banner con06

หน้าที่รับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการบริหารงานก่อสร้างของโครงการชลประทานขนาดใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นตามที่กรมฯมอบหมาย

2. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและกระบวนการการมีส่วน ร่วมของประชาชนในขั้นตอนการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปอย่างครบถ้วน

3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายแต่ละสำนักงานก่อสร้าง

4. ให้คำปรึกษาแนะนำเทคนิคการก่อสร้าง

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

แบ่งงานภายในออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

     1. กลุ่มวิศวกรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. วางแผนงานและบริหารงบประมาณ

2. จัดทำแผนงานก่อสร้าง แผนงานโครงการ แผนงานประจำปีและประเมินผลงานก่อสร้างของโครงการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นตามที่กรมมอบหมาย

3. วิเคราะห์และจัดทำราคางานก่อสร้าง

4. ตรวจสอบปริมาณงานและปริมาณวัสดุก่อสร้าง

5. จัดทำเอกสารประกวดราคา และราคากลาง

6. บริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง และสัญญาที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

7. ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง

8. ดำเนินการสำรวจเพื่อการก่อสร้างและหรือเพื่อการจัดหาที่ดิน

9.  วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการก่อสร้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

10. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11. ดำเนินการส่งมอบโครงการก่อสร้าง ที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้สำนักชลประทานที่เกี่ยวข้อง

12. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

      2. กลุ่มก่อสร้าง 1-3  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. วางแผนประสานงานและเตรียมความพร้อมโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติเปิดโครงการใหม่

2. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบเพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3. ดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

4. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ

5. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวการร้องเรียนต่าง ๆ

6. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการก่อสร้าง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

     3. กลุ่มปฏิบัติการเครื่องกล   มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. ควบคุม ให้บริการ เครื่องจักรกลและยานพาหนะที่ใช้ในงานก่อสร้าง

2. ซ่อมแซม สร้าง ดัดแปลง แก้ไขและบำรุงรักษาเครื่องกลและยานพาหนะที่ใช้ในงานก่อสร้าง

3. ควบคุมให้บริการระบบไฟฟ้า ประปา และระบบสื่อสาร

4. ดำเนินการควบคุม ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอึปกรณ์บังคับน้ำของโครงการก่อสร้าง

5. กำหนดหลักเกณฑ์ การจัดทำรายละเอียดด้านวิศวกรรมงานจ้างเหมาของงานด้านเครื่องกล

6. ควบคุมและบริหารงานจ้างเหมาในส่วนของงานด้านเครื่องกลให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด

7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านช่างกล

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ban ridban lsp     ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water 


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

ค้นหา

เว็บไซต์ยอดนิยม

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

155523
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
22
83
232
22
155523