งานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 5.2
ที่ทำการโครงการฯ บางพลวง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร.(037) 212409
หน่วยงานในความรับผิดชอบ
หมวดควบคุม ปก.คส.5.2
หมวดพัสดุ
หมวด ปก.ปราจีนบุรี
หมวด ปก.ฉะเชิงเทรา
หมวด ปก.นครนายก
หมวดซ่อมบำรุง
หมวดยานพาหนะ
     
งานในสังกัด

        งานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 5.2
หน้าที่รับผิดชอบ
             
       ควบคุมการปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำและ
 ยานพาหนะงานธุรการสนามควบคุมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่
  ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ    และตรวจสอบการปฏิบัติงานสูบน้ำ
 ช่วยเหลือ   ชาวนา - ชาวสวน,  การอุปโภค – บริโภค  การ
ระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม  ฯลฯ    ให้เป็น ไปตามแผนงาน
 และงบประมาณที่ได้รับรายงานการใช้เครื่องสูบน้ำ  ตาม
ระเบียบกรมฯ แก้ไขปัญหาอุปสรรคขัดข้องในการดำเนิน
 งานจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่าย    และสถิติผลงานตรวจ
 สอบพื้นที่ปฏิบัติงานและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยว-
 ข้อง  และปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

 ประชาสัมพันธ์
 
 

ตั้งแต่ 14 มิ.ย.2553
ท่านเป็บผู้เข้าชมลำดับที่ Classroom Furniture


นายธีระ   ระเด่น
หัวหน้างานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๕.๒

การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน 

ลิงค์จากหน่วยงานภายในกรมฯ

ปรับปรุงเมื่อ June 14, 2010