ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

ประกาศกรมชลประทาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) กำหนดวัน เวลา
และสถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

ดาวน์โหลดประกาศ
 
ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
ดาวน์โหลด..วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ดาวน์โหลด..วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
ดาวน์โหลด..วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
ดาวน์โหลด..วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
ดาวน์โหลด..นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ดาวน์โหลด..นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
ดาวน์โหลด..นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ดาวน์โหลด..นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ดาวน์โหลดนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
[ เอกสารหมายเลข 2 ]
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
[ เอกสารหมายเลข 3 ]

 

                 

 

สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล.. กรมชลประทาน.. แขวงถนนนครไชยศร.. เขตดุสิต.. กทม. ..10300

จัดทำโดย : มงคล อึ่งป่อง
0 2241 3064 , 0 2241 0020 - 9 (ต่อ 2210 , 2800)
ตั้งค่าหน้าจอ [ Screen resolution ] ::: 1024 by 768 pixels