รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน    ลงวันที่                   มีนาคม   พ.ศ.  2547
1.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
1 นางกตัญญู  ศรีสิทธิ์ 25 นางกอบแก้ว  เคลื่อนทอง
2 นางกนกเนตร  ดำรงค์สกุล 26 นางกัญญา   แก้วเกิน
3 นางกนกรัตน์   ทิพกร 27 นางกัญญา   เพ็ชรแสงศรี
4 นางกนกรัตน์  วงษ์จักร 28 นางสาวกัญญา   เฟื้องทอง
5 นางกนกวรรณ   ธรรมไทย 30 นางกัณฐิกา   ดิลกรัตนากิจ
6 นางสาวกนกวรรณ   ศรีสวัสดิ์ 31 นางกัณหา   มุจจลินท์วิมุติ
7 นายกนกสิน   ชาญชัยศิลป์ 34 นางสาวกัลยา    พันธุ์หาญ
8 นางสาวกนิษฐา   ปุณณะเวส 35 นางสาวกัลยา  วิไลลักษณ์
9 นางกมลพรรณ  เครือคงคา 37 นางกัลยาณี   วุฒิ
10 นางกมลรัตน์   ทรัพย์พ่วง 38 นางกัลยารัตน์   เตียงรัตน์
11 นางกรรณิกา   กระแสสินธุ์ 39 นางกัลยารัตน์  ลิ้มเสรี
12 นางกรรณิกา   เฉลิมเกียรติทวี 40 นางกาญจนา   ธรรมสัจจกูล
15 นางกรองแก้ว   ธนทวี 41 นางกาญจนา   นาควงษ์
16 นางกรองจิต   สุขทวี 42 นางกาญจนา   แปลงรัตน์
17 นางสาวกรองจิตต์   เปลี่ยนสมัย 43 นางกาญจนา  ภู่ทิม
18 นางกรองทอง   วงษ์อุดม 44 นางกาญจนี   นพเกล้า
19 นายกรุงธน  นิลสลัว 45 นางสาวการิตา   เผือกผ่อง
20 นางกรุณรัตน์   ทัศนโกวิท 46 นายการุณย์   ทิมพิทักษ์
21 นายกฤษฎา   ทองแจ่ม 47 นางกาหลง   ช่วยชู
22 นางกฤษณา   บัวเกิด 48 นางกิ่งแก้ว  ก้านทอง
23 นางกฤษณา   มงคลหัตถี 49 นางกิตติยา   น้อยมา
24 นางกฤษณา  เจตสิกรณ์ 50 นายกิตติสาร  ปรีชาหาญ
  - 2 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
51 นางกิติยา   ช้างนะ 75 นางเครือวัลย์  ชัยชูชาติ
52 นางกุณฑลา   มีเมฆ 76 นางสาวจงรักษ์   เทียนปรุ
54 นางสาวกุลนรี   คูสุวรรณ์ 78 นางจรัญญา   เชื้อตาพลอย
55 นางกุลวดี   วัฒนะโชติ 79 นางจรัสศรี   เนติธรรมกุล
56 นางกุศล   หนูแก้ว 80 นางสาวจริญญา   ทองกลัด
57 นางสาวเกวลี   แฝงเพ็ชร 81 นางจรินทร์   หล้าล้ำ
58 นางเกศกนก   ถวัลย์ภิยโย 82 นางจันตรี   ประจำวงษ์
59 นางเกศริน   รอดเชื้อ 83 นางจันทนา   กลิ่นชะเอม
60 นางเกศริน  โกมลสุบิน 84 นางจันทนา   ศรีโพธิ์
61 นางเกษณี  สังขะปุญญา 85 นางสาวจันทนา  วงค์ประทุม
62 นางเกษนภา   แก้วทับทิม 86 นางจันทร์สมร  ไวโหม่ง
63 นางเกษร  มณีเลิศ 87 นางสาวจันทรา   จัตุกูล
64 นางสาวเกษสุรางค์   บุญเกตุ 88 นางจันทรา   สุทนต์
65 นางแก้วภา  อาศนะ 89 นางสาวจันทิมา  สาระคุณ
66 พ.อ.อ.หญิงขจีนุช   จันทร์พงษ์ 91 นางสาวจันทิรา   แสงสุริยากาศ
67 นางขวัญใจ   นพเกษร 92 นางจามจุรี  มีทองคำ
68 นางขวัญตา   นาคเพชรพูล 94 นางสาวจารุณี   แก้วศรีงาม
69 นางเข็มทอง   ทิเริม 95 นางจารุณี   มีพยุง
70 นางคณารัตน์   บุญชูช่วย 96 นางจารุณี   สิงหรัตน์
71 นางสาวคนึงนิจ   เอกฐิน 97 นางสาวจารุวรรณ   ตั้งเจริญอารีย์
72 นายครุมนต์   หนูฤทธิ์ 98 นายจำนงค์   ครุฑหุ่น
73 นางคำนึง   บุญจันทร์ 99 นางจำเนียร   ทองอ่อน
74 นางเครือวัลย์   นาสมรูป 100 นางจำเนียร  ชื่นเผือก
  - 3 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
101 นางสาวจำเนียร  เชิงจอหอ 131 นางจุรีภรณ์  มณีจันทร์
102 นางสาวจิดาภา   ชีวะกุล 132 นางจุไร   จาติกวนิช
103 นางจิตต์ลดา   วงษ์โพธิ์ดี 133 นางจุฬนี  ตั้งสุจริตวิจิตร
104 นางจิตรตรา   จันทร์เด่นแสง 134 นางเจตนา   จิวะสุรัตน์
105 นางจิตรนิภา  กาญจนะ 135 นางเจตสุภา   ชำกรม
107 นางจินดา   สุขรุ่งเรือง 136 นางเจริญพร   ฤกษ์เมือง
108 นางจินตนา   จันทร์น้อย 137 นางสาวเจริญศรี   เจียระไนภรณ์
109 นางจินตนา   ประสาสน์ศักดิ์ 138 นายเจียร  ขุนเศรษฐ์
112 นางจินตนา   เมืองเหลือ 139 นางเจือจันทร์   จำเริญ
113 นางจินตนา   สุขสมนาวุฒิ 140 นางฉลวย   จิตติพันธ์
115 นางจิรพรรณ   สิงหมงคล 141 นางฉวีวรรณ   บรรจง
116 นางจิรวรรณ   จันโทภาส 143 นางฉัตรฑริกา   สมบูรณ์
118 นางจิรา   รักษ์ยศ 144 นางฉันทนา   คุระวรรณ
119 นางจิราพร   เรืองเศรษฐี 146 นางสาวชญานิน  ตันยง
120 นางจิราภรณ์   ทองสาคร 148 นางชนากาญจน์  สาริวาส
121 นางจิรารัตน์   ผลแดน 149 นางชนิกา  รุ่งวิทยาการ
123 นางจีรภา   บัวทิม 151 นางชนิดาภา  แก้วมูล
124 นางสาวจีระภา  พวงพลา 152 นางชลดา   สกุลดิษฐ์
126 นางสาวจุฑาทิพย์   มุกกะเซ็ง 154 นายชัชวาล   ยืนยาว
127 นางจุฑามาศ  ขำสีเมฆ 155 นางสาวชัญญา   น้อยมะโน
128 นางจุฑารัตน์   ผลสมบูรณ์ 157 นายชัยยศ   เริงทัย
129 นางสาวจุฑารัตน์   สิงหโยธิน 160 นางชินภา   จันสว่าง
130 นางจุรีพร   เรืองทุม 161 นายชีพ   ทีฆะภรณ์
 - 4 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
162 นางชูจิต   ศรีสวัสดิ์ 187 นางตรึงทิพย์   ยิ่งคำแหง
164 นายเชาวลิต   อุ่มสิน 189 นางเตือนใจ   ภูแป้ง
165 นางฐานิต   มูลลักษณ์ 190 นางเตือนใจ   ยศศิริพันธุ์
166 นางฐานิตย์   ศุภชวลิต 192 นางสาวไตรรัตน์   ศิริพูล
167 นางฐิตาภา   ผ่องฉวี 197 นางทัสสา  สุวรรณคำ
169 นางณหทัย   จุลพัฒน์ 198 นางทิพย์พวรรณ   นิลพลับ
170 นางสาวณัชชา   สุขแสง 199 นางทิพย์สุวรรณ   ห่วงสุวรรณ
171 นางสาวณัฐชนพรรณ   นวลกำแหง 201 นางสาวทิพอร   สุจินดามัย
172 นางณัฐชลัยย์   เข็มมาลากุล 203 นางธณิตา   เผ่าทอง
173 นางณัฐชา  รอดเงิน 204 นายธนกร   คุ้มเสาร์
174 นางณัฐรัตน์   สุขประเสริฐ 205 นางธนพร   กลัดสิงห์
175 นางณัฐวสา  เพิงผา 207 นางธนศรี   ประภาตนันท์
176 นางสาวณิลาวัลย์   เกิดเชื้อ 208 นางสาวธนะวดี   อินทรประเสริฐ
177 นางสาวดรุณี   ฉิมแก้ว 209 จ.อ.หญิงธนาธิป   ภู่พฤกษชาติ
178 นางดรุณี   อ่อนน้อย 210 นางธนิตา   บูรพาชน
179 นางดวงใจ   กมลอนุวงศ์ 212 นางธัญลักษณ์   เพ็งอำไพ
180 นางดวงใจ   บุญล้ำเลิศ 213 นางสาวธันยพร   นิยม
181 นางสาวดวงใจ  ชื่นโชติ 214 นางธารทิพย์   วงษ์เทราช
182 นางสาวดวงเดือน   รุ่งเรือง 216 นางธีรนุช   ภูวรัตนกุล
183 นางดวงรัตน์   ทรัพย์สุข 217 นางสาวนงชนก   ไชยคำภา
184 นางสาวดารณี   ขุนภักดี 218 นางนงนุช   แซ่เอี้ยว
185 นางดาระณี   เลาหวัฒนาวณิชย์ 219 นางนงนุช   ดีอ่วม
186 นายเด่นพันธ์   รอดสมนาม 220 นางนงนุช   เดชพิทักษ์
 - 5 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
221 นางสาวนงเยาว์   ภาคฐิน 248 นางน้ำผึ้ง  เชื้อทอง
222 นางนงเยาว์   อินแสน 249 นางน้ำฝน  อังคสิงห์
223 นางสาวนทพร   เปี่ยมทรัพย์ 250 นายนิกร   นาคทน
224 นางนพรัตน์   กองทอง 251 นางสาวนิชาภา   มุกนนท์
225 นางสาวนพรัตน์   อธิกุลพันธ์ 252 นางนิตยา   ปานขำ
226 นางนภาพร   ไสยวิจีณ 253 นางสาวนิตยา   ภู่เพ็ชร์
227 นางสาวนภาพร   หล้าถลา 254 นางนิตยา   เรืองสุวรรณ
228 นางสาวนภาพรรณ   เตชะพิริยะกุล 255 นางนิตยา   ศรีรักษา
229 นางนภามาส   ถาวรวันชัย 256 นางนิตยา  สุ่มประดิษฐิ์
230 นางนฤมล   คืนคง 258 นางนินะ  แวหะมะ
231 นางนฤมล   พานทอง 259 นางนิภา   เอมสอาด
233 นางนฤมล   หว้าพิทักษ์ 260 นางนิภาวรรณ   อัศวินะกุล
234 นางสาวนฤมล  วานิชพันธ์ 262 นางนิรมล   ศักดิ์สูง
236 นางนลินี   จันทร์เดช 263 นางนิรมล  นิลไสล
239 นางนวลจันทร์   ชมภูบุตร 264 นางสาวนิระมล   หนูสูง
240 นางสาวนวลจันทร์   สฤษดิกุล 265 นางสาวนิศารัตน์   แซ่เลี้ยว
241 นางสาวนวลฉวี  จิตต์สถิ่น 266 นางนิสากร  อินแตง
242 นางสาวนันทกา  เทศรักษ์ 267 นางนุจรี   บางน้อย
243 นางนันทพร   โพธิ์ขาว 269 นางนุภา  สุวรรณโณ
244 นางนันทวดี   ศิริวัฒนกุล 270 นายนุวัฒิ  พันธ์พืช
245 นางนันทา   อุปมาก 271 นางเนตรนภิศ   ปรีชาหาญ
246 นางนันทาศิริ   พุทธิกำพล 272 นางเนตินี   ทองอร่าม
247 นางสาวนันรินทร์   แก้วลาย 273 นางสาวเนาวรัตน์   ไวยสุศรี
 - 6 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
274 นางโนรีมัน   แวเด็ง 302 นางสาวประดับ  ชีชนะ
275 นางบังอร   โคตรคันทา 303 นางประดับดวง   สิงห์น้อย
276 นางบังอร   จันทรโณทัย 304 นายประทีป   ธรรมโชติ
