ค้นหาโดย Google
Websearch in this website
หน้าแรก >> หน้าที่รับผิดชอบขององค์กร >> โครงสร้างหน่วยงาน >> ธุรการ

postheadericon ธุรการ

  • งานธุรการทั่วไป

ทำหน้าที่ควบคุมงานธุรการ ปี 2538-2555

  • ระบบงานสารบรรอิเล็กทรอนิกส์
  • ร่างหนังสือโต้ตอบ
  • การจัดเก็บเอกสาร
  • การจัดการประชุมต่างๆ
  • การค้นหาเอกสาร

ควบคุมตรวจสอบและกรั่งกอรง

  • เอกสารรับ-ส่งงานด้านธุรการทั้งหมดเพื่อบันทึกเสนอผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

งานโต้ตอบประกอบด้วย

  • งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร
  • ติดตามผลงาน ประสานงานตอบปัญหาบริการข้อมูล และชี้แจ้งเรื่องจ่าง เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่ผู้บังคับบัญชา