Logo10

โครงการอ่างเก็บน้ำลำรูใหญ่ จ.พังงา

 

maplumruyaiประวัติความเป็นมา

     สืบเนื่องจากการวางแผน โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (The Southern Seaboard Development Project  : SSDP)  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (สพต.) คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการใช้น้ำในกิจกรรมต่าง ๆ ในปริมาณมากขึ้น จึงได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาแหล่งน้ำดิบสำหรับโครงการ  ตามแผนงานพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ขึ้นมา เมื่อเดือนเมษายน  2538 และคณะอนุกรรมการ ฯ ได้มอบหมายให้กรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

     กรมชลประทานจึงได้คัดเลือกว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 3 บริษัท ซึ่งประกอบด้วยบริษัท รีซอสส์ เอ็นจีเนียริ่ง คอนซันแตนท์ จำกัด บริษัท เทสโก้ จำกัด และบริษัท ซันยู คอนซันแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้ทำการศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ ดังกล่าวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2539 เพื่อคัดเลือกโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาเป็นแหล่งน้ำ ดิบ สำหรับส่งน้ำให้กับพื้นที่เป้าหมายต่าง ๆ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ผลการศึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลงานบริษัทที่ปรึกษาทางด้านวิชาการได้พิจารณา คัดเลือก โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีศักยภาพสูงได้ 5 โครงการ (ภาพที่ 1) ได้แก่

     (1) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่ จังหวัดพังงา จัดหาแหล่งน้ำให้กับท่าเรือน้ำลึก และนิคมอุตสาหกรรมฝั่งตะวันตก บ้านทับละมุ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และพื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่

     (2) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง จังหวัดกระบี่ จัดหาแหล่งน้ำให้กับพื้นที่อุตสาหกรรม และการอุปโภค บริโภค อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และพื้นที่ชลประทาน 4,300 ไร่

     (3) โครงการอ่างเก็บน้ำท่าทน จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดหาแหล่งน้ำให้กับท่าเรือน้ำลึกฝั่งตะวันออก บ้านบางปอ ตำบลสระแก้ว อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ชลประทาน 16,000 ไร่

     (4) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดหาแหล่งน้ำให้กับท่าเรือน้ำลึกฝั่งตะวันออก บ้านปางปอ ตำบลสระแก้ว อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ชลประทาน 24,500 ไร่

     (5) โครงการสูบน้ำแม่น้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดหาแหล่งน้ำให้กับโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และการอุปโภค – บริโภคในชุมชนเมือง และอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     ต่อมา เมื่อมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขาหลักในเขตอำเภอท้ายเหมือง และอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่มีแหล่งน้ำดิบที่มีศักยภาพสูงสำหรับการผลิตน้ำประปาเพื่อสนับสนุนการ อุปโภค-บริโภคของราษฎรบริเวณดังกล่าว ตลอดจนกิจกรรมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ จังหวัดพังงาจึงขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่ จังหวัดพังงา ต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในการตรวจราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของจังหวัด เมื่อวันที่     26 สิงหาคม 2547 และ ครม. เห็นชอบในหลักการแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเร่งด่วน และระยะปานกลาง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2547


ban ridban lsp     ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water  ban facebook 


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

ค้นหา

เว็บไซต์ยอดนิยม

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

137829
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
42
30
318
236
137829