277 นางบำเพ็ญ   มะศิริ 305 นางประเทือง   พรหมราช
278 นายบำรุง  นิยมธรรมนิตย์ 306 นางประนอม   คำภิระปาวงศ์
279 นางบุญตา   จันทร์เจริญ 307 นางประนอม   เจตน์เจริญ
280 นางสาวบุญเยือน   เนียมจันทร์ 308 นางประนอม   เจริญทรัพย์
281 นางบุญรุ่ง   ตัณฑชุณห์ 309 นางประนอม   ทองคำแท้
282 นางบุญเรือน   ทองธุกิจ 310 นางสาวประนอม  ผึ่งผดุง
283 นายบุญฤทธิ์   คงมา 312 นางสาวประไพรินทร์   อิศรางกูล
284 นายบุญฤทธิ์   รอดเชื้อ 313 นางประภัสสร   วิริยะรัตนกุล
285 นายบุญเลิศ   รักษาสุข 314 นางสาวประภัสสร  พงษ์มุกดา
287 นางบุณฑริก   แสงสุวรรณ 317 นางประภา   สุคันธพฤกษ์
288 นางบุณฑริกา   อาจดี 320 นางประมวล   นูพิมพ์
289 นางสาวบุศรา   ขาวจัตุรัส 322 นายประยุกต์   บุญเชื้อ
290 นางบุษบง   พ่วงทรัพย์ 323 นางประยูร  รัตนพงศ์
292 นางบุษบา   ศรีศุภอรรถ 324 นายประวิทย์   ถาวรวันชัย
293 นางบุษบา  นิธิวัฒนเลิศ 326 นางสาวประสพสุข   ชื่นชาวนา
294 นางเบญจมาศ   แก้ววิมุติ 327 นางประสพสุข   พนาภิรัตน์กุล
296 นางสาวเบญจมาศ   วัตถพาณิชย์ 328 นายประสาท   สุจาจริง
297 นางปนัดดา  พงศ์ภัทรวัฒน 329 นางปราณี   ธรรมกุล
299 นางประจวบ   พ่วงศรี 330 นางปราณี   สุพรรณชาติ
300 นางประจิตรา   บุญพันธ์ 331 นางปราณี  กองงาม
 - 7 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
332 นางปราณี  วุฒิชา 359 นางสาวปิ่นนารี   เผ่าจันทร์
333 นางสาวปราณี  ศรีวงษ์ 360 นางปิ่นไพร   อัมพร
334 นางปรานอม   มีมาก 361 นางปิยลักษณ์   สอิ้งทอง
335 นางปรานี   ชัยรัตน์ 364 นางปิยะพร  ชัยเนตร
337 นายปราโมทย์   พรมชาติ 365 นางสาวเปลี่ยมศรี  ศรีศักดาพล
338 นายปราโมทย์   ศรีวงษ์ 366 นางผณินพร   เผ่าวิบูล
339 นางสาวปาริชาติ  มากพูล 367 นางผาณิต   พูลสวัสดิ์
340 นางสาวปรินทร   โคบุตรี 368 นางผุสดี   มาเห็ม
341 นางปริศนา  น้อยผา 369 นางผุสดี   ศรีเอนกกุล
342 นางปริศนา  ปัญญารัตน์ 370 นายเผชิญ   กิ่งผา
343 นายปรีชา   อ่อนน้อย 371 นางฝนทอง  ทาแกง
346 นางปรียา  บุสสา 372 นายพงษ์ทอง   งามถิ่น
347 นางปรียานันท์  ผลพล 374 นายพงษเทพ  ติยะพิทยารัตน์
348 นางปรียาภรณ์   รักสังข์ 377 นางพจนารถ   ล้ำพระเวทย์
349 นางปรียารัตน์   รักวานิช 378 นางสาวพจนีย์   พลพวก
350 นางปวีณา   นัยวิริยะ 379 นางพจนีย์  สนั่นนาม
351 นางปวีร์รัฐ   เจริญศรี 380 นางพนาวัลย์   ผาสุก
353 นางปัทมา   รัตนอำภา 381 นางพนิดา   วันสูงเนิน
354 นางปัทมาภรณ์   สังข์สดศรี 382 นางพยุง   ศรีสาระ
355 นางปัทมารัตน์   เสถียรภาพงษ์ 383 นายพยุงศักดิ์   สิทธิการทัย
356 นางปาริชาติ   แขวงกรุง 384 นางพรจิต   รุ่งสงวนวงษ์
357 นางปาริชาติ   ใจทน 386 นางพรทิพพา   พันธุ์สวัสดิ์
358 นางสาวปาหนัน   ใสครบุรี 388 นางสาวพรทิพย์   จิรวิภาส
 - 8 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
389 นางพรทิพย์   ชัยเดช 419 นางสาวพรศิริ  มีพยุง
390 นางสาวพรทิพย์   นะรา 420 นางพรสุดา   สวัสดิชัย
391 นางพรทิพย์   บุญรมย์ 421 นางพวงเพชร  งามมโนเลิศ
392 นางพรทิพย์  ปักษานนท์ 422 นางพวงอุไร   อินทโชติ
393 นางสาวพรทิพย์  มะลิแย้ม 423 นางพัชนี   ชาญชาครสวัสดิ์
394 นางพรทิพวัลย์   พุ่มนิคม 424 นางพัชนี   ศุขะพันธุ์
395 นางพรทิพา   อิ่มแสง 425 นางสาวพัชนี   โสตประเสริฐ
396 นายพรเทพ   กาญจนอักษร 426 นางพัชราภรณ์   สุมารินทร์
398 นางพรนิภา   ดามาพงษ์ 427 นางพัชรินทร์   ชุมอุระ
399 นางสาวพรผกา   นันตาวงค์ 428 นางพัชรินทร์   วงศ์ศรีชัย
400 นางพรพรรณ   กิตติวรรณางกูร 429 นางพัฒนา   สวามิวัศดิ์
401 นางพรพรรณ   ดวงมาลา 433 นางสาวพิมพ์ประไพ   ทองปล้อง
402 นางพรพรรณ   ตาไฝ 435 นางสาวพิมพ์พร   เป้าสอน
403 นางสาวพรพาณี   หยุ่มไธสง 436 นางพิมพ์พรรณ  หันจรัส
404 นายพรพิทักษ์   บุญคงทน 438 นางพิมพ์วิมล   พุ่มหิรัญ
405 นางพรพิมล   น้อยใหม่ 439 นางสาวพิศมัย   เฟื่องทรัพย์
406 นางพรพิศ   สิทธิศักดิ์ 440 นายพีระศักดิ์  ชูอินทร์
407 นางสาวพรพิศมัย   ม่วงเกตุมา 441 นายพุฒ   ยอดเพชร
410 นางสาวพรรณนิภา   ศรีวรรณยศ 442 นางพูลสุข   เรืองวัลย์
412 นางสาวพรรณภา   ปัญญายืน 443 นางเพชรพรรณ   ภูศิริวัฒน์
414 นางพรรณี   บุญเทือง 444 นางเพ็ชรี   อันทะลี
415 นางพรรณี   มีเสียง 445 นางเพ็ญแข   จักรสันเทียะ
418 ว่าที่ ร.ต.หญิงพรศรี   สิทธิวันชัย 446 นางเพ็ญจันทร์  แสงสุดา
 - 9 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
447 นางสาวเพ็ญประพิณ   นิพิฐกมลศิลป์ 475 นางมณฑา  ประไพศิลป์
449 นางสาวเพ็ญศรี   โชติ 476 นางมณฑา  แสนหล้า
450 นางเพ็ญศรี   วาโฉม 477 นางสาวมณทิพย์   ประสมทรัพย์
451 นางสาวเพียงแก้ว   แก้วประดิษฐุ์ 479 นางมณีนุช  จันทนจินดา
452 นางเพียงใจ   คันธคามชิต 480 นางมณีรัตน์  ถิ่นคำ
453 นางเพียงพัชร  ธรรมทูล 481 นางมธุตฤณ   นาสมใจ
454 นางเพียรพิมล   กวีพราหมณ์ 482 นายมนตรี   คำชื้น
456 นายไพบูรณ์   สวัสดิ์กว้าน 483 นางมนัสนันท์   ดวงแสง
457 นายไพบูลย์   ทองสุข 484 นางมยุรา   พราวกลาง
458 นายไพบูลย์   พันธุ์ศรีวรพงษ์ 485 นางมยุรา   พุฒประทุม
459 นายไพบูลย์  ลือพืช 486 นางมยุรี   กุลมะโฮง
461 นายไพรวัลย์  ปัญญา 487 นางมยุรี   เคนาอุประ
463 นางภัทรกร   หาญศรี 488 นางมยุรี   ตระการกุลธร
464 นายภัทรพงษ์   นาคฤทธิ์ 489 นางมยุรี   บรรณรงค์
465 นางภัทรียา   สุภรแก้ว 490 นางมยุรี   อัจฉริยะศักดิ์ชัย
466 นางภัสสินี   นันทะกาล 491 นางมยุเรศ   อำภวา
468 นางภาทินี   จุลปานะ 492 นางมลฑา   แห้วเพ็ชร
469 นางภาพิมล   สิงห์สังข์ 493 นางมลทิรา  เพชรศรี
470 นางสาวภาวดี  เดชผล 494 นายมหินทร  เทพิน
471 นางภาวิณี   พงษ์มิตร 495 นางมะลิวัลย์  โคบาล
472 นางภาวินี   สุทธิไชยา 496 นางมัณฑนา   ภู่ขวัญเมือง
473 นางภิรมย์   รัตนะ 498 นางมัทนา   ชายะกุล
474 นางมณฑา   ทองดี 499 นางสาวมัทนา  เมฆนคร
 - 10 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
500 นางมาณวิกา   วรรณอาภา 527 นางรวีวรรณ   หนูแดง
502 นางมานิตย์   พรมสวัสดิ์ 528 นางระเบียบ   พะลัง
503 นายมาโนช   ชาญณรงค์ 529 นางสาวระเบียบ   สุขมุข
504 นางมารศรี  คำจันทร์ 530 นางระเบียบ  ศรแผลง
506 นางมาลินี   มีชัย 531 นางระวิวรรณ   คะดาษ
507 นางมาลินี   วงษ์พานิช 532 นางรักษิณา   บุญฉาย
508 นางมาลี   โชติประเสริฐ 534 นางรังสิมา   รำพึงจิตต์
509 นางมาลี   นุชเจริญ 535 นางสาวรังสิยา   สุพลจิตต์
510 นางมาลี   วงศ์ฤทธิ์ 536 นางสาวรัชชนา   เลาหะวิไล
511 นางมาลี  เจริญมิน 537 นางรัชฎาพร   พินิจนารถ
513 นายยรรยง   เสรีรักษ์ 539 นางรัชดากร   สถิตที่
514 นางยลรวี   อุไรพันธุ์ 540 นางรัชนี   ขุนทิพย์
515 นางยาใจ   สวรรคเชิดวิลัย 541 นางรัชนี   อาจเอี่ยม
516 นางยุคลทร   จั่นเผือก 542 นางรัชนีกร   ศรีผ่อง
518 นางยุพดี  ภู่ระหงษ์ 543 นางรัฎชดาภรณ์  อินทะเตชะ
519 นางยุพาพรรณ   ศรีประเสริฐ 545 นางรัตติกาล   ลพพันธ์ทอง
520 นางยุวดี   ทองปั้น 546 นางรัตนพร   มากแก้ว
521 นางสาวยุวภา   กิ่งกุ่มกลาง 547 นางรัตนสุดา   เอสุจินต์
522 นางเยาวลักษณ์   เจริญศิลป์ 548 นางรัตนา   กอนดี
523 นางรจนา  น้อยไขขำ 549 นางรัตนา   เกิดอ่ำ
524 นายรณฤทธิ์   อมาตยคง 550 นางรัตนา   พรนที
525 นางรวิพร   หินคำ 551 นางรัตนา   วิทยประพัฒน์
526 นางสาวรวีรรณ   แย้มอ่วม 552 นางสาวรัตนา   สินธุ์สุวรรณ
 - 11 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
553 นางรัตนา   สุวรรณเทพ 577 นางเรียม  ทองย้อย
555 นางรัตนา   อมรวณิชพันธ์ 578 นางสาวฤดี   ศิริสวัสดิ์
556 นางรัตนา  แสงศศิธร 579 นางฤทัย   สร้อยสังวาลย์
557 นางรัตนา  โอฬารศิริกุล 580 นางละออ   ช่วยบำรุง
558 นางรัตนาภรณ์   ผลกระโทก 581 นางละออง   สมจิตร
559 นางสาวราตรี   ช้างหัวหน้า 582 นางลักษ์ขณา   เหมืองหม้อ
