"กรมชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย"
 
  
   

นายสิทธิวัตร  แสงสิริไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน


     เมนูหลัก
วิสัยทัศน์กรมชลประทาน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนการจัดการความรู้
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงานผลปฏิบัติราชการ
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
คู่มือปฏิบัติงานและกฎหมายชลประทาน
แนวปฏิบัติงาน
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย

     ระบบสารสนเทศภายใน
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสั่งกรมชลประทาน
ประกาศกรมชลประทาน
หนังสือเวียน สบค.
หนังสือเวียน สลก.
ภาพกิจกรรม
สมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน

     ระบบสารสนเทศภายนอก
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

     เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
129
เมื่อวาน
171
เดือนนี้
1,145
เดือนที่แล้ว
3,968
ปีนี้
28,751
ปีที่แล้ว
38,521
สถิติเริ่มนับตั้งแต่ 09/03/2014 เวลา 00.39

     สำหรับผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ

     หนังสือเวียน สำนักกฎหมายและที่ดิน
ข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 13 กันยายน 2560 (2017-09-15)
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ (2017-09-15)
ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 (2017-09-15)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (2017-09-15)
รับมอบหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเล่มที่ ๖ (นำลงเวบไซต์ของ สมด.แล้ว) (2017-03-15)
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ....... (2017-02-10)
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2559 (2016-12-28)
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรม ฯ ข ๑๔๒๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ (2016-10-26)
ทิศทางการปฏิบัติงานของกรมชลประทานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (2016-10-13)
สำรวจความคิดเห็นการกำหนดเส้นทางสั่งสมประสบการณ์(Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆของกรมชลประทาน (2016-10-10)
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (2016-09-29)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อลงในวารสารวิชาการ "ชลสาร" ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (2016-09-29)
สรุปผลการประชุมหารือระหว่างคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อนวัตกรรม กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2016-09-29)
สรุปรายงานตามระเบียบวาระการประชุมและข้อสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๙ (2016-09-29)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ (2016-09-29)
สำเนา คส.กรม ที่ ข7/9/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (2016-09-27)
สำเนา คส. กรม ที่ ข7/8/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (2016-09-27)
คู่มือการใช้งานและระบบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ (2016-09-06)
แจ้งรายงานการประชุม/สัมมนานโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (2016-09-06)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 7/5/2559 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (2016-09-02)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข1030/2559 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (2016-09-02)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ (2016-08-29)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนงาน เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาองค์กร (2016-08-29)
การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (2016-08-23)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข7/4/2559 ลว.11 สิงหาคม 2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (2016-08-18)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 7/3/2559 ลว. 11 สิงหาคม 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (2016-08-18)
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 936/2559 ลว. 10 ส.ค. 2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (2016-08-17)
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖ (2016-08-16)
การดำเนินการตามประเด็นการสั่งการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานในอนาคตกรมชลประทาน(เพิ่มเติม) (2016-08-16)
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ และ มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖ (2016-08-08)
แนวทางการเสนอเอกสารกราบเรียนนายกรัฐมนตรี (2016-08-08)
การกำหนดให้บริเวณพื่นที่ควบคุมร่วมกัน (CCA) บริเวณบ้านนาแก เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นช่องทางอนุญาต (2016-08-08)
ขอส่งเอกสาร เรื่องแนวแนะการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงในทุกสภาพแวดล้อม (2016-08-08)
คู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ (2016-07-29)
การดำเนินการตามประเด็นการสั่งการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานในอนาคตกรมชลประทาน (2016-07-28)
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ร่วมลงนามปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ (2016-07-28)
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ (2016-07-28)
แนวทางปฏิบัติกรณีการจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยหน่วยงานของรัฐ (2016-07-28)
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๕๙ ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. (2016-07-27)
สรุปรายงานตามระเบียบวาระการประชุมและข้อสั่งการ/มอบหมายจากการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๙ (2016-07-27)
ร่างองค์ความรู้ที่ 2 หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินตามราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตามมาตรา ๒๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๐ (2016-07-26)
ร่างองค์ความรู้ที่ 1 การประกาศทางน้ำชลประทานเพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายฯ (2016-07-25)
ร่างองค์ความรู้ที่ 3 มาตรการบังคับทางปกครอง (2016-07-25)
