..

กลับหน้าแรก สพบ.
กดปุ่ม Refresh เพื่ออัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

คำสั่งกระทรวงฯ
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 305/2555 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 28 พ.ค.55 ]
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 321/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายวชิระ เอี่ยมละออ) [ 25 พ.ค.55 ]
97
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 272/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายสงบ อรุณทอง) [ 20 เม.ย.55 ]
96
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 214/2555 เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2 เม.ย.55 ]
95
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 213/2555 เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ [ 2 เม.ย.55 ]
94
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 218/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายภูวเนศร ทองรุ่งโรจน์) [ 16 มี.ค.55 ]
93
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 178/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) [ 15 มี.ค.55 ]
92
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 165/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (นายชลิต ดำรงศักดิ์) [ 15 มี.ค.55 ]
91
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 172/2555 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง  [ 6 มี.ค.55 ]
90
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 136/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 1 ราย 1.นางสาวอัญชลี สงวนพงศ์] [ 14 ก.พ.55 ]
89
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 119/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 1 ราย 1.นายภูวเนตร ทองรุ่งโรจน์] [ 10 ก.พ.55 ]
88
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 106/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 2 ราย 1.นายเลิศชัย ศรีอนันต์ 2.นายสุชิน จงสมสุข ] [ 7 ก.พ.55 ]
87
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 90/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ นายอนุพงษ์ บุณยเกียรติ] [ 31 ม.ค.55 ]
86
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 55/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ] [ 23 ม.ค.55 ]
85
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 31/2555 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด [ 19 ม.ค.55 ]
84
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 41/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 1 ราย นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ] [ 18 ม.ค.55 ]
83
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 797/2554 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 4 ราย 1.นายเอกจิต ไตรภาควาสิน 2.นายนิรันดร์ นาคทับทิม 3.นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง 4.นายทองเปลว กองจันทร์ ] [ 23 ธ.ค.54 ]
82
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 796/2554 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 3 ราย 1.นายไชยงค์ จงอาสาชาติ 2.นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ 3.นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ] [ 23 ธ.ค.54 ]
81
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 703/2554 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ [ นายโกศล เทียนทองนุกูล ] [ 6 ธ.ค.54 ]
80
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 679/2554 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด [ 30 พ.ย.54 ]
79
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 653/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 29 พ.ย.54 ]
78
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 683/2554 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2 ราย 1.นายโกศล เทียนทองนุกูล 2.นายสมเกียรติ ตั้งจตุพร ] [ 29 พ.ย.54 ]
77
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 681/2554 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 1 ราย นายสุขเกษม เจริญจันทร์ ] [ 29 พ.ย.54 ]
76
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 640/2554 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 1 ราย นายโกศล เทียนทองนุกูล ] [ 17 พ.ย.54 ]
75
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 579/2554 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 2 ราย 1.นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ 2.นายสุเทพ น้อยไพโรจน์] [ 19 ต.ค.54 ]
74
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 511/2554 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 1 ราย นายสถาพร โ รจนหัสดิน ] [ 11 ต.ค.54 ]
73
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 503/2554 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ[ 1 ราย นายจรัญ ภูขาว] [ 3 ต.ค.54 ]
72
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 478/2554 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 1 ราย นายอิทธิพัทธ์ ชุมทอง ] [ 23 ก.ย.54 ]
71
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 470/2554 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 1 ราย นายชยันต์ เมืองสง] [ 21 ก.ย.54 ]
70
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 409/2554 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 1 ราย นายจรัญ ภูขาว ] [ 30 ส.ค.54 ]
69
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 375/2554 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด [ 2 ราย 1.นายวรรัตน์ มั่นดี 2.นายชำนาญ ดาษเวช ] [ 5 ส.ค.54 ]
68
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 348/2554 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 1 ราย นายกฤษฎา โภคากร ] [ 13 ก.ค.54 ]
67
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 183/2554 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 3 ราย 1.นายพรชัย แสงอังศุมาลี 2.นายประดิษฐ์ กลิ่มจิตร 3.นายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย [ 29 เม.ย.54 ]
66
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 102/2554 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด [ 7มี.ค.54 ]
65
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 28/2554 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 1 ราย  นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ] [ 18 ม.ค.54 ]
64
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 743/2553 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 3 ราย  1.นายพรชัย แสงอังศุมาลี 2.นายสถาพร โรจนหัสดิน 3.นายธีระ อิสระกุล ] [ 27 ธ.ค.53 ]
63
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 679/2553 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 1 ราย  1.นายสุรสีห์ กิตติมณฑล] [ 7 ธ.ค.53 ]
62
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 661/2553 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 6 ราย  1.นายสรายุทธ์ รัตนนคร 2.นายอนุพงษ์ บุณยเกียรติ 3. นายมนัส กำเนิดมณี 4.นายชยันต์ เมืองสง 5.นายอิทธิพัทธ์ ชุมทอง 6.นายภานุพันธ์ อาจสาลี] [ 30 พ.ย.53 ]
61
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 631/2553 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 1 ราย ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์] [ 19 พ.ย.53 ]
60
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 630/2553 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 1 ราย นายธีระ อิสระกุล] [ 19 พ.ย.53 ]
59
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 621/2553 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 1 ราย นายฎรงค์กร สมตน] [ 18 พ.ย.53 ]
58
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 620/2553 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2 ราย 1.นายประสิทธิ์  ชรินานนท์ 2. นายวิเศษญ์ จารุปรัชญ์] [ 18 พ.ย.53 ]
57
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 593/2553 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 1 ราย ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ ] [ 10 พ.ย.53 ]
56
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 587/2553 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 1 ราย นายสัญชัย เกตุวรชัย] [ 10 พ.ย.53 ]
55
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 485/2553 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด [ 2 ราย 1.นายจตุรงค์ หนูรุ่ง 2.นายสุรยุทธ สันตจิต ] [ 15 ต.ค.53 ]
54

คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 494/2553 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ]1.นายณรงค์ ลีนานนท์ 2.นายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ [ 12 ต.ค.53 ]

53
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 486/2553 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 5 ราย 1.ม.ล.อนุมาศ ทองแถม 2.นายสุพัตร วัฒยุ 3.นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ 4.นายวินัย พงษ์จินดา 5.นายวินัย ศรีวงศ์เสน] [ 11 ต.ค.53 ]
52
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 186/2553 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [ 1 ราย นางอรทัย ศิลปนภาพร] [ 7 พ.ค.53 ]
51
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 185/2553 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 1 ราย นายประทีป มีศิลป์ ] [ 7 พ.ค.53 ]
50
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 102/2553 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือน [ 1 ราย นายชิตชนก สมประเสริฐ ] [ 25 ก.พ.53 ]
49
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 98/2553 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 1 ราย นายชูชาติ ฉุยกลม ] [ 23 ก.พ.53 ]
48
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 31/2553 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 3 ราย 1.นายสุรสีห์ กิตติมณฑล 2.นายกฤษฎา โภคากร 3.นายโกศล เทียนทองนุกูล ] [ 27 ม.ค.53 ]
47
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 19/2553 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 25 ม.ค.53 ]
46
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 695/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 14 ม.ค.53 ]
45
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 708/2552 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด [ นายณรงค์ มาเกตุ ] [ 6 ม.ค.53 ]
44
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 625/2552 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ นายณรงค์ ลีลานนท์ ] [24 พ.ย.52 ]
43
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 599/2552 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ นายชูชาติ ฉุยกลม ] [20 พ.ย.52 ]
42
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 596/2552 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 3 ราย 1.นายวีรชัย วราภาสกุล 2.ม.ล.อนุมาศ ทองแถม 3.นายวินัย พงษ์จินดา ]   [10 พ.ย.52 ]
41
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 587/2552 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 3 ราย 1.นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ 2.นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ 3.นายศุภชัย รุ่งศรี ]   [10 พ.ย.52 ]
40
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 538/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [4 พ.ย.52 ]
39
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 519/2552 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
37
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 517/2552 เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติราชการ
36
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 516/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
35
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 532/2552 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 4 ราย 1.นายสมเกียรติ ตั้งจตุพร 2.นายสมภพ สุจริต 3.นายพิสิษฐ์ วงศ์ฟูเฟื่องขจร 4.นายเติมศักดิ์ อาณาประโยชน์ ] [ 19 ต.ค.52 ]
34
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 531/2552 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 3 ราย 1.นายบรรยงค์ เหล่างาม 2.นายวิรัตน์ นาคเรือง 3.นางสุนันทา เพ็ญสุต ] [ 19 ต.ค.52 ]
33
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 530/2552 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 2 ราย 1.นายชูชาติ ฉุยกลม 2.นายประสิทธิ์ สีโท ] [ 19 ต.ค.52 ]
32
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 465/2552 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 1 ราย นายปริญญา สัคคะนายก] [ 6 ต.ค.52 ]
31
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 468/2552 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 1 ราย ว่าที่ร้อยตรีตรีรัชต์ เสน่ห์พงษ์] [ 5 ต.ค.52 ]
30
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 485/2552 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 5 ราย 1.นายโฆสิต ล้อศิริรัตน์ 2.นายโสภณ ธรรมรักษา 3. นายพรชัย แสงอังศุมาลี
4.นายชนะไชย วัฒนา 5.นางสุวรรณา ยุวนานนท์]
[ 3 ต.ค..52 ]
 
