คำสั่งย้อนหลัง ...< ปี47-48 > ... | ...< ปี 49 > ... | ... < ปี 50 > | .. < ปี 51 >
คำสั่งกรมชลประทาน ปี 2551
415
ที่ ข 1311/2551 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง [ 6 ม.ค.52 ]
414
ที่ ข 1414/2551 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง [ 6 ม.ค.52 ]
413
ที่ ข 1408/2551 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 5 ม.ค.52 ] 7 ราย 1.นายเอกรินทร์ ทินเลย 2.นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล 3.นายธรรมวัฒน์ การุณธนกุล 4.นายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ 5.นายสุรชัย โกยทรัพย์ 6.นายสรณคมน์ ช่างวิทยาการ 7.นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์
412
ที่ ข 1406/2551 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 5 ม.ค.52 ] 3 ราย 1.นายณัฐพล สิทธิการ 2.นายสำราญ บุญถิ่น 3.นายสิทธิโชค ชาติมาลา
411
ที่ ข 1404/2551 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 5 ม.ค.52 ] 3 ราย 1.นายชวลิต ธรรมรัตนะศิริ 2.นายณัฐพล โพธิ์คลี่ 3.นายธวัช นามแดง
410
ที่ ข 1403/2551 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 5 ม.ค.52 ] 10 ราย 1.นายภาณุวัฒน์ ยิ้มศิริวัฒนะ 2.นายปรเมศวร์ เสตะสวัสดิพงษ์ 3.นายธีระชัย บุญยิ่ง 4.นายวัชรินทร์ ชาติมนตรี 5.นายอภิชาติ ขันทับ 6.นายทนงศักดิ์ มูลเมือง 7.นายยรรยงค์ หอมจิตต์ 8.นายพิรัฐ พานทอง 9.นายจิรยุทธ จตุรภัทร 10.นายมนตรี เนียมรอด
409
ที่ ข 1402/2551 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 5 ม.ค.52 ] 2 ราย 1.นางอรุณี ธนบัตร 2.น.ส.บังอร โชคธีระวรชัย
408
ที่ ข 1400/2551 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 5 ม.ค.52 ] 3 ราย 1.นายธนิต บุญพันธ์ 2.นายเชษฐพันธุ์ 3.นายไพศาล นกมีชัย
407
ที่ ข 1398/2551 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 29 ธ.ค.51] 1 ราย นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์
406
ที่ ข 1396/2551 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 29 ธ.ค.51] 1 ราย นางอังสนา เพชรผ่อง
405
ที่ ข 1394/2551 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 29 ธ.ค.51] 3 ราย 1.นายชลอ นาคสิทธิ์ 2.นายธนชาติ สุขอนันตวงษ์ 3.นายณัฐวรรธน์ ถิระวณิชยางกูล
404
ที่ ข 1392/2551 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 29 ธ.ค.51] 3 ราย 1.นายรติ กฤษณกรรณ์ 2.นายพีระพงษ์ เรียบร้อย 3.นายอุเทน อุปนันท์
403
ที่ ข 1389/2551 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 29 ธ.ค.51] 7 ราย 1.นายอามาน แวมะ 2.นายพีรพัฒน์ วรธรรม 3.นายมิตร บุญจันทร์ 4.นายลุคมาลย์ ศรีตุลาการ 5.นายมาโนช โภชนสมบูรณ์ 6.นายอภิชาต ชุมนุมมณี 7.นายอังกูร แก้วย่อง
402
ที่ ข 1388/2551 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 29 ธ.ค.51] 1 ราย นางรัตนา จำเนียรกุล
401
ที่ ข 1387/2551 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 29 ธ.ค.51] 6 ราย 1.นางอรสา วงศ์คำ 2.นายภราดร อัฐวงศ์ 3.นายธวัชชัย คุณประคัลภ์ 4.นายสุภฤกษ์ เหรียญบุบผา 5.นายประสิทธิชัย แก้วพิชัย 6.นายดุษฎี พรพระแก้ว
400
ที่ ข 1382/2551 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 26 ธ.ค.51] 17 ราย
399
ที่ ข 1374/2551 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 26 ธ.ค.51] 1 ราย นางเฉลิมศรี ดวงมณี
398
ที่ ข 1372/2551 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 26 ธ.ค.51] 1 ราย นายเศรษฐา เครือสุคนธ์
397
ที่ ข 1381/2551 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 25 ธ.ค.51] 1 ราย น.ส.อารีรัตน์ อนุชน
396
ที่ ข 1371/2551 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 25 ธ.ค.51] 2 ราย 1.นายชัยวุฒิ วัฒนาการ 2.นางสุพิญดา วัฒนาการ
395
ที่ ข 1370/2551 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 25 ธ.ค.51] 1 ราย นายศุภมิตร กฤษณมิตร
394
ที่ ข 1367/2551 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 25 ธ.ค.51] 1 ราย  นางตวงพร กาบแก้ว
393
ที่ ข 1362/2551 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 25 ธ.ค.51] 2 ราย 1.นายวชริพันธุ์ ภุมรา 2.นายอำนาจ จันหอม
392
ที่ ข 1360/2551 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 25 ธ.ค.51] 2 ราย 1.นายศริตวรรธน์ ดาวสุวรรณศิริ 2.นายอนุสิทธิ์ คงพิกุล
391
ที่ ข 1359/2551 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 25 ธ.ค.51] 1 ราย นายแดนชัย ถิ่นทิพย์
390
ที่ ข 1358/2551 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 25 ธ.ค.51] 6 ราย  1.นายพยุงศักดิ์ จิณะ 2.นายบรรจง วงศ์มา 3.นายนครชัย มั่นเมือง 4.นายณรงค์ฤทธิ์ ศิริกันตยะวัฒน์ 5.นายปิยะพล พึ่งพิน 6.นายสุรินทร์ ศิริอนันต์
389
ที่ ข 1355/2551 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 22 ธ.ค.51] 2 ราย 1.นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย 2.น.ส.อุไรรัตน์ จงก้องเกียรติ
388
ที่ ข 1352/2551 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน [ 22 ธ.ค.51]
387
ที่ ข 1350/2551 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ 22 ธ.ค.51] 1ราย ว่าที่ร้อยตรีสุรพล พราหมณ์ดี
386
ที่ ข 1310/2551 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ 12 ธ.ค.51] 1 ราย นายอนุพงษ์ บุณยเกียรติ
385
ที่ ข 1306/2551 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 9 ธ.ค.51] 1 ราย นายศรัณย์ จันทร์อิฐ
384
ที่ ข 1304/2551 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 4 ธ.ค.51] 23 ราย
383
ที่ ข 1303/2551 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 4 ธ.ค.51] 1 ราย นายกัมปนาท ขวัญศิริกุล
382
ที่ ข 1296/2551 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) [ 28 พ.ย.51]
381
ที่ ข 1295/2551 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา [ 28 พ.ย.51]
380
ที่ ข 1289/2551 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ 26 พ.ย.51]
379
ที่ ข 1286/2551 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล [ 24 พ.ย.51]
378
ที่ ข 1280/2551 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 21 พ.ย.51] 11 ราย
377
ที่ ข 1277/2551 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายภารกิจการตรวจราชการ [ 19 พ.ย.51]
376
ที่ ข 1275/2551 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 19 พ.ย.51] 1 ราย นายแมน ฉิมทวี
375
ที่ ข 1265/2551 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 14 พ.ย.51] 1 ราย นายโสภณ ธรรมรักษา
374
ที่ ข 1270/2551 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 14 พ.ย.51] 2 ราย 1.นายชัยฤกษ์ ชัยสวัสดิ์ 2.นายอธิวัฒน์ โยอาศรี
373
ที่ ข 1262/2551 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 13 พ.ย.51] 19 ราย
372
ที่ ข 1260/2551 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง การตัดโอนและปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง [ 11 พ.ย.51]
371
ที่ ข 1240/2551 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดี [ 10 พ.ย.51]
370
ที่ ข 1256/2551 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 10 พ.ย.51] 1 ราย นายคำรณ คมขำ
369
ที่ ข 1255/2551 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง [ 10 พ.ย.51]
368
ที่ ข 1254/2551 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมายและที่ดิน [ 10 พ.ย.51]
367
ที่ ข 1253/2551 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักโครงการขนาดใหญ่ [ 10 พ.ย.51]
366
ที่ ข 1246/2551 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 7พ.ย.51] นางนวพร โรจน์เจริญวัฒนา
365
ที่ ข 1245/2551 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 7พ.ย.51] นายปรีชา บุรพกุศลศรี
364
ที่ 314/2551 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว [ 7พ.ย.51] นายสุเมธ กลมเกลี้ยง
363
ที่ ข 1247/2551 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ [ 7พ.ย.51]
362
ที่ ข 1243/2551 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 4พ.ย.51] 16 ราย
