.. ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.55 เป็นต้นไป ขอให้ติดตามเกี่ยวกับคำสั่งกรมฯ ได้ที่เว็บไซต์ใหม่ ของ สบค. <<< คลิกที่นี่ >>> .. 1 มิ.ย. 55
ข 564/2555 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง 4 ตำแหน่ง 29 พ.ค. 55
ข 562/2555 ย้ายข้าราชการ 1.นายธาดา สุขะปุณพันธุ์
2.นายพิสิษฐ บำเพ้ญกิจ
3.นายพลชัย กลิ่นขจร
4.นายปกรณ์ สุตสุนทร
29 พ.ค. 55
ข 548/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นายสมเจตน์ เครือทับ 23 พ.ค. 55
ข 547/2555 เลื่อนข้าราชการ 1.นางอรชกมล ชามทอง
2.นายกัมปนาท ขวัญศิริกุล
22 พ.ค. 55
ข 546/2555 เลื่อนข้าราชการ นางสุนันท์ ตัณฑ์ศิริมงคล 22 พ.ค. 55
ข 530/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นายวรัณพงษ์ พสุนธราธรรม 17 พ.ค. 55
ข 527/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นายธนา สุวัฑฒน 17 พ.ค. 55
ข 514/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นายวิทยา แก้วมี 11 พ.ค. 55
ข 510/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นางสมศรี วัฒนวุฒิพงศ์ 8 พ.ค. 55
ข 505/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นายวรพล เดชสุวรรณ์ 8 พ.ค. 55
ข 504/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1.นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร
2.นายสิทธิชัย สาลีพันธ์
3.นายวิทยา วรดิษฐ์
4.นางทิพย์พวรรณ นิลพลับ
4 พ.ค. 55
ข 503/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง นายภานุกิจ ดิษพึ่ง 4 พ.ค. 55
ข 458/1/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง นายกระแสร์ ฤกษ์ดำเนินกิจ 3 พ.ค. 55
ข 487/2555 ย้ายข้าราชการ นายนฤนารถ มีบุญมาก 2 พ.ค. 55
ข 474/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง นายชัยชาญ สังข์แก้ว 2 พ.ค. 55
ข 470/2555 ย้ายข้าราชการ 1.นายพินิจ นกเล็ก
2.นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์
2 พ.ค. 55
ข 468/2555 ย้ายข้าราชการ นายสุรสิทธิ์ ปัญญวรรณศิริ 2 พ.ค. 55
ข 467/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นายณพงศ์ วิเวก 2 พ.ค. 55
ข 458/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง นายวุฒิชัย ขาวประภา 2 พ.ค. 55
ข 457/2555 ย้ายข้าราชการ นายธงชัย ชูชาติพงษ์ 25 เม.ย. 55
ข 454/2555 ย้ายข้าราชการ 1.นายอำนาจ มหาศะรานนท์
2.นายนพดล พิมพ์จันทร์
24 เม.ย. 55
ข 442/2555 ย้ายข้าราชการ นายณัฐศิษฏ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ 19 เม.ย. 55
ข 441/2555 ย้ายข้าราชการ นายวุฒินันท์ ภู่เด่นผา 19 เม.ย. 55
ข 437/2555 ย้ายข้าราชการ 1.นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา
2.นายสมเกียรติ อุปการะ
3.นายยุทธพงษ์ ประดิษฐ์
4.นายณัฎฐากร ธัญญ์พีราธิบดิ์
17 เม.ย. 55
ข 435/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1.นายวิรุฬชัย โตเกษม
2.นายอุดมเดช เรืองสกุล
17 เม.ย. 55
ข 430/2555 ย้ายข้าราชการ นายพนมกร ไทยสันติสุข 11 เม.ย. 55
ข 428/2555 ย้ายข้าราชการ นายนรินทร ชามทอง 11 เม.ย. 55
ข 423/2555 ย้ายข้าราชการ นายกิตติโชติ รักษา 11 เม.ย. 55
ข 422/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นายกฤตตรี ดวงจิตร 11 เม.ย. 55
ข 421/2555 ย้ายข้าราชการ นายกฤตตรี ดวงจิตร 11 เม.ย. 55
ข 426/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง นายสุชาติ หาญชนะชัยกุล 10 เม.ย. 55
ข 420/2555 เลื่อนข้าราชการ 1.นางสาวนิโลบล อรัณยภาค
2.นางสาววีรียา วิทยะ
10 เม.ย. 55
ข 412/2555 ย้ายข้าราชการ 1.นายบุญชอบ หอมเกษร
2.นายวีระชัย จิตรบรรเทา
3.นายพิสิษฐ์ พิบูลย์ศิริ
4 เม.ย. 55
ข 410/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1.นายเลิศชัย ศรีอนันต์
2.นายชีวิน อินทรานุกูล
3.นางทิฆัมพร ทาทอง
4.นางสาวศุภรดา หาญวิทยสกุล
5.นายชุมลาภ เตชะเสน
6.นายสรรัตน์ ปวริญญานนท์
3 เม.ย. 55
ข 394/2555 ย้ายข้าราชการ นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร 2 เม.ย. 55
ข 393/2555 ย้ายข้าราชการ นายจรูญ เอื้ออารีย์วงศ์ 2 เม.ย. 55
ข 392/2555 ย้ายข้าราชการ นายบุญชัย ตัณฑชุณห์ 2 เม.ย. 55
ข 385/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นายพิสิฐ เปี่ยมจิตร์ 30 มี.ค. 55
ข 378/2555 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน นายวินัย มาลัยทอง 26 มี.ค. 55
ข 377/2555 ย้ายข้าราชการ นางปานจิตร์ สาโคตร์ 26 มี.ค. 55
ข 373/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 13 ราย 26 มี.ค. 55
ข 372/2555 ย้ายข้าราชการ 38 ราย 26 มี.ค. 55
ข 368/2555