29
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 455/2552 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 1 ราย นายกิจจา ตรีเนตร] [ 28 ก.ย.52 ]
28
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 427/2552 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด [ 5 ราย 1.นายจักรพงษ์ รัตน์ปลื้ม 2.นายอำนวยพร ศิลปโอสถ 3.นายชำนาญ ดาษเวช 4.นายสุรศักดิ์ สิงห์วิจารณ์ 5.นายวิทยา ทรัพย์คงทน] [ 14 ก.ย.52 ]
27
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 416/2552 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 1 ราย นายสมพงษ์ บ่างตระกูล] [ 4 ก.ย.52 ]
26
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 379/2552 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 1 ราย นายพิชัย รัตนานคร ] [ 13 ส.ค.52 ]
25
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 377/2552 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 1 ราย นายศุภชัย รุ่งศรี ] [ 13 ส.ค.52 ]
24
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 364/2552 เรื่อง การย้ายข้าราชการ [ 1 ราย นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่ ] [ 4 ส.ค.52 ]
23
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 325/2552 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 5 ราย 1.นายพิทักษ์ ศรีเอนกกุล 2.นายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย 3.ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ 4. นายอัครพงษ์ บุญมาศ 5.นายปรีชา บุรพกุศลศรี ] [ 9 ก.ค.52 ]
22
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 324/2552 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 1 ราย นายศุภชัย รุ่งศรี ] [ 9 ก.ค.52 ]
21
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 295/2552 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติราชการ [ 30 มิ.ย.52 ]
20
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 294/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 30 มิ.ย.52 ]
19
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 269/2552 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 1 ราย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ] [ 9 มิ.ย.52 ] 
18
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 255/2552 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ[ 4 ราย 1.นายสรายุทธ์ 2.นายสมชาย 3.นายธีระ 4.นายปริญญา] [ 5 มิ.ย..52 ]
17
16
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 254/2552 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 1 ราย นายปรีชา บรุพกุศลศรี] [ 28 พ.ค..52 ]
15
14
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 223/2552 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [3 ราย 1.นายพิทักษ์ 2.นายเพิ่มศักดิ์ 3.ว่าที่ ร.ต.ไพเจน )] [ 4 พ.ค..52 ]
13
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 182/2552 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ นายสรายุทธ์ รัตนนคร ] [ 24 เม.ย.52 ]
12
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 158/2552 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ นายสุเทพ สมเจริญ ] [ 9 เม.ย.52 ]
11
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 157/2552 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ นายธีระ อิสระกุล ] [ 9 เม.ย.52 ]
10
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 163/2552 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตอบแทนพิเศษ (นายสมชาย หอมหวาน) [ 3 เม.ย.52 ]
9
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 155/2552 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ นายปริญญา กมลสินธุ์ ] [ 27 มี.ค.52 ]
8
ประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะเกษียณอาย[ 18 มี.ค.52 ]
7
ที่ 60/2552 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2552 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติราชการ [ 4 ก.พ.52 ]
6
ที่ 59/2552 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2552 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ [ 4 ก.พ.52 ]
5
ที่ 58/2552 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2552 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ [ 4 ก.พ.52 ]
4
ที่ 57/2552 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 4 ก.พ.52 ]
3
ที่ 56/2552 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2552 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ นายเฉลิมพร พิรุณสาร ] [ 4 ก.พ.52 ]
2
ที่ 55/2552 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2552 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ นายชลิต ดำรงศักดิ์ ] [ 4 ก.พ.52 ]
1
ที่ 3/2552 ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 28 ม.ค.52 ]

