คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ที่ 565/2548 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ที่ 564/2548 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ที่ 550/2548 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 เรื่อง ให้โอนข้าราชการ
ที่ 459/2548 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2548 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ที่ 420/2548 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2548 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ
ที่ 332/2548 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2548 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ที่ 331/2548 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2548 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ที่ 290/2548 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2548 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ที่ 284/2548 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2548 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ที่ 272/2548 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2548 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสำนักงานข้าวแห่งชาติ
ที่ 271/2548 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2548 เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานข้าวแห่งชาติ
ที่ 268/2548 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2548 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ที่ 181/2548 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2548 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ 176/2548 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2548 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ที่ 118/2548 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2548 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 105/2548 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2548 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2)
ที่ 89/2548 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ที่ 88/2548 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
ที่ 73/2548 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2548 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ที่ 66/2548 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2548 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 60/2548 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2548 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติราชการแทนกัน
ที่ 60/2548 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2548 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ที่ 59/2548 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด
ที่ 40/2548 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2548 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ที่ 36/2548 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2548 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด