logolsp08

1593831742687 

ดาวน์โหลด Catalog | 
 
     ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 เมษายน 2559
DOAE Smart Check plus
เพื่อให้เกษตรกรใช้ตรวจสอบติดตามสถานะผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยจ่ายเงินให้แก่ชาวนาและชาวสวนยางพาพา ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา โดยให้ใช้ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรนำไปตรวจสอบสิทธิและรับรองสิทธิ์
 
ProtectPlants 
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพืขและศัตรูพืช พร้อมทั้งมีฟังค์ชั่นเด่นที่คอยติดตามการระบาดศัตรูพืช เพื่อให้เกษตรกรป้องกันได้ทันท่วงที แอพพลิเคชั่นประกอบไปด้วยฟังค์ชั่นหลัก 6 หมวด ได้แก่
ข่าวสาร องค์ความรู้ด้านอารักขาพืช วินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้น วินิจฉัยตามชนิดพืช พยากรณ์เตือนการระบาด พยากรณ์สภาพอากาศ
 
Q Restaurant
เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประกอบอาหาร ได้แก่ พวกวัตถุดิบหรือสินค้าที่ผ่านมาตรฐานจากแปลง GAP รวมทั้งวัตถุดิบที่ปลอดภัย 
ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่สนใจร้านอาหารที่มีความปลอดภัยได้คุณภาพ โดยเข้าไปที่แอพพลิเคชั่น แล้วจะปรากฏข้อมูลร้านอาหารที่อยู่ใกล้ หรือสามารถค้นหารายจังหวัด หรือเลือกเฉพาะเจาะจงร้านที่สนใจ และสามารถแสดงเส้นทางการเดินทางจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังร้านอาหารที่ต้องการจะไปได้
//www.moac.go.th/images/icon_app/This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." width="120" height="120">
"ฝนหลวง" Fonluang
พัฒนาขึ้นเพื่อนำข้อมูลด้านฝนหลวงมาแสดงบนอุปกรณ์ Smartphone และ Tablet เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูลในพระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจฝนหลวง ในฐานะ "พระบิดาฝนหลวง” อีกทั้งเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสื่อสารเผยแพร่หน่วยงาน จากผู้ปฏิบัติงานสู่ประชาชนโดยตรง ให้บริการดาวน์โหลด ฟรี ในระบบ Apple และ Android
ปุ๋ยรายแปลง 
โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง (พัฒนาขึ้นปี 2557)
พัฒนาขึ้นทั้งในรูปแบบ Web Application เพื่อใช้งานผ่าน Web Browser บนเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) และผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด Application นี้ไปติดตั้งบนเครื่อง Smart Phone หรือ Tablet โดยใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android
WMSC
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลข่าวสารในการบริหารจัดการน้ำ ได้แก่ ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ข้อมูลปริมาณน้ำท่า ข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลอัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำ คลองชลประทานต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารกรมชลประทานหรือผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

     
Feed
โปรแกรมประยุกต์การคำนวณปริมาณการให้อาหารกุ้งขาว เป็นเครื่องมือเกษตรกรยุคใหม่ : Smart tools for smart farmer จะช่วยให้เกษตรกรสามารถ แก้ไขปัญหาในการเลี้ยงกุ้งและมีผลผลิตเพิ่มขึ้น และเกษตรกรจำนวนมากมีความต้องการใช้ เครื่องมือใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งโปรแกรมที่ช่วยในการให้อาหารอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
Coop Standard
แอพพลิเคชั่นนี้เป็นแบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์ของกรมสงเสริมสหกรณ์ในแต่ละที่สหกรณ์สามารถประเมินสถานะของสหกรณ์ได้ด้วยตนเองตามแบบประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์แบบประเมินนีเป็นการตอบแบบสอบถามด้านผลการดำเนินการและกระบวนการจัดการสหกรณ์ จำนวน 137 ข้อ โดยระบบจะประมวลผลคะแนนกับเกรดให้แก่สหกรณ์หลังจากสหกรณ์ตอบแบบสอบถามสหกรณ์จะทราบผลการประเมินมาตรฐานสหรกรณ์ของตนเองว่าได้คะแนนและเกรดเท่าใด เพื่อทราบจุดแข็งจุดอ่อนของสหกรณ์เองและสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานของตนเองให้เข็มแข็ง
 
 
Gap doa
แอพพลิเคชั่นที่ผู้ใช้งานสามารถติดตามผลการตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐาน ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

    
 
