คำสั่งย้อนหลัง ...< ปี47-48 > ... | ...< ปี 49 > ... | ... < ปี 50 > | .. < ปี 51 >
ปี 2550
277.
ที่ ข 1128/2550 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  [ 27 ธ.ค.50 ]
276.
ที่ ข 1127/2550 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  [ 27 ธ.ค.50 ]
275.
ที่ ข 1125/2550 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2550 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  [ 27 ธ.ค.50 ]
274.
ที่ ข 1122/2550 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  [ 27 ธ.ค.50 ]
273.
ที่ ข 1121/2550 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  [ 27 ธ.ค.50 ]
272.
ที่ ข 1120/2550 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  [ 27 ธ.ค.50 ]
271.
ที่ ข 1119/2550 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1  [ 27 ธ.ค.50 ]
270.
ที่ ข 1108/2550 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2550 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  [ 25 ธ.ค.50 ]
269.
ที่ ข 1106/2550 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  [ 21 ธ.ค.50 ]
268.
ที่ ข 1097/2550 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2550 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  [ 20 ธ.ค.50 ]
267.
ที่ ข 1096/2550 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสำนัก / กอง  [ 19 ธ.ค.50 ]
266.
ที่ ข 1090/2550 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  [ 17 ธ.ค.50 ]
265.
ที่ 316/2550 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาอธิบดีกรมชลประทาน  [ 14 ธ.ค.50 ]
264.
ที่ ข 1069/2550 ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  [ 11ธ.ค.50 ]
263.
ที่ ข 1058/2550 ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  [ 4 ธ.ค.50 ]
262.
ที่ ข 1057/2550 ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  [ 4 ธ.ค.50 ]
261.
ที่ ข 1045/2550 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 เรื่อง มอบหมายภารกิจการตรวจราชการ  [ 3 ธ.ค.50 ]
260.
ที่ ข 1043/2550 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 เรื่อง การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวางแผนและโครงการ) ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) และผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา  [ 3 ธ.ค.50 ]
259.
ที่ ข 1042/2550 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่งและอักษรย่อของตำแหน่งรองอธิดี  [ 3 ธ.ค.50 ]
258.
ที่ ข 1041/2550 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ  [ 30 พ.ย.50 ]
257.
ที่ ข 1033/2550 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  [ 28 พ.ย.50 ]
256.
ที่ ข 1032/2550 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  [ 28 พ.ย.50 ]
255.
ที่ ข 1026/2550 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ 9 และระดับ 10 [ 26 พ.ย.50 ]
254.
ที่ ข 1014/2550 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง  [ 22 พ.ย.50 ]
253.
ที่ ข 1013/2550 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 เรื่อง การตัดโอนและปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง  [ 22 พ.ย.50 ]
252.
ที่ 284/2550 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 เรื่อง การกำหนดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพิ่มใหม่  [ 22 พ.ย.50 ]
251.
ที่ ข 1012/2550 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมชลประทาน  [ 21 พ.ย.50 ]
250.
ที่ ข 1009/2550 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  [ 21 พ.ย.50 ]
249.
ที่ ข 1005/2550 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  [ 21 พ.ย.50 ]
248.
ที่ ข 1004/2550 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ  [ 21 พ.ย.50 ]
247.
ที่ ข 1003/2550 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  [ 21 พ.ย.50 ]
246.
ที่ ข 1000/2550 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  [ 20 พ.ย.50 ]
245.
ที่ ข 995/2550 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ  [ 20 พ.ย.50 ]
244.
ที่ ข 994/2550 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  [ 20 พ.ย.50 ]
243.
ที่ ข 988/2550 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  [ 20 พ.ย.50 ]
242.
ที่ ข 992/2550 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดี  [ 20 พ.ย.50 ]
241.
ที่ ข 991/2550 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของวิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะ  [ 20 พ.ย.50 ]
240.
ที่ ข 990/2550 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิบดี กำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่สำนักชลประทาน  [ 20 พ.ย.50 ]
239.
ที่ ข 989/2550 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน  [ 20 พ.ย.50 ]
238.
ที่ ข 971/2550 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ  [ 13 พ.ย.50 ]
237.