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

 

1.นายสุเมธ อุนจะนำ
2.นายมาตรา แก้วจินดา
3.นายยรรยงค์ สัตยกิจขจร
4.นายเที่ยง ล้อมสุขา
5.นายแมน ภู่เจริญ
6.นายวิทย์ วงษ์กมลชุณห์
7.นายพจน์ เกษชุมพล

23 มี.ค. 55
ข 367/2555 ย้ายข้าราชการ 17 ราย 23 มี.ค. 55
ข 364/2555 ย้ายข้าราชการ 1.นายวิชิต บุตรวงษ์
2.นายสุพัฒน์ วัฒนธรรม
22 มี.ค. 55
ข 361/2555 ย้ายข้าราชการ 1.นายเลิศชัย ศรีอนันต์
2.นาย
ชัชชม ชมประดิษฐ์
3.นา
ยสุชิน จงสมสุข
4.น
ายไพศาล พงศ์ภัทร

22 มี.ค. 55
ข 358/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นายณพงศ์ วิเวก
21 มี.ค. 55
ข 343/2555 การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่ง กองพัสดุ
16 มี.ค. 55
32/2555 การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองพัสดุ (เป็นการภายใน)
16 มี.ค. 55
ข 331/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นายโฆสิต ล้อศิริรัตน์
15 มี.ค. 55
ข 327/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1.นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค
2.นายกรรชิง ขาวสอาด
14 มี.ค. 55
ข 324/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นายภูวเนตร ทองรุ่งโรจน์
14 มี.ค. 55
30/2555 การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักวิจัยและพัฒนาใหม่ (เป็นการภายใน)
13 มี.ค. 55
ข 316/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นายวัชระ พรหมคุณาภรณ์
13 มี.ค. 55
ข 313/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง นายวรวุฒิ เนียมน้อย
13 มี.ค. 55
ข 312/2555 การยุบเลิกตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง
9 มี.ค. 55
ข 311/2555 การกำหนดตำแหน่ง 7 ตำแหน่ง
9 มี.ค. 55
ข 304/2555 การกำหนดตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง
(สำนักชลประทานที่ 9)
9 มี.ค. 55
ข 296/2555 การกำหนดตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง
(สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)
8 มี.ค. 55
ข 295/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง นายจรัญ ดิษาภิรมย์ 8 มี.ค. 55
ข 294/2555 ย้ายข้าราชการ

