... สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๗ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ...

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๗ (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) กรมชลประทาน

เลขที่ ๑๗๗ หมู่ ๘ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

โทร.๐๓๗-๖๒๙-๒๗๗-๘๑ โทรสาร ๐๓๗-๖๒๙-๒๘๑