สรุปรายงานตามข้อสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๙ (2016-07-13)
แนวทางการขอรับบำเหน็จบำนาญกรณีข้าราชการและลูกจ้างประจำถึงแก่ความตายเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ (2016-07-13)
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (2016-07-07)
แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมชลประทาน (2016-07-07)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (2016-06-24)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (2016-06-24)
แนวทางการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลการจัดทำผลงานเพื่อขอรับการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมาฯ (2016-06-22)
ขออนุมัติหลักการและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือเกี่ยวกันที่ดินให้แก่ราษฎรผู้ถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินหน่วยราชการดูแล เนื่องในการสร้างทางหลวง (2016-06-21)
แจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (2016-06-20)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 683/2559 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในสำนักงานเลขานุการกรม (2016-06-10)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่81/2559 และ ข668/2559 ลว 3 มิ.ย. 59 (2016-06-08)
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 (2016-06-07)
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 12" (2016-06-07)
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (2016-05-27)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม (2016-05-24)
รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (2016-05-17)
ขอให้พิจารณาสำรวจจำนวนกลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานสำหรับข้าราชการกรมชลประทาน (2016-05-13)
การอนุญาตไปต่างประเทศในระหว่างการลาหรือในระหว่างวันหยุด (2016-05-02)
การแต่งกายมาปฎิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน (2016-04-27)
ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2559 (2016-04-27)
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การวิเคราะห์ตนเองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยศาสตร์นพลักษณ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (2016-04-26)
ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนงานการจ่ายเงินค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (2016-04-26)
การแต่งตั้งโฆษกกรมชลประทานและรองโฆษกกรมชลประทาน (2016-04-19)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 469/2559 เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งและการรับส่งงาน (2016-04-12)
การเพิ่มเติมข้อมูลในระบบ DPIS และทะเบียนประวัติ (2016-04-12)
ขอส่งคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การติดตามผลดครงการฝึกอบรมในรูปแบบ Online สำหรับสำนัก/กองที่เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตรของส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2016-04-05)
แนวทางการขอรับบำเหน็จบำนาญกรณีข้าราชการและลูกจ้างประจำถึงแก่ความตายเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ (2016-03-28)
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 406-407/2559 (2016-03-28)
การจ่ายเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง ตามราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่๔)พ.ศ.๒๕๕๘ ตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด (2016-03-28)
สำเนา คส.กรม ที่ ข405/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (2016-03-28)
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการประหยัดน้ำ (2016-03-28)
มาตรการประหยัดน้ำกรมชลประทาน (2016-03-24)
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลว 14 มี.ค. 2559 (2016-03-21)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (2016-03-21)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และเสวนาความคาดหวังบำเหน็จรายเดือน (Undo ถึงปี พ.ศ. 2552 (2016-03-11)
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อลงในวารสาร "ชลสาร" ครั้งที่ 2 (2016-03-09)
ขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งรายชื่อตำแหน่งหน้าที่และที่อยู่ของบุคลากรในสังกัด (2016-03-08)
การรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักกฎหมายและที่ดิน (2016-02-25)
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการปฏิรูปประเทศ" (2016-02-19)
แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (2016-02-08)
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ (2016-01-19)
ประกาศกรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน (2016-01-19)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 3/2559 เรื่อง การกำหนดฝ่ายก่อสร้างที่ 1 - 4 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และ 4/2559 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งฝ่ายก่อสร้างที่ 4 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ลงวันที้ 6 มกราคม และเรื่ (2016-01-14)
ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เรื่องหลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (2016-01-11)
คำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง การปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่าย (2016-01-07)
ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร (2016-01-05)
สำเนา คส.กรม ที่ ข 1447/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (2015-12-23)
กำชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทานแต่งกายอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติราชการ (2015-12-23)
การกำหนดเลขที่การออกคำสั่งสำนักและกองต่างๆ (2015-12-17)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่ิอคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมรายเดือนและเป็นรายครั้งฯ (2015-12-16)
ถ้อยแถลงนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (2015-12-16)
ขอข้อมูลเพื่อนำลงหนังสือรายงานประจำปีกรมชลประทาน ปี 2558 (2015-12-14)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (2015-12-14)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1380/2558 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน (2015-12-04)