 
Rubber Thai
แอพพลิเคชั่นรายงานราคาประมูล ตลาดยางพารา ไม่ว่าจะเป็น ราคายางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 น้ำยางสด และเศษยาง พร้อมบทวิเคราะห์รายวันของสถานการณ์และแนวโน้มราคายางในแต่ละวัน อัพเดททุกวัน

    
 
 
 
พรบ กรมวิชาการเกษตร
แสดงข้อมูลประกาศ กฎระเบียบ กฎกระทรวง ออกตามพระราชบัญญัติ 6 ฉบับที่กำกับดูแลโดยกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ พรบ.กักพืช พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืชพรบ.ปุ๋ย พรบ.พันธุ์พืช พรบ.ควบคุมยาง และพรบ.วัตถุอันตราย 


     

 
 
 
InsectShot
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วจากการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาแทนการสุ่มนับด้วยคน โดยเมื่อถ่ายภาพเสร็จก็จะส่งภาพไปที่เครื่องแม่ข่ายก็จะประมวลผลนับจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลให้ทันที อย่างไรก็ตาม ในอนาคตยังมีโครงการที่จะพัฒนาโปรแกรมตรวจนับปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่เข้าไปในกับดักแสงไฟ เพื่อลดขั้นตอนการนับด้วยแรงงานคนอีกด้วย

    
 
 
 
InsertServer
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วจากการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาแทนการสุ่มนับด้วยคน โดยเมื่อถ่ายภาพเสร็จก็จะส่งภาพไปที่เครื่องแม่ข่ายก็จะประมวลผลนับจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลให้ทันที อย่างไรก็ตาม ในอนาคตยังมีโครงการที่จะพัฒนาโปรแกรมตรวจนับปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่เข้าไปในกับดักแสงไฟ เพื่อลดขั้นตอนการนับด้วยแรงงานคนอีกด้วย

    
 
 
 
 
Rice Pest Monitoring
ระบบสนับสนุนการพยากรณ์และเตือนภัยของกรมการข้าว เพื่อแจ้งใช้ในการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดการระบาด (Ricepest monitoring) ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ และเป็นเครื่องมือและนำไปประยุกต์ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับเกษตรกรในการติดตามเฝ้าระวังในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว นักวิจัย นักวิชาการ กลุ่ม Smart farmer และกลุ่ม Smart officer

    
 
 
 
 
APP เกษตร ( MOAC App Center)
แอปพลิเคชัน App เกษตร ( MOAC App Center ) พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่ Mobile Application ของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ โดยเปิดให้เกษตรกรสามารถขอรับบริการและค้นหาความรู้ด้านการเกษตร ผ่านอุปกรณ์ Smart Device
 
 
OAE Ag-Info
แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเป็นประโยชน์ ในการวางแผนทำการเกษตรและการตัดสินใจ อาทิ ราคาสินค้าเกษตร ณ ตลาดกลางเป็นรายวัน ราคาสินค้าเกษตร ณ ไร่นา ปฏิทิน สินค้าเกษตร การติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาด การเตือนภัยและข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนนโยบายของรัฐ
 
 
 
ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน
- สาระความรู้ 
- ค้นหาผลิตภัณฑ์
 
 
 
มหัศจรรย์หม่อนไหม
เป็น ebook การ์ตูนการเรียนรู้เรื่องหม่อนไหม ตั้งแต่เริ่มตันของการปลูก จนถึงสาวไหม

    
 
 
 
 
SmartAcc
โปรแกรมบัญชีรายบุคคล "SmartAcc” โปรแกรมส่งเสริมให้เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ใช้ในการบันทึกบัญชี ให้รู้รายรับ รายจ่าย และเล็งเห็นความสำคัญของการบันทึกบัญชี สามารถสร้างวินัยทางการเงิน และสนับสนุนการออมอย่างเป็นระบบ โปรแกรมบัญชีรายบุคคล"SmartAcc” สามารถบันทึกข้อมูลได้ตลอดเวลา ผ่านอุปกรณ์ Smart Phone พร้อมทั้งการแสดงรายการในรูปแบบของกราฟที่ทันสมัย

 
 
DLD Plus
ระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ หรือ DLD PLUS เป็นระบบที่ให้บริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ บน Mobile Device แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการค้า และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเป็นช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการได้ทุกที่ทุกเวลา
 
 
 
 
 
ส.ป.ก.
จัดทำขึ้นเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการให้บริการได้โดยมีฟังชั่นหลักดังนี้
  • ข่าว ส.ป.ก.
  • การแจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนผู้ไร้ที่ดินทำกิน
  • รายงานผลการจัดที่ดิน
  • ตรวจสอบรายชื่อและสถานการณ์จัดที่ดิน
  • ติดต่อ ส.ป.ก.
 