560 นางราตรี   น้อยเจริญ 583 นางลัดดา   กมลานนท์
561 นางสาวราตรี   ร้อยคณฑา 586 นางสาวลาวัลย์  วงษ์ศักดิ์ศรี
562 นางสาวรินฤดี   อนุศิษฏ์วิวัฒน์ 588 นางลำภู   ปานป้อมเพชร
563 นางรุ่งทิพย์   ศิริซุ้มสุวรรณ 589 นางสาวลำใย   ยังท่าโพ
564 นางรุ่งทิพย์  เพชรพิทักษ์สิงห์ 590 นางลูกคิด   สนส่งเพ็ชร
565 นางรุ่งทิวา   โตเกษม 591 นางเลขา   แก้วพิชัย
566 นางรุ่งทิวา   เล่นวารี 592 นายวงศกร   เกษสาคร
567 นางรุ่งทิวา  เรืองศิลป์ 593 นายวชิระวิชญ์   เกษอุดมทรัพย์
568 นางรุ่งทิวา  อัมพรศักดิ์ 594 นางวนิดา   จิตสมัย
569 นางรุ่งนภา   ทองศิริ 596 นายวรทิต   กัณฑบุตร
570 นางรุ่งนภา  กมลธง 597 นางวรนุช   บำเพ็ญอยู่
571 นางรุ่งอรุณ  เกตุแก้ว 598 นายวรพจน์   ยุชัย
572 นางสาวรุจิเรข   พัชราพินิจจัย 599 นางวรรณดี   อทัญญูตา
573 นางเรณู   บัวอ่อน 600 นางวรรณพร  เพิงสงเคราะห์
574 นางเรณู   สุดประวัติ 601 นางสาววรรณรณี   ตันสาโรจน์
575 นางสาวเรวดี   ข่ายทอง 602 นางวรรณวิมล   ภัทรวิมล
576 นายเรียบ   มะลัยคำ 603 นางวรรณวิมล   ลักษณียนาวิน
 - 12 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
604 นางวรรณวิมล  คงมีบุญ 633 นางวันทนา   ไพรเพ็ชรศักดิ์
605 นางวรรณา   เข็มมาลากุล 635 นางสาววันเพ็ญ   จันทนา
606 นางวรรณา   พงษ์รักไทย 636 นางวันเพ็ญ   ไทยประเสริฐ
607 นางวรรณา  ชนะมารจันโท 637 นางสาววันเพ็ญ   ธัญญมงคลชัย
608 นางสาววรรณี  กิจไพบูลย์พันธ์ 638 นางสาววันเพ็ญ   พรรณโรจน์
609 นางสาววรรทา   รักษ์ดี 639 นางวันเพ็ญ   วารินทร์
610 นางวรวรรณ   บัวสาคร 641 นางสาววัลลภา  เกิดวัฒนธรรม
612 นางวรางคณา   ผดุงทรง 642 นางวารีรัตน์   ศรีเที่ยง
614 นางวราลักษณ์   คงศรีเจริญ 643 นางวารุณี   ชุ่มกลัด
615 นางวราวรรณ   ยามาเจริญ 644 นางวารุณี   อนุพจน์มนตรี
617 นางวลัยทิพย์   ไชยพินิจ 646 นางสาววาสนา   โพธิ
618 นางวลัยพร  เตชัย 649 นางวิภา   จารุศิริจินดา
619 นางสาววลัยรัตน์   ทับพร 650 นางวิมล   ชื่นชูกลิ่น
620 นางวไลลักษณ์   สมศิริ 651 นางวิมล  วรนารถ
621 นายวสันต์   กุมารบุญ 656 นางสาววิลาวัลย์   คชมิตร
622 นางวัชรา   พรหมนารถ 657 นางวิลาสินี   นาผลงาม
623 นางวัชราภรณ์   แสนสมบูรณ์สุข 659 นางสาววิไลพร   วีระวัฒนานนท์
624 นางสาววัชรินทร์   ฤกษ์พลิน 662 นางวีณา   พึ่งชื่น
626 นางวัชรี   โสภณางกูร 663 นางวีณา   เพชรรัตน์
627 นางวัชรี  คันธี 664 นางสาววีรณา   แสงทองพราว
628 นางวัชรีย์   คุ้มแก้ว 665 นางวีรวรรณ   แสงภู่วงศ์
631 นางวันทนา   นิลพฤกษ์ 666 นางศรินทร์ทิพย์   ด่านขุนทด
632 นางวันทนา   เป้าทอง 667 นางศรีพร   คล้ายทอง
 - 13 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
669 นางศรีสุดา   เปียกบุตร 697 นายสนอง   ขันตีสาย
670 นางศศิธร   เขียวสะอาด 698 นางสนอง  บัวใหญ่รักษา
671 นางศศิธร   ทัศนา 699 นางสพโชค  หน่อสีดา
672 นางสาวศศิธร   อาจรักษา 700 นางสาวสมคิด   โดมขุนทด
673 นางศศิวิมล   ทรงลำเจียก 701 นางสมคิด   สีใส
675 นางสาวศิรดา   แม้นนิล 702 นางสาวสมคิด  กันแตง
676 นางศิริ   เสถียรเสาวภาคร์ 703 นางสมคิด  อ่องแตง
677 นายศิริชัย   วิเศษไชยศรี 704 นางสาวสมจิตต์   ฟองอนันตรัตน์
678 นางสาวศิรินันท์   เย็นภักดี 705 นางสมจิตร์   ชัยสมนาม
680 นางศิริพรรณ   แสงโชติ 706 นางสมจิตร   อ่ำทอง
681 นางศิริรัตน์   กงชัยภูมิ 707 นางสาวสมจิตร  บ่อวังเงิน
682 นางศิริรัตน์   เดชฐิติ 708 นางสมเจตน์   อิสระกุล
683 นางศิริรัตน์   ทรงทองคำ 711 นางสมใจ   เอี่ยมสอาด
684 นางศิริรัตน์   ใหญ่นอก 712 นางสมใจ  อาจกล้า
686 นายศิริวัฒน์   จึงตระกูล 713 นายสมชาติ   บุญญานุวัตร
687 นายศิริศักดิ์   สายกลิ่น 714 นายสมชาย   ฉวีวงศ์
688 นางสาวศิริสุข   จงวิบูลย์ 715 จ.ส.อ.สมชาย   ทับทองคำ
689 นายศิลปชัย   คำโอพาธ 716 นายสมชาย   ศรีรัง
691 นางศุภลักษณ์   พูลเล็ก 717 นายสมชาย  ไฝเครือ
692 นางโศภิดา  แก้วจิต 718 นางสมนึก   กลิ่นเกษร
693 นางสาวษีดา   สีแดง 719 นางสมนึก  กิ่งผา
694 นางโษทส   นิลรัตน์ 720 นางสมบัติ   มาเกตุ
695 นางสกุลรัตน์   พ้นภัย 721 นางสมบัติ   สินหนัง
 - 14 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
723 นายสมบุญ   ศิริคุณ 747 นายสันติ   พรจินดา
724 นางสมบูรณ์   ธิติโสภี 748 นายสันติสุข   ผาสุขธรรม
725 นางสมบูรณ์   รัมมะมิตร 749 นางสาคร  ทองแท้
726 นางสาวสมปอง   ภูศิริ 752 นางสายจิต   จิตจำเรือง
727 นายสมพงษ์   เกตุสถิตย์ 753 นางสายใจ   แสงใน
728 นายสมพงษ์   เกษียรสมุทร 754 นางสายชล ส่งสุข
729 นางสมพร   แจ้งงุด 755 นางสายพิณ   ภิรมย์ปั้น
730 นางสาวสมพร   โรจนภิญโญ 756 นางสายพิณ   มะคาทอง
732 นางสมพร  เกียรติศิริ 757 นางสายพิณ  โมมี
733 พ.จ.อ.หญิงสมฤทัย   สงฆ์มั่งมี 758 นางสารภี   กู้เมือง
734 นางสาวสมศรี   นาคพน 759 นางสาวิตรี   บุญประเสริฐ
735 นางสาวสมศรี   ศรีชัย 760 นางสาวิตรี   รัตนวงศา
736 นายสมศักดิ์   ฤทธิ์ประเสริฐ 761 นางสาสุณี   อนุราชัน
737 นายสมศักดิ์   สุวรรณรักษ์ 763 นายสิทธิ  เงินทรัพย์
738 นางสมส่วน   บุษบก 764 นายสิทธิชัย   อนันตภูมิ
739 นางสมหมาย   เจาลา 765 นายสินสมุทร   หินเธาว์
740 นายสมหมาย   อยู่กลิ่น 766 นางสินีนาต   เดชบุญ
741 นางสมหวัง   ขันละ 768 นางสาวสิรินทิพย์   เจริญเผ่า
742 นางสรรวลี   บางน้อย 769 นางสิริพร   อุบล
743 นางสระวารี   ลอยล่อง 770 นางสิริพร  จักกายวรรธนะ
744 นางสรัญญา   แฝงชีพ 771 นางสาวสิริพร  สุคนธพล
745 นางส่องแสง   มุกทอง 772 นางสิริรัตน์   หมดมลทิน
746 นางสะอาด   เที่ยงทัศน์ 773 นางสุกัญญา   ชัยวนารมย์
 - 15 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
774 นางสุกัลยา   พงศ์พรม 802 นางสุนีย์   พรรณสังข์
775 นายสุขนิตย์   จันทร์ตรี 803 นางสุนีย์   อาลี
776 นางสุคนธ์   พงษ์สวัสดิ์ 804 นางสุพร   คำทอน
778 นางสุจิรา   พูลอู๋ 805 นายสุพรชัย   ไวยศิลป์
779 นางสุชาดา   วงษ์จันทร์ 808 นางสุพัตตรา   สิงห์ประเสริฐ
780 นางสุชิรา   คำโปร่ง 809 นางสุพัตรา   ไก่แก้ว
781 นางสุณี  นิลพัฒน์ 810 นางสาวสุพิชฌาย์   สิริวัฒนไกรกุล
782 นางสุดสงวน   จันทร์อ่อน 811 นางสุพีร์   รัตนพันธุ์
783 นางสุดา   พุ่มพวง 812 นางสุพีร์   อาจวงษ์
784 นางสุดา   อจละนันท์ 813 นางสุภัชชา  ญาณพันธุ์
785 นางสาวสุดารัตน์   จันทร์สกุล 814 นางสุภา   กิจบรรจง
786 นางสุทธาทิพย์   หิรัญประดิษฐ์ 815 นางสุภา  เหมะวรรณกูร
787 นายสุทัน  ทิพประเสริฐ 816 นางสาวสุภาพ   คลังพลอย
788 นายสุทัศน์   สุขสัมพันธ์ 817 นางสุภาพ   บูรณสิน
791 นายสุธิเบก   รัตนโกสุม 818 นางสาวสุภาพร  สอนสะอาด
792 นายสุนทร   เพ็งภาค 819 นางสุภาภร   ชมจันทร์
793 นางสาวสุนทรี   ทุริยานนท์ 820 นางสาวสุมณัฏฐ์   มณีเสาวลักษณ์
794 นางสุนทรี   สุวรรณกูฏ 821 นางสาวสุมน   ทั้วสุภาพ
795 นางสุนัดดา   สายปิ่น 822 นางสุมาลี   กลัดอ่ำ
797 นางสุนันทา   อินทศิริ 823 นางสุมาลี   เทียนดี
798 นางสุนันทา  เต่าทอง 824 นางสุมาลี   สัตถาผล
799 นางสุนิล   ศรีทอง 825 นางสาวสุมาลี  สถิตานนท์
801 นางสุนิสา  จันทร์แดง 826 นายสุรเชษฏ์   จิตธรรม
 - 16 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
827 นางสุรภี  แสงทอง 857 นางแสงเดือน   ธรรมโส
830 นางสุรัตนา   ปรีชายุทธ 858 นางโสพิศ   คำเมืองคุณ
831 นางสาวสุรัสวดี   มะลิสาร 861 นางโสภิต   พรรณไวย์
832 นางสุรีพร   ลือจันทึก 862 นางโสรส   เกตุแป้น
833 นางสุรีย์   กลัดโกมล 863 นางโสระยา   เทศกาล
834 นางสุรีย์   ทองนิ่ม 864 นางหรรษา   คุณวิบูลย์
835 นางสุรีย์พร  กิตติบัณฑร 865 นางแหวนเพชร   อมาตยคง
839 นางสุวดี   ศรีเปารยะ 866 นายองค์การ   ขันธ์แก้ว
840 นางสุวนิตย์   เกียรติวานิช 868 นางสาวอโณทัย   แสงศิริ
