logolsp08

Queen Sirikit63 

 

คู่มือสำหรับประชาชน

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

     คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของกรมชลประทานด้านการขออนุญาตใช้พื้นที่และด้ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งน้ำและบำรุงรักษา มีจำนวน 33 คู่มือ แบ่งหมวดหมู่การขออนุญาตไว้ 4 ประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้อนุมัติและเผยแพร่ในระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

  (1) การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน จำนวน 14 คู่มือ มีดังนี้ คือ

       1. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามทางน้ำชลประทาน

       2. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างสะพานเลียบทางน้ำชลประทาน

       3. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อวางท่อประปาในเขตชลประทาน

       4. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อฝังท่อก๊าซ และท่อน้ำมัน

       5. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อระบายน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียลงทางน้ำชลประทาน

       6. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อใช้น้ำชลประทาน ตั้งโรงสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำ

       7. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อปักเสา พาดสายหรือร้อยสายไฟฟ้า/โทรศัพท์ในเขตชลประทาน

       8. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนนคันคลอง คันกั้นน้ำและถนนชลประทาน

       9. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างทางเชื่อม

      10. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเป็นการชั่วคราวในเขตที่ดินกรมชลประทาน

      11. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อใช้ที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำต่างๆของกรมชลประทาน เพื่อจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

      12. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อเลี้ยงปลาในกระชัง

      13. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อขุดลอก

      14. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งทางน้ำชลประทาน

  (2) การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ จำนวน 14 คู่มือ มีดังนี้ คือ

       1. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามทางน้ำชลประทาน

       2. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างสะพานเลียบทางน้ำชลประทาน

       3. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อวางท่อประปาในเขตชลประทาน

       4. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อฝังท่อก๊าซ และท่อน้ำมัน

       5. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อระบายน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียลงทางน้ำชลประทาน

       6. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อใช้น้ำชลประทาน ตั้งโรงสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำ

       7. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อปักเสา พาดสายหรือร้อยสายไฟฟ้า/โทรศัพท์ในเขตชลประทาน

       8. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนนคันคลอง คันกั้นน้ำและถนนชลประทาน

       9. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างทางเชื่อม

      10. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเป็นการชั่วคราวในเขตที่ดินกรมชลประทาน

      11. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อใช้ที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำต่างๆของกรมชลประทาน เพื่อจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

      12. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อเลี้ยงปลาในกระชัง

      13. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อขุดลอก

      14. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งทางน้ำชลประทาน

  (3) การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน  จำนวน 3 คู่มือ มีดังนี้ คือ

       1. การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อที่อยู่อาศัย

       2. การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อเกษตรกรรม

       3. การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อประโยชน์อย่างอื่น

  (4) ด้านอื่น ๆ  จำนวน 2 คู่มือ

       1. การขออนุญาตใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานที่เรียกเก็บค่าชลประทาน

       2. การขออนุญาตใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือในการเพาะปลูกและการอื่น

************************************************************************************************************************************

930x300

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เว็บไซต์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย

เว็บไซต์ ศูนย์รวมข้อมูลและติดต่อราชการ

 เว็บไซต์ กรมชลประทาน

ผู้บริหาร

WONGPAN

นายวงศ์พันธ์  วงศ์สมุทร
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8

ban05

สารบัญอิเล็ก

procurement

ridbid

GFMISheader2

intranetrid

 


ban ridban lsp     ban Mail      ban saraban  ban water 


       ban km  BAN KM LSP  KM LSP08 2FB LSP08 2   


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

244512
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
31
48
31
2340
244512