สำนักชลประทานที่ 12 ที่อยู่ ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทร.0 56415181
แฟกซ์ 0 56415181


หน่วยงานในความรับผิดชอบ
     
งานในสังกัด
ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วย
การใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่
พ.ศ.2544
การบำรุงรักษาเครื่องยนต์  
ตั้งแต่ 14 มิ.ย.2553
ท่านเป็บผู้เข้าชมลำดับที่ Classroom Furniture

        
        งานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 5.3

                                       หน้าที่รับผิดชอบ

             
       ควบคุมการปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำและ
 ยานพาหนะงานธุรการสนามควบคุมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่
  ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ    และตรวจสอบการปฏิบัติงานสูบน้ำ
 ช่วยเหลือ   ชาวนา - ชาวสวน,  การอุปโภค – บริโภค  การ
 ระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม  ฯลฯ    ให้เป็น ไปตามแผนงาน
 และงบประมาณที่ได้รับรายงานการใช้เครื่องสูบน้ำ  ตาม
ระเบียบกรมฯ แก้ไขปัญหาอุปสรรคขัดข้องในการดำเนิน
 งานจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่าย    และสถิติผลงานตรวจ
 สอบพื้นที่ปฏิบัติงานและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยว-
 ข้อง  และปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

                                     ประชาสัมพันธ
แบบฟอร์มตัวชี้วัด สคก.
 
 
 


เรื่องน้ำ ถามเรา

สำนักงานประกันสังคม
สวัสดิการพยาบาล 

นายบรรยาย   พุ่มวิเศษ
หัวหน้างานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๕.๓

การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน 

ลิงค์จากหน่วยงานภายในกรมฯ

ปรับปรุงเมื่อ June 14, 2010