นายสุขนิตย์ จันทร์ตรี

8 มี.ค. 55
ข 292/2555 ย้ายข้าราชการ 1.นายพิษณุ แถลงกิจ
2.นายเอกฉัตร เอี่ยมตาล
3.นายนาวา แก้วลี
4.นายพะลิน สุทธิบุตร
5.นายเริงฤทธิ์ เจียรสุมัย
8 มี.ค. 55
ข 290/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นายสมศักดิ์ พ่อค้าชำนาญ 8 มี.ค. 55
ข 289/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นายชาญวิชญ์ แฮนเกตุ 8 มี.ค. 55
ข 287/2555 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา   8 มี.ค. 55
ข 270/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1.นายมนัส กำเนิดมณี
2.นายพงษ์ศักดิ์ เลียววงศ์วาน
3.นางศิริวรรณ นิลพันธุ์
4.นายครองศักดิ์ สงรักษา

29 ก.พ.55
ข 262/2555 ย้ายข้าราชการ นายชนะ เดชฐิติ 29 ก.พ.55
ข 263/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นายวีระกิตติ์ อ้นพุ่ม 28 ก.พ.55
  คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ที่ 2/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ   27 ก.พ.55
  คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ที่ 1/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ   27 ก.พ.55
ข 245/2555 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง 4 ตำแหน่ง 24 ก.พ.55
ข 249/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นายวิรัตน์ บุญช่วยเรืองชัย 24 ก.พ.55
ข 243/2555 ย้ายข้าราชการ 1.นายพรชัย ภู่พร้อมพันธุ์
2.นายเอวิสันต์ กู้เกียรติศักดิ์
24 ก.พ.55
ข 254/2555 การกำหนดตำแหน่ง 5 ตำแหน่ง 24 ก.พ.55
ข 255/2555 การยุบเลิกตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง 24 ก.พ.55
ข 252/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นางมลทิรา เพชรศรี 23 ก.พ.55
ข 251/2555 ย้ายข้าราชการ นางมลทิรา เพชรศรี 23 ก.พ.55
ข 243/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
23 ก.พ.55
ข 239/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1.นายสมหมาย ช้างพันธุ์
2.นายปิยดุล สุขโข
23 ก.พ.55
ข 238/2555 แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม 23 ก.พ.55
ข 236/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นายสุทธิพงษ์ กาญจนเกษร 23 ก.พ.55
ข 235/2555 ย้ายข้าราชการ นายสุทธิพงษ์ กาญจนเกษร 23 ก.พ.55
ข 233/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นายดวงฤทธิ์ สิทธิอาตม์หาญ 23 ก.พ.55
ข 230/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแน่ง นายชัยพร วุฒิศักดิ์ 23 ก.พ.55
ข 225/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นายสมคิด ทิวงค์ชาย 23 ก.พ.55
ข 229/2555 การยุบเลิกตำแหน่ง 43 ตำแหน่ง 22 ก.พ.55
ข 228/2555 การกำหนดตำแหน่ง 58 ตำแหน่ง 22 ก.พ.55
23/2555 การกำหนดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพิ่มใหม่
22 ก.พ.55
ข 224/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1.นายจเร วัฒนะโช
2.นายกำพล เชื้อฮ้อ
3.นาย
เกษม เกสรา
21 ก.พ.55
ข 223/2555 ย้ายข้าราชการ นางสาวทาริกา ศิริสุทธานันท์
21 ก.พ.55
ข 211/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง นายอภิชาติ เมฆอัคฆกรณ์ 21 ก.พ.55
ข 219/2555 ย้ายข้าราชการ 1.นายสุชาติ อินทร์ปรุ
2.นายอนุสรณ์ เจริญผล
3.นายสมนึก เตียวหุน
4.นายไชยวัฒน์ คุณวัฒนานนท์
5.นายนนทิกร เย็นตระกูล
6.นายประดิษฐ์ อุณหะชาติ
7.นายนิคม สุวรรณโกมุท
21 ก.พ.55
ข 218/2555 ย้ายข้าราชการ 1.นายบุญชัย ตัณฑชุณห์
2.นายธงชัย ธรรมคุณ
3.นายธีทัต สุขเกษม
4.นายประเทือง วันดี
5.นายเริงชัย ลันขุนทด
21 ก.พ.55
ข 208/2555 ย้ายข้าราชการ 1.นายวรุฒ พจน์ศิลปชัย
2.นายกำชัย บัวจูม
21 ก.พ.55
ข 204/2555 ย้ายข้าราชการ นายศราวุธ สากล 21 ก.พ.55
ข 203/2555 ย้ายข้าราชการ 1.นายทองล้วน เผ่าวิจารณ์
2.นายประกาศิต ขำเลิศ
21 ก.พ.55
ข 200/2555 เลื่อนข้าราชการ นางอารีย์รัตน์ ชลสาร 21 ก.พ.55
ข 207/2555 ย้ายข้าราชการ นางชวนพิศ ศรีบุญมาก 21 ก.พ.55
ข 210/2555 ย้ายข้าราชการ 1.นางกัญญา อินทร์เกลี้ยง
2.น.ส.วิมลมาศ สตารัตน์
20 ก.พ.55
ข 191/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1.นายชัชชม ชมประดิษฐ์
2.นายสมจิต อำนาจศาล
3. นายไพศาล พงศ์นรภัทร
4.นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ
17 ก.พ.55
ข 193/2555 เลื่อนข้าราชการ 1.นายนรินทร ชามทอง
2.นายสมชาย ธรรมสัจจกูล
16 ก.พ.55
ข 192/2555 ย้ายข้าราชการ นายอนันต์ ลาวิณห์ 17 ก.พ.55
ข 85/2555 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
16 ก.พ.55
ข 150/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1.นายชยันต์ เมืองสง
2.นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร
7 ก.พ.55
ข 138/2555 ย้ายข้าราชการ นางสมศรี แก้วศรีงาม 6 ก.พ.55
ข 142/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 13 ราย
6 ก.พ.55
ข 141/2555 เลื่อนข้าราชการ 72 ราย
6 ก.พ.55
ข 140/2555 ย้ายข้าราชการ นายเมษา ชนะจิตต์ 6 ก.พ.55
ข 132/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง นายสุรศักดิ์ คันธา 6 ก.พ.55
ข 134/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นายวัลลภ กรรณิการ์ 3 ก.พ.55
ข 133/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง นายดนัยวิทย์ สายบัณฑิต 3 ก.พ.55
ข 131/2555 ย้ายข้าราชการ นางสุมาลา ภูปรีชา 3 ก.พ.55
ข 127/2555 ย้ายข้าราชการ นายสมศักดิ์ ศรีจันทร์ 2 ก.พ.55
ข 108/1/2555 เลื่อนข้าราชการ 1.นายอภิชัย ชัยสวัสดิ์
2.นายรุ่งโรจน์ ชูทอง
1 ก.พ.55
ข 108/2555 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 1.นายประทีป มุ่งอุ่น
2.นายธวัชชัย ดวงศรี

