสารสนเทศ  
  13.บุคลากรมีสมรรถนะสูง  
  14.มีผลงานการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ประโยชน์ในงานชลประทาน
 

 
 

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยทีมงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน 
แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 โทร 0-2241-0740-9 ต่อ 2311 โทร 0-2241-2357
 ติดต่อทาง email : kmlawland@hotmail.com