841 นางสุวรรณา   เจียมตระกูล 869 นายอดุลย์   ชูเอียด
842 นางสุวรรณา   มณีเนียม 871 นางอธิยา   รุ่งเรืองยืนยง
843 นางสุวรรณา   หมอเก่ง 872 นางอนงค์   ทรงจิตต์
844 นางสุวรรณี   เตี้ยนวล 873 นางอนงค์   พูลสวัสดิ์
845 นางสาวสุวลี   ฤทธิ์แผ่ว 874 นางอนงค์   สุขน้อย
846 นางสุวารี   บุญเชื้อ 875 นางสาวอนงค์   ฮ่อธิวงศ์
847 นางสุวิชา  เดชกุศลพิทักษ์ 876 นางอนงค์จิต   วงษ์ทรัพย์ทวี
848 นางสุวิมล   คำโฉม 877 นางอนุธิดา   ล้อมสุขา
849 นางเสริมจิตต์   ชวลิตเมธารัตน์ 878 นายอนุพร   รัตนไตร
850 นางเสริมศรี  แดงแสง 879 นางสาวอภิญญา   โรจนอำไพ
852 นางเสาวพันธ์   เพชรชัย 880 นางสาวอมรา   คงประเสริฐ
853 นางเสาวลักษณ์   ทิพย์ธารา 881 นางสาวอมรา   จันทร์หัสดี
854 นางสาวเสาวลักษณ์   พุ่มถาวร 882 นางอมรา   นิลวัฒน์
855 นางเสาวลักษณ์  ฉวีสุข 883 นางอรทัย   ธรรมศิริ
 - 17 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
884 นางอรทัย   วัฒนญาณนนท์ 910 นางอัญชัญ   คำชื้น
885 นางอรทัย   สุภาดี 912 นางอัมพร   ศรีสมานุวัตร
886 นางอรทัย  ธรรมเสน 913 นางอัมพันธ์   วรานนท์
887 นางอรนุช   เงาวรัตน์ตาพันท์ 916 นางอาภาศรี   สมทอง
888 นางสาวอรนุช  สินธุวานนท์ 917 นางอารยา  มาลัย
890 นายอรรณพ   กาญจนกุล 919 นางอารีย์   ฉ่ำตาก้อง
891 นางสาวอรอนงค์   พลกำจัด 920 นางอารีย์   รักษาสุข
892 นางสาวอรอินทร์  สอนสะอาด 921 นางอารีย์  ธีระชาญณรงค์
893 นางอรุณศรี   ทองรักษ์ 922 นางอารีรัตน์   นิติพจน์
894 นางอรุณี   เอียดรักษ์ 923 นางอารีรัตน์   ลูกแก้ว
895 นางอวยพร   ทองสัมฤทธิ์ 924 นางอำนวย   แช่มวงษ์
897 นางสาวอังคณา   อำนวยโชติสกุล 925 นายอำนวย   สุขขี
898 นางอัจฉนา  สุบิน 926 นางอำนวยพร   ศิลปโอสถ
899 นางอัจฉรา   นาคสนิท 927 นางอำไพ   กิ่งทองสุข
901 นางอัจฉรา   เมฆดำ 928 นางอำไพ   รอดเจริญ
902 นางอัจฉริยา  ศีตะปันย์ 929 นางสาวอำไพ  ชมโอสถ
903 นางอัจนา  มุกุระ 930 นายอิทธิพล  สุขสุมิตร
904 นางอัชชาพร   พูลผล 931 นางอินถวา   แสนวงษ์
905 นางอัญชลี   ช่างโทรเลข 934 นายอุทัย   ชุมนุมมณี 
906 นางอัญชลี   บัวโรย 935 นางอุทิศ   ช่อเชิดชูวงศ์
907 นางอัญชลี   บุญประสิทธิ์ 937 นางอุบล   ชุมพล
908 นางอัญชลี   โพธิ์คลี่ 938 นางอุบล   ผาทอง
909 นางอัญชลีย์   ปรางจันทร์ 939 นางอุบล   เมืองเหลือ
 - 18 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
941 นางอุไรพรรณ   แจ่มจักษุ 946 นางอุษา   พรหมสง่า
942 นางอุไรวรรณ   ขักขะโร 947 นางเอมปาน   รัตนพงษ์เพียร
943 นางอุไรวรรณ   ศิริเพชร์ 948 นางสาวเอมอร   ดีสุ่น
944 นางอุไรวรรณ  กุลบุตร 950 นางเอื้อมเดือน   พานเสือ
945 นางอุษณา   กลิ่นคุ้ม 951 นางแอนนา   เรือนหล้า
 
 
2.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6  
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
1 นางกตัญญู  ศรีสิทธิ์ 25 นางกอบแก้ว  เคลื่อนทอง
4 นางกนกรัตน์  วงษ์จักร 27 นางกัญญา   เพ็ชรแสงศรี
5 นางกนกวรรณ   ธรรมไทย 29 นางกัญญา   มาลัยสอน
10 นางกมลรัตน์   ทรัพย์พ่วง 31 นางกัณหา   มุจจลินท์วิมุติ
11 นางกรรณิกา   กระแสสินธุ์ 32 นางกันทิมา   อิศรางกูร ณ อยุธยา
12 นางกรรณิกา   เฉลิมเกียรติทวี 33 นายกัมพล   ธนภิญโญ
13 นางกรรณิกา   สังข์พระกร 35 นางสาวกัลยา  วิไลลักษณ์
14 นางกรวรรณ   เส็งพรหม 36 นางสาวกัลยาณี   มั่งเจริญ
15 นางกรองแก้ว   ธนทวี 38 นางกัลยารัตน์   เตียงรัตน์
17 นางสาวกรองจิตต์   เปลี่ยนสมัย 42 นางกาญจนา   แปลงรัตน์
18 นางกรองทอง   วงษ์อุดม 43 นางกาญจนา  ภู่ทิม
20 นางกรุณรัตน์   ทัศนโกวิท 45 นางสาวการิตา   เผือกผ่อง
22 นางกฤษณา   บัวเกิด 46 นายการุณย์   ทิมพิทักษ์
 - 19 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
48 นางกิ่งแก้ว  ก้านทอง 80 นางสาวจริญญา   ทองกลัด
49 นางกิตติยา   น้อยมา 81 นางจรินทร์   หล้าล้ำ
52 นางกุณฑลา   มีเมฆ 85 นางสาวจันทนา  วงค์ประทุม
53 นางกุลชาดา   ชิสุวรรณดี 86 นางจันทร์สมร  ไวโหม่ง
54 นางสาวกุลนรี   คูสุวรรณ์ 88 นางจันทรา   สุทนต์
55 นางกุลวดี   วัฒนะโชติ 92 นางจามจุรี  มีทองคำ
56 นางกุศล   หนูแก้ว 94 นางสาวจารุณี   แก้วศรีงาม
58 นางเกศกนก   ถวัลย์ภิยโย 95 นางจารุณี   มีพยุง
59 นางเกศริน   รอดเชื้อ 96 นางจารุณี   สิงหรัตน์
61 นางเกษณี  สังขะปุญญา 97 นางสาวจารุวรรณ   ตั้งเจริญอารีย์
62 นางเกษนภา   แก้วทับทิม 99 นางจำเนียร   ทองอ่อน
65 นางแก้วภา  อาศนะ 100 นางจำเนียร  ชื่นเผือก
66 พ.อ.อ.หญิงขจีนุช   จันทร์พงษ์ 101 นางสาวจำเนียร  เชิงจอหอ
67 นางขวัญใจ   นพเกษร 102 นางสาวจิดาภา   ชีวะกุล
68 นางขวัญตา   นาคเพชรพูล 103 นางจิตต์ลดา   วงษ์โพธิ์ดี
70 นางคณารัตน์   บุญชูช่วย 104 นางจิตรตรา   จันทร์เด่นแสง
71 นางสาวคนึงนิจ   เอกฐิน 105 นางจิตรนิภา  กาญจนะ
73 นางคำนึง   บุญจันทร์ 106 นางจิตรา   ทาศิริ
74 นางเครือวัลย์   นาสมรูป 108 นางจินตนา   จันทร์น้อย
75 นางเครือวัลย์  ชัยชูชาติ 111 นางจินตนา   ภูมิพิทักษ์กุล
76 นางสาวจงรักษ์   เทียนปรุ 117 นางจิระภา   ดวงเดือน
78 นางจรัญญา   เชื้อตาพลอย 118 นางจิรา   รักษ์ยศ
79 นางจรัสศรี   เนติธรรมกุล 119 นางจิราพร   เรืองเศรษฐี
 - 20 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
121 นางจิรารัตน์   ผลแดน 166 นางฐานิตย์   ศุภชวลิต
123 นางจีรภา   บัวทิม 167 นางฐิตาภา   ผ่องฉวี
125 นางจุฑาทิพ   ศรีรักษา 169 นางณหทัย   จุลพัฒน์
126 นางสาวจุฑาทิพย์   มุกกะเซ็ง 172 นางณัฐชลัยย์   เข็มมาลากุล
131 นางจุรีภรณ์  มณีจันทร์ 173 นางณัฐชา  รอดเงิน
133 นางจุฬนี  ตั้งสุจริตวิจิตร 176 นางสาวณิลาวัลย์   เกิดเชื้อ
134 นางเจตนา   จิวะสุรัตน์ 177 นางสาวดรุณี   ฉิมแก้ว
135 นางเจตสุภา   ชำกรม 178 นางดรุณี   อ่อนน้อย
136 นางเจริญพร   ฤกษ์เมือง 179 นางดวงใจ   กมลอนุวงศ์
137 นางสาวเจริญศรี   เจียระไนภรณ์ 183 นางดวงรัตน์   ทรัพย์สุข
139 นางเจือจันทร์   จำเริญ 186 นายเด่นพันธ์   รอดสมนาม
142 พ.อ.อ.หญิงฉวีวรรณ   อินทรสุวรรณ 187 นางตรึงทิพย์   ยิ่งคำแหง
143 นางฉัตรฑริกา   สมบูรณ์ 188 นางตวงพร   หลิมเปีย
144 นางฉันทนา   คุระวรรณ 191 นางเตือนใจ   สวนสามแก้ว
145 นางสาวเฉลียว   คงเจริญ 194 นางทองพูน   นาคเครือสุวรรณ
148 นางชนากาญจน์  สาริวาส 195 นางสาวทองพูน  ต้องใจ
149 นางชนิกา  รุ่งวิทยาการ 196 นางทัศนีย์   แม้นโชติ
151 นางชนิดาภา  แก้วมูล 198 นางทิพย์พวรรณ   นิลพลับ
152 นางชลดา   สกุลดิษฐ์ 200 นางทิพวดี   ศรีเพชร
153 นางชลปรีญา   กัลวทานนท์ 203 นางธณิตา   เผ่าทอง
155 นางสาวชัญญา   น้อยมะโน 204 นายธนกร   คุ้มเสาร์
161 นายชีพ   ทีฆะภรณ์ 207 นางธนศรี   ประภาตนันท์
165 นางฐานิต   มูลลักษณ์ 208 นางสาวธนะวดี   อินทรประเสริฐ
 - 21 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
209 จ.อ.หญิงธนาธิป   ภู่พฤกษชาติ 259 นางนิภา   เอมสอาด
210 นางธนิตา   บูรพาชน 263 นางนิรมล  นิลไสล
213 นางสาวธันยพร   นิยม 265 นางสาวนิศารัตน์   แซ่เลี้ยว
218 นางนงนุช   แซ่เอี้ยว 267 นางนุจรี   บางน้อย
220 นางนงนุช   เดชพิทักษ์ 268 นางนุชนารถ  บุญเรืองศรี
224 นางนพรัตน์   กองทอง 270 นายนุวัฒิ  พันธ์พืช
226 นางนภาพร   ไสยวิจีณ 273 นางสาวเนาวรัตน์   ไวยสุศรี
227 นางสาวนภาพร   หล้าถลา 274 นางโนรีมัน   แวเด็ง
228 นางสาวนภาพรรณ   เตชะพิริยะกุล 275 นางบังอร   โคตรคันทา
229 นางนภามาส   ถาวรวันชัย 276 นางบังอร   จันทรโณทัย
232 นางสาวนฤมล   สมวุฒิกรชัย 277 นางบำเพ็ญ   มะศิริ
233 นางนฤมล   หว้าพิทักษ์ 280 นางสาวบุญเยือน   เนียมจันทร์
238 นางนวรัตน์   อินทชาติ 281 นางบุญรุ่ง   ตัณฑชุณห์
240 นางสาวนวลจันทร์   สฤษดิกุล 282 นางบุญเรือน   ทองธุกิจ
241 นางสาวนวลฉวี  จิตต์สถิ่น 283 นายบุญฤทธิ์   คงมา
244 นางนันทวดี   ศิริวัฒนกุล 284 นายบุญฤทธิ์   รอดเชื้อ