 

52.
ที่ 801/2551 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [ นายธีระ วงศ์สมุทร ] [ 6 ม.ค.52]
51.
ที่ 793/2551 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ[ 18 ธ.ค.51 ]
50.
ที่ 792/2551 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ [ 18 ธ.ค.51 ]
48.
ที่ 775/2551 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 16 ธ.ค.51 ]
48.
ที่ 774/2551 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ [ 16 ธ.ค.51 ]
47.
ที่ 773/2551 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ [ 16 ธ.ค.51 ]
46.
ที่ 772/2551 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติให้เดินทางไปราชการต่างประเทศ [ 16 ธ.ค.51 ]
45.
ที่ 762/2551 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ 1 ราย นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ] [ 9 ธ.ค.51 ]
44.
ที่ 761/2551 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ 1 ราย นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ] [ 9 ธ.ค.51 ]
43.
ที่ 777/2551 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 1 ราย นายปริญญา สัคคะนายก ] [ 26 พ.ย.51 ]
42.
ที่ 776/2551 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 2 ราย 1.นายเติมศักดิ์ อาณาประโยชน์ 2.นางสุวรรณา ยุวนานนท์ ] [ 26 พ.ย.51 ]
41.
ที่ 714/2551 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 8 ราย 1.นายพิชัย รัตนานคร 2.นายอัครพงษ์ บุญมาศ 3.นายสรายุทธ์ รัตนนคร 4.นายปรีชา บุรพกุศลศรี 5.นายธีระ อิสระกุล 6.นายศุภชัย รุ่งศรี 7.นายปริญญา กมลสินธุ์ 8.ว่าที่ร้อยตรีตรีรัชต์ เสน่ห์พงษ์ ] [ 30 ต.ค.51 ]
40.
ที่ 712/2551 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 1 ราย นายณรงค์ ลีนานนท์ ] [ 30 ต.ค.51 ]
39.
ที่ 665/2551 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 2 ราย 1.นายธวัช กีรติทวีสุข 2.นายทวี สว่างศรี ] [ 27 ต.ค.51 ]
38.
ที่ 691/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 2 ราย ] [ 24 ต.ค.51 ]
37.
ที่ 685/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 20 ราย ] [ 24 ต.ค.51 ]
36.
ที่ 581/2551 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 21 ต.ค.51 ]
35.
ที่ 641/2551 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 4 ราย 1.นายนพพร ชัยพิชิต 2.นายปรีชา จานทอง 3.นายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ 4.นายจรัญ ภูขาว] [ 20 ต.ค.51 ]
34.
ที่ 624/2551 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2 ราย 1.นายสาทร เรืองจิระอุไร 2.นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ ] [ 17 ต.ค.51 ]
33.
ที่ 617/2551 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2 ราย 1.นายมงคล วิเชียรชิต 2.นายสี่พร มณีโชติ ] [ 16 ต.ค.51 ]
32.
ที่ 555/2551 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 2 ราย 1.นายกิจจา ตรีเนตร 2.นายชนะไชย วัฒนา ] [ 10 ต.ค.51 ]
31.
ที่ 577/2551 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 3 ราย 1.นายโสภณ ธรรมรักษา 2.นายพรชัย แสงอังศุมาลี 3.นายสมเกียรติ ตั้งจตุพร ] [ 9 ต.ค.51 ]
30.
ที่ 468/2551 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 5 ราย 1.นายสัญชัย เกตุวรชัย 2.นายอาณัติ พัฒนพิโดร 3. นายสดม อินทะแสน 4.นายอรรถพร ศุภมนตรี 5.นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ] [ 30 ก.ย.51 ]
29.
ที่ 462/2551 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 1 ราย นายพงศธกรณ์ สุวรรณพิมล ] [ 29 ก.ย.51 ]
28.
ที่ 452/2551 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 1 ราย นายสาธิต มณีผาย ] [ 29 ก.ย.51 ]
27.
ที่ 400/2551 ลงวันที่ 4 กันยายนพ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 1 ราย นางสุภาพร วงษ์วีระขันธ์ ] [ 25 ก.ย.51 ]
