Logo10

โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช

ประวัติความเป็นมา

โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

....................................................................................

1. ประวัติโครงการ

           เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2533  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศบริเวณที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำกะลูแป  ตำบลเตราะบอน  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี  พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทานในพื้นที่ต่าง ๆ  ทั้งได้ทรงรับสั่งให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำปิดกั้นคลองวังหีบ  และอ่างเก็บน้ำสาขาด้วย  ที่บริเวณบ้านนาหลวงเสน  และบ้านนาประดิษฐ์  ตลอดจนฝายทดน้ำต่าง ๆ ในเขตอำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามที่ราษฎรได้กราบบังคมทูลพระราชทาน  และกรมชลประทานได้มอบหมายให้กองวางโครงการ  (ปัจจุบัน คือ สำนักบริหารโครงการ)  ดำเนินการศึกษาวางโครงการต่อไป

              กรมชลประทานโดยกองวางโครงการได้ศึกษาจัดทำรายงานเบื้องต้นขึ้นเมื่อวันที่  12 กรกฎาคม 2536  เพื่อกำหนดขอบเขตของงานสำรวจข้อมูลพื้นฐานในการศึกษารายละเอียดโครงการฯ  และภายหลังจากได้รับข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง  จึงได้ศึกษาและจัดทำรายงานวางโครงการ (Pre-feasibility Report : PR) แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2541 แต่จากการศึกษาพบว่าถ้าหากต้องการเก็บกักน้ำให้เต็มศักยภาพ บริเวณพื้นที่น้ำท่วมของอ่างเก็บน้ำจะเข้าเขตพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532  มิให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 ไม่ว่ากรณีใด ๆ จึงส่งผลให้โครงการวังหีบต้องลดระดับเก็บกักน้ำลงมาทำให้เก็บน้ำได้ในปริมาณที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำท่าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำได้

              ต่อมา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546  ได้มีมติคณะรัฐมนตรี ผ่อนผันการขอใช้พื้นทื่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 ให้ดำเนินการศึกษาโครงการได้แต่ต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ดังนั้นกรมชลประทานจึงได้ดำเนินงานโดยศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการวังหีบ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีตามมติดังกล่าวต่อไป

2. ที่ตั้งโครงการ

โครงการวังหีบเป็นการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดกลาง ปิดกั้นคลองวังหีบบริเวณหมู่ที่ 1 บ้านสระแก้ว  และหมู่ที่ 5  บ้านคอกช้าง  ตำบลนาหลวงเสน  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. วัตถุประสงค์ของโครงการวังหีบ

              1) เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้เพื่อการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง

              2) เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคของราษฎรและสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง

              3) เพื่อใช้เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดให้ราษฎรได้ใช้บริโภค และมีรายได้เสริมจากการจับสัตว์น้ำ

              4) เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูน้ำหลาก ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ

                   5) ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของราษฎรที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ

4. ลักษณะและรูปแบบองค์ประกอบของโครงการวังหีบ

           โครงการวังหีบเป็นการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดกลาง ปิดกั้นคลองวังหีบบริเวณหมู่ที่ 1 บ้านสระแก้ว  และหมู่ที่ 5  บ้านคอกช้าง  ตำบลนาหลวงเสน  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภคในเขตตำบลนาหลวงเสน  ตลอดจนมีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะปล่อยลงคลองวังหีบ  โดยจะมีการบริหารจัดการน้ำในคลองวังหีบ  เพื่อส่งน้ำให้ทั้งสองฝั่งของคลองวังหีบในเขตตำบลนาหลวงเสน  ตำบลหนองหงส์  ตำบลควนกรด และตำบลนาไม้ไผ่  รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำดิบสำรองเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานประปาทุ่งสง  นอกจากนั้นในบริเวณพื้นที่อ่างจะเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและประมงพื้นบ้านในบริเวณรอบอ่างตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของราษฎรในบริเวณพื้นที่โครงการและจากนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนด้วย  โดยสรุปองค์ประกอบโครงการได้ดังนี้

เขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบ

                                                                                        1) ที่ตั้งเขื่อนเก็บกักน้ำ  : ตัวเขื่อนปิดกั้นคลองวังหีบที่หมู่ที่ 1  บ้านสระแก้ว และหมู่ที่ 5 บ้านคอกช้าง

                                                                                                                           ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

                                                                      2) ลักษณะทางอุทกวิทยา         

                     - พื้นที่รับน้ำฝนของอ่างฯ                           :           30.00     ตร.กม.

                     - ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ เฉลี่ยรายปี            :           27.77     ล้าน ลบ.ม.