การยกเว้นภาษีเงินได้ของข้าราชการ และผู้รับบำนาญ ที่เข้าโครงการ Undo (2015-12-02)
รายงานการสอบทานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบระยะวเลา 12 เดือน (1 ต.ค. 2257 - 30 ก.ย. 2558) (2015-12-01)
แบบฟอร์มในการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ (ที่แก้ไขใหม่) (2015-11-27)
ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณฯผ่านทางเว็บไซต์ (2015-11-27)
การขับเคลื่อน "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท" (2015-11-26)
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 (2015-11-25)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนับอายุบุคคล (2015-11-24)
ขอให้ดำเนินการจัดทำหนังสือราชการอย่างถูกต้องตามระเบียบและแนวทางที่กำหนดโดยเคร่งครัด (2015-11-24)
แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (2015-11-20)
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (2015-11-20)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน (2015-11-20)
การกำหนดเลขรหัสหนังสือออกประจำสำนัก/กอง (2015-11-17)
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข ๑๒๘๕ฝ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (2015-11-17)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (2015-11-17)
สรุปรายงานตามข้อสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน ครั้งที่ 9/2558 (2015-11-13)
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 17 (2015-11-12)
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย โครงการ "การบรรยายเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์" (2015-11-11)
การเสนอชื่อเทพีคู่หาบเงินในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2559 (2015-11-11)
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่างประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (2015-11-09)
เผยแพร่รายงานการศึกษาวิจัยนโยบายสาธารณะเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ของกรมชลประทาน (2015-11-06)
การรับสมัตรเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2558 (2015-11-06)
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน (2015-11-03)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 930/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (2015-11-02)
ประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการถ่ายทอดสดทางผ่านเว็บไซต์ (2015-10-30)
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป (2015-10-29)
โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน (2015-10-28)
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 (2015-10-26)
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี 2559 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (2015-10-26)
ขอความร่วมมือตรวจสอบการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในกรมชลประทาน สามเสน (2015-10-26)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม ๓ คำสั่ง (2015-10-20)
สรุปแถลงการณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ (2015-10-20)
จุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ ๑๓ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๘ (2015-10-20)
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน จำนวน 2 คำสั่ง (2015-10-16)
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการวิเคราะห์งานและการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน (2015-10-16)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจตามแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (2015-10-13)
ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ค่านิยมกรมชลประทาน (2015-10-06)
แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี 2559 - 2561 (2015-10-01)
แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี 2559 - 2561 (2015-10-01)
สำเนา คส. กรม ที่ ข6/13/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (2015-09-28)
สำเนา คส. กรม ที่ ข1064/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (2015-09-28)
แผนการรังวัดที่ดินเพื่อการชลประทาน และแผนงบประมาณ 2559 (2015-09-28)
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2558 รอบการประเมินที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 ตุลาคม 2558) (2015-09-21)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 (2015-09-21)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 (2015-09-21)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2558) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 (2015-09-21)
การดำเนินการตามแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี ผ่่านรายการคืนความสุขให้กับคนในชาติประจำวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 (2015-09-15)
การจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ พุทธมณฑล (2015-09-08)
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่สำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ ในรายการพิเศษ "คัดกรองมะเร็งเต้านม ค้นหาปัจจัยเสี่ยง" (2015-09-02)
สำเนา คส. สำนัก ที่ 14/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงาน (2015-09-01)
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๑๑" (2015-08-31)
การกำหนดเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ (Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งๆของกรมชลประทาน (2015-08-31)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 158/2558 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในสำนักสำรวจวิศวกรรมและธรณีวิทยา (2015-08-19)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 164/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักเครื่องจักรกล (2015-08-19)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 157/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (2015-08-19)
คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ 9/2558 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรององค์ความรู้ (2015-08-18)
คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ 8/2558 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานเครือข่าย KM เพิ่มเติม (2015-08-18)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 (2015-08-13)
คำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด (2015-08-11)
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (2015-08-03)
องค์ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ (ไฟล์งาน2) (2015-07-29)
องค์ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ (ไฟล์งาน 1) (2015-07-29)
องค์ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ (บันทึก) (2015-07-29)
คำสั่งกรมชลประทาน จำนวน 4 คำสั่ง (2015-07-27)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 6/9/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (2015-07-17)
รายงานการประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 (2015-07-13)
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ.2546 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมถือปฏิบัติ (2015-07-09)
เกณฑ์ปัจจัยเสี่ยงประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (2015-07-07)
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (2015-07-06)
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำ" (2015-07-03)
สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายสัปดาห์ (ทุกแหล่งงบประมาณ) (2015-07-01)
ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งการลดหย่อน (2015-06-30)
ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2558 (2015-06-26)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๖/๘๑๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (2015-06-25)
สำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ๔ คำสั่ง (2015-06-25)
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ (Placement Test) (2015-06-25)
ส่งสำเนาบันทึกช่วยจำ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และการขอชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ (2015-06-24)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ (2015-06-24)
ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ "บ้านออมสิน - กบข. เพื่อสมาชิก กบข. และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อ (2015-06-23)
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (2015-06-18)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 6/7/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (2015-06-17)
คำสั่งกรมชลประทาน ๒ คำสั่ง ที่ ๘๔ - ๘๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (2015-06-03)
การตรวจประเมินหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ (2015-05-27)
ขอความร่วมมือ (2015-05-26)
template_สมด (สวนจัดหาที่ดิน 1-4) (2015-04-23)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (2015-04-22)
การฝึกอบรมหลักสูตร Professional Communication for Officers and Diplomats (2015-04-22)
ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2558 (2015-04-22)
การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภานในกรมชลประทาน (2015-04-16)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 320/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (2015-04-10)
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการยืมเงินของส่วนราชการ (2015-04-08)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (2015-04-08)
template_สมด (ฝ่ายจัดหาที่ดิน 1 - 16) (2015-04-07)
ขอให้ตรวจสอบข้อมูล (template_สมด) (2015-04-07)
ประกาศคณะกรรมการดำเนิินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที ่2 (2015-04-03)
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณารายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (2015-03-25)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้่นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน (2015-03-23)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน (2015-03-23)
สำเนา คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 209/2558 เรื่องเลื่อนข้าราชการ (นางศิริวรรณ นิลพันธุ์) (2015-03-19)
คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (2015-03-13)
บิดานายวุฒิศักดิ์ สารสมัคร ถึงแก่กรรม (2015-03-13)
คำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกรมชลประทาน (2015-03-11)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2 (2015-03-10)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 (2015-03-09)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 (2015-03-09)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานจัดหาที่ดิน ส 3 (2015-03-09)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส2 (2015-03-09)
ขอความอนุเคราะห์แพร่ข่าวการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 (2015-03-03)
ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) (2015-03-03)
นายอนุสรณ์ สุพรรณรัตน์ อดีตนิติกรประจำสำนักชลประทานที่ 2 ถึงแก่กรรม (2015-03-03)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน (2015-02-26)
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญ พระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา (2015-02-23)
สั่งจองเสื้อสีม่วง ปักตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (2015-02-23)
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ (2015-02-23)
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ (2015-02-23)
สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายสัปดาห์ (2015-02-18)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส2 (2015-02-13)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ2 (2015-02-13)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส4 (2015-02-13)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส2 (2015-02-13)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานจัดหาที่ดิน ส3 (2015-02-13)
ซ้อมความเข้าใจการขอหนังสือรับรองอัตราเงินเดือนข้าราชการ อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ และอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ (เฉพาะส่วนกลาง) (2015-02-12)
เชิญชวนสวมเสื้อแจ็กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ (2015-02-12)
