วิสัยทัศน์ของสำนักกฎหมายและที่ดิน "สำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ทางด้านกฎหมายและจัดหาที่ดิน" ~
 
  
   

นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน


เมนูหลัก

วิสัยทัศน์กรมชลประทาน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนการจัดการความรู้
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงานผลปฏิบัติราชการ
คำสั่ง/หนังสือเวียน/มติ ครม.
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
คู่มือปฏิบัติงานและกฎหมายชลประทาน
แนวปฏิบัติงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย
บทความวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครอง

ระบบสารสนเทศภายใน

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสั่งกรมชลประทาน
ประกาศกรมชลประทาน
หนังสือเวียน สบค.
หนังสือเวียน สลก.
ภาพกิจกรรม
สมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน

 ระบบสารสนเทศภายนอก
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน
ระบบงานเงินค่าจ้าง Online (Fad Slip)
ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leave)

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจเวบไซค์สำนักฯ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย


เริ่มสำรวจ 1 พ.ย. 59
สำรวจผลแบบสำรวจ


   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
94
เมื่อวาน
76
เดือนนี้
887
เดือนที่แล้ว
2,469
ปีนี้
16,060
ปีที่แล้ว
46,130
สถิติเริ่มนับตั้งแต่ 09/03/2014 เวลา 00.39
 

     สำหรับผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ

หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > ประชุมหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่ดินและการจัดที่ดินอพยพ ครั้ง 1/2562

     ประชุมหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่ดินและการจัดที่ดินอพยพ ครั้ง 1/2562
 
วันที่ : 2019-01-01 วันนี้พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่ดินและการจัดที่ดินอพยพ โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง และผู้แทนของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน ซึ่งมีสาระสำคัญในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2520 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2527 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2536 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2545 ในการนี้ ได้นำประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศกระแสร์พระบรมราชโองการ เรื่อง ขยายการหวงห้าม และจัดซื้อที่ดินสำหรับสร้างการทดน้ำไขน้ำในบริเวณเชียงรากน้อยและบางเหี้ย พุทธศักราช 2467 บรรจุในวาระเพื่อพิจารณาด้วย
 
                                 
  
 

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยทีมงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน 
แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 โทร 0-2241-0740-9 ต่อ 2311 โทร 0-2241-2357
 ติดต่อทาง email : kmlawland@hotmail.com