361
ที่ ข 1242/2551 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 4พ.ย.51] 1 ราย นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล
360
ที่ ข 1241/2551 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [ 4พ.ย.51] 1 ราย นางสุรางค์ลักษณ์ ชุมพล
359
ที่ ข 1238/2551 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 4พ.ย.51] 1 ราย นายธนา สุวัฑฒน
358
ที่ ข 1237/2551 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 3 พ.ย.51] 16 ราย
357
ที่ ข 1236/2551 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 3 พ.ย.51] 1 ราย นางประไพ กลิ่นขจร
357
ที่ ข 1181/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 30 ต.ค.51] 6 ราย 1.นางวีรวรรณ แสงภู่วงค์ 2.นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ 3.นายชุมลาภ เตชะเสน 4.นางศิริพร ทวีเดช 5.นายธเนศร์ สมบูรณ์ 6.นายสรรัตน์ ปวริญญานนท์
356
ที่ ข 1180/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 30 ต.ค.51] 2 ราย 1.นายพรมงคล ชิดชอบ 2.น.ส.สุภา สุคูณ
355
ที่ ข 1176/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 30 ต.ค.51] 1 ราย นายมงกุฎ สิทธิโกศล
354
ที่ ข 1231/2551 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 29 ต.ค.51] 2 ราย นายสันติศักดิ์ ศรีวารินทร์ 2.นายนิพงษ์ วัจนะภูมิ
353
ที่ ข 1172/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 29 ต.ค.51] 4 ราย 1.นายศราวุธ ประเศรษโฐ 2.นายชัยวัฒน์ ศิริโชคปรีชา 3.นายเสถียรชัย บุญมี 4.นายประวีณ ชนะชัย
352
ที่ ข 1171/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 29 ต.ค.51] 5 ราย 1.นายมงกุฎ สิทธิโกศล 2.นายธวัชชัย ไตรวารี 3.นายสันติ เต็มเอี่ยม 4.นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ 5.นายวิศิษฎ์ เกษรมาลา
351
ที่ ข 1168/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 29 ต.ค.51] 2 ราย 1.นายวุฒินัยน์ ปรีดากิตติพัฒน์ 2.นายศราวุธ สากล
350
ที่ ข 1162/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 28 ต.ค.51] 2 ราย นายบดินทร์ คันทะประเทพ 2.นายนัทที ไร้บาป
349
ที่ ข 1159/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 28 ต.ค.51] 1 ราย นายอนัฎ สุขลังการ
348
ที่ ข 1158/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 28 ต.ค.51] 2 ราย 1.นายภัคพงศ์ อัครเศรณี 2.นายสิทธิศักดิ์ ประสานทอง
347
ที่ ข 1154/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 28 ต.ค.51] 1 ราย นายอุทัย หงษ์ใจสี
346
ที่ ข 1150/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 28 ต.ค.51] 1 ราย นายนำชัย นาคเครือสุวรรณ
345
ที่ ข 1146/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 28 ต.ค.51] 1 ราย นายมาโนช โรยนิมิตร
344
ที่ ข 1133/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 28 ต.ค.51] 1 ราย นายธนู เนื่องทศเทศ
343
ที่ ข 1132/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 28 ต.ค.51] 1 ราย นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช
342
ที่ ข 1196/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ [ 28 ต.ค.51] 3 ราย 1.นางสุพัตรา เม่งตรี 2.นายประเมษ ชูสิน 3.นายทวีสิทธิ์ ศิริเมฆา
341
ที่ ข 1163/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 28 ต.ค.51] 2 ราย 1.นายภูวดล วิเชียรสาร 2.นายทวีสิทธิ์ เลิศสินไทย
340
ที่ ข 1161/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 28 ต.ค.51] 1 ราย นายดำรงค์ชัย โอวาทจำรัส
339
ที่ ข 1160/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 28 ต.ค.51] 5 ราย 1.นายวิทวัส ลัดลอย 2.นายวิรัตน์ บุญช่วยเรืองชัย 3.นายยงยุทธ วงษาไฮ 4.นายสมคิด ศิริรูป 5.นายปรีชาวุฒิ เอกนิธิเศรษฐ์
338
ที่ ข 1157/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 28 ต.ค.51] 1 ราย นายวิชิต นุภักดิ์
337
ที่ ข 1151/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 28 ต.ค.51] 4 ราย นายธีรนันต์ เจริญศิริมณี 2.นายสