logolsp08

1593831742687 

1. ประเภทผู้ขออนุญาตและหลักฐานประกอบการขออนุญาต
     1.1 กระทรวง ทบวง กรม องค์การปกครองท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นของรัฐ 

       - คำร้องขอใช้ที่ดิน ลงนามโดยผู้แทน กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองท้องถิ่น หรือผู้รับมอบอำนาจ (มีหนังสือมอบอำนาจ) 
       - แบบแปลน แผนผังและแผนที่ (หัวหน้าส่วนราชการลงนามรับรองแบบ) 
       - หนังสือยินยอมให้วางท่อผ่านที่ดินของบุคคลอื่น (ถ้ามี) 
    
     1.2 รัฐวิสาหกิจ
       - คำร้องขอใช้ที่ดิน ลงนามโดยผู้แทนรัฐวิสาหกิจ หรือผู้รับมอบอำนาจ (มีหนังสือมอบอำนาจ) 
       - แบบแปลน แผนผังและแผนที่ (ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจลงนามรับรองแบบ) 
       - หนังสือยินยอมให้วางท่อผ่านที่ดินของบุคคลอื่น (ถ้ามี) 
   
    1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
       - คำร้องขอใช้ที่ดิน
       - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ลงนามรับรองสำเนา       
       - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ลงนามรับรองสำเนา กรณีมีการมอบอำนาจ 
       - สำเนาบัตรประจำตัีวประชาชนของผู้ขอ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ลงนามรับรองสำเนา 
       - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ และผู้ัรับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ลงนามรับรองสำเนา 
       - สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครอง เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน หรืออื่นๆ ของผู้ขอ ณ บริเวณที่จะทำการก่อสร้าง 
         หรือที่ต้องการใช้น้ำ ลงนามรับรองสำเนา
       - หนังสือยินยอมให้วางท่อส่งน้ำผ่านจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ถ้ามี) 
       - หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท) ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่น
       - แบบแปลน แผนผังและแผนที่ โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง (ใช้เฉพาะกรมชลประทาน) 
       - รายการคำนวณโครงสร้างและหนังสือรอบรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรรมควบคุม ผู้ออกแบบและคำนวณ พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
         วิศวกรรมควบคุม (ลงนามรับรองสำเนา) เฉพาะกรณีที่เป็นงานอยู่ในประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
       - หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ึควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ลงนามรับรองสำเนา

2. การพิจารณาและดำเนินการ
    2.1โครงการชลประทานเจ้าของพื้นที่ ( ผอ.คป. , ผอ.คบ. และโครงการอื่นๆ ) 
         1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน กรอกรายละเอียดในแบบตรวจสอบ แบบ ชป.393/5 กรณีวางท่อประปา ใช้ แบบ ชป.393/3 
         2. จัดทำแผนที่รูปตัด ลงนามผ่าน เห็นชอบ อนุมัติ ในกรอบแบบ 
         3. ให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ต่องานชลประทาน 
         4. พิจารณากฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
         5 . กำหนดเงื่อนไขการอนุญาต 
         6 . ส่งเรื่องให้ ผส.ชป.ให้ความยินยอม
    2.2การพิจารณาของสำนักชลประทาน
        1. ผส.ชป.พิจารณาให้ความยินยอม ( ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
ในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ.2551 คลิ๊ก ) 

        2. กำหนดเงื่อนไขการอนุญาต
        3 . ทำหนังสือลงนามแทนกรมฯ พร้อมเอกสารการขออนุญาตให้กรมธนารักษ์และหรือผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุญาต

3. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485 และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
    2. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 
    3. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้  และจัดประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545

    4. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้  และจัดประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549
    5 .กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้  และจัดประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2549

    6.ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ.2551 
4. แนวทางในการพิจารณา 
    1. ในกรณีวางท่อสูบน้ำ ท่อส่งน้ำให้พิจารณาหลักการเดียวกันกับการวางท่อประปาเป็นหลัก 
    2. การก่อสร้างโรงสูบน้ำ ควรพิจารณาก่อสร้างใกล้แนวเขตชลประทาน หรือแนวหลักเขตที่ดินของราษฎรเป็นหลัก 
    ( โดยทั่วไปไม่เกิน 2.00 เมตร ) และไม่ควรก่อสร้างเป็นลักษณะอาคารถาวร เพื่อที่จะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรม
    ชลประทานในอนาคต
    3. ต้องมีการติดตั้งมิเตอร์วัดน้ำ เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบปริมาณน้ำที่สูบเอาไปใช้ได้ 
    4. แบบแปลน แผนที่รูปตัดของผู้ขออนุญาต ให้มีความสัมพันธ์กับแบบแปลน แผนที่รูปตัดและ ผังบริเวณของโครงการ ฯ 
    ที่มีการขออนุญาต 
                                  

การออกหนังสืออนุญาต ตามพรบ.ชลประทานหลวง 2485 ให้ใช้หนังสืออนุญาตฉบับใหม่คือ ผ.ย.38  
 
(โครงการเจ้าของพื้นที่เป็นผู้ออกหนังสืออนุญาต) กรณีการต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ใช้แบบ ผ.ย.55 ในกรณีที่ไม่เสียค่าชลประทาน
และกรณีที่ต้องเสียค่าชลประทาน หนังสืออนุญาตเดิมเป็น ผ.ย. 32 การต่ออายุหนังสืออนุญาต ให้ใช้ แบบ ผ.ย. 32/ 1 หากเป็นกรณีขอยกเว้นค่าชลประทาน ให้ใช้แบบ ผ.ย. 32/ 2 

(ระยะเวลาการอนุญาต กำหนดตามความเหมาะสมและความจำเป็น แต่ละครั้งไม่เกิน 5 ปี)
   ตัวอย่างการกรอกหนังสืออนุญาต 

หมายเหตุ กรณีทางน้ำธรรมชาติ ประกาศเป็นทางน้ำชลประทาน จะต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายปกครองท้องที่
ตาม พรบ. ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ตาม พรบ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย 
พ.ศ. 2456

 

ผู้บริหาร

WONGPAN

นายวงศ์พันธ์  วงศ์สมุทร
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8

ban05

สารบัญอิเล็ก

procurement

ridbid

GFMISheader2

intranetrid

 


ban ridban lsp     ban Mail      ban saraban  ban water 


       ban km  BAN KM LSP  KM LSP08 2FB LSP08 2   


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

236314
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
106
91
292
762
236314