ที่ ข 970/2550 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  [ 13 พ.ย.50 ]
236.
ที่ ข 946/2550 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ  [ 2 พ.ย.50 ]
235.
ที่ ข 951/2550 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  [ 2 พ.ย.50 ]
234.
ที่ ข 946/5/2550 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ  [ 1 พ.ย.50 ]
233.
ที่ ข 946/3/2550 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  [ 1 พ.ย.50 ]
232.
ที่ ข 946/2/2550 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  [ 1 พ.ย.50 ]
230.
ที่ ข 946/1/2550 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ  [ 1 พ.ย.50 ]
229.
ที่ ข 384/2550 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ  [ 1 พ.ย.50 ]
228.
ที่ ข 383/2550 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2550 เรื่อง การตัดโอนและการกำหนดตำแหน่ง  [ 1 พ.ย.50 ]
227.
ที่ ข 933/2550 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ  [ 30 ต.ค.50 ]
226.
ที่ ข 932/2550 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ  [ 30 ต.ค.50 ]
225.
ที่ ข 931/2550 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง การตัดโอนและการกำหนดตำแหน่งในกรมชลประทาน  [ 30 ต.ค.50 ]
224.
ที่ ข 930/2550 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง การตัดโอนและการกำหนดตำแหน่งในกรมชลประทาน  [ 30 ต.ค.50 ]
223.
ที่ 261/2550 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  [ 30 ต.ค.50 ]
222.
ที่ 260/2550 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  [ 30 ต.ค.50 ]
221.
ที่ ข 938/2550 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  [ 30 ต.ค.50 ]
220.
ที่ ข 937/2550 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ  [ 30 ต.ค.50 ]
219.
ที่ ข 934/2550 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  [ 30 ต.ค.50 ]
218.
ที่ ข 927/2550 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  [ 29 ต.ค.50 ]
217.
ที่ ข 911/2550 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  [ 26 ต.ค.50 ]
216.
ที่ ข 926/2550 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ  [ 25 ต.ค.50 ]
215.
ที่ ข 922/2550 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  [ 22 ต.ค.50 ]
214.
ที่ ข 915/2550 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  [ 18 ต.ค.50 ]
213.
ที่ ข 917/2550 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ  [ 18 ต.ค.50 ]
212.
ที่ ข 916/2550 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  [ 18 ต.ค.50 ]
211.
ที่ 248/2550 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง การกำหนดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพิ่มใหม่  [ 16 ต.ค.50 ]
210.
ที่ ข 909/2550 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  [ 16 ต.ค.50 ]
209.
ที่ ข 908/2550 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ  [ 16 ต.ค.50 ]
208.
ที่ ข 907/2550 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ  [ 16 ต.ค.50 ]
207.
ที่ ข 906/2550 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง การตัดโอนและปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง  [ 16 ต.ค.50 ]
206.
ที่ ข 905/2550 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง การตัดโอนและปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง  [ 16 ต.ค.50 ]
205.
ที่ ข 904/2550 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ  [ 16 ต.ค.50 ]
204.
ที่ ข 903/2550 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 16 ต.ค.50 ]
203.
ที่ ข 897/2550 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  [ 15 ต.ค.50 ]
202.
ที่ ข 896/2550 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ให้โอนข้าราชการ  [ 15 ต.ค.50 ]
201.
ที่ ข 894/2550 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ  [ 12 ต.ค.50 ]
200.
ที่ ข 891/2550 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  [ 12 ต.ค.50 ]
199.
ที่ ข 28/12/2550 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 12 ต.ค.50 ] 
198.
ที่ ข 879/2550 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 4 ต.ค.50 ]
197.
ที่ ข 876/2550 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 4 ต.ค.50 ]
196.
ที่ ข 875/2550 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 4 ต.ค.50 ]
195.
ที่ ข 867/2550 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2550 เรื่อง การตัดโอนและปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง [ 4 ต.ค.50 ]
194.
ที่ ข 865/2/2550 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 4 ต.ค.50 ]
193.
ที่ ข 865/1/2550 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 4 ต.ค.50 ]
192.
ที่ ข 864/2550 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 1 ต.ค.50 ]
191.
