สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน

28/5 หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์. 0-3960-9881 โทรสาร. 0-3960-9881