วิสัยทัศน์ของสำนักกฎหมายและที่ดิน "สำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ทางด้านกฎหมายและจัดหาที่ดิน" ~
 
  
   

นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน


เมนูหลัก

วิสัยทัศน์กรมชลประทาน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนการจัดการความรู้
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงานผลปฏิบัติราชการ
คำสั่ง/หนังสือเวียน/มติ ครม.
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
คู่มือปฏิบัติงานและกฎหมายชลประทาน
แนวปฏิบัติงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย
บทความวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครอง

ระบบสารสนเทศภายใน

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสั่งกรมชลประทาน
ประกาศกรมชลประทาน
หนังสือเวียน สบค.
หนังสือเวียน สลก.
ภาพกิจกรรม
สมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน

 ระบบสารสนเทศภายนอก
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน
ระบบงานเงินค่าจ้าง Online (Fad Slip)
ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leave)

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจเวบไซค์สำนักฯ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย


เริ่มสำรวจ 1 พ.ย. 59
สำรวจผลแบบสำรวจ


   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
29
เมื่อวาน
81
เดือนนี้
243
เดือนที่แล้ว
2,780
ปีนี้
12,947
ปีที่แล้ว
46,130
สถิติเริ่มนับตั้งแต่ 09/03/2014 เวลา 00.39
 

     สำหรับผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ

หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > การประชุมหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล

     การประชุมหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล
 
วันที่ : 2018-08-17 เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นายศักดา กาญจนเสน และนางบุรี อาจโยธา พร้อมด้วยราษฎรจำนวน ๘ คน ได้มาหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล โดยมีผู้แทนกรมชลประทานร่วมประชุมหารือประกอบด้วย นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร (รธร) นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๘ (ผส.ชป.๘) นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน (ผส.มด.) นายภานรินทร์ ภาณุพินทุ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (ผคบ.มูลล่าง) นายไวทิต โอชวิช ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน (ผวง.ผง.) นายสุเทพ ลาภเหลือ ผู้อำนวยการส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักกฎหมายและที่ดิน (ผกส.มด) นายวริษฐ์ ทองจุไร หัวหน้าฝ่ายประสานงานรังวัดที่ดิน ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (ปร.สธ.) นางสาวหทัย รักษ์ทอง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๔ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๒ (จด.๔/๒ มด.) นายณัฐนัย คล้าผึ้ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนที่ดินและแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักกฎหมายและที่ดิน (ทก.มด.) และผู้แทนสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน สามเสน
 
                 
  
 

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยทีมงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน 
แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 โทร 0-2241-0740-9 ต่อ 2311 โทร 0-2241-2357
 ติดต่อทาง email : kmlawland@hotmail.com