Logo10

โครงการท่าแซะ จ.ชุมพร

ประวัติความเป็นมา

maptasaeกรมชลประทานได้เริ่มทำการศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับลุ่มน้ำชุมพร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 โดยในเบื้องต้นได้พิจารณาอ่างเก็บน้ำท่าแซะเพื่อการชลประทาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 สำนักงานพลังงานแห่งชาติได้ทำการศึกษาความเหมาะสม เพื่อเป็นโครงการเอนกประสงค์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าและส่งน้ำเพื่อการชลประทาน แต่อย่างไรก็ตามโครงการที่ศึกษาไว้ดังกล่าว ไม่ได้ดำเนินการถึงขั้นออกแบบก่อสร้าง ต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2532 ได้เกิดพายุไต้ฝุ่นเกย์ในอ่าวไทยพัดผ่านจังหวัดชุมพร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำความเสียหายแก่พื้นที่ของจังหวัดทั้งสองเป็นอย่างมาก  คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้จัดทำโครงการฟื้นฟูทางทางการเกษตร ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยจากไต้ฝุ่นเกย์ ซึ่งมีแผนงานที่กรมชลประทานต้องดำเนินการดังนี้

(1) แผนงานช่วยเหลือเร่งด่วน คือ การช่วยเหลือราษฎรหลังจากประสบภัย

(2) แผนงานระยะกลาง คือ การขุดคลองเพื่อบรรเทาอุทกภัยที่กรมชลประทานมีแผนออกแบบและก่อสร้าง ในช่วงปี พ.ศ. 2534 – 2538

(3) แผนระยะยาวคือ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อป้องกันอุทกภัยเมืองชุมพรระยะยาว จะต้องทำการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อออกแบบและก่อสร้าง ต่อไปในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2534 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2535 รัฐบาลญี่ปุ่นโดยไจก้า (JICA) ได้ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการต่อกรมชลประทานเพื่อทำการศึกษาความเหมาะสม ของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำชุมพร โดยเน้นการป้องกันอุทกภัยควบคู่ไปกับการชลประทานตามแผนงานก่อก่อสร้างอ่าง เก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันอุทกภัยของเมืองชุมพรระยะยาว อันเป็นภาระส่วนหนึ่งที่กรมชล ประทานได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2533 ในการจัดทำโครงการฟื้นฟูทางการเกษตรในพื้นที่ประสบอุทกภัยจากพายุเกย์ จากผลการศึกษาของ JICA ในระยะที่ 1 ได้มีการเสนอโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำภายในลุ่มน้ำชุมพร ที่มีความสำคัญลำดับสูงสุดคืออ่างเก็บน้ำท่าแซะ การสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าวนอกจากสามารถบรรเทาอุทกภัยให้กับจังหวัดชุมพร ได้อย่างมากแล้ว ยังเป็นการจัดหาน้ำเพื่อการชลประทานพื้นที่อีกประมาณ 61,000 ไร่ และน้ำเพื่อการป้องกันการรุกตัวของน้ำเค็มในบริเวณลุ่มปากแม่น้ำ ในการศึกษาของ JICA ในขั้นที่ 2 ซึ่งเป็นการศึกษาขั้นความเหมาะสมของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำชุมพรได้เน้นหนักไป ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยการก่อสร้างคลองระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำในคลองท่า ตะเภาไปลงอ่าวพนังตัก(คลองหัววัง – พนังตัก) ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยได้ระดับหนึ่ง ในปี 2536-2538 กรมชลประทาน ได้ว่าจ้าง บริษัทที่ปรึกษาทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์ แมนเนจเมนท์ ศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามสัญญาเลขที่ จ14/2536 ลงวันที่ 28 เมษายน 2536 ซึ่ง กวล.ได้มีมติเห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีเงื่อนไข 4 ข้อ ในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2544 ตามหนังสือที่ วว. 0802/10730 ลงวันที่ 21 กันยายน 2544 วันที่ 29 กรกฎาคม 2546 ครม. มีมติอนุมัติให้เปิดโครงการท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโดยมีเงื่อนไขให้ปฏิบัติตาม มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและข้อสังเกตุตามประเด็นอภิปรายของคณะ กรรมการกลั่นกรองคณะที่ 3 ไปดำเนินการด้วย


ban ridban lsp     ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water  ban facebook 


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

ค้นหา

เว็บไซต์ยอดนิยม

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

136193
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
11
51
245
245
136193