 
 
 
กดดูรู้ดิน
กดดูรู้ดิน เป็น Application สำหรับใช้งานบน Mobile App โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูล ผ่านทาง Web Map Service เพื่อแสดงข้อมูลดิน แนวทางการจัดการดิน ปัญหาดิน นอกจากนี้ยังแสดงข้อมูลที่ตั้งของ สถานีพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
 
 
 
 
ข้าวพันธุ์รับรองของไทย Thai Rice Varieties
ระบบพันธุ์ข้าวรับรองของไทย กรมการข้าว เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรอง ในเรื่องของชื่อพันธุ์ ชนิดข้าว ประวัติพันธุ์ ลักษณะประจำพันธุ์ ลักษณะเด่น พื้นที่แนะนำและการให้ผลผลิตประมาณการต่อไร่ สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

    
 
 
 
เทคโนโลยีการผลิตข้าว
เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การปลูก ดูแลรักษาและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าวและเมล็ดพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

    
 
 
 
สถานการณ์การผลิตข้าวรายปักษ์
ระบบที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการผลิตข้าวของไทย จากข้อมูลดาวเทียม MODIS ของ GISTDA แบ่งเงื่อนไขการค้นหาออกเป็น 2 ฤดูคือ นาปีและนาปรัง ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังรายปีได้ รายงานแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ตามรางข้อมูลและกราฟแสดงข้อมูลผลรวมสถิติของแต่ละภาค

    
 
 
 
สถานการณ์ข้าวโลก
ระบบที่รวบรวมข้อมูลรายงานการผลิตและการตลาดข้าวโลก เช่น สถานการณ์การผลิตข้าว การบริโภคและใช้ประโยชน์จากข้าวของโลก สต็อกข้าว สถานการณ์การค้าข้าว บัญชีสมดุลข้าว ราคาข้าวสารในตลาดโลก รวมถึงสถานการณ์ข้าวของไทย

    
 
 
 
รายงานสถานการณ์ข้าวรายสัปดาห์
เป็นโปรแกรมที่รวบรวมข้อมูลรายงานและปัจจัยด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวของไทย เช่นรายงานสถานการณ์การผลิต การตลาดและแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการผลิตและการตลาด

    
 
 
 
ระบบวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการการตรวจรับรองมาตรฐานข้าว (Rice GAP)
ระบบใช้สำหรับวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวและการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพข้าว การรวบรวม จัดเก็บข้อมูล การผลิต การตรวจรับรองมาตรฐาน และเพื่อการตรวจสอบติดตาม การตรวจรับรองมาตรฐานข้าว และสร้างความเชื่อมั่น เกิดความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

    
 
 
 
AC AGRI VOCAB , ศัพท์เกษตร 5 ภาษาอาเซียน
AC AGRI VOCAB พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนรู้ศัพท์พื้นฐานด้านการเกษตร โดยแบ่งเป็น 8 หมวดคำศัพท์ ได้แก่ คำศัพท์หมวดตัวเลข วันเดือนและฤดูกาล คำทักทาย และอื่นๆ การเกษตร ผัก สมุนไพร และเครื่องเทศ ผลไม้ พืชไร่ และไม้ยืนต้น และคำศัพท์หมวดสัตว์ทางการเกษตรใน 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย เวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา และภาษาบาฮาซา
 
 
 
 
สแกนรหัสคิวอาร์
แอปพลิเคชั่นที่ผู้ใช้งานทั่วไปและเกษตรกรสามารถ
- สแกนรหัสคิวอาร์ และเชื่อมโยงไปยังระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ตามที่กำหนดในรหัสคิวอาร์ทันที เป็นการตามสอบผลิตภัณฑ์และผลิตผลเกษตร (Traceability)
- สร้างรหัสคิวอาร์จากข้อความใดๆที่ผู้ใช้งานป้อน 
 
    
 
 
 
ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร
แอปพลิเคชั่นที่ผู้ใช้งานทั่วไปและเกษตรกรสามารถชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลัง "ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร" ทางยูทูป ติดตามการนำเสนอข่าวสารการวิจัยและพัฒนา การบริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมวิชาการเกษตร
 
 
    
 
 