26.
ที่ 431/2551 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 17 ก.ย.51 ]
25.
ที่ 430/2551 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 1.ว่าที่ ร.ต.สุรพล พราหมณ์ดี 2.ว่าที่ ร.ต.พล รักษ์ทอง ] [ 17 ก.ย.51 ]
24.
ที่ 365/2551 เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ 19 ส.ค.51 ]
23.
ที่ 283/2551 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งระดับ 8 ว และ 8 วช [ 9 ก.ค.51 ]
22.
ที่ 277/2551 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ] [ 19 มิ.ย.51 ]
21.
ที่ 247/2551 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา ] [ 17 มิ.ย.51 ]
20.
ที่ 241/2551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด [ 1.นายสุรศักดิ์ สิงห์วิจารณ์ 2.นางสุพัตรา เม่งตรี ] [ 29 พ.ค.51 ]
19.
ที่ 240/2551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด [ 1.นายชำนาญ ดาษเวช 2.นายจักรพงษ์ รัตน์ปลื้ม ] [ 29 พ.ค.51 ]
18.
ที่ 239/2551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด [ นางมณี วงศ์ษาพาน ] [ 29 พ.ค.51 ]
17.
ที่ 238/2551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด [ นายวิทยา ทรัพย์คงทน ] [ 29 พ.ค.51 ]
16.
ที่ 182/2551 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ นายปรีชา บุรพกุศลศรี] [ 2 พ.ค.51 ]
15.
ที่ 141/2551 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินคดี [ 9 เม.ย.51 ]
14.
ที่ 127/2551 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายภารกิจด้านรัฐสภา[ นายธีระชัย แสนแก้ว] [ 1 เม.ย.51 ]
13.
ที่ 128/2551 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ นายพิชัย รัตนานคร ] [ 31 มี.ค.51 ]
12.
ที่ 100/2551 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ นายอรรถพร ศุภมนตรี ] [ 13 มี.ค.51 ]
11.
ที่ 63/2551 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [ นายมานพ ศิริวรกุล ] [ 26 ก.พ.51 ]
10.
ที่ 82/2551 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ นายธีระ อิสระกุล ] [ 20 ก.พ.51 ]
9.
ที่ 19/2551ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 4 ก.พ.51 ]
8.
ที่ 17/2551 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ นายสรายุทธ์ รัตนนคร , นายปรีชา บุรพกุศลศรี , นายศุภชัย รุ่งศรี ] [ 25 ม.ค.51 ]
7.
ที่ 13/2551 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ นายวิเชียร อนุตรโสตถิ ] [ 25 ม.ค.51 ]
6.
ที่ 3/2551 ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ นายประดิษฐ์ กลิ่มจิตร , นายสถาพร โรจนหัสดิน , นายพรสวรรค์ สมศิริ ] [ 18 ม.ค.51 ]
5.
ที่ 552/2550 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2550 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 16 ม.ค.51 ]
4.
ที่ 544/2550 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ นายสุรพล ใจยงค์ , นายสดม อินทะแสน ] [ 15 ม.ค.51 ]
3.
ที่ 551/2550 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2550 เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน [ 9 ม.ค.51 ]
2.
ที่ 513/2550 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (น.ส.เมทนี สุคนธรักษ์) [ 2 ม.ค.51 ]
1.
ที่ 508/2550 ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายนิวัติ ชาญกูล) [ 2 ม.ค.51 ]

 

คำสั่งย้อนหลัง .................  ปี 47 .............  ปี 48 .............  ปี 49 .............  ปี 50


ปี 2550

ปี 2549

จัดทำและพัฒนาระบบโดย
มงคล อึ่งป่อง [ e-mail : mkrid@mail.rid.go.th ]
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล
0 2241 3064 , 0 2241 0020-9 (ต่อ 2210 , 2800 )
Best view with : 1024 x 768 resolution