245 นางนันทา   อุปมาก 288 นางบุณฑริกา   อาจดี
248 นางน้ำผึ้ง  เชื้อทอง 292 นางบุษบา   ศรีศุภอรรถ
249 นางน้ำฝน  อังคสิงห์ 293 นางบุษบา  นิธิวัฒนเลิศ
253 นางสาวนิตยา   ภู่เพ็ชร์ 297 นางปนัดดา  พงศ์ภัทรวัฒน
254 นางนิตยา   เรืองสุวรรณ 298 นายประครอง   สายสิทธิ์
257 นางนิติมา  เพชรประดับ 299 นางประจวบ   พ่วงศรี
258 นางนินะ  แวหะมะ 300 นางประจิตรา   บุญพันธ์
 - 22 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
302 นางสาวประดับ  ชีชนะ 347 นางปรียานันท์  ผลพล
305 นางประเทือง   พรหมราช 349 นางปรียารัตน์   รักวานิช
306 นางประนอม   คำภิระปาวงศ์ 352 นางสาวปัทมา   มโนงาม
308 นางประนอม   เจริญทรัพย์ 357 นางปาริชาติ   ใจทน
309 นางประนอม   ทองคำแท้ 358 นางสาวปาหนัน   ใสครบุรี
313 นางประภัสสร   วิริยะรัตนกุล 361 นางปิยลักษณ์   สอิ้งทอง
314 นางสาวประภัสสร  พงษ์มุกดา 363 นางปิยะจินต์   ทามนตรี
315 นางประภา   ชัยเพชร 364 นางปิยะพร  ชัยเนตร
317 นางประภา   สุคันธพฤกษ์ 366 นางผณินพร   เผ่าวิบูล
319 นางประภาสิริ   แจ่มนิลพิพัฒน์ 367 นางผาณิต   พูลสวัสดิ์
320 นางประมวล   นูพิมพ์ 368 นางผุสดี   มาเห็ม
323 นางประยูร  รัตนพงศ์ 369 นางผุสดี   ศรีเอนกกุล
324 นายประวิทย์   ถาวรวันชัย 370 นายเผชิญ   กิ่งผา
325 นางประสงค์สม   สุขจิตต์ 374 นายพงษเทพ  ติยะพิทยารัตน์
326 นางสาวประสพสุข   ชื่นชาวนา 377 นางพจนารถ   ล้ำพระเวทย์
327 นางประสพสุข   พนาภิรัตน์กุล 378 นางสาวพจนีย์   พลพวก
331 นางปราณี  กองงาม 381 นางพนิดา   วันสูงเนิน
333 นางสาวปราณี  ศรีวงษ์ 385 นายพรชัย   วรพัฒน์
335 นางปรานี   ชัยรัตน์ 386 นางพรทิพพา   พันธุ์สวัสดิ์
338 นายปราโมทย์   ศรีวงษ์ 390 นางสาวพรทิพย์   นะรา
339 นางสาวปาริชาติ  มากพูล 391 นางพรทิพย์   บุญรมย์
343 นายปรีชา   อ่อนน้อย 395 นางพรทิพา   อิ่มแสง
346 นางปรียา  บุสสา 398 นางพรนิภา   ดามาพงษ์
 - 23 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
402 นางพรพรรณ   ตาไฝ 460 นางสาวไพรวรรณ   กลับใจ
403 นางสาวพรพาณี   หยุ่มไธสง 463 นางภัทรกร   หาญศรี
411 นางพรรณนี  เล็กละมัย 464 นายภัทรพงษ์   นาคฤทธิ์
413 นางสาวพรรณี   ขลิบนิล 465 นางภัทรียา   สุภรแก้ว
414 นางพรรณี   บุญเทือง 466 นางภัสสินี   นันทะกาล
416 นางพรรณี  โนราช 467 นางภาคณัฐ   เอกพันธ์
417 นางสาวพรศรี   กิติญาณุสันต์ 468 นางภาทินี   จุลปานะ
418 ว่าที่ ร.ต.หญิงพรศรี   สิทธิวันชัย 469 นางภาพิมล   สิงห์สังข์
419 นางสาวพรศิริ  มีพยุง 470 นางสาวภาวดี  เดชผล
421 นางพวงเพชร  งามมโนเลิศ 473 นางภิรมย์   รัตนะ
422 นางพวงอุไร   อินทโชติ 474 นางมณฑา   ทองดี
423 นางพัชนี   ชาญชาครสวัสดิ์ 476 นางมณฑา  แสนหล้า
433 นางสาวพิมพ์ประไพ   ทองปล้อง 478 นางมณษกร  เกิดศรีพันธุ์
435 นางสาวพิมพ์พร   เป้าสอน 480 นางมณีรัตน์  ถิ่นคำ
437 นางพิมพร  พูลเพิ่ม 481 นางมธุตฤณ   นาสมใจ
440 นายพีระศักดิ์  ชูอินทร์ 484 นางมยุรา   พราวกลาง
441 นายพุฒ   ยอดเพชร 486 นางมยุรี   กุลมะโฮง
444 นางเพ็ชรี   อันทะลี 488 นางมยุรี   ตระการกุลธร
446 นางเพ็ญจันทร์  แสงสุดา 489 นางมยุรี   บรรณรงค์
447 นางสาวเพ็ญประพิณ   นิพิฐกมลศิลป์ 492 นางมลฑา   แห้วเพ็ชร
449 นางสาวเพ็ญศรี   โชติ 495 นางมะลิวัลย์  โคบาล
452 นางเพียงใจ   คันธคามชิต 497 นางสาวมัณฑนา  ชีพรต
458 นายไพบูลย์   พันธุ์ศรีวรพงษ์ 498 นางมัทนา   ชายะกุล
 - 24 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
499 นางสาวมัทนา  เมฆนคร 538 นางรัชดา   ภารัตนวงศ์
502 นางมานิตย์   พรมสวัสดิ์ 539 นางรัชดากร   สถิตที่
508 นางมาลี   โชติประเสริฐ 541 นางรัชนี   อาจเอี่ยม
509 นางมาลี   นุชเจริญ 544 นางรัตชวดี   เพ็งมีศรี
510 นางมาลี   วงศ์ฤทธิ์ 545 นางรัตติกาล   ลพพันธ์ทอง
511 นางมาลี  เจริญมิน 547 นางรัตนสุดา   เอสุจินต์
512 นางเมตตา   เที่ยงผดุง 548 นางรัตนา   กอนดี
513 นายยรรยง   เสรีรักษ์ 551 นางรัตนา   วิทยประพัฒน์
514 นางยลรวี   อุไรพันธุ์ 552 นางสาวรัตนา   สินธุ์สุวรรณ
515 นางยาใจ   สวรรคเชิดวิลัย 553 นางรัตนา   สุวรรณเทพ
518 นางยุพดี  ภู่ระหงษ์ 554 นางรัตนา   ใหม่เอี่ยม
519 นางยุพาพรรณ   ศรีประเสริฐ 556 นางรัตนา  แสงศศิธร
521 นางสาวยุวภา   กิ่งกุ่มกลาง 557 นางรัตนา  โอฬารศิริกุล
522 นางเยาวลักษณ์   เจริญศิลป์ 559 นางสาวราตรี   ช้างหัวหน้า
525 นางรวิพร   หินคำ 560 นางราตรี   น้อยเจริญ
526 นางสาวรวีรรณ   แย้มอ่วม 561 นางสาวราตรี   ร้อยคณฑา
527 นางรวีวรรณ   หนูแดง 563 นางรุ่งทิพย์   ศิริซุ้มสุวรรณ
529 นางสาวระเบียบ   สุขมุข 564 นางรุ่งทิพย์  เพชรพิทักษ์สิงห์
530 นางระเบียบ  ศรแผลง 567 นางรุ่งทิวา  เรืองศิลป์
532 นางรักษิณา   บุญฉาย 570 นางรุ่งนภา  กมลธง
535 นางสาวรังสิยา   สุพลจิตต์ 571 นางรุ่งอรุณ  เกตุแก้ว
536 นางสาวรัชชนา   เลาหะวิไล 573 นางเรณู   บัวอ่อน
537 นางรัชฎาพร   พินิจนารถ 574 นางเรณู   สุดประวัติ
 - 25 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
575 นางสาวเรวดี   ข่ายทอง 616 นางสาววรินทร์   ศิริวัฒน์
576 นายเรียบ   มะลัยคำ 618 นางวลัยพร  เตชัย
577 นางเรียม  ทองย้อย 620 นางวไลลักษณ์   สมศิริ
578 นางสาวฤดี   ศิริสวัสดิ์ 621 นายวสันต์   กุมารบุญ
579 นางฤทัย   สร้อยสังวาลย์ 622 นางวัชรา   พรหมนารถ
580 นางละออ   ช่วยบำรุง 623 นางวัชราภรณ์   แสนสมบูรณ์สุข
581 นางละออง   สมจิตร 624 นางสาววัชรินทร์   ฤกษ์พลิน
584 นางลัดดา   ธาระนารถ 627 นางวัชรี  คันธี
585 นางลาวัล   เทพเสนา 629 นางสาววันดี   จันทร์ดำรงค์
586 นางสาวลาวัลย์  วงษ์ศักดิ์ศรี 633 นางวันทนา   ไพรเพ็ชรศักดิ์
587 นางลำพอง   ฉิมพุฒ 634 นางวันทนี   รุ่งเรือง
588 นางลำภู   ปานป้อมเพชร 635 นางสาววันเพ็ญ   จันทนา
591 นางเลขา   แก้วพิชัย 637 นางสาววันเพ็ญ   ธัญญมงคลชัย
593 นายวชิระวิชญ์   เกษอุดมทรัพย์ 638 นางสาววันเพ็ญ   พรรณโรจน์
599 นางวรรณดี   อทัญญูตา 641 นางสาววัลลภา  เกิดวัฒนธรรม
602 นางวรรณวิมล   ภัทรวิมล 642 นางวารีรัตน์   ศรีเที่ยง
604 นางวรรณวิมล  คงมีบุญ 643 นางวารุณี   ชุ่มกลัด
605 นางวรรณา   เข็มมาลากุล 645 นางวาสนา     โอสถ
607 นางวรรณา  ชนะมารจันโท 646 นางสาววาสนา   โพธิ
609 นางสาววรรทา   รักษ์ดี 650 นางวิมล   ชื่นชูกลิ่น
611 นายวรวุฒิ   พุทธรักษา 651 นางวิมล  วรนารถ
612 นางวรางคณา   ผดุงทรง 653 นายวิรัช  ล้อมวงษ์
614 นางวราลักษณ์   คงศรีเจริญ 655 นายวิโรจน์   ผลไกรเพชร
 - 26 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
656 นางสาววิลาวัลย์   คชมิตร 699 นางสพโชค  หน่อสีดา
659 นางสาววิไลพร   วีระวัฒนานนท์ 700 นางสาวสมคิด   โดมขุนทด
661 นางสาววีณา   บรรยงนุชวาณิช 701 นางสมคิด   สีใส
663 นางวีณา   เพชรรัตน์ 704 นางสาวสมจิตต์   ฟองอนันตรัตน์
664 นางสาววีรณา   แสงทองพราว 705 นางสมจิตร์   ชัยสมนาม
665 นางวีรวรรณ   แสงภู่วงศ์ 706 นางสมจิตร   อ่ำทอง
666 นางศรินทร์ทิพย์   ด่านขุนทด 708 นางสมเจตน์   อิสระกุล
668 นางศรีสกุล   เฉลิมชัยภัทรา 709 นางสมใจ   เขียนนอก
669 นางศรีสุดา   เปียกบุตร 711 นางสมใจ   เอี่ยมสอาด
670 นางศศิธร   เขียวสะอาด 712 นางสมใจ  อาจกล้า
672 นางสาวศศิธร   อาจรักษา 716 นายสมชาย   ศรีรัง
674 นางสาวศันสนีย์  วนเกียรติ 717 นายสมชาย  ไฝเครือ
676 นางศิริ   เสถียรเสาวภาคร์ 718 นางสมนึก   กลิ่นเกษร
682 นางศิริรัตน์   เดชฐิติ 721 นางสมบัติ   สินหนัง
684 นางศิริรัตน์   ใหญ่นอก 722 นายสมบุญ   บุญเมือง
685 นางศิริวรรณ  ระงับ 724 นางสมบูรณ์   ธิติโสภี
686 นายศิริวัฒน์   จึงตระกูล 727 นายสมพงษ์   เกตุสถิตย์
687 นายศิริศักดิ์   สายกลิ่น 729 นางสมพร   แจ้งงุด
691 นางศุภลักษณ์   พูลเล็ก 730 นางสาวสมพร   โรจนภิญโญ
