สำนักเครื่องจักรกล

กรมชลประทาน ปากเกร็ด

เครื่องมือและเครื่องจักร

กำหนด spec และราคากลาง เครื่องมือและเครื่องจักร

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

คำนวณ ออกแบบ กำหนด spec และราคากลางการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า

คำนวณและออกแบบ

ระบบวิศวกรรมเครื่องกลและระบบไฟฟ้า

งานช่วยเหลือและป้องกันน้ำท่วม

สำนักเครื่องจักรกล

อุปกรณ์บังคับน้ำ( บานฝาท่อ - เครื่องยก )

การผลิต ประกอบ ติดตั้ง

กรมชลประทาน

 

สำนักเครื่องจักรกล

vian02

<<ดูทั้งหมด>>


pragad

<<ดูทั้งหมด>>


pic02


สำนักเครื่องจักรกล จัดสัมมนา เรื่อง Automatic cotrol valve โดย บ. สยามซินดิเกท เทคโนโลยีจำกัด
วันที่ 11 มีนาคม 2557


 

ประชุมคณะทำงาน KM
วันที่ 10 มกราคม 2557คณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่กรมชลประทานร่วม
พิธีวางแจกัน อนุสาวรีย์ ม.ล.ชูชาติ กำภู

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2557


vdo

กรมชลประทาน ชุด ความสุข


w1

WATER for all
Work hard ทุ่มเทในการทำงาน
Accountability มีความรับผิดชอบ
Teamwork เรียนรู้และทำงานร่วมกัน
Ethics มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
Relationship มีความผูกพันและสามัคคี
Work hard ทุ่มเทในการทำงาน
หมายถึง การปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
Accountability มีความรับผิดชอบ
หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อผลงาน วางแผน
การทำงานอย่างละเอียด
Teamwork เรียนรู้และทำงานร่วมกัน
หมายถึง การใส่ใจเรียนรู้ในรายละเอียดของงาน และทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสอดประสานกัน
Ethics มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
หมายถึง การทำความดี ละเว้นความชั่วในเรื่องซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และปราศจากอคติ
Relationship มีความผูกพันและสามัคคี
หมายถึง การประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ
มนุษยสัมพันธ์อันดี และให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ

สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน 200 ม.1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์และข้อมูล : สารสนเทศ สำนักเครื่องจักรกล omeengineer@gmail.com Tel : 025837443 Fax : 025837449

Webmaster : นายเจษฎาภรณ์ เสนอินทร์ E-mail : Jetsadaporn54@gmail.com

ปรับปรุงเมื่อ 17 มีนาคม 2557