1 ก.พ.55
ข 124/2555 ย้ายข้าราชการ 1.นายชัยพงษ์ สุขยากร ...
15.นายอนุสรณ์ เจริญผล

1 ก.พ.55
ข 122/2555 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง นายสุทัศน์ ส่องแก้ว
31 ม.ค.55
ข 121/2555 เลื่อนข้าราชการ นายธนาวุฒิ รักษ์ทอง 31 ม.ค.55
ข 111/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นายณรงค์ชัย เครือประสิทธิ์
31 ม.ค.55
ข 107/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง นายสถิต โพธิ์ดี
31 ม.ค.55
ข 120/2555 เลื่อนข้าราชการ นายทวีศักดิ์ ไชยวังราช
31 ม.ค.55
ข 95/2555 ย้ายข้าราชการ 1.นายสมวงษ์ มากโภคา
2.นายสมคิด ทรัพย์วราภรณ์
3.นายธรรม์นพ โรจน์สัตตรัตน์
31 ม.ค.55
ข 95/2555 ย้ายข้าราชการ นายศานติพงษ์ เดือนศิริรัตน์ 30 ม.ค.55
ข 93/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นายถิรยุต ศรีสุเทพ 30 ม.ค.55
ข 96/2555 การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกรมชลประทาน 5 หน่วยงาน 30 ม.ค.55
ข 92/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 32 ราย 27 ม.ค.55
ข 91/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

