วิสัยทัศน์ของสำนักกฎหมายและที่ดิน "สำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ทางด้านกฎหมายและจัดหาที่ดิน" ~
 
  
   

นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน


เมนูหลัก

วิสัยทัศน์กรมชลประทาน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนการจัดการความรู้
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงานผลปฏิบัติราชการ
คำสั่ง/หนังสือเวียน/มติ ครม.
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
คู่มือปฏิบัติงานและกฎหมายชลประทาน
แนวปฏิบัติงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย
บทความวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครอง

ระบบสารสนเทศภายใน

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสั่งกรมชลประทาน
ประกาศกรมชลประทาน
หนังสือเวียน สบค.
หนังสือเวียน สลก.
ภาพกิจกรรม
สมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน

 ระบบสารสนเทศภายนอก
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน
ระบบงานเงินค่าจ้าง Online (Fad Slip)
ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leave)

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจเวบไซค์สำนักฯ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย


เริ่มสำรวจ 1 พ.ย. 59
สำรวจผลแบบสำรวจ


   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
30
เมื่อวาน
65
เดือนนี้
1,846
เดือนที่แล้ว
2,333
ปีนี้
21,373
ปีที่แล้ว
46,130
สถิติเริ่มนับตั้งแต่ 09/03/2014 เวลา 00.39
 

     สำหรับผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ

     หนังสือเวียน สำนักกฎหมายและที่ดิน
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2020-04-14)
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (หมวด 700) (2020-01-29)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว หมวด 700 ตำแหน่งนิติกร ฝ่ายกฎหมาย (2020-01-23)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายัน หมวด 700 (2020-01-17)
ข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 13 กันยายน 2560 (2017-09-15)
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ (2017-09-15)
ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 (2017-09-15)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (2017-09-15)
รับมอบหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเล่มที่ ๖ (นำลงเวบไซต์ของ สมด.แล้ว) (2017-03-15)
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ....... (2017-02-10)
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2559 (2016-12-28)
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรม ฯ ข ๑๔๒๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ (2016-10-26)
ทิศทางการปฏิบัติงานของกรมชลประทานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (2016-10-13)
สำรวจความคิดเห็นการกำหนดเส้นทางสั่งสมประสบการณ์(Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆของกรมชลประทาน (2016-10-10)
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (2016-09-29)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อลงในวารสารวิชาการ "ชลสาร" ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (2016-09-29)
สรุปผลการประชุมหารือระหว่างคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อนวัตกรรม กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2016-09-29)
สรุปรายงานตามระเบียบวาระการประชุมและข้อสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๙ (2016-09-29)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ (2016-09-29)
สำเนา คส.กรม ที่ ข7/9/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (2016-09-27)
สำเนา คส. กรม ที่ ข7/8/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (2016-09-27)
คู่มือการใช้งานและระบบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ (2016-09-06)
แจ้งรายงานการประชุม/สัมมนานโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (2016-09-06)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 7/5/2559 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (2016-09-02)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข1030/2559 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (2016-09-02)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ (2016-08-29)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนงาน เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาองค์กร (2016-08-29)
การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (2016-08-23)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข7/4/2559 ลว.11 สิงหาคม 2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (2016-08-18)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 7/3/2559 ลว. 11 สิงหาคม 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (2016-08-18)
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 936/2559 ลว. 10 ส.ค. 2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (2016-08-17)
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖ (2016-08-16)
การดำเนินการตามประเด็นการสั่งการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานในอนาคตกรมชลประทาน(เพิ่มเติม) (2016-08-16)
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ และ มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖ (2016-08-08)
แนวทางการเสนอเอกสารกราบเรียนนายกรัฐมนตรี (2016-08-08)
การกำหนดให้บริเวณพื่นที่ควบคุมร่วมกัน (CCA) บริเวณบ้านนาแก เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นช่องทางอนุญาต (2016-08-08)
ขอส่งเอกสาร เรื่องแนวแนะการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงในทุกสภาพแวดล้อม (2016-08-08)
คู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ (2016-07-29)
การดำเนินการตามประเด็นการสั่งการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานในอนาคตกรมชลประทาน (2016-07-28)
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ร่วมลงนามปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ (2016-07-28)
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ (2016-07-28)
แนวทางปฏิบัติกรณีการจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยหน่วยงานของรัฐ (2016-07-28)
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๕๙ ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. (2016-07-27)
สรุปรายงานตามระเบียบวาระการประชุมและข้อสั่งการ/มอบหมายจากการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๙ (2016-07-27)
ร่างองค์ความรู้ที่ 2 หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินตามราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตามมาตรา ๒๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๐ (2016-07-26)
ร่างองค์ความรู้ที่ 1 การประกาศทางน้ำชลประทานเพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายฯ (2016-07-25)
ร่างองค์ความรู้ที่ 3 มาตรการบังคับทางปกครอง (2016-07-25)
สรุปรายงานตามข้อสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๙ (2016-07-13)
แนวทางการขอรับบำเหน็จบำนาญกรณีข้าราชการและลูกจ้างประจำถึงแก่ความตายเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ (2016-07-13)
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (2016-07-07)
แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมชลประทาน (2016-07-07)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (2016-06-24)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (2016-06-24)
แนวทางการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลการจัดทำผลงานเพื่อขอรับการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมาฯ (2016-06-22)
ขออนุมัติหลักการและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือเกี่ยวกันที่ดินให้แก่ราษฎรผู้ถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินหน่วยราชการดูแล เนื่องในการสร้างทางหลวง (2016-06-21)
แจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (2016-06-20)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 683/2559 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในสำนักงานเลขานุการกรม (2016-06-10)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่81/2559 และ ข668/2559 ลว 3 มิ.ย. 59 (2016-06-08)
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 (2016-06-07)
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 12" (2016-06-07)
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (2016-05-27)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม (2016-05-24)
รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (2016-05-17)
ขอให้พิจารณาสำรวจจำนวนกลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานสำหรับข้าราชการกรมชลประทาน (2016-05-13)
การอนุญาตไปต่างประเทศในระหว่างการลาหรือในระหว่างวันหยุด (2016-05-02)
การแต่งกายมาปฎิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน (2016-04-27)
ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2559 (2016-04-27)
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การวิเคราะห์ตนเองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยศาสตร์นพลักษณ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (2016-04-26)
ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนงานการจ่ายเงินค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (2016-04-26)
การแต่งตั้งโฆษกกรมชลประทานและรองโฆษกกรมชลประทาน (2016-04-19)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 469/2559 เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งและการรับส่งงาน (2016-04-12)
การเพิ่มเติมข้อมูลในระบบ DPIS และทะเบียนประวัติ (2016-04-12)
ขอส่งคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การติดตามผลดครงการฝึกอบรมในรูปแบบ Online สำหรับสำนัก/กองที่เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตรของส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2016-04-05)
แนวทางการขอรับบำเหน็จบำนาญกรณีข้าราชการและลูกจ้างประจำถึงแก่ความตายเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ (2016-03-28)
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 406-407/2559 (2016-03-28)
การจ่ายเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง ตามราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่๔)พ.ศ.๒๕๕๘ ตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด (2016-03-28)
สำเนา คส.กรม ที่ ข405/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (2016-03-28)
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการประหยัดน้ำ (2016-03-28)
มาตรการประหยัดน้ำกรมชลประทาน (2016-03-24)
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลว 14 มี.ค. 2559 (2016-03-21)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (2016-03-21)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และเสวนาความคาดหวังบำเหน็จรายเดือน (Undo ถึงปี พ.ศ. 2552 (2016-03-11)
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อลงในวารสาร "ชลสาร" ครั้งที่ 2 (2016-03-09)
ขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งรายชื่อตำแหน่งหน้าที่และที่อยู่ของบุคลากรในสังกัด (2016-03-08)
การรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักกฎหมายและที่ดิน (2016-02-25)
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการปฏิรูปประเทศ" (2016-02-19)
แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (2016-02-08)
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ (2016-01-19)
ประกาศกรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน (2016-01-19)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 3/2559 เรื่อง การกำหนดฝ่ายก่อสร้างที่ 1 - 4 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และ 4/2559 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งฝ่ายก่อสร้างที่ 4 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ลงวันที้ 6 มกราคม และเรื่ (2016-01-14)
ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เรื่องหลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (2016-01-11)
คำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง การปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่าย (2016-01-07)
ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร (2016-01-05)
สำเนา คส.กรม ที่ ข 1447/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (2015-12-23)
กำชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทานแต่งกายอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติราชการ (2015-12-23)
การกำหนดเลขที่การออกคำสั่งสำนักและกองต่างๆ (2015-12-17)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่ิอคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมรายเดือนและเป็นรายครั้งฯ (2015-12-16)
ถ้อยแถลงนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (2015-12-16)
ขอข้อมูลเพื่อนำลงหนังสือรายงานประจำปีกรมชลประทาน ปี 2558 (2015-12-14)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (2015-12-14)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1380/2558 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน (2015-12-04)
การยกเว้นภาษีเงินได้ของข้าราชการ และผู้รับบำนาญ ที่เข้าโครงการ Undo (2015-12-02)
รายงานการสอบทานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบระยะวเลา 12 เดือน (1 ต.ค. 2257 - 30 ก.ย. 2558) (2015-12-01)
แบบฟอร์มในการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ (ที่แก้ไขใหม่) (2015-11-27)
ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณฯผ่านทางเว็บไซต์ (2015-11-27)
การขับเคลื่อน "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท" (2015-11-26)
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 (2015-11-25)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนับอายุบุคคล (2015-11-24)
ขอให้ดำเนินการจัดทำหนังสือราชการอย่างถูกต้องตามระเบียบและแนวทางที่กำหนดโดยเคร่งครัด (2015-11-24)
แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (2015-11-20)
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (2015-11-20)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน (2015-11-20)
การกำหนดเลขรหัสหนังสือออกประจำสำนัก/กอง (2015-11-17)
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข ๑๒๘๕ฝ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (2015-11-17)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (2015-11-17)
สรุปรายงานตามข้อสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน ครั้งที่ 9/2558 (2015-11-13)
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 17 (2015-11-12)
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย โครงการ "การบรรยายเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์" (2015-11-11)
การเสนอชื่อเทพีคู่หาบเงินในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2559 (2015-11-11)
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่างประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (2015-11-09)
เผยแพร่รายงานการศึกษาวิจัยนโยบายสาธารณะเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ของกรมชลประทาน (2015-11-06)
การรับสมัตรเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2558 (2015-11-06)
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน (2015-11-03)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 930/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (2015-11-02)
ประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการถ่ายทอดสดทางผ่านเว็บไซต์ (2015-10-30)
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป (2015-10-29)
โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน (2015-10-28)
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 (2015-10-26)
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี 2559 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (2015-10-26)
ขอความร่วมมือตรวจสอบการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในกรมชลประทาน สามเสน (2015-10-26)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม ๓ คำสั่ง (2015-10-20)
สรุปแถลงการณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ (2015-10-20)
จุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ ๑๓ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๘ (2015-10-20)
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน จำนวน 2 คำสั่ง (2015-10-16)
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการวิเคราะห์งานและการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน (2015-10-16)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจตามแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (2015-10-13)
ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ค่านิยมกรมชลประทาน (2015-10-06)
แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี 2559 - 2561 (2015-10-01)
แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี 2559 - 2561 (2015-10-01)
สำเนา คส. กรม ที่ ข6/13/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (2015-09-28)
สำเนา คส. กรม ที่ ข1064/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (2015-09-28)
แผนการรังวัดที่ดินเพื่อการชลประทาน และแผนงบประมาณ 2559 (2015-09-28)
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2558 รอบการประเมินที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 ตุลาคม 2558) (2015-09-21)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 (2015-09-21)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 (2015-09-21)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2558) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 (2015-09-21)
การดำเนินการตามแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี ผ่่านรายการคืนความสุขให้กับคนในชาติประจำวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 (2015-09-15)
การจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ พุทธมณฑล (2015-09-08)
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่สำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ ในรายการพิเศษ "คัดกรองมะเร็งเต้านม ค้นหาปัจจัยเสี่ยง" (2015-09-02)
สำเนา คส. สำนัก ที่ 14/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงาน (2015-09-01)
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๑๑" (2015-08-31)
การกำหนดเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ (Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งๆของกรมชลประทาน (2015-08-31)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 158/2558 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในสำนักสำรวจวิศวกรรมและธรณีวิทยา (2015-08-19)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 164/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักเครื่องจักรกล (2015-08-19)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 157/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (2015-08-19)
คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ 9/2558 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรององค์ความรู้ (2015-08-18)
คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ 8/2558 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานเครือข่าย KM เพิ่มเติม (2015-08-18)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 (2015-08-13)
คำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด (2015-08-11)
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (2015-08-03)
องค์ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ (ไฟล์งาน2) (2015-07-29)
องค์ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ (ไฟล์งาน 1) (2015-07-29)
องค์ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ (บันทึก) (2015-07-29)
คำสั่งกรมชลประทาน จำนวน 4 คำสั่ง (2015-07-27)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 6/9/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (2015-07-17)
รายงานการประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 (2015-07-13)
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ.2546 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมถือปฏิบัติ (2015-07-09)
เกณฑ์ปัจจัยเสี่ยงประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (2015-07-07)
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (2015-07-06)
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำ" (2015-07-03)
สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายสัปดาห์ (ทุกแหล่งงบประมาณ) (2015-07-01)
ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งการลดหย่อน (2015-06-30)
ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2558 (2015-06-26)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๖/๘๑๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (2015-06-25)
สำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ๔ คำสั่ง (2015-06-25)
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ (Placement Test) (2015-06-25)
ส่งสำเนาบันทึกช่วยจำ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และการขอชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ (2015-06-24)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ (2015-06-24)
ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ "บ้านออมสิน - กบข. เพื่อสมาชิก กบข. และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อ (2015-06-23)
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (2015-06-18)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 6/7/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (2015-06-17)
คำสั่งกรมชลประทาน ๒ คำสั่ง ที่ ๘๔ - ๘๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (2015-06-03)
การตรวจประเมินหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ (2015-05-27)
ขอความร่วมมือ (2015-05-26)
template_สมด (สวนจัดหาที่ดิน 1-4) (2015-04-23)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (2015-04-22)
การฝึกอบรมหลักสูตร Professional Communication for Officers and Diplomats (2015-04-22)
ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2558 (2015-04-22)
การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภานในกรมชลประทาน (2015-04-16)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 320/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (2015-04-10)
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการยืมเงินของส่วนราชการ (2015-04-08)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (2015-04-08)
template_สมด (ฝ่ายจัดหาที่ดิน 1 - 16) (2015-04-07)
ขอให้ตรวจสอบข้อมูล (template_สมด) (2015-04-07)
ประกาศคณะกรรมการดำเนิินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที ่2 (2015-04-03)
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณารายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (2015-03-25)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้่นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน (2015-03-23)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน (2015-03-23)
สำเนา คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 209/2558 เรื่องเลื่อนข้าราชการ (นางศิริวรรณ นิลพันธุ์) (2015-03-19)
คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (2015-03-13)
บิดานายวุฒิศักดิ์ สารสมัคร ถึงแก่กรรม (2015-03-13)
คำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกรมชลประทาน (2015-03-11)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2 (2015-03-10)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 (2015-03-09)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 (2015-03-09)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานจัดหาที่ดิน ส 3 (2015-03-09)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส2 (2015-03-09)
ขอความอนุเคราะห์แพร่ข่าวการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 (2015-03-03)
ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) (2015-03-03)
นายอนุสรณ์ สุพรรณรัตน์ อดีตนิติกรประจำสำนักชลประทานที่ 2 ถึงแก่กรรม (2015-03-03)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน (2015-02-26)
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญ พระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา (2015-02-23)
สั่งจองเสื้อสีม่วง ปักตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (2015-02-23)
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ (2015-02-23)
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ (2015-02-23)
สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายสัปดาห์ (2015-02-18)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส2 (2015-02-13)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ2 (2015-02-13)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส4 (2015-02-13)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส2 (2015-02-13)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานจัดหาที่ดิน ส3 (2015-02-13)
ซ้อมความเข้าใจการขอหนังสือรับรองอัตราเงินเดือนข้าราชการ อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ และอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ (เฉพาะส่วนกลาง) (2015-02-12)
เชิญชวนสวมเสื้อแจ็กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ (2015-02-12)
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2558 (ทุนสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network)) (2015-02-11)
สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายสัปดาห์ (2015-02-11)
สิทธิพิเศษเมื่อเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐผ่านบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2558 (2015-02-11)
สรุปการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการเสนอเรื่องประเภทนโนบาย แผนงาน โครงการต่อคณะรัฐมนตรี (2015-02-11)
ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพันจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558 (2015-02-11)
ข้อมูลสมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน (2015-02-10)
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558) (2015-02-09)
ขอให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอกรมลงนามโดยเคร่งครัด (2015-02-06)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเสวนาเชิงวิชาการ (2015-02-05)
การปรับปรุงการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน สำนักชลประทานที่ 1-17 (เป็นการภายใน) (2015-02-05)
แจ้งการเปิดรับสมัคร และการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11 ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (2015-02-05)
คะแนนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองกการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (2015-02-05)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (2015-02-04)
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) (2015-01-30)
เชิญชวนสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (2015-01-30)
การแอบอ้างขอความอนุเคราะห์เพื่อจัดสร้างอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ในนามกรมชลประทาน (2015-01-28)
ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย (2015-01-28)
ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (2015-01-26)
ขอแจ้งย้ายที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 5 (2015-01-26)
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2558 (2015-01-23)
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ยืนต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ (2015-01-23)
คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ 2/2558 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานเครือข่ายจัดการความรู้ (2015-01-20)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 (2015-01-20)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 (2015-01-20)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 (2015-01-20)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2 (2015-01-20)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานในสูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานจัดหาที่ดิน ส 3 (2015-01-20)
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change รุ่นที่ 40 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (2015-01-20)
การสนับสนุนให้ข้าราชการไปเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบ HiPPS รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (2015-01-19)
ขอเชิญสมาชิก กบข. ร่วมรับฟังบรรยายเรื่องการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 (2015-01-19)
สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายสัปดาห์ (2015-01-19)
เพิ่มค่าไปรษณีย์ในระบบฐานข้อมูลด้นทะเบียนคุมค่าสาธารณูปโภค กรมชลประทาน (2015-01-19)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อลงนามในวารสารวิชาการ "ชลสาร" (2015-01-19)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (2015-01-16)
รายงานประชุมชี้แจงการรายงานผลตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (2015-01-13)
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 (2015-01-12)
ประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในงานชลประทาน (2015-01-09)
รายงานการสรุปบทเรียนการดำเนินงานของกรมชลประทานและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (After Action Review : AAR) ระดับบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (2015-01-09)
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักกฎหมายและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (2015-01-07)
ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร (2015-01-06)
บิดาของนายโชคดี หนูมี ถึงแก่กรรม (2015-01-06)
การตรวจสอบข้อมูลประมาณการยอดเงินสำหรับการตัดสินใจ Undo ของข้าราชการและผู้รับบำนาญ (2015-01-05)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (2014-12-30)
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน จำนวน 3 คำสั่ง (2014-12-30)
เร่งรัดการบริหารงบประมาณและเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (การเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวรายวัน) (2014-12-30)
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน จำนวน 1 คำสั่ง (2014-12-25)
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ (2014-12-25)
หลักเกณฑ์การรับสำนวนคดีปกครองคดีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (2014-12-24)
ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ 26 European Regional Conference (ERC) and 66 International Executive Council (IEC) meeting ณ ประเทศฝรั่งเศส (2014-12-19)
ซ้กซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอกรมลงนาม (2014-12-19)
โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) (2014-12-18)
แจ้งข้อหารือการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (2014-12-18)
ซ้อมความเข้าใจหลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (2014-12-15)
ขอข้อมูลเพื่อนำลงหนังสือรายงานประจำปีกรมชลประทาน ปี 2557 (2014-12-11)
ขอความร่วมมือรณรงค์แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์ (2014-12-09)
การร่วมกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2558 (2014-12-04)
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 (2014-11-28)
การกำหนดอักษรย่อและเลขรหัสประจำสำนัก/กอง (2014-11-28)
ขอความสนับสนุนเผยแพร่ใบสั่งซื้อสมุดกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2558 ในราคาเล่มละ 250.- หมดเขตสั่งภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. (2014-11-28)
รับสมัครนักกีฬาปาเป้าเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2557 (2014-11-24)
ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (2014-11-21)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการชำนาญการพิเศษลงมา และการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (2014-11-20)
การแต่งกายเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวา 2557 (2014-11-20)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1333/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (2014-11-19)
ขอบคุณการบริจาค (2014-11-19)
การแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน "กรมชลประทานเกมส์ 2557" (2014-11-19)
รับสมัครนักกีฬาเทเบิลเทนนิส กลุ่มนทีกานต์ (สีชมพู) (2014-11-19)
รับสมัครนักกีฬาวอลเลย์บอล (2014-11-19)
การสั่งซื้อบัตรส่งความสุข กรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2558 (2014-11-19)
ขอบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อลงในวารสารวิชาการ "ชลสาร" (2014-11-19)
การรับสมัครนักกีฬาโบว์ลิ่ง กลุ่มนทีกานต์ (สีชมพู่) ประจำปี พ.ศ. 2557 (2014-11-18)
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและนำสินค้ามาจำหน่ายในกิจกรรม "วันส่งเสริมวิชาชีพกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2557" (2014-11-18)
รับสมัครนักกีฬสแบดมินตัน (2014-11-18)
การรับสมัครนักกีฬสแอโรบิค เพื่อเข้าร่วมการแข่งกีฬา "ชลประทานเกมส์ 2557" (2014-11-18)
การจัดแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน "ชลประทานเกมส์ 2557" (2014-11-18)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรการถ่ายภาพเพื่ออาชีพ (2014-11-18)
ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อโปโลสีเหลืองปักข้อความ "รักพ่อ" (2014-11-18)
ประกันสังคมตามมาตรา 40 (รูปแบบสมัครใจ) (2014-11-13)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธไหว้พระ 5 วัด (2014-11-13)
นายวีร พุ่มวิเศา อดีตผู้บริหารกรมชลประทาน (วิศวกรใหญ่ฝ่ายโยธา) ถึงแก่กรรม (2014-11-10)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร "การทำพายบลูเบอร์รี่" (2014-11-07)
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2558 (2014-11-07)
ขอประชาสัมพันธ์สินเชื่อ "โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ" (2014-11-07)
ความคืบหน้ากฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (Undo) (2014-11-06)
การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (2014-10-28)
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร English for Preparing Leadership รุ่นที่ 3 (2014-10-17)
แจ้งมาตรการเร่งรัดการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (2014-10-09)
ซ้อมความเข้าใจสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 (2014-10-08)
ระบบ Web Moblie สมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน (2014-10-01)
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสมัครสอบเข้ารับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย (2014-10-01)
สำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข1044/2557 เรื่องย้ายข้าราชการ (2014-10-01)
สำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข6/4/2557 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (2014-10-01)
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 กันยายน 2557 (2014-09-26)
ขอเชิญท่านและข้าราชการในสังกัดร่วมงานมหกรรม กบข. กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2557 (2014-09-25)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมชมงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (2014-09-25)
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (2014-09-25)
แนวทางการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2558 (2014-09-25)
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง E - mail Address ของฝ่ายจัดหาที่ดิน 11 (2014-09-19)
ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดทำวีดิทัศน์และเอกสารประกอบการฝึกอบรมของกลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2014-09-17)
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงาน "กิจกรรมเดิน - วิ่ง รณรงค์ Smart Spending ...Smart Saving" (2014-09-17)
มารดาของ ม.ล.อนุมาศ ทองแถม ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 3 ถึงแก่กรรม (2014-09-16)
เอกสารประกอบการบรรยายการจัดทำข้อมูลประกันสังคมเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-service) และสิทธิประโยชน์ 7 กรณีของผู้ประกันจน (2014-09-16)
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพภ่ายงานชลประทาน ปี 2557 (2014-09-10)
ขอปิดปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายศูนย์ความรู้กลาง (2014-09-10)
ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 8 เรื่อง (2014-09-08)
ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (2014-09-05)
แจ้งเวียนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมชลประทาน (2014-09-04)
ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2557 (2014-09-02)
ขอเชิญชมนิทรรศการของห้องสมุดกรมชลประทาน (2014-09-02)