693 นางสาวษีดา   สีแดง 732 นางสมพร  เกียรติศิริ
694 นางโษทส   นิลรัตน์ 736 นายสมศักดิ์   ฤทธิ์ประเสริฐ
696 นายสถิต   อุ่นใจ 738 นางสมส่วน   บุษบก
697 นายสนอง   ขันตีสาย 739 นางสมหมาย   เจาลา
 - 27 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
741 นางสมหวัง   ขันละ 791 นายสุธิเบก   รัตนโกสุม
742 นางสรรวลี   บางน้อย 792 นายสุนทร   เพ็งภาค
744 นางสรัญญา   แฝงชีพ 793 นางสาวสุนทรี   ทุริยานนท์
746 นางสะอาด   เที่ยงทัศน์ 794 นางสุนทรี   สุวรรณกูฏ
748 นายสันติสุข   ผาสุขธรรม 795 นางสุนัดดา   สายปิ่น
753 นางสายใจ   แสงใน 796 นางสุนันท์   บุญเที่ยง
754 นางสายชล ส่งสุข 797 นางสุนันทา   อินทศิริ
755 นางสายพิณ   ภิรมย์ปั้น 800 นางสุนิศา  คำเครือ
757 นางสายพิณ  โมมี 801 นางสุนิสา  จันทร์แดง
758 นางสารภี   กู้เมือง 803 นางสุนีย์   อาลี
760 นางสาวิตรี   รัตนวงศา 806 นางสุพรรณี   บุดดีหงษ์
766 นางสินีนาต   เดชบุญ 807 นางสุพรรณี   อาษา
767 นางสิรภัทร   สุขประสงค์ 808 นางสุพัตตรา   สิงห์ประเสริฐ
768 นางสาวสิรินทิพย์   เจริญเผ่า 810 นางสาวสุพิชฌาย์   สิริวัฒนไกรกุล
769 นางสิริพร   อุบล 813 นางสุภัชชา  ญาณพันธุ์
770 นางสิริพร  จักกายวรรธนะ 814 นางสุภา   กิจบรรจง
774 นางสุกัลยา   พงศ์พรม 815 นางสุภา  เหมะวรรณกูร
778 นางสุจิรา   พูลอู๋ 816 นางสาวสุภาพ   คลังพลอย
781 นางสุณี  นิลพัฒน์ 819 นางสุภาภร   ชมจันทร์
782 นางสุดสงวน   จันทร์อ่อน 820 นางสาวสุมณัฏฐ์   มณีเสาวลักษณ์
786 นางสุทธาทิพย์   หิรัญประดิษฐ์ 824 นางสุมาลี   สัตถาผล
789 นายสุทิน  สุขยอด 825 นางสาวสุมาลี  สถิตานนท์
790 นางสุธิดา   อิศรกุล 826 นายสุรเชษฏ์   จิตธรรม
 - 28 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
827 นางสุรภี  แสงทอง 872 นางอนงค์   ทรงจิตต์
830 นางสุรัตนา   ปรีชายุทธ 873 นางอนงค์   พูลสวัสดิ์
831 นางสาวสุรัสวดี   มะลิสาร 874 นางอนงค์   สุขน้อย
832 นางสุรีพร   ลือจันทึก 876 นางอนงค์จิต   วงษ์ทรัพย์ทวี    
836 นางสุรีรัตน์   ศักดิ์สันเทียะ 877 นางอนุธิดา   ล้อมสุขา
837 นางสุรีรัตน์  มู้จันทร์ 878 นายอนุพร   รัตนไตร
842 นางสุวรรณา   มณีเนียม 880 นางสาวอมรา   คงประเสริฐ
843 นางสุวรรณา   หมอเก่ง 881 นางสาวอมรา   จันทร์หัสดี
844 นางสุวรรณี   เตี้ยนวล 882 นางอมรา   นิลวัฒน์
845 นางสาวสุวลี   ฤทธิ์แผ่ว 883 นางอรทัย   ธรรมศิริ
846 นางสุวารี   บุญเชื้อ 884 นางอรทัย   วัฒนญาณนนท์
847 นางสุวิชา  เดชกุศลพิทักษ์ 887 นางอรนุช   เงาวรัตน์ตาพันท์
849 นางเสริมจิตต์   ชวลิตเมธารัตน์ 888 นางสาวอรนุช  สินธุวานนท์
850 นางเสริมศรี  แดงแสง 889 นางอรพันธ์   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
852 นางเสาวพันธ์   เพชรชัย 890 นายอรรณพ   กาญจนกุล
854 นางสาวเสาวลักษณ์   พุ่มถาวร 891 นางสาวอรอนงค์   พลกำจัด
857 นางแสงเดือน   ธรรมโส 892 นางสาวอรอินทร์  สอนสะอาด
858 นางโสพิศ   คำเมืองคุณ 893 นางอรุณศรี   ทองรักษ์
862 นางโสรส   เกตุแป้น 895 นางอวยพร   ทองสัมฤทธิ์
863 นางโสระยา   เทศกาล 897 นางสาวอังคณา   อำนวยโชติสกุล
864 นางหรรษา   คุณวิบูลย์ 898 นางอัจฉนา  สุบิน
865 นางแหวนเพชร   อมาตยคง 899 นางอัจฉรา   นาคสนิท
870 นางอทิตยา   ศรีทองแท้ 900 นางอัจฉรา   บัวพึ่ง
 - 29 - ชื่อ - สกุล
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
902 นางอัจฉริยา  ศีตะปันย์ 927 นางอำไพ   กิ่งทองสุข
903 นางอัจนา  มุกุระ 928 นางอำไพ   รอดเจริญ
906 นางอัญชลี   บัวโรย 929 นางสาวอำไพ  ชมโอสถ
907 นางอัญชลี   บุญประสิทธิ์ 934 นายอุทัย   ชุมนุมมณี
909 นางอัญชลีย์   ปรางจันทร์ 935 นางอุทิศ   ช่อเชิดชูวงศ์
911 นางอัมพร   โกมุทพงษ์ 936 นางอุบล   จิตสุวรรณ์
912 นางอัมพร   ศรีสมานุวัตร 939 นางอุบล   เมืองเหลือ
915 นางอาภรณ์   ฤทธิไกร 941 นางอุไรพรรณ   แจ่มจักษุ
916 นางอาภาศรี   สมทอง 943 นางอุไรวรรณ   ศิริเพชร์
918 นางอารี   ภูมิรัตน์ 947 นางเอมปาน   รัตนพงษ์เพียร
919 นางอารีย์   ฉ่ำตาก้อง 949 นางเอมอร  เพชรรัตน์
921 นางอารีย์  ธีระชาญณรงค์ 950 นางเอื้อมเดือน   พานเสือ
922 นางอารีรัตน์   นิติพจน์ 951 นางแอนนา   เรือนหล้า
924 นางอำนวย   แช่มวงษ์
 
3.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการพัสดุ 6
เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว เลขประจำตัว
1 นางกตัญญู  ศรีสิทธิ์ 9 นางกมลพรรณ  เครือคงคา
3 นางกนกรัตน์   ทิพกร 11 นางกรรณิกา   กระแสสินธุ์
6 นางสาวกนกวรรณ   ศรีสวัสดิ์ 13 นางกรรณิกา   สังข์พระกร
7 นายกนกสิน   ชาญชัยศิลป์ 15 นางกรองแก้ว   ธนทวี
8 นางสาวกนิษฐา   ปุณณะเวส 17 นางสาวกรองจิตต์   เปลี่ยนสมัย
 - 30 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
18 นางกรองทอง   วงษ์อุดม 62 นางเกษนภา   แก้วทับทิม
19 นายกรุงธน  นิลสลัว 63 นางเกษร  มณีเลิศ
20 นางกรุณรัตน์   ทัศนโกวิท 65 นางแก้วภา  อาศนะ
22 นางกฤษณา   บัวเกิด 66 พ.อ.อ.หญิงขจีนุช   จันทร์พงษ์
24 นางกฤษณา  เจตสิกรณ์ 67 นางขวัญใจ   นพเกษร
27 นางกัญญา   เพ็ชรแสงศรี 68 นางขวัญตา   นาคเพชรพูล
30 นางกัณฐิกา   ดิลกรัตนากิจ 70 นางคณารัตน์   บุญชูช่วย
37 นางกัลยาณี   วุฒิ 72 นายครุมนต์   หนูฤทธิ์
38 นางกัลยารัตน์   เตียงรัตน์ 73 นางคำนึง   บุญจันทร์
40 นางกาญจนา   ธรรมสัจจกูล 75 นางเครือวัลย์  ชัยชูชาติ
41 นางกาญจนา   นาควงษ์ 76 นางสาวจงรักษ์   เทียนปรุ
42 นางกาญจนา   แปลงรัตน์ 85 นางสาวจันทนา  วงค์ประทุม
45 นางสาวการิตา   เผือกผ่อง 86 นางจันทร์สมร  ไวโหม่ง
47 นางกาหลง   ช่วยชู 87 นางสาวจันทรา   จัตุกูล
48 นางกิ่งแก้ว  ก้านทอง 88 นางจันทรา   สุทนต์
50 นายกิตติสาร  ปรีชาหาญ 90 นางจันทิรา   พิพัฒน์ศรีโสภณ
51 นางกิติยา   ช้างนะ 94 นางสาวจารุณี   แก้วศรีงาม
52 นางกุณฑลา   มีเมฆ 96 นางจารุณี   สิงหรัตน์
55 นางกุลวดี   วัฒนะโชติ 97 นางสาวจารุวรรณ   ตั้งเจริญอารีย์
57 นางสาวเกวลี   แฝงเพ็ชร 99 นางจำเนียร   ทองอ่อน
58 นางเกศกนก   ถวัลย์ภิยโย 100 นางจำเนียร  ชื่นเผือก
60 นางเกศริน  โกมลสุบิน 101 นางสาวจำเนียร  เชิงจอหอ
61 นางเกษณี  สังขะปุญญา 105 นางจิตรนิภา  กาญจนะ
 - 31 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการพัสดุ 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
110 นางจินตนา   ปานศรี 150 นางสาวชนิดา   สอนประสม
112 นางจินตนา   เมืองเหลือ 151 นางชนิดาภา  แก้วมูล
116 นางจิรวรรณ   จันโทภาส 156 นายชัยณรงค์   เจริญสวรรค์
118 นางจิรา   รักษ์ยศ 159 นายชาลี   วงศาโรจน์
119 นางจิราพร   เรืองเศรษฐี 161 นายชีพ   ทีฆะภรณ์
123 นางจีรภา   บัวทิม 163 นางชูศรี    วิภาศินนท์
128 นางจุฑารัตน์   ผลสมบูรณ์ 164 นายเชาวลิต   อุ่มสิน
129 นางสาวจุฑารัตน์   สิงหโยธิน 169 นางณหทัย   จุลพัฒน์
130 นางจุรีพร   เรืองทุม 171 นางสาวณัฐชนพรรณ   นวลกำแหง
131 นางจุรีภรณ์  มณีจันทร์ 172 นางณัฐชลัยย์   เข็มมาลากุล
133 นางจุฬนี  ตั้งสุจริตวิจิตร 173 นางณัฐชา  รอดเงิน
135 นางเจตสุภา   ชำกรม 174 นางณัฐรัตน์   สุขประเสริฐ
136 นางเจริญพร   ฤกษ์เมือง 175 นางณัฐวสา  เพิงผา
137 นางสาวเจริญศรี   เจียระไนภรณ์ 176 นางสาวณิลาวัลย์   เกิดเชื้อ
138 นายเจียร  ขุนเศรษฐ์ 179 นางดวงใจ   กมลอนุวงศ์
139 นางเจือจันทร์   จำเริญ 181 นางสาวดวงใจ  ชื่นโชติ
140 นางฉลวย   จิตติพันธ์ 183 นางดวงรัตน์   ทรัพย์สุข
141 นางฉวีวรรณ   บรรจง 185 นางดาระณี   เลาหวัฒนาวณิชย์
143 นางฉัตรฑริกา   สมบูรณ์ 186 นายเด่นพันธ์   รอดสมนาม
145 นางสาวเฉลียว   คงเจริญ 187 นางตรึงทิพย์   ยิ่งคำแหง
146 นางสาวชญานิน  ตันยง 189 นางเตือนใจ   ภูแป้ง
148 นางชนากาญจน์  สาริวาส 190 นางเตือนใจ   ยศศิริพันธุ์
149 นางชนิกา  รุ่งวิทยาการ 198 นางทิพย์พวรรณ   นิลพลับ