 
คลังผลงานวิจัยและเอกสารเผยแพร่
แอปพลิเคชั่นที่กรมวิชาการเกษตรดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน ผู้ใช้งานทั่วไปและเกษตรกรสามารถ 
- อ่านผลงานวิจัย รวมทั้งเอกสารเผยแพร่ จากนักวิจัยกรมวิชาการเกษตร 
- ค้นหาจากคำค้นใดๆ ที่ต้องการ และดาว์นโหลดเอกสารฉบับเต็มได้ตามความประสงค์
 
 
    
 
 
 
ค้นหาทะเบียนปัจจัยการผลิต
แอปพลิเคชั่นที่ผู้ใช้งานทั่วไปและเกษตรกรสามารถตรวจสอบปัจจัยการผลิตว่าได้รับรองจากกรมวิชาการเกษตรหรือไม่ โดยป้อนเลขทะเบียน และปี พ.ศ. และคลิกค้นหาจากทะเบียนปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ วัตถุอันตราย พันธุ์พืช
 
 
    
 
 
ค้นหาทะเบียนแหล่งผลิตพืชคุณภาพ
แอปพลิเคชั่นที่ผู้ใช้งานทั่วไปและเกษตรกรสามารถ 
- ค้นหาทะเบียนแหล่งผลิตพืช GAP และแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โดยค้นหาจากรหัสแปลง รหัสใบรับรอง เลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อเกษตรกร ชือพืช ที่ตั้งแปลง (จังหวัด อำเภอ ตำบล)
 
    

 
 
 
 
 
 

Anti IUU Fishing
โปรแกรมสำหรับสืบค้นข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่กรมประมงและกรมศุลกากรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย IUU
 

 
 
 
 
 
 

researchApp
เพื่อการศึกษา นักวิจัย เกษตรกร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลด้านงานวิจัยเกี่ยวกับประมงน้ำจืดได้สะดวกและรวดเร็ว การค้นหาเป็นรายปี หรือจะค้นหา ชื่องานวิจัย หรือ ชื่อผู้วิจัย
    

 
 
 
 
 
 

ห้องสมุดปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ
เพื่อให้ผู้สนใจที่เลี้ยงปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำหรือคิดเริ่มต้นจะเลี้ยง ได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ โดยมีข้อมูลพรรณปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำจัดไว้เป็นหมวดหมู่ โดยข้อมูลจะประกอบด้วย รูป ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะของชนิด ถิ่นกำเนิด และวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการไว้ให้ศึกษาทุกประเภท และเกือบทุกชนิดที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ได้ถูกรวบรวมไว้ในแอปพลิเคชั่นนี้หนึ่งเดียว เหมือนกับท่านได้พกพาห้องสมุดปลาสวยงามไปได้ทุกที่ และเปิดศึกษาได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องไปซื้อหรือพกหนังสือเลย
    

 
 
 
 
 
 

สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย
แอปพลิเคชันนี้ใช้สำหรับการตรวจสอบความเหมาะสมของดินก่อนการเพาะปลูกเพียงท่านปักหมุด Location ของท่านลงบนแผนที่ Google Map หรือแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพียงเท่านี้ท่านก็จะ สามารถตรวจสอบได้ว่า ที่ดินของท่านเป็นกลุ่มชุดดินที่เท่าไร่ ดินมีลักษณะเด่นและมีคุณสมบัติอย่างไร เหมาะสมที่จะปลูกพืชอะไร เมื่อคลิกเลือกพืชที่ต้องการปลูก แอปพลิเคชันจะแสดงสัญลักษณ์ สีเขียว เหลือง แดง ให้ทราบว่าเหมาะสมที่จะปลูกพืชชนิดนั้นหรือไม่ และยังบอกแนวทางจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยมีคำแนะนำการใส่ปุ๋ย ตามค่าวิเคราะห์ดินพื้นฐานอีกด้วย
 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย
แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย ที่เกษตรกรส่งให้กรมพัฒนาที่ดินตรวจสอบ เกษตรกรทั่วไปสามารถใช้ข้อมูลผลการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำในการปลูกพืชของพื้นที่ใกล้เคียงเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการปรับปรุงบำรุงดินและใช้ประโยชน์ที่ดินได้ ช่วยให้ผู้ใช้งานทราบคุณสมบัติของดินในสถานที่ ต่าง ๆ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบำรุงดินอย่างเหมาะสมต่อการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด
    

ผู้บริหาร

WONGPAN

นายวงศ์พันธ์  วงศ์สมุทร
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8

ban05

สารบัญอิเล็ก

procurement

ridbid

GFMISheader2

intranetrid

 


ban ridban lsp     ban Mail      ban saraban  ban water 


       ban km  BAN KM LSP  KM LSP08 2FB LSP08 2   


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

236307
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
99
91
285
755
236307