ที่ ข 863/2550 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ 1 ต.ค.50 ]
190.
ที่ ข 861/2550 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 27 ก.ย.50 ]
189.
ที่ ข 860/2550 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง การตัดโอนและการกำหนดตำแหน่ง [ 27 ก.ย.50 ]
188.
ที่ ข 853/2550 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 26 ก.ย.50 ]
187.
ที่ ข 832/2550 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 20 ก.ย..50 ]
186.
ที่ ข 813/2550 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 17 ก.ย.50 ]
185.
ที่ ข 812/2550 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 17 ก.ย.50 ]
184.
ที่ ข 811/2550 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 17 ก.ย.50 ]
183.
ที่ ข 809/2550 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 17 ก.ย.50 ]
182.
ที่ ข 807/2550 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 17 ก.ย.50 ]
181.
ที่ ข 806/2550 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 17 ก.ย.50 ]
180.
ที่ ข 787/2550 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 11 ก.ย.50 ]
179.
ที่ ข 784/2550 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 11 ก.ย.50 ]
178.
ที่ ข 780/2550 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 11 ก.ย.50 ]
177.
ที่ ข 778/2550 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 11 ก.ย.50 ]
176.
ที่ ข 772/2550 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 10 ก.ย.50 ]
175.
ที่ ข 771/2550 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 10 ก.ย.50 ]
174.
ที่ ข 770/2550 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 10 ก.ย.50 ]
173.
ที่ ข 769/2550 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 10 ก.ย.50 ]
172.
ที่ ข 768/2550 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 10 ก.ย.50 ]
171.
ที่ ข 762/2550 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 10 ก.ย.50 ]
170.
ที่ ข 761/2550 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 10 ก.ย.50 ]
169.
ที่ ข 760/2550 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 10 ก.ย..50 ]
168.
ที่ ข 759/2550 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 10 ก.ย.50 ]
167.
ที่ ข 758/2550 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 10 ก.ย.50 ]
166.
ที่ ข 757/2550 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 10 ก.ย.50 ]
165.
ที่ ข 756/2550 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 10 ก.ย.50 ]
164.
ที่ ข 748/2550 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 7 ก.ย.50 ]
163.
ที่ ข 744/2550 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 7 ก.ย.50 ]
162.
ที่ ข 739/2550 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง การบังคับใช้คำสั่งกรมชลประทาน [ 5 ก.ย.50 ]
161.
ที่ ข 28/9/2550 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2550 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม [ 4 ก.ย.50 ]
160.
ที่ ข 724/2550 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 3 ก.ย.50 ]
159.
ที่ ข 722/2550 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 3 ก.ย.50 ]
158.
ที่ ข 719/2550 ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 30ส.ค.50 ]
157.
ที่ ข 714/2550 ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 30ส.ค.50 ]
156.
ที่ ข 699/2550 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 29 ส.ค.50 ]
155.
ที่ ข 697/2550 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 29 ส.ค.50 ]
154.
ที่ ข 695/2550 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 29 ส.ค.50 ]
153.
ที่ ข 691/2550 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 29 ส.ค.50 ]
152.
ที่ ข 688/2550 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 29 ส.ค.50 ]
151.
ที่ ข 679/2550 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 29 ส.ค.50 ]
150.
ที่ ข 676/2550 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 29 ส.ค.50 ]
149.
ที่ ข 675/2550 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 29 ส.ค.50 ]
148.
ที่ ข 674/2550 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 29 ส.ค.50 ]
147.
ที่ ข 655/7/2550 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ 22 ส.ค.50 ]
146.
ที่ ข 655/4/2550 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 21 ส.ค.50 ]
145.
ที่ ข 655/3/2550 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 21 ส.ค.50 ]
144.
ที่ ข 655/2/2550 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 21 ส.ค.50 ]
143.
ที่ ข 652/2550 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 16 ส.ค.50 ]
142.
ที่ ข 647/2550 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ยกเลิกการมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติภารกิจงานสูบน้ำแทนอธิบด[ 15 ส.ค.50 ]
141.