38 ราย

27 ม.ค.55
ข 84/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1.นายธรรมนิตย์ คงทน
2.นายรสุ สืบสหการ
3.นายธรรมนูญ สงวนสัจวาจา
4.นายอดิศร จำปาทอง
5.นางปรียาพร จันทโรภาส
6.นางกมลพร เบ็ญจมาศ
26 ม.ค.55
ข 83/2555 ย้ายข้าราชการ นายมงคล ทองจีน 25 ม.ค.55
ข 70/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์

24 ม.ค.55
ข 72/2555 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกลูไพบูลย์

23 ม.ค.55
ข 71/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1.นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์
2.นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกลูไพบูลย์

23 ม.ค.55
ข 65/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 737 ราย 23 ม.ค.55
ข 63/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1.น.ส.อัจฉรา ชุมวงศ์
2.น.ส.ศุภรดา หาญวิทยสกุล
3.นายนพดล ผากา
4.นายสมชาติ บุญญานุวัตร
5.นายวศิน ลีลาชินาเวศ
19 ม.ค.55
ข 62/2555 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ นายบุญชัย ศุภกิจจงเจริญ 19 ม.ค.55
ข 55/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง นายไสว เสถียรพิทักษ์ 16 ม.ค.55
ข 45/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1.นางอัมพร ศรีสมานุวัตร
2.นางสาวศศิธร บัวทองคำ
3.นางสาวพิศมัย เฟื่องทรัพย์
...11.นายพิเชษฐ ภัคพยัต
12 ม.ค.55
ข 44/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1.นายสมเดช ภู่ทิม
2.นายศีลวัตร สิงห์มณี
3.นายอภิชาติ ชุมนุมมณี...
...6.นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ
11 ม.ค.55
ข 43/2555 ย้ายข้าราชการ 1.นายสมเดช ภู่ทิม
2.นายศีลวัตร สิงห์มณี
3.นายอภิชาติ ชุมนุมมณี...
...10.นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ
11 ม.ค.55
ข 40/2555 ให้ช้าราชการรักษาการในตำแหน่ง นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ 11 ม.ค.55
ข 37/2555 ย้ายข้าราชการ 1.นายกตัญญู  ใจชื้น
2.นายวุฒิชัย รักษาสุข
3.นายทวีศักดิ์ ปุริปุณณะ...
...16.นายกฤชปภพ ชุมช่วย
10 ม.ค.55
ข 29/2555 ให้ช้าราชการรักษาการในตำแหน่ง นายอุดม ทิพย์เดโช 9 ม.ค.55
ข 28/2555 ย้ายข้าราชการ นายศรายุธ พันธุ์บุญ 9 ม.ค.55
ข 20/2555 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ 9 ม.ค.55
ข 19/2555 เลื่อนข้าราชการ นายสรรัตน์ ปวริญญานนท์ 9 ม.ค.55
ข 18/2555 ย้ายข้าราชการ น.ส.อนิญชนา ชัยยะวิริยะ 9 ม.ค.55
ข 24/2555 ย้ายข้าราชการ 1.นายพีระพงศ์ ลิมปนาธร
2.นายวรพจน์ เพชรนรชาติ
3.นายพรชัย พ้นชั่ว
4.นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว
5.นายชูชาติ ศุภวรรธนางกูร
6.นายเสรี คงฤทธิ์
9 ม.ค.55
ข 23/2555 ย้ายข้าราชการ 1.นายพิสิษฐ์ พิบูลย์ศิริ
2.นายเฉลิมศักดิ์ ทักษาดิพงษ์
3.นายเอกศิษฐ์ ศักดิ์ดีธนาภรณ์
4.นายประเสริฐ มหากิจ
9 ม.ค.55
ข 16/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นายพิมาย จันทะชิต 9 ม.ค.55
ข 15/2555 ย้ายข้าราชการ 1.นางสุปาณี วินโกมินทร์
2.นายชูศักดิ์ สุทธิ
6 ม.ค.55
ข 6/2555 ย้ายข้าราชการ 1.นายสงวน กันทะวงศ์
2.นายสมชาย อิ่มอยู่
6 ม.ค.55