 - 32 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการพัสดุ 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
199 นางทิพย์สุวรรณ   ห่วงสุวรรณ 247 นางสาวนันรินทร์   แก้วลาย
202 นายธงชัย  จงเจริญ 248 นางน้ำผึ้ง  เชื้อทอง
203 นางธณิตา   เผ่าทอง 249 นางน้ำฝน  อังคสิงห์
207 นางธนศรี   ประภาตนันท์ 250 นายนิกร   นาคทน
210 นางธนิตา   บูรพาชน 253 นางสาวนิตยา   ภู่เพ็ชร์
212 นางธัญลักษณ์   เพ็งอำไพ 254 นางนิตยา   เรืองสุวรรณ
213 นางสาวธันยพร   นิยม 255 นางนิตยา   ศรีรักษา
215 นางธาริดา   นุทพิเรนทร์ 262 นางนิรมล   ศักดิ์สูง
216 นางธีรนุช   ภูวรัตนกุล 263 นางนิรมล  นิลไสล
218 นางนงนุช   แซ่เอี้ยว 264 นางสาวนิระมล   หนูสูง
219 นางนงนุช   ดีอ่วม 269 นางนุภา  สุวรรณโณ
222 นางนงเยาว์   อินแสน 271 นางเนตรนภิศ   ปรีชาหาญ
223 นางสาวนทพร   เปี่ยมทรัพย์ 273 นางสาวเนาวรัตน์   ไวยสุศรี
224 นางนพรัตน์   กองทอง 275 นางบังอร   โคตรคันทา
227 นางสาวนภาพร   หล้าถลา 276 นางบังอร   จันทรโณทัย
234 นางสาวนฤมล  วานิชพันธ์ 277 นางบำเพ็ญ   มะศิริ
237 นางนวพร   คร้ามอ่วม 280 นางสาวบุญเยือน   เนียมจันทร์
240 นางสาวนวลจันทร์   สฤษดิกุล 282 นางบุญเรือน   ทองธุกิจ
241 นางสาวนวลฉวี  จิตต์สถิ่น 284 นายบุญฤทธิ์   รอดเชื้อ
242 นางสาวนันทกา  เทศรักษ์ 286 พ.อ.อ.บุญส่ง   นิวาสกุล
243 นางนันทพร   โพธิ์ขาว 288 นางบุณฑริกา   อาจดี
244 นางนันทวดี   ศิริวัฒนกุล 290 นางบุษบง   พ่วงทรัพย์
245 นางนันทา   อุปมาก 291 นางบุษบา   บัวบก
 - 33 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการพัสดุ 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
292 นางบุษบา   ศรีศุภอรรถ 339 นางสาวปาริชาติ  มากพูล
295 นางเบ็ญจมาศ   เตชะธนะชัย 342 นางปริศนา  ปัญญารัตน์
297 นางปนัดดา  พงศ์ภัทรวัฒน 346 นางปรียา  บุสสา
299 นางประจวบ   พ่วงศรี 347 นางปรียานันท์  ผลพล
301 นางประดับ   กลิ่นจันทร์ 348 นางปรียาภรณ์   รักสังข์
302 นางสาวประดับ  ชีชนะ 350 นางปวีณา   นัยวิริยะ
303 นางประดับดวง   สิงห์น้อย 351 นางปวีร์รัฐ   เจริญศรี
304 นายประทีป   ธรรมโชติ 355 นางปัทมารัตน์   เสถียรภาพงษ์
308 นางประนอม   เจริญทรัพย์ 356 นางปาริชาติ   แขวงกรุง
312 นางสาวประไพรินทร์   อิศรางกูล 357 นางปาริชาติ   ใจทน
313 นางประภัสสร   วิริยะรัตนกุล 358 นางสาวปาหนัน   ใสครบุรี
314 นางสาวประภัสสร  พงษ์มุกดา 359 นางสาวปิ่นนารี   เผ่าจันทร์
316 นางประภา   แต้มแก้ว 360 นางปิ่นไพร   อัมพร
320 นางประมวล   นูพิมพ์ 361 นางปิยลักษณ์   สอิ้งทอง
321 นายประยงค์   ป้อมปราณี 364 นางปิยะพร  ชัยเนตร
322 นายประยุกต์   บุญเชื้อ 366 นางผณินพร   เผ่าวิบูล
323 นางประยูร  รัตนพงศ์ 369 นางผุสดี   ศรีเอนกกุล
328 นายประสาท   สุจาจริง 370 นายเผชิญ   กิ่งผา
330 นางปราณี   สุพรรณชาติ 372 นายพงษ์ทอง   งามถิ่น
333 นางสาวปราณี  ศรีวงษ์ 374 นายพงษเทพ  ติยะพิทยารัตน์
337 นายปราโมทย์   พรมชาติ 377 นางพจนารถ   ล้ำพระเวทย์
338 นายปราโมทย์   ศรีวงษ์ 379 นางพจนีย์  สนั่นนาม
 
 - 34 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการพัสดุ 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
380 นางพนาวัลย์   ผาสุก 432 นางสาวพิมนตา  นันทรัตน์
381 นางพนิดา   วันสูงเนิน 433 นางสาวพิมพ์ประไพ   ทองปล้อง
383 นายพยุงศักดิ์   สิทธิการทัย 434 นางพิมพ์ประไพ   ประยูรหงษ์
386 นางพรทิพพา   พันธุ์สวัสดิ์ 435 นางสาวพิมพ์พร   เป้าสอน
387 นางพรทิพย์   จันแตง 436 นางพิมพ์พรรณ  หันจรัส
388 นางสาวพรทิพย์   จิรวิภาส 438 นางพิมพ์วิมล   พุ่มหิรัญ
389 นางพรทิพย์   ชัยเดช 439 นางสาวพิศมัย   เฟื่องทรัพย์
390 นางสาวพรทิพย์   นะรา 441 นายพุฒ   ยอดเพชร
391 นางพรทิพย์   บุญรมย์ 442 นางพูลสุข   เรืองวัลย์
392 นางพรทิพย์  ปักษานนท์ 443 นางเพชรพรรณ   ภูศิริวัฒน์
393 นางสาวพรทิพย์  มะลิแย้ม 444 นางเพ็ชรี   อันทะลี
394 นางพรทิพวัลย์   พุ่มนิคม 445 นางเพ็ญแข   จักรสันเทียะ
395 นางพรทิพา   อิ่มแสง 446 นางเพ็ญจันทร์  แสงสุดา
398 นางพรนิภา   ดามาพงษ์ 447 นางสาวเพ็ญประพิณ   นิพิฐกมลศิลป์
399 นางสาวพรผกา   นันตาวงค์ 448 นางเพ็ญศรี   จุ้ยส่องแก้ว
402 นางพรพรรณ   ตาไฝ 453 นางเพียงพัชร  ธรรมทูล
403 นางสาวพรพาณี   หยุ่มไธสง 455 นายไพฑูรย์   ตันตระกูล
406 นางพรพิศ   สิทธิศักดิ์ 457 นายไพบูลย์   ทองสุข
408 นางพรภัณฑ์   วาตะเจริญ 459 นายไพบูลย์   ลือพืช
415 นางพรรณี   มีเสียง 461 นายไพรวัลย์  ปัญญา
418 ว่าที่ ร.ต.หญิงพรศรี   สิทธิวันชัย 463 นางภัทรกร   หาญศรี
422 นางพวงอุไร   อินทโชติ 464 นายภัทรพงษ์   นาคฤทธิ์
423 นางพัชนี   ชาญชาครสวัสดิ์ 469 นางภาพิมล   สิงห์สังข์
 - 35 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการพัสดุ 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
471 นางภาวิณี   พงษ์มิตร 517 นางยุพดี   มีสุข
473 นางภิรมย์   รัตนะ 521 นางสาวยุวภา   กิ่งกุ่มกลาง
474 นางมณฑา   ทองดี 522 นางเยาวลักษณ์   เจริญศิลป์
476 นางมณฑา  แสนหล้า 523 นางรจนา  น้อยไขขำ
478 นางมณษกร  เกิดศรีพันธุ์ 524 นายรณฤทธิ์   อมาตยคง
479 นางมณีนุช  จันทนจินดา 527 นางรวีวรรณ   หนูแดง
480 นางมณีรัตน์  ถิ่นคำ 529 นางสาวระเบียบ   สุขมุข
481 นางมธุตฤณ   นาสมใจ 531 นางระวิวรรณ   คะดาษ
482 นายมนตรี   คำชื้น 532 นางรักษิณา   บุญฉาย
484 นางมยุรา   พราวกลาง 534 นางรังสิมา   รำพึงจิตต์
486 นางมยุรี   กุลมะโฮง 535 นางสาวรังสิยา   สุพลจิตต์
487 นางมยุรี   เคนาอุประ 536 นางสาวรัชชนา   เลาหะวิไล
490 นางมยุรี   อัจฉริยะศักดิ์ชัย 537 นางรัชฎาพร   พินิจนารถ
491 นางมยุเรศ   อำภวา 540 นางรัชนี   ขุนทิพย์
492 นางมลฑา   แห้วเพ็ชร 541 นางรัชนี   อาจเอี่ยม
495 นางมะลิวัลย์  โคบาล 545 นางรัตติกาล   ลพพันธ์ทอง
499 นางสาวมัทนา  เมฆนคร 547 นางรัตนสุดา   เอสุจินต์
502 นางมานิตย์   พรมสวัสดิ์ 548 นางรัตนา   กอนดี
505 นางมาลัย   ปิยะกุล 551 นางรัตนา   วิทยประพัฒน์
506 นางมาลินี   มีชัย 552 นางสาวรัตนา   สินธุ์สุวรรณ
508 นางมาลี   โชติประเสริฐ 553 นางรัตนา   สุวรรณเทพ
511 นางมาลี  เจริญมิน 555 นางรัตนา   อมรวณิชพันธ์
513 นายยรรยง   เสรีรักษ์ 556 นางรัตนา  แสงศศิธร
 - 36 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการพัสดุ 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
558 นางรัตนาภรณ์   ผลกระโทก 600 นางวรรณพร  เพิงสงเคราะห์
559 นางสาวราตรี   ช้างหัวหน้า 604 นางวรรณวิมล  คงมีบุญ
561 นางสาวราตรี   ร้อยคณฑา 606 นางวรรณา   พงษ์รักไทย
562 นางสาวรินฤดี   อนุศิษฏ์วิวัฒน์ 608 นางสาววรรณี  กิจไพบูลย์พันธ์
563 นางรุ่งทิพย์   ศิริซุ้มสุวรรณ 609 นางสาววรรทา   รักษ์ดี
564 นางรุ่งทิพย์  เพชรพิทักษ์สิงห์ 610 นางวรวรรณ   บัวสาคร
565 นางรุ่งทิวา   โตเกษม 613 นางวราภรณ์  คงศิริ
567 นางรุ่งทิวา  เรืองศิลป์ 614 นางวราลักษณ์   คงศรีเจริญ
568 นางรุ่งทิวา  อัมพรศักดิ์ 615 นางวราวรรณ   ยามาเจริญ
569 นางรุ่งนภา   ทองศิริ 617 นางวลัยทิพย์   ไชยพินิจ
570 นางรุ่งนภา  กมลธง 620 นางวไลลักษณ์   สมศิริ
572 นางสาวรุจิเรข   พัชราพินิจจัย 621 นายวสันต์   กุมารบุญ
573 นางเรณู   บัวอ่อน 622 นางวัชรา   พรหมนารถ
574 นางเรณู   สุดประวัติ 623 นางวัชราภรณ์   แสนสมบูรณ์สุข
575 นางสาวเรวดี   ข่ายทอง 624 นางสาววัชรินทร์   ฤกษ์พลิน
580 นางละออ   ช่วยบำรุง 627 นางวัชรี  คันธี
581 นางละออง   สมจิตร 628 นางวัชรีย์   คุ้มแก้ว
586 นางสาวลาวัลย์  วงษ์ศักดิ์ศรี 630 นางวันดี   มูลเมือง
588 นางลำภู   ปานป้อมเพชร 631 นางวันทนา   นิลพฤกษ์
591 นางเลขา   แก้วพิชัย 632 นางวันทนา   เป้าทอง
592 นายวงศกร   เกษสาคร 633 นางวันทนา   ไพรเพ็ชรศักดิ์