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2558 (ทุนสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network)) (2015-02-11)
สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายสัปดาห์ (2015-02-11)
สิทธิพิเศษเมื่อเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐผ่านบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2558 (2015-02-11)
สรุปการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการเสนอเรื่องประเภทนโนบาย แผนงาน โครงการต่อคณะรัฐมนตรี (2015-02-11)
ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพันจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558 (2015-02-11)
ข้อมูลสมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน (2015-02-10)
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558) (2015-02-09)
ขอให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอกรมลงนามโดยเคร่งครัด (2015-02-06)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเสวนาเชิงวิชาการ (2015-02-05)
การปรับปรุงการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน สำนักชลประทานที่ 1-17 (เป็นการภายใน) (2015-02-05)
แจ้งการเปิดรับสมัคร และการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11 ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (2015-02-05)
คะแนนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองกการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (2015-02-05)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (2015-02-04)
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) (2015-01-30)
เชิญชวนสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (2015-01-30)
การแอบอ้างขอความอนุเคราะห์เพื่อจัดสร้างอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ในนามกรมชลประทาน (2015-01-28)
ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย (2015-01-28)
ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (2015-01-26)
ขอแจ้งย้ายที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 5 (2015-01-26)
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2558 (2015-01-23)
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ยืนต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ (2015-01-23)
คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ 2/2558 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานเครือข่ายจัดการความรู้ (2015-01-20)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 (2015-01-20)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 (2015-01-20)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 (2015-01-20)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2 (2015-01-20)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานในสูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานจัดหาที่ดิน ส 3 (2015-01-20)
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change รุ่นที่ 40 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (2015-01-20)
การสนับสนุนให้ข้าราชการไปเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบ HiPPS รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (2015-01-19)
ขอเชิญสมาชิก กบข. ร่วมรับฟังบรรยายเรื่องการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 (2015-01-19)
สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายสัปดาห์ (2015-01-19)
เพิ่มค่าไปรษณีย์ในระบบฐานข้อมูลด้นทะเบียนคุมค่าสาธารณูปโภค กรมชลประทาน (2015-01-19)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อลงนามในวารสารวิชาการ "ชลสาร" (2015-01-19)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (2015-01-16)
รายงานประชุมชี้แจงการรายงานผลตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (2015-01-13)
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 (2015-01-12)
ประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในงานชลประทาน (2015-01-09)
รายงานการสรุปบทเรียนการดำเนินงานของกรมชลประทานและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (After Action Review : AAR) ระดับบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (2015-01-09)
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักกฎหมายและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (2015-01-07)
ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร (2015-01-06)
บิดาของนายโชคดี หนูมี ถึงแก่กรรม (2015-01-06)
การตรวจสอบข้อมูลประมาณการยอดเงินสำหรับการตัดสินใจ Undo ของข้าราชการและผู้รับบำนาญ (2015-01-05)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (2014-12-30)
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน จำนวน 3 คำสั่ง (2014-12-30)
เร่งรัดการบริหารงบประมาณและเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (การเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวรายวัน) (2014-12-30)
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน จำนวน 1 คำสั่ง (2014-12-25)
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ (2014-12-25)
หลักเกณฑ์การรับสำนวนคดีปกครองคดีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (2014-12-24)
ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ 26 European Regional Conference (ERC) and 66 International Executive Council (IEC) meeting ณ ประเทศฝรั่งเศส (2014-12-19)
ซ้กซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอกรมลงนาม (2014-12-19)
โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) (2014-12-18)
แจ้งข้อหารือการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (2014-12-18)
ซ้อมความเข้าใจหลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (2014-12-15)
ขอข้อมูลเพื่อนำลงหนังสือรายงานประจำปีกรมชลประทาน ปี 2557 (2014-12-11)
ขอความร่วมมือรณรงค์แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์ (2014-12-09)
การร่วมกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2558 (2014-12-04)
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 (2014-11-28)
การกำหนดอักษรย่อและเลขรหัสประจำสำนัก/กอง (2014-11-28)
