ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

 

      สำเนา

 

คำสั่งสำนัก / กอง....................................

ที่............../2548

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารองค์ความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

สำนัก / กอง...............................

------------------------

 

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และการ

บริหารความรู้ในองค์กรได้อนุมัติแผนบริหารองค์ความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

กรมชลประทานปีงบประมาณ  2548 - 2552   และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2549  เมื่อ

วันที่ 7  ตุลาคม  2548   ไว้แล้ว  นั้น

 

ดังนั้น   เพื่อให้สำนัก / กอง.........................มีการบริหารความรู้และการสร้างองค์การ

แห่งการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว    จึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารองค์ความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนัก / กอง...........................ประกอบด้วย

1.       ผู้อำนวยการสำนัก / กอง......................................................ประธานคณะทำงาน

2.       ผู้อำนวยการส่วน..................................................................รองประธาน

3.       .............................................................................................คณะทำงาน

4.       .............................................................................................คณะทำงาน

5.       .............................................................................................คณะทำงาน

6.       .............................................................................................คณะทำงาน

7.       .............................................................................................คณะทำงาน

8.       .............................................................................................คณะทำงาน

9.       .............................................................................................คณะทำงาน

10.    .............................................................................................คณะทำงาน

11.    .............................................................................................คณะทำงาน

12.    .............................................................................................คณะทำงาน

13.    .............................................................................................คณะทำงานและเลขานุการ

14.    .............................................................................................คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

                                                             

                                                                                                                     /  โดยให้คณะทำงาน...

                     

-2-

 

โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่  ดังนี้

1.       จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารองค์ความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนัก / กอง.......ให้สอดคล้องกับแผนของกรมชลประทาน

2.       ดำเนินการ  กำกับ  ควบคุม  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการปฏิบัติตามแผนการบริหารองค์ความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนัก / กอง..........................

3.       ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีส่งให้คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารความรู้ในองค์กรของกรมฯ ทราบ

4.    พิจารณาดำเนินการเรื่องอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์ความรู้และการสร้าง

              องค์การแห่งการเรียนรู้    ตามที่คณะกรรมการอำนวยการฯและคณะอนุกรรมการฯมอบหมาย

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                สั่ง    วันที่               ตุลาคม     พ.ศ.  2548

 

 

                                                                                                                             (.......................................)

                                                                                                                               ผู้อำนวยการสำนัก / กอง