logolsp08

Queen Sirikit63 

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

         1. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลธร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี

         2. โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานบริเวณลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี

         3. โครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี

         4. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขะยุง จัหวัดศรีสะเกษ

         5. โครงการพนังกั้นลำน้ำชีและสาขา จังหวัดยโสธร

  แบ่งงานภายในออกเป็น 1 งาน 5 ฝ่าย คือ

1.งานบริหาร  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

     1. ควบคุม ตรวจสอบ งานสารบรรณ รับ-ส่ง ร่าง พิมพ์หนังสือและเอกสารราชการ บริการค้นหา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กำหนดและดำเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

     2. ควบคุม ตรวจสอบ งานการเงินและบัญชี การจัดทำบัญชี การเบิกจ่ายเงินการควบคุมงบประมาณ การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน และการบริหารต้นทุนผลผลิตเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด

     3. ควบคุม ตรวจสอบ งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การจัดทำบัญชีพัสดุ การจัดทำทะเบียน การเบิกจ่าย การจัดการคลังพัสดุ การจำหน่าย และการบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

     4. วางแผน ดูแล การจัดสวัสดิการ และการเสริมสร้างความผาสุก เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

     5. ศึกษา พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการบริหารทั่วไปของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่

     6. ดูแลงานด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

     7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.ฝ่ายวิศวกรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

     1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนงานก่อสร้าง แผนงานโครงการ แผนงบประมาณและแผนจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการจัดทำคำขอของงบประมาณให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ในงานด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

     2. บริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบข้อกำหนด และเงื่อนไขในสัญญา

     3. ควบคุมการบริหารสัญญาจ้างที่ปรึกษา ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบข้อกำหนด และเงื่อนไขในสัญญา

     4. จัดทำเอกสารประกวดราคาและราคากลาง เพื่อใช้ในการประกวดราคา

     5. ดำเนินการส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ เพื่อให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารับมอบ และดำเนินการต่อไป

     6. ควบคุม ตรวจสอบ งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ เพื่อให้งานก่อสร้างสามารถดำเนินการได้แนว ระดับ ที่ถูกต้องตามแบบหลักการด้านวิศวกรรมสำรวจ

     7. ควบคุม ตรวจสอบ งานตรวจสอบและวิเคราะห์ ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ เพื่อให้งานก่อสร้างได้วัสดุที่ได้คุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดด้านวิศวกรรม และทำให้งานก่อสร้างมีความแข็งแรงและใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

     8. ศึกษา วิจัยและพัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการก่อสร้าง เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานก่อสร้างให้ทันสมัย

     9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3.ฝ่ายก่อสร้าง 1 - 3  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

     1. วางแผนการก่อสร้าง โดยคำนวณปริมาณงานและวัสดุก่อสร้าง ตรวจสอบแหล่งวัสดุ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานความต้องการวัสดุ และกำหนดขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิชาการ

     2. ดำเนินการก่อสร้าง และแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้บรรลุสู่ความสำเร็จ

     3. ควบคุม ดูแล งานก่อสร้างโครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้งานก่อสร้างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนด แล้วเสร็จตามแผนงบประมาณที่ได้รับ

     4. วางแผน ประสานงาน ในด้านการขอใช้พื้นที่ จากหน่วยงานราชการอื่นๆ หรือผู้ดูแลพื้นที่ในเขตก่อสร้าง การได้มาซึ่งที่ดิน เพื่อจัดเข้าแผนงานโครงการ และมีความพร้อมในการก่อสร้าง

     5. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

     6. รวบรวมและจัดทำเอกสารส่งมอบโครงการก่อสร้างที่แล้วเสร็จให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เพื่อนำไปดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำ

     7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

4.ฝ่ายช่างกล  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

     1. ควบคุมการให้บริการ ยานพาหนะส่วนกลาง เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งาน

     2. วางแผน ควบคุม ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างเพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

     3. ซ่อมแซม ปรับปรุง และบำรุงรักษายานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องจักร เครื่องมือ ที่ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา

     4. ติดตั้ง ควบคุม ดูแลรักษา ให้บริการระบบไฟฟ้า ประปา ระบบสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้งานให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

     5. ควบคุม การติดตั้งและดูแลรักษาอุปกรณ์บังคับน้ำของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ เพื่อให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด 

     6. ควบคุมและบริหารงานจ้างเหมางานด้านเครื่องกล ระบบไฟฟ้า-ประปา เพื่อให้งานดำเนินการได้ตามรูปแบบ และเงื่อนไขสัญญาที่กำหนด ได้มาตรฐานตามแผนงานก่อสร้าง

     7. จัดทำเอกสารรายงานด้านเครื่องกล ทั้งงานที่ดำเนินการเองและงานจ้างเหมา เพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบที่กำหนด

     8. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านเครื่องกล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     9. วางแผน กำกับ ดูแล พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

   10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผู้บริหาร

WONGPAN

นายวงศ์พันธ์  วงศ์สมุทร
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8

ban05

สารบัญอิเล็ก

procurement

ridbid

GFMISheader2

intranetrid

 


ban ridban lsp     ban Mail      ban saraban  ban water 


       ban km  BAN KM LSP  KM LSP08 2FB LSP08 2   


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

244505
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
24
48
24
2333
244505