ที่ ข 175/2550 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน (เป็นหน่วยงานภายใน) [ 14 ส.ค.50 ]
140.
ที่ ข 645/2550 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 14 ส.ค.50 ]
139.
ที่ ข 644/2550 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 14 ส.ค.50 ]
138.
ที่ ข 641/2550 ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 12 [ 9 ส.ค.50 ]
137.
ที่ ข 639/2550 ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 8 ส.ค.50 ]
136.
ที่ ข 638/2550 ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 8 ส.ค.50 ]
135.
ที่ ข 627/2550 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 3 ส.ค.50 ]
134.
ที่ ข 625/2550 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ 2 ส.ค.50 ]
133.
ที่ ข 620/2550 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 2 ส.ค.50 ]
132.
ที่ ข 617/2550 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 1 ส.ค.50 ]
131.
ที่ ข 614/2550 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 1 ส.ค.50 ]
130.
ที่ ข 613/2550 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 1 ส.ค.50 ]
129.
ที่ ข 612/2550 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 1 ส.ค.50 ]
128.
ที่ ข 611/2550 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 1 ส.ค.50 ]
127.
ที่ ข 596/2550 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 23 ก.ค.50 ]
126.
ที่ ข 595/2550 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 23 ก.ค.50 ]
125.
ที่ ข 589/2550 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 20 ก.ค.50 ]
124.
ที่ ข 587/2550 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 20 ก.ค.50 ]
123.
ที่ ข 585/2550 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 20 ก.ค.50 ]
122.
ที่ ข 579/2550 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 19 ก.ค.50 ]
121.
ที่ ข 578/2550 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 19 ก.ค.50 ]
120.
ที่ ข 577/2550 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 19 ก.ค.50 ]
119.
ที่ ข 568/2550 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 10 ก.ค.50 ]
118.
ที่ ข 567/2550 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2550 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติภารกิจงานสูบน้ำแทนอธิบดี [ 10 ก.ค.50 ]
117.
ที่ ข 532/2550 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2550 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 28 มิ.ย.50 ]
116.
ที่ ข 531/2550 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 28 มิ.ย.50 ]
115.
ที่ ข 530/2550 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 28 มิ.ย.50 ]
114.
ที่ ข 529/2550 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 28 มิ.ย.50 ]
113.
ที่ ข 536/2550 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 27 มิ.ย.50 ]
112.
ที่ ข 535/2550 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 27 มิ.ย.50 ]
111.
ที่ ข 534/2550 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 27 มิ.ย.50 ]
110.
ที่ ข 528/2550 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2550 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 27 มิ.ย.50 ]
109.
ที่ ข 527/2550 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 27 มิ.ย.50 ]
108.
ที่ ข 526/2550 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 27 มิ.ย.50 ]
107.
ที่ ข 513/2550 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ 26 มิ.ย.50 ]
106.
ที่ ข 508/2550 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ 19 มิ.ย.50 ]
105.
ที่ ข 494/2550 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในของสำนักและกอง [ 18 มิ.ย.50 ]
104.
ที่ ข 502/2550 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 15 มิ.ย.50 ]
103.
ที่ ข 485/2550 ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 13 มิ.ย.50 ]
102.
ที่ ข 484/2550 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 11 มิ.ย.50 ]
101.
ที่ ข 476/2550 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล [ 8 มิ.ย.50 ]
100.
ที่ ข 475/2550 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลุ่มอาสาสมัครกรมชลประทาน ประพฤติตน และรณรงค์ ลด ละ เลิกทุจริตคอร์รัปชั่น [ 8 มิ.ย.50 ]
99.
ที่ ข 474/2550 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2550 เรื่อง ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กรมชลประทาน [ 8 มิ.ย.50 ]
98.
ที่ ข 473/2550 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2550 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 7 มิ.ย.50 ]
97.
ที่ ข 472/2550 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 7 มิ.ย.50 ]
96.
ที่ ข 471/2550 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2550 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ [ 7 มิ.ย.50 ]
95.
ที่ ข 467/2550 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2550 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 6 มิ.ย.50 ]
94.
ที่ ข 449/2550 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 4 มิ.ย.50 ]
93.
