งานในสังกัด
งานควบคุม
งานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 5.1
งานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 5.2
งานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 5.3สวัสดิการพยาบาล