สำเนา คส. สำนัก ที่ 10/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน (2014-08-27)
นายประมวล วันเพ็ญ อดีตลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (2014-08-20)
บันทึกตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติท) (2014-08-13)
ขอเชิญเข้าร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว (2014-08-08)
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพนายกมล จิตราภรณ์ (อดีตรองอธิบดี) (2014-08-07)
การขอกำหนดกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (2014-08-06)
บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดฯ (2014-08-05)
ประกาศกรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (2014-08-04)
การแต่งกายของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานภายในสำนักงาน (2014-08-01)
การแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีของข้าราชการฝ่ายพลเรือนและลูกจ้างประจำ (2014-07-29)
การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ (2014-07-29)
การสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 (2014-07-29)
แผนพัฒนาการชลประทาน เพื่อการเกษตรกรรม (2014-07-25)
ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ (2014-07-17)
Eกง.ผง.1241/2557 ลว 9 ก.ค.57 ขอแจ้งผลการปรับแผนการปฏิบัติงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2557 (2014-07-15)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (2014-07-15)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (2014-07-09)
โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (2014-07-09)
ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (2014-07-09)
การดำเนินงานสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนา ฯ (2014-07-09)
ด่วนที่สุด สบค.3784/2557 ลว 2 ก.ค.57 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (2014-07-09)
สบค.3784/2557 ลว 2 ก.ค.57 รับสมัครคัดเลือบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (2014-07-07)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 741/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ 1.นายสำเริง เณรยอด 2.นายบุญลือ แตงสุวรรณ (2014-07-04)
ชป 7500 ลว 30 มิ.ย.57 ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ มิติใหม่ในการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาความจำผู้บริหารและบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์การและกลยุทธ์การฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบใหม่ที่ได้ผลสำหรับคนไทย (2014-07-03)
กพร.434/2557 ลว 26 มิ.ย.57 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นข้าราชชการที่ดีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2014-07-01)
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วัดอินทาราม (2014-06-26)
กงบ.596/2557 ลว 23 มิ.ย.57 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าประจำ ประจำเดือน มิถุนายน 2557 (2014-06-25)
กงบ.588/2557 ลว 18 มิ.ย.57 บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานในผังบัญชีมาตรฐานกรมชลประทาน (2014-06-23)
การดำเนินงานตามข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2014-06-23)
ด่วนที่สุด สบค.5937 ลว 30 มิ.ย.57 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม) (2014-06-23)
ด่วนที่สุด กผง.6168/2557 ลว 19 มิ.ย.57 การดำเนินงานตามข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2014-06-23)
ด่วนที่สุด กผง.5599/2557 ลว 18 มิ.ย.57 การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (2014-06-23)
การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิบัติงบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (2014-06-18)
,มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (2014-06-18)
การประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของกรมชลประทาน (2014-06-18)
ขอเชิญประชุม ทีมงานจัดการความรู้,ทีมงานเครือข่าย ครั้งที่ 7/2557 ในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สมด. (2014-06-17)
เจตนารมณ์/นโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (2014-06-17)
คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (2014-06-17)
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรื่อนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2557 (2014-06-16)
ซักซ้อมความเข้าใจในการเสนอหนังสือราชการ(เพิ่มเติม) (2014-06-12)
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 (2014-06-09)
ซักซ้อมการเสนอหนังสือราชการ (2014-06-09)
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร ฝ่ายจัดหาที่ดิน 5 (2014-05-29)
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนฝึกอบรมตามความต้องการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล หลักสูตรการบริหารจัดการน้ำ) (2014-05-28)
โครงการให้ทุนการศึกษษไปเรียนภาษาจีนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน (2014-05-19)
ขอให้สำรวจครุภัณฑ์ ขอความร่วมมือจากทุกฝจม.ให้ตรวจสอบครุภัณฑ์ในครอบครองที่ส่งขึ้นทะเบียน และรายละเอียดแบบสำรวจครุภัณฑ์ (2014-05-15)
ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 53 , 54 (2014-05-12)
ขอเชิญชวนทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (2014-05-07)
อดีตรองอธิบดีกรมชลประทานถึงแก่กรรม นายกมล จิตรากรณ์ (2014-05-01)
เรื่อง ขอให้คัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดหาที่ดิน พร้อมรายละเอียด กำหนดการโครงการฝึกอบรม และ แบบยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม (2014-05-01)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557 (2014-04-29)
การเลือกกลับไปใช้สิทธิรับบำเหน็จบำนาญตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (2014-04-29)
แจ้งเวียน เผยแพร่ ผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมชลประทาน (2014-04-11)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข359/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (2014-04-09)
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน จำนวน 3 คำสั่ง (2014-04-04)
แจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและการวางแผนพัฒนารายบุคคล (2014-04-02)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (2014-04-02)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข6/2/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (2014-04-02)
หนังสือเชิญประชุมวันที่ 31 มี.ค. 57/รายงานการประชุม สำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ฉบับแก้ไข และระเบียบวาระการประชุม สำนักกฎหมายและที่ดินครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (2014-03-27)
ขอข้อมูลเพื่อจัดเข้าวาระการประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ 1/2557 (2014-03-19)
โครงการอบรมหลักสูตรออนไลน์ HRD e-Learning ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (2014-02-26)
    
 

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยทีมงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน 
แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 โทร 0-2241-0740-9 ต่อ 2311 โทร 0-2241-2357
 ติดต่อทาง email : kmlawland@hotmail.com