ขอความสนับสนุนเผยแพร่ใบสั่งซื้อสมุดกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2558 ในราคาเล่มละ 250.- หมดเขตสั่งภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. (2014-11-28)
รับสมัครนักกีฬาปาเป้าเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2557 (2014-11-24)
ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (2014-11-21)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการชำนาญการพิเศษลงมา และการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (2014-11-20)
การแต่งกายเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวา 2557 (2014-11-20)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1333/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (2014-11-19)
ขอบคุณการบริจาค (2014-11-19)
การแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน "กรมชลประทานเกมส์ 2557" (2014-11-19)
รับสมัครนักกีฬาเทเบิลเทนนิส กลุ่มนทีกานต์ (สีชมพู) (2014-11-19)
รับสมัครนักกีฬาวอลเลย์บอล (2014-11-19)
การสั่งซื้อบัตรส่งความสุข กรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2558 (2014-11-19)
ขอบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อลงในวารสารวิชาการ "ชลสาร" (2014-11-19)
การรับสมัครนักกีฬาโบว์ลิ่ง กลุ่มนทีกานต์ (สีชมพู่) ประจำปี พ.ศ. 2557 (2014-11-18)
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและนำสินค้ามาจำหน่ายในกิจกรรม "วันส่งเสริมวิชาชีพกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2557" (2014-11-18)
รับสมัครนักกีฬสแบดมินตัน (2014-11-18)
การรับสมัครนักกีฬสแอโรบิค เพื่อเข้าร่วมการแข่งกีฬา "ชลประทานเกมส์ 2557" (2014-11-18)
การจัดแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน "ชลประทานเกมส์ 2557" (2014-11-18)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรการถ่ายภาพเพื่ออาชีพ (2014-11-18)
ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อโปโลสีเหลืองปักข้อความ "รักพ่อ" (2014-11-18)
ประกันสังคมตามมาตรา 40 (รูปแบบสมัครใจ) (2014-11-13)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธไหว้พระ 5 วัด (2014-11-13)
นายวีร พุ่มวิเศา อดีตผู้บริหารกรมชลประทาน (วิศวกรใหญ่ฝ่ายโยธา) ถึงแก่กรรม (2014-11-10)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร "การทำพายบลูเบอร์รี่" (2014-11-07)
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2558 (2014-11-07)
ขอประชาสัมพันธ์สินเชื่อ "โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ" (2014-11-07)
ความคืบหน้ากฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (Undo) (2014-11-06)
การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (2014-10-28)
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร English for Preparing Leadership รุ่นที่ 3 (2014-10-17)
แจ้งมาตรการเร่งรัดการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (2014-10-09)
ซ้อมความเข้าใจสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 (2014-10-08)
ระบบ Web Moblie สมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน (2014-10-01)
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสมัครสอบเข้ารับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย (2014-10-01)
สำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข1044/2557 เรื่องย้ายข้าราชการ (2014-10-01)
สำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข6/4/2557 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (2014-10-01)
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 กันยายน 2557 (2014-09-26)
ขอเชิญท่านและข้าราชการในสังกัดร่วมงานมหกรรม กบข. กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2557 (2014-09-25)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมชมงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (2014-09-25)
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (2014-09-25)
แนวทางการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2558 (2014-09-25)
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง E - mail Address ของฝ่ายจัดหาที่ดิน 11 (2014-09-19)
ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดทำวีดิทัศน์และเอกสารประกอบการฝึกอบรมของกลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2014-09-17)
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงาน "กิจกรรมเดิน - วิ่ง รณรงค์ Smart Spending ...Smart Saving" (2014-09-17)
มารดาของ ม.ล.อนุมาศ ทองแถม ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 3 ถึงแก่กรรม (2014-09-16)
เอกสารประกอบการบรรยายการจัดทำข้อมูลประกันสังคมเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-service) และสิทธิประโยชน์ 7 กรณีของผู้ประกันจน (2014-09-16)
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพภ่ายงานชลประทาน ปี 2557 (2014-09-10)
ขอปิดปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายศูนย์ความรู้กลาง (2014-09-10)
ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 8 เรื่อง (2014-09-08)
ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (2014-09-05)
แจ้งเวียนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมชลประทาน (2014-09-04)
ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2557 (2014-09-02)
ขอเชิญชมนิทรรศการของห้องสมุดกรมชลประทาน (2014-09-02)
สำเนา คส. สำนัก ที่ 10/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน (2014-08-27)
นายประมวล วันเพ็ญ อดีตลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (2014-08-20)
บันทึกตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติท) (2014-08-13)
ขอเชิญเข้าร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว (2014-08-08)
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพนายกมล จิตราภรณ์ (อดีตรองอธิบดี) (2014-08-07)
การขอกำหนดกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (2014-08-06)
บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดฯ (2014-08-05)
ประกาศกรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (2014-08-04)
การแต่งกายของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานภายในสำนักงาน (2014-08-01)
การแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีของข้าราชการฝ่ายพลเรือนและลูกจ้างประจำ (2014-07-29)
การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ (2014-07-29)
การสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 (2014-07-29)
แผนพัฒนาการชลประทาน เพื่อการเกษตรกรรม (2014-07-25)
ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ (2014-07-17)
Eกง.ผง.1241/2557 ลว 9 ก.ค.57 ขอแจ้งผลการปรับแผนการปฏิบัติงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2557 (2014-07-15)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (2014-07-15)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (2014-07-09)
โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (2014-07-09)
ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (2014-07-09)
การดำเนินงานสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนา ฯ (2014-07-09)
ด่วนที่สุด สบค.3784/2557 ลว 2 ก.ค.57 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (2014-07-09)
สบค.3784/2557 ลว 2 ก.ค.57 รับสมัครคัดเลือบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (2014-07-07)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 741/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ 1.นายสำเริง เณรยอด 2.นายบุญลือ แตงสุวรรณ (2014-07-04)
ชป 7500 ลว 30 มิ.ย.57 ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ มิติใหม่ในการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาความจำผู้บริหารและบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์การและกลยุทธ์การฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบใหม่ที่ได้ผลสำหรับคนไทย (2014-07-03)
กพร.434/2557 ลว 26 มิ.ย.57 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นข้าราชชการที่ดีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2014-07-01)
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วัดอินทาราม (2014-06-26)
กงบ.596/2557 ลว 23 มิ.ย.57 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าประจำ ประจำเดือน มิถุนายน 2557 (2014-06-25)
กงบ.588/2557 ลว 18 มิ.ย.57 บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานในผังบัญชีมาตรฐานกรมชลประทาน (2014-06-23)
การดำเนินงานตามข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2014-06-23)
ด่วนที่สุด สบค.5937 ลว 30 มิ.ย.57 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม) (2014-06-23)
ด่วนที่สุด กผง.6168/2557 ลว 19 มิ.ย.57 การดำเนินงานตามข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2014-06-23)
ด่วนที่สุด กผง.5599/2557 ลว 18 มิ.ย.57 การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (2014-06-23)
การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิบัติงบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (2014-06-18)
,มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (2014-06-18)
การประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของกรมชลประทาน (2014-06-18)
ขอเชิญประชุม ทีมงานจัดการความรู้,ทีมงานเครือข่าย ครั้งที่ 7/2557 ในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สมด. (2014-06-17)
เจตนารมณ์/นโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (2014-06-17)
คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (2014-06-17)
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรื่อนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2557 (2014-06-16)
ซักซ้อมความเข้าใจในการเสนอหนังสือราชการ(เพิ่มเติม) (2014-06-12)
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 (2014-06-09)
ซักซ้อมการเสนอหนังสือราชการ (2014-06-09)
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร ฝ่ายจัดหาที่ดิน 5 (2014-05-29)
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนฝึกอบรมตามความต้องการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล หลักสูตรการบริหารจัดการน้ำ) (2014-05-28)
โครงการให้ทุนการศึกษษไปเรียนภาษาจีนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน (2014-05-19)
ขอให้สำรวจครุภัณฑ์ ขอความร่วมมือจากทุกฝจม.ให้ตรวจสอบครุภัณฑ์ในครอบครองที่ส่งขึ้นทะเบียน และรายละเอียดแบบสำรวจครุภัณฑ์ (2014-05-15)
ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 53 , 54 (2014-05-12)
ขอเชิญชวนทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (2014-05-07)
อดีตรองอธิบดีกรมชลประทานถึงแก่กรรม นายกมล จิตรากรณ์ (2014-05-01)
เรื่อง ขอให้คัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดหาที่ดิน พร้อมรายละเอียด กำหนดการโครงการฝึกอบรม และ แบบยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม (2014-05-01)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557 (2014-04-29)
การเลือกกลับไปใช้สิทธิรับบำเหน็จบำนาญตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (2014-04-29)
แจ้งเวียน เผยแพร่ ผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมชลประทาน (2014-04-11)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข359/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (2014-04-09)
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน จำนวน 3 คำสั่ง (2014-04-04)
แจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและการวางแผนพัฒนารายบุคคล (2014-04-02)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (2014-04-02)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข6/2/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (2014-04-02)
หนังสือเชิญประชุมวันที่ 31 มี.ค. 57/รายงานการประชุม สำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ฉบับแก้ไข และระเบียบวาระการประชุม สำนักกฎหมายและที่ดินครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (2014-03-27)
ขอข้อมูลเพื่อจัดเข้าวาระการประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ 1/2557 (2014-03-19)
โครงการอบรมหลักสูตรออนไลน์ HRD e-Learning ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (2014-02-26)
    
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยทีมงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน 
แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 โทร 0-2241-0740-9 ต่อ 2311 โทร 0-2241-3358
 ติดต่อทาง email : ridlawland.kromchol@gmail.com