สำนักเครื่องจักรกล

ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

เครื่องมือและเครื่องจักร

กำหนด spec และราคากลาง เครื่องมือและเครื่องจักร

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

คำนวณ ออกแบบ กำหนด spec และราคากลางการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า

คำนวณและออกแบบ

ระบบวิศวกรรมเครื่องกลและระบบไฟฟ้า

สำนักเครื่องจักรกล

กรมชลประทาน ปากเกร็ด

เครื่องสูบน้ำระบายน้ำท่วม

การผลิต ประกอบและ ติดตั้ง อุปกรณ์บังคับน้ำ ( บานฝาท่อ - เครื่องยก )

 

สำนักเครื่องจักรกล

pic02

สำนักเครื่องจักรกล ประชุมศูนย์ฯป้องกันและอุทกภัย ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 15  กันยายน  2557


 

สำนักเครื่องจักรกล เปิดศูนย์ฯป้องกันและอุทกภัย ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ 1  กันยายน  2557


 

vian02

<<ดูทั้งหมด>>


pragad

<<ดูทั้งหมด>>

 


vdo

กรมชลประทาน ชุด ความสุข


w1

WATER for all
Work hard ทุ่มเทในการทำงาน
Accountability มีความรับผิดชอบ
Teamwork เรียนรู้และทำงานร่วมกัน
Ethics มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
Relationship มีความผูกพันและสามัคคี
Work hard ทุ่มเทในการทำงาน
หมายถึง การปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
Accountability มีความรับผิดชอบ
หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อผลงาน วางแผน
การทำงานอย่างละเอียด
Teamwork เรียนรู้และทำงานร่วมกัน
หมายถึง การใส่ใจเรียนรู้ในรายละเอียดของงาน และทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสอดประสานกัน
Ethics มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
หมายถึง การทำความดี ละเว้นความชั่วในเรื่องซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และปราศจากอคติ
Relationship มีความผูกพันและสามัคคี
หมายถึง การประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ
มนุษยสัมพันธ์อันดี และให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