597 นางวรนุช   บำเพ็ญอยู่ 635 นางสาววันเพ็ญ   จันทนา
599 นางวรรณดี   อทัญญูตา 637 นางสาววันเพ็ญ   ธัญญมงคลชัย
 - 37 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการพัสดุ 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
641 นางสาววัลลภา  เกิดวัฒนธรรม 678 นางสาวศิรินันท์   เย็นภักดี
642 นางวารีรัตน์   ศรีเที่ยง 679 นางศิริพร   ใจชุ่ม
643 นางวารุณี   ชุ่มกลัด 680 นางศิริพรรณ   แสงโชติ
644 นางวารุณี   อนุพจน์มนตรี 681 นางศิริรัตน์   กงชัยภูมิ
646 นางสาววาสนา   โพธิ 682 นางศิริรัตน์   เดชฐิติ
650 นางวิมล   ชื่นชูกลิ่น 683 นางศิริรัตน์   ทรงทองคำ
651 นางวิมล  วรนารถ 684 นางศิริรัตน์   ใหญ่นอก
652 นางวิยะดา   วัฒนโรจนานิกร 686 นายศิริวัฒน์   จึงตระกูล
654 นายวิรัตน์   ศุภกรทวี 687 นายศิริศักดิ์   สายกลิ่น
656 นางสาววิลาวัลย์   คชมิตร 688 นางสาวศิริสุข   จงวิบูลย์
659 นางสาววิไลพร   วีระวัฒนานนท์ 689 นายศิลปชัย   คำโอพาธ
662 นางวีณา   พึ่งชื่น 693 นางสาวษีดา   สีแดง
663 นางวีณา   เพชรรัตน์ 694 นางโษทส   นิลรัตน์
664 นางสาววีรณา   แสงทองพราว 695 นางสกุลรัตน์   พ้นภัย
665 นางวีรวรรณ   แสงภู่วงศ์ 697 นายสนอง   ขันตีสาย
666 นางศรินทร์ทิพย์   ด่านขุนทด 701 นางสมคิด   สีใส
667 นางศรีพร   คล้ายทอง 702 นางสาวสมคิด  กันแตง
669 นางศรีสุดา   เปียกบุตร 703 นางสมคิด  อ่องแตง
672 นางสาวศศิธร   อาจรักษา 707 นางสาวสมจิตร  บ่อวังเงิน
673 นางศศิวิมล   ทรงลำเจียก 710 นางสาวสมใจ   ตรีทิพย์
675 นางสาวศิรดา   แม้นนิล 711 นางสมใจ   เอี่ยมสอาด
676 นางศิริ   เสถียรเสาวภาคร์ 712 นางสมใจ  อาจกล้า
677 นายศิริชัย   วิเศษไชยศรี 713 นายสมชาติ   บุญญานุวัตร
 - 38 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการพัสดุ 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
714 นายสมชาย   ฉวีวงศ์ 760 นางสาวิตรี   รัตนวงศา
716 นายสมชาย   ศรีรัง 761 นางสาสุณี   อนุราชัน
717 นายสมชาย  ไฝเครือ 763 นายสิทธิ  เงินทรัพย์
718 นางสมนึก   กลิ่นเกษร 766 นางสินีนาต   เดชบุญ
719 นางสมนึก  กิ่งผา 768 นางสาวสิรินทิพย์   เจริญเผ่า
721 นางสมบัติ   สินหนัง 769 นางสิริพร   อุบล
724 นางสมบูรณ์   ธิติโสภี 770 นางสิริพร  จักกายวรรธนะ
734 นางสาวสมศรี   นาคพน 772 นางสิริรัตน์   หมดมลทิน
737 นายสมศักดิ์   สุวรรณรักษ์ 773 นางสุกัญญา   ชัยวนารมย์
738 นางสมส่วน   บุษบก 774 นางสุกัลยา   พงศ์พรม
739 นางสมหมาย   เจาลา 775 นายสุขนิตย์   จันทร์ตรี
741 นางสมหวัง   ขันละ 776 นางสุคนธ์   พงษ์สวัสดิ์
742 นางสรรวลี   บางน้อย 777 นางสุจิตรา   สุขนุ้ย
743 นางสระวารี   ลอยล่อง 780 นางสุชิรา   คำโปร่ง
746 นางสะอาด   เที่ยงทัศน์ 781 นางสุณี  นิลพัฒน์
747 นายสันติ   พรจินดา 782 นางสุดสงวน   จันทร์อ่อน
749 นางสาคร  ทองแท้ 785 นางสาวสุดารัตน์   จันทร์สกุล
752 นางสายจิต   จิตจำเรือง 786 นางสุทธาทิพย์   หิรัญประดิษฐ์
753 นางสายใจ   แสงใน 787 นายสุทัน  ทิพประเสริฐ
754 นางสายชล ส่งสุข 788 นายสุทัศน์   สุขสัมพันธ์
756 นางสายพิณ   มะคาทอง 791 นายสุธิเบก   รัตนโกสุม
757 นางสายพิณ  โมมี 794 นางสุนทรี   สุวรรณกูฏ
759 นางสาวิตรี   บุญประเสริฐ 795 นางสุนัดดา   สายปิ่น
 - 39 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการพัสดุ 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
797 นางสุนันทา   อินทศิริ 834 นางสุรีย์   ทองนิ่ม
799 นางสุนิล   ศรีทอง 835 นางสุรีย์พร  กิตติบัณฑร
801 นางสุนิสา  จันทร์แดง 838 นางสุวณี   กำเนิดกาญจน์
803 นางสุนีย์   อาลี 841 นางสุวรรณา   เจียมตระกูล
804 นางสุพร   คำทอน 843 นางสุวรรณา   หมอเก่ง
808 นางสุพัตตรา   สิงห์ประเสริฐ 844 นางสุวรรณี   เตี้ยนวล
809 นางสุพัตรา   ไก่แก้ว 846 นางสุวารี   บุญเชื้อ
810 นางสาวสุพิชฌาย์   สิริวัฒนไกรกุล 847 นางสุวิชา  เดชกุศลพิทักษ์
813 นางสุภัชชา  ญาณพันธุ์ 848 นางสุวิมล   คำโฉม
814 นางสุภา   กิจบรรจง 849 นางเสริมจิตต์   ชวลิตเมธารัตน์
815 นางสุภา  เหมะวรรณกูร 850 นางเสริมศรี  แดงแสง
817 นางสุภาพ   บูรณสิน 851 นางสาวเสาวคนธ์   วิทยานนทการ
819 นางสุภาภร   ชมจันทร์ 852 นางเสาวพันธ์   เพชรชัย
820 นางสาวสุมณัฏฐ์   มณีเสาวลักษณ์ 854 นางสาวเสาวลักษณ์   พุ่มถาวร
822 นางสุมาลี   กลัดอ่ำ 855 นางเสาวลักษณ์  ฉวีสุข
823 นางสุมาลี   เทียนดี 858 นางโสพิศ   คำเมืองคุณ
824 นางสุมาลี   สัตถาผล 860 นายโสภณ   ศิริ
825 นางสาวสุมาลี  สถิตานนท์ 862 นางโสรส   เกตุแป้น
826 นายสุรเชษฏ์   จิตธรรม 864 นางหรรษา   คุณวิบูลย์
827 นางสุรภี  แสงทอง 869 นายอดุลย์   ชูเอียด
830 นางสุรัตนา   ปรีชายุทธ 875 นางสาวอนงค์   ฮ่อธิวงศ์
831 นางสาวสุรัสวดี   มะลิสาร 876 นางอนงค์จิต   วงษ์ทรัพย์ทวี
832 นางสุรีพร   ลือจันทึก 879 นางสาวอภิญญา   โรจนอำไพ
 - 40 -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการพัสดุ 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
880 นางสาวอมรา   คงประเสริฐ 923 นางอารีรัตน์   ลูกแก้ว
881 นางสาวอมรา   จันทร์หัสดี 924 นางอำนวย   แช่มวงษ์
884 นางอรทัย   วัฒนญาณนนท์ 925 นายอำนวย   สุขขี
887 นางอรนุช   เงาวรัตน์ตาพันท์ 927 นางอำไพ   กิ่งทองสุข
888 นางสาวอรนุช  สินธุวานนท์ 929 นางสาวอำไพ  ชมโอสถ
892 นางสาวอรอินทร์  สอนสะอาด 930 นายอิทธิพล  สุขสุมิตร
893 นางอรุณศรี   ทองรักษ์ 934 นายอุทัย   ชุมนุมมณี
898 นางอัจฉนา  สุบิน 935 นางอุทิศ   ช่อเชิดชูวงศ์
899 นางอัจฉรา   นาคสนิท 939 นางอุบล   เมืองเหลือ
902 นางอัจฉริยา  ศีตะปันย์ 941 นางอุไรพรรณ   แจ่มจักษุ
906 นางอัญชลี   บัวโรย 943 นางอุไรวรรณ   ศิริเพชร์
912 นางอัมพร   ศรีสมานุวัตร 947 นางเอมปาน   รัตนพงษ์เพียร
914 นางอาทร   เนาวพนานนท์ 948 นางสาวเอมอร   ดีสุ่น
916 นางอาภาศรี   สมทอง 950 นางเอื้อมเดือน   พานเสือ
922 นางอารีรัตน์   นิติพจน์
 
4.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร 6
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
77 นายจรรยงค์   โกมุทพงษ์ 147 นางสาวชฎาพร   งามเขียว
93 นายจารึก   สินธุรัตน์ 154 นายชัชวาล   ยืนยาว
114 นางจินตนา  คำนิ่มนวล 158 นายชานนท์  นนทะวงษ์
122 นางจิรารัตน์  จัยวัฒน์ 168 นายณรงค์ชัย  จันทร์อินทร์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร 6  (ต่อ)
เลขประจำตัว               ชื่อ - สกุล เลขประจำตัว                ชื่อ - สกุล
193 นายทวน   ทองธรรมชาติ 595 นางสาววนิดา   พงษ์นาค
206 นายธนวัฒน์  แก้วนิวงค์ 625 นางวัชรี   กองแก้ว
211 นายธรณินทร์   เฉิดเจิม 640 นายวัลลภ   ภู่ทองสุข
235 นางนฤมล  อุปสัย 647 นายวิจิตร   ถิตย์ประดิษฐ์
261 นายนิยม  เทียบพระ 648 นายวิทยา   สมมิตร
311 นายประพันธ์พงศ์   เดชทศ 658 นางวิลาสินี   พรหมสมบัติ
318 นายประภาส   แยบยน 660 นายวิวัฒน์ชัย   เหมสังวาลย์กุล
336 นายปราโมตร  อุปสัย 690 นายศุภกิจ   ต้นวิบูลย์ศักดิ์
344 นายปรีชา  กาเผือก 731 นายสมพร  กันธวงค์
345 นายปรีดา   เกื้อกูล 750 นางสานิต  วงศ์ศรีวอ
362 นายปิยะ   อุ่ยวัชรานนท์ 751 นายสามพาส   หงษ์คำเมือง
373 นายพงษ์เทพ   ประกอบธรรม 762 นายสิงหนาท   เสริฐสาย
375 นายพงษ์พิศ   ไชยศรี 828 นายสุรวุฒิ   กำแพงเศรษฐ
376 นายพงษ์มิตร   วงษ์บุญ 829 นายสุรวุฒิ   ห้าวหาญ
397 นายพรเทพ   เต็งมงคล 856 นายแสง   คณิตจินดา
409 นางพรรณนิภา   ถือสัตย์ 859 นายโสภณ   พัวบัณฑิตกุล
430 นายพันธ์ศักดิ์  ลัญฉกร 867 นายอชิระ   จันทวาส
431 นายพินิจ  จำเริญสาร 896 นางอ้อมใจ   เบ็ญจวรรณ
462 นายไพโรจน์   แอบยิ้ม 932 นายอุดม  ม้าเมือง
494 นายมหินทร  เทพิน 933 นายอุดม  อุทาโย
501 นายมานัส   กองแก้ว 940 นางอุบล   สิงหวัฒนศิริ
533 นายรังสรรค์   ทองแสน