                     - ปริมาณน้ำนองสูงสุดไหลเข้า (รอบ 500 ปี)  :        210.19     ลบ.ม./วินาที           

                                                                                        3) เขื่อนเก็บกักน้ำ            

                     -  ชนิดเขื่อน                                           :         เขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว

                     -  ความกว้างสันเขื่อน                               :           10.00     เมตร

                     - ความยาวสันเขื่อน                                  :             340     เมตร

                     - ความสูงเขื่อนจากระดับท้องน้ำ                 :           65.22     เมตร

                     - ระดับสันเขื่อน                                       :       +156.00     ม. (รทก.)

                     - ระดับน้ำสูงสุด                                       :       +154.46     ม. (รทก.)   

                     - ระดับน้ำเก็บกัก                                     :       +153.00     ม. (รทก.)

                     - ระดับน้ำต่ำสุด                                       :       +105.00     ม. (รทก.)   

                     - ระดับท้องน้ำ                                        :         +90.78     ม. (รทก.)

                     - ความจุอ่างที่ระดับน้ำสูงสุด                      :           21.31     ล้าน ลบ.ม. 

                     - ความจุอ่างที่ระดับน้ำเก็บกัก                     :           20.10     ล้าน ลบ.ม.

                     - ความจุอ่างที่ระดับน้ำต่ำสุด                      :            0.22     ล้าน ลบ.ม.

                     - พื้นที่ผิวอ่างที่ระดับน้ำสูงสุด                     :             525     ไร่

                     - พื้นที่ผิวอ่างที่ระดับน้ำเก็บกัก                   :             510     ไร่

                     - พื้นที่ผิวอ่างที่ระดับน้ำต่ำสุด                     :               32     ไร่

4) อาคารระบายน้ำล้น

                     - รูปแบบของอาคาร                                        :        ไหลข้ามสันฝายโค้งแบบ Side Channel Spillway

                     - ปริมาณน้ำสูงสุดผ่านอาคาร (รอบ 500 ปี)    :         184.24     ลบ.ม./วินาที

                     - ระดับสันฝาย                                        :       +153.00     ม. (รทก.)

                     - ระดับน้ำนองสูงสุด                                 :       +154.46     ม. (รทก.)

                     - ความยาวสันฝาย                                   :           50.00     เมตร

5) อาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิมและท่อส่งน้ำ

                     - ชนิดอาคารรับน้ำ                                   :       ท่อรับน้ำ

                     - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ                             :        Æ1.50     เมตร

                     - ปริมาณน้ำผ่านอาคารสูงสุด                      :           18.23     ลบ.ม./วินาที

                     - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อส่งน้ำ                      :        Æ0.50     เมตร

                       ไปยังสำนักงานประปาทุ่งสง

                     - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อส่งน้ำเพื่อการ            :        Æ0.50     เมตร

                       อุปโภค-บริโภคในเขตตำบลนาหลวงเสน

6) ถนนบริเวณอ่างเก็บน้ำ

                     - ถนนบนสันเขื่อน                                    :       ผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 8.00 เมตร

                                                                                        ไหล่ทาง ลาดยาง 1 ชั้น ข้างละ 1.00 เมตร

                     - ถนนเข้าหัวงาน                                      :       ผิวจราจร ลาดยาง 2 ชั้น กว้าง 6.00 เมตร

                                                                                        ไหล่ทาง ลาดยาง 1 ชั้น ข้างละ 1.00 เมตร

                     - ถนนทดแทน                                         :       ผิวจราจร ลาดยาง 2 ชั้น กว้าง 6.00 เมตร

                                                                                        ไหล่ทาง ลาดยาง 1 ชั้น ข้างละ 1.00 เมตร

รูปแบบระบบส่งน้ำ

1. ระบบส่งน้ำหลัก ใช้คลองวังหีบเป็นคลองส่งน้ำพร้อมปรับปรุงอาคารชลประทานเดิมและเสนออาคารชลประทานศักยภาพเพิ่มเติมในคลองวังหีบและคลองหนองเภา

2. ระบบกระจายน้ำเพิ่มเติม ประกอบด้วย

              ·     ส่งน้ำเชื่อมโยงคลองวังหีบ-คลองหนองเภา

                   ·     วางระบบส่งน้ำเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบประปาภูเขาของราษฎรตำบลนาหลวงเสน และพื้นที่ชลประทานเดิมของฝายคลองวัง         หีบ

              ·     วางระบบส่งน้ำเพื่อส่งน้ำให้สำนักประปาทุ่งสง

 

เอกสารอ้างอิง:
           รายงานการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวังหีบ จังหวัดนครศรีธรรมราช (กรมชลประทาน, 2552)

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการวังหีบ จังหวัดนครศรีธรรมราช

5. ผลประโยชน์ของโครงการวังหีบ

              ·     พื้นที่รับประโยชน์ (เพื่อการเกษตร) มีพื้นที่ 13,014 ไร่  ซึ่งครอบคลุม 24 หมู่บ้าน ใน
4 ตำบล คือ ตำบลนาหลวงเสน  ตำบลหนองหงส์  ตำบลควนกรดและตำบลนาไม้ไผ่

