คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 485/2547 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2547 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ที่ 484/2547 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2547 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ที่ 455/2547 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2547 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ที่ 439/2547 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติราชการแทน
ที่ 421/2547 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ที่ 380/2547 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2547 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ที่ 361/2547 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2547 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ที่ 334/2547 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2547 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ที่ 327/2547 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2547 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ 326/2547 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2547 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ที่ 300/2547 ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2547 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ที่ 295/2547 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ที่ 263/2547 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2547 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ที่ 236/2547 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2547 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่ 183/2547 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2547 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ที่ 133/2547 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2547 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ที่ 132/2547 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2547 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ที่ 123/2547 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2547 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่ 115/2547 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2547 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่ 114/2547 ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2547 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ที่ 112/2547 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2547 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ที่ 93/2547 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2547 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ที่ 76/2547 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ที่ 75/2547 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ที่ 65/2547 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