Logo10

โครงการท่าแซะ จ.ชุมพร

ประวัติความเป็นมา

maptasaeกรมชลประทานได้เริ่มทำการศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับลุ่มน้ำชุมพร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 โดยในเบื้องต้นได้พิจารณาอ่างเก็บน้ำท่าแซะเพื่อการชลประทาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 สำนักงานพลังงานแห่งชาติได้ทำการศึกษาความเหมาะสม เพื่อเป็นโครงการเอนกประสงค์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าและส่งน้ำเพื่อการชลประทาน แต่อย่างไรก็ตามโครงการที่ศึกษาไว้ดังกล่าว ไม่ได้ดำเนินการถึงขั้นออกแบบก่อสร้าง ต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2532 ได้เกิดพายุไต้ฝุ่นเกย์ในอ่าวไทยพัดผ่านจังหวัดชุมพร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำความเสียหายแก่พื้นที่ของจังหวัดทั้งสองเป็นอย่างมาก  คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้จัดทำโครงการฟื้นฟูทางทางการเกษตร ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยจากไต้ฝุ่นเกย์ ซึ่งมีแผนงานที่กรมชลประทานต้องดำเนินการดังนี้

(1) แผนงานช่วยเหลือเร่งด่วน คือ การช่วยเหลือราษฎรหลังจากประสบภัย

(2) แผนงานระยะกลาง คือ การขุดคลองเพื่อบรรเทาอุทกภัยที่กรมชลประทานมีแผนออกแบบและก่อสร้าง ในช่วงปี พ.ศ. 2534 – 2538

(3) แผนระยะยาวคือ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อป้องกันอุทกภัยเมืองชุมพรระยะยาว จะต้องทำการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อออกแบบและก่อสร้าง ต่อไปในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2534 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2535 รัฐบาลญี่ปุ่นโดยไจก้า (JICA) ได้ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการต่อกรมชลประทานเพื่อทำการศึกษาความเหมาะสม ของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำชุมพร โดยเน้นการป้องกันอุทกภัยควบคู่ไปกับการชลประทานตามแผนงานก่อก่อสร้างอ่าง เก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันอุทกภัยของเมืองชุมพรระยะยาว อันเป็นภาระส่วนหนึ่งที่กรมชล ประทานได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2533 ในการจัดทำโครงการฟื้นฟูทางการเกษตรในพื้นที่ประสบอุทกภัยจากพายุเกย์ จากผลการศึกษาของ JICA ในระยะที่ 1 ได้มีการเสนอโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำภายในลุ่มน้ำชุมพร ที่มีความสำคัญลำดับสูงสุดคืออ่างเก็บน้ำท่าแซะ การสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าวนอกจากสามารถบรรเทาอุทกภัยให้กับจังหวัดชุมพร ได้อย่างมากแล้ว ยังเป็นการจัดหาน้ำเพื่อการชลประทานพื้นที่อีกประมาณ 61,000 ไร่ และน้ำเพื่อการป้องกันการรุกตัวของน้ำเค็มในบริเวณลุ่มปากแม่น้ำ ในการศึกษาของ JICA ในขั้นที่ 2 ซึ่งเป็นการศึกษาขั้นความเหมาะสมของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำชุมพรได้เน้นหนักไป ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยการก่อสร้างคลองระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำในคลองท่า ตะเภาไปลงอ่าวพนังตัก(คลองหัววัง – พนังตัก) ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยได้ระดับหนึ่ง ในปี 2536-2538 กรมชลประทาน ได้ว่าจ้าง บริษัทที่ปรึกษาทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์ แมนเนจเมนท์ ศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามสัญญาเลขที่ จ14/2536 ลงวันที่ 28 เมษายน 2536 ซึ่ง กวล.ได้มีมติเห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีเงื่อนไข 4 ข้อ ในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2544 ตามหนังสือที่ วว. 0802/10730 ลงวันที่ 21 กันยายน 2544 วันที่ 29 กรกฎาคม 2546 ครม. มีมติอนุมัติให้เปิดโครงการท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโดยมีเงื่อนไขให้ปฏิบัติตาม มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและข้อสังเกตุตามประเด็นอภิปรายของคณะ กรรมการกลั่นกรองคณะที่ 3 ไปดำเนินการด้วย


ban ridban lsp     ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water  ban facebook 


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

ค้นหา

เว็บไซต์ยอดนิยม

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

138948
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
4
57
61
71
138948