ที่ ข 448/2550 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 13 [ 4 มิ.ย.50 ]
92.
ที่ ข 447/2550 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 7 [ 4 มิ.ย.50 ]
91.
ที่ ข 446/2550 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 4 [ 4 มิ.ย.50 ]
90.
ที่ ข 439/2550 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 1 มิ.ย.50 ]
89.
ที่ ข 438/2550 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 1 มิ.ย.50 ]
88.
ที่ ข 435/2550 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15 [ 30 พ.ค.50 ]
87.
ที่ ข 434/2550 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 9 [ 30 พ.ค.50 ]
86.
ที่ ข 433/2550 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 30 พ.ค.50 ]
85.
ที่ ข 432/2550 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 30 พ.ค.50 ]
84.
ที่ ข 430/2550 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 29 พ.ค.50 ]
83.
ที่ ข 429/2550 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2550 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [ 29 พ.ค.50 ]
82.
ที่ ข 424/2550 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 29 พ.ค.50 ]
81.
ที่ ข 418/2550 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 25 พ.ค.50 ]
80.
ที่ ข 408/2550 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 24 พ.ค.50 ]
79.
ที่ ข 407/2550 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2550 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [ 23 พ.ค.50 ]
78.
ที่ ข 400/2550 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2550 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [ 22 พ.ค.50 ]
77.
ที่ ข 386/2550 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 17 พ.ค.50 ]
76.
ที่ ข 385/2550 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 17 พ.ค.50 ]
75.
ที่ ข 380/2550 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 16 พ.ค.50 ]
74.
ที่ ข 359/2550 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 8 พ.ค.50 ]
73.
ที่ ข 358/2550 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 8 พ.ค.50 ]
72.
ที่ ข 333/2550 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ 30 เม.ย.50 ]
71.
ที่ ข 320/2550 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 27 เม.ย.50 ]
70.
ที่ ข 319/2550 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 27 เม.ย.50 ]
69.
ที่ ข 314/2550 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 25 เม.ย.50 ]
68.
ที่ ข 313/2550 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 25 เม.ย.50 ]
67.
ที่ ข 309/2550 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 24 เม.ย.50 ]
66.
ที่ ข 298/2550 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2550 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 19 เม.ย.50 ]
65.
ที่ ข 293/2550 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 19 เม.ย.50 ]
64.
ที่ ข 284/2550 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 11 เม.ย.50 ]
63.
ที่ ข 283/2550 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 11 เม.ย.50 ]
62.
ที่ ข 282/2550 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 11 เม.ย.50 ]
61.
ที่ ข 281/2550 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 11 เม.ย.50 ]
60.
ที่ ข 248/2550 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 3 เม.ย.50 ]
59.
ที่ ข 242/2550 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2 เม.ย.50 ]
58.
ที่ ข 241/2550 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 2 เม.ย.50 ]
57.
ที่ ข 236/2550 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 30 มี.ค.50 ]
56.
ที่ ข 232/2550 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 28 มี.ค.50 ]
55.
ที่ ข 229/2550 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 28 มี.ค.50 ]
54.
ที่ ข 228/2550 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 28 มี.ค.50 ]
53.
ที่ ข 211/2550 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งทีมโฆษก กรมชลประทาน [ 26 มี.ค.50 ]
52.
ที่ ข 210/2550 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2550 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการประชาสัมพันธ์ (เป็นหน่วยงานภายใน) [ 26 มี.ค.50 ]
51.
ที่ ข 209/2550 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2550 เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่งและอักษรย่อของตำแหน่งรองอธิบด[ 26 มี.ค.50 ]
50.
ที่ ข 208/2550 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2550 เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของวิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะและผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะ [ 26 มี.ค.50 ]
49.
ที่ ข 207/2550 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2550 เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบด[ 26 มี.ค.50 ]
48.
ที่ ข 206/2550 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2550 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ [ 26 มี.ค.50 ]
47.
ที่ ข 205/2550 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2550 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองอธิบด[ 26 มี.ค.50 ]
46.
ที่ ข 202/2550 ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 26 มี.ค.50 ]
45.
ที่ ข 181/1/2550 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 21 มี.ค.50 ]
44.