              ·     หมู่บ้านรับประโยชน์ (เพื่อการอุปโภคบริโภค) ครอบคลุม 20 หมู่บ้าน ใน 3 ตำบล คือ ตำบลนาหลวงเสน ตำบลหนองหงส์และตำบลนาไม้ไผ่

6. ผลกระทบของโครงการ

ผลกระทบต่อการชดเชยที่ดินและทรัพย์สินของราษฎร

              การชดเชยที่ดินและทรัพย์สินในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองวังหีบ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

              1) การชดเชยที่ดิน : ที่ดินของประชาชนในบริเวณพื้นที่องค์ประกอบโครงการ ได้แก่ พื้นที่หัวงาน พื้นที่อ่างเก็บน้ำ ฝายในคลองวังหีบ รวมทั้งแนวท่อส่งน้ำและถนนทดแทน มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 419 ไร่ คิดเป็นค่าชดเชยที่ดินประมาณ 16.760 ล้านบาท

              2) การชดเชยอาคารและสิ่งปลูกสร้าง : มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่หัวงานและอ่างเก็บน้ำ           รวมจำนวน 28 หลัง ซึ่งจำแนกเป็นบ้าน จำนวน 27 หลัง และโรงรีดยาง จำนวน 1 หลัง โดยมีผู้ถือครองจำนวน 27 ราย รวมเป็นค่าชดเชยทั้งสิ้น 9.049 ล้านบาท

             3) การชดเชยพืชผลทางการเกษตร : มีไม้ยืนต้นและไม้ผลในพื้นที่หัวงานและอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งบริเวณถนนทดแทน ชนิดพืช ได้แก่ ยางพารา เงาะ ทุเรียน มังคุด เป็นต้น คิดเป็นค่าชดเชยพืชผลทางการเกษตรทั้งสิ้นประมาณ 37.437 ล้านบาท

7. ราคาโครงการ

     

8. การดำเนินการของโครงการ/สถานภาพ

เนื่องจากมีพื้นที่น้ำท่วมบางส่วนอยู่ในเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 ซึ่งเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กรมชลประทานจึงได้ว่าจ้างบริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด จัดทำรายงานศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (FS & EIA) แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2522 และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นำสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ (คชก.) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 โดย คชก. มีมติ “ยังไม่เห็นชอบ” ต่อรายงานฯ เนื่องจากยังมีประเด็นที่ติดค้าง ๑๗ ประเด็นหลัก รวม ๒๑ ประเด็นย่อย โดยให้กรมชลประทานปรับปรุงรายงานตามข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

                 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 กรมชลประทานได้เสนอรายงานชี้แจงครั้งที่ 1 เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ คชก. อีกครั้ง โดยมีมติ ให้กรมชลประทานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลให้ชัดเจน และให้เป็นปัจจุบัน (เนื่องจากรายงานฯ ได้ศึกษาแล้วเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552) ได้แก่ ประเด็นสังคมและการมีส่วนร่วม การชดเชยทรัพย์สิน สภาพเศรษฐกิจและสังคม ความต้องการใช้น้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเดิม โดยวิธีตกลง เพื่อดำเนินการทบทวนและสำรวจเพิ่มเติม โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวังหีบ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม) ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๓๘/๒๕๕๗ (กสพ.) ลงวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๗ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดประชุมทบทวนรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อวันที่ 20-21 เม.ย. 2557 และ 25-26 เม.ย. 2557 จัดกิจกรรมพากลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเข้าศึกษาดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำกระทูน จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2557 การศึกษาและสำรวจเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน เศรษฐกิจและสังคม การชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ถนนทดแทน เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดทำรายงานชี้แจงครั้งที่ 2 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2557 และสำนักบริหารโครงการได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโดยคณะทำงานเตรียมความพร้อมและติดตามการพิจารณารายงานฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอรายงานชี้แจงดังกล่าวต่อ สผ. เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของ คชก. อีกครั้ง

เมื่อ 14 สิงหาคม 2558  คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 2/2558  ได้ประชุมและมีมติเห็นชอบต่อรายงาน  โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ชี้แจงรายงานด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน  ด้านสาธารณสุข  ด้านธรณีวิทยา  และด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

9. การขออนุญาตเข้าพื้นที่

ได้ดำเนินการเข้าพื้นที่ป้ายสีขอบเขตงาน เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่รับทราบว่าที่ดินของตนเองถูกเขตชลประทานหรือไม่ อย่างไร ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากทหารและกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมสังเกตุการณ์ด้วย

 


ban ridban lsp     ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water  ban facebook 


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

ค้นหา

เว็บไซต์ยอดนิยม

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

124417
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
30
66
263
1298
124417