สำนักเครื่องจักรกล

กรมชลประทาน ปากเกร็ด

เครื่องมือและเครื่องจักร

กำหนด spec และราคากลาง เครื่องมือและเครื่องจักร

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

คำนวณ ออกแบบ กำหนด spec และราคากลางการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า

คำนวณและออกแบบ

ระบบวิศวกรรมเครื่องกลและระบบไฟฟ้า

งานช่วยเหลือและป้องกันน้ำท่วม

สำนักเครื่องจักรกล

อุปกรณ์บังคับน้ำ( บานฝาท่อ - เครื่องยก )

การผลิต ประกอบ ติดตั้ง

กรมชลประทาน

 

สำนักเครื่องจักรกล

vian02

<<ดูทั้งหมด>>


pragad

<<ดูทั้งหมด>>


pic02

 

สำนักเครื่องจักรกล เปิดศูนย์ฯป้องกันและอุทกภัย ประจำปี ๒๕๕๗ ตั้งแต่วัน ๑ กันยายน ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ 1  กันยายน  2557


 

ส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า สำนักเครื่องจักรกล โดย คุณนที ถนอมวงษ์และ คุณปัญจศักดิ์ เทพอวยพร ได้รับรางวัล ผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น อันดับ 3 จากผลงาน “การศึกษาวิจัยชุดควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าของกรมชลประทานโดยใช้  Input จากระบบไฟฟ้าแบบซิงเกิลเฟสแปลงเป็นไฟฟ้าแบบ3เฟส”

เมื่อวันที่ 12  มิถุนายน  2557  ณ  ห้องประชุม 500 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน   กรมชลประทาน  สามเสน


 สำนักเครื่องจักรกล รดน้ำดำหัว ผส.คก.

วันที่ 28 เมษายน 2557


 


vdo

กรมชลประทาน ชุด ความสุข


w1

WATER for all
Work hard ทุ่มเทในการทำงาน
Accountability มีความรับผิดชอบ
Teamwork เรียนรู้และทำงานร่วมกัน
Ethics มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
Relationship มีความผูกพันและสามัคคี
Work hard ทุ่มเทในการทำงาน
หมายถึง การปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
Accountability มีความรับผิดชอบ
หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อผลงาน วางแผน
การทำงานอย่างละเอียด
Teamwork เรียนรู้และทำงานร่วมกัน
หมายถึง การใส่ใจเรียนรู้ในรายละเอียดของงาน และทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสอดประสานกัน
Ethics มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
หมายถึง การทำความดี ละเว้นความชั่วในเรื่องซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และปราศจากอคติ
Relationship มีความผูกพันและสามัคคี
หมายถึง การประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ
มนุษยสัมพันธ์อันดี และให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ

สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน 200 ม.1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์และข้อมูล : สารสนเทศ สำนักเครื่องจักรกล omeengineer@gmail.com Tel : 025837443 Fax : 025837449

Webmaster : นายเจษฎาภรณ์ เสนอินทร์ E-mail : Jetsadaporn54@gmail.com

ปรับปรุงเมื่อ 13 กันยายน 2557