ที่ ข 199/2550 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการในตำแหน่ง [ 21 มี.ค.50 ]
43.
ที่ ข 198/2550 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง [ 21 มี.ค.50 ]
42.
ที่ ข 193/2550 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 20 มี.ค.50 ]
41.
ที่ ข 192/2550 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 20 มี.ค.50 ]
40.
ที่ ข 183/2550 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2550 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและวิเคราะห์งบประมาณ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้ประสานงานและการขอตั้งงบประมาณของโครงการต่าง ๆ ในสำนักชลประทานที่ 1-17 [ 16 มี.ค.50 ]
39.
ที่ ข 174/2550 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 14 มี.ค.50 ]
38.
ที่ ข 173/2550 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 14 มี.ค.50 ]
37.
ที่ ข 172/2550 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 14 มี.ค.50 ]
36.
ที่ ข 163/2550 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2550 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 13 มี.ค.50 ]
35.
ที่ ข 160/2550 ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 9 มี.ค.50 ]
34.
ที่ ข 145/2550 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 2 มี.ค.50 ]
33.
ที่ ข 144/2550 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 2 มี.ค.50 ]
32.
ที่ ข 138/2550 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 2 มี.ค.50 ]
31.
ที่ ข 136/2550 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2 มี.ค.50 ]
30.
ที่ ข 134/2550 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 2 มี.ค.50 ]
29.
ที่ ข 133/2550 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 28 ก.พ.50 ]
28.
ที่ ข 126/2550 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 23 ก.พ.50 ]
27.
ที่ ข 125/2550 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 23 ก.พ.50 ]
26.
ที่ ข 111/2550 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 22 ก.พ.50 ]
25.
ที่ ข 110/2550 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 22 ก.พ.50 ]
24.
ที่ ข 109/2550 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 22 ก.พ.50 ]
23.
ที่ ข 87/2550 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักโครงการขนาดใหญ [ 22 ก.พ.50 ]
22.
ที่ ข 98/2550 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ 15 ก.พ.50 ]
21.
ที่ ข 93/2550 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 15 ก.พ.50 ]
20.
ที่ ข 89/2550 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 13 ก.พ.50 ]
19.
ที่ ข 80/2550 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 1 ก.พ.50 ]
18.
ที่ ข 71/2550 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 1 ก.พ.50 ]
17.
ที่ ข 70/2550 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 1 ก.พ.50 ]
16.
ที่ ข 68/2550 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2550 เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบด [ 1 ก.พ.50 ]
15.
ที่ ข 67/2550 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2550 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ [ 1 ก.พ.50 ]
14.
ที่ ข 66/2550 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2550 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองอธิบด [ 1ก.พ.50 ]
13.
ที่ ข 58/2550 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 29 ม.ค.50 ]
12.
ที่ ข 53/2550 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2550 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและวิเคราะห์งบประมาณ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้ประสานงานและการขอตั้งงบประมาณของโครงการต่าง ๆ ในสำนักชลประทานที่ 1-17 [ 26 ม.ค.50 ]
11.
ที่ ข 48/2550 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 25 ม.ค.50 ]
10.
ที่ ข 40/2550 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 22 ม.ค.50 ]
9.
ที่ ข 39/2550 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 22 ม.ค.50 ]
8.
ที่ ข 37/2550 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2550 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 22 ม.ค.50 ]
7.
ที่ ข 35/2550 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 22 ม.ค.50 ]
6.
ที่ ข 33/2550 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 22 ม.ค.50 ]
5.
ที่ ข 32/2550 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 22 ม.ค.50 ]
4.
ที่ ข 31/2550 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2550 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 22 ม.ค.50 ]
3.
ที่ ข 10/2550 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2550 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [ 11 ม.ค.50 ]
2.
ที่ ข 4/2550 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 8 ม.ค.50 ]
1.
ที่ ข 3/2550 ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2550 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในของสำนักและกอง [ 8 ม.ค.50 ]

สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล
ผู้ดูแลและจัดทำ : นายมงคล อึ่งป่อง
0 2241 3064 , 0 2241 0020-9 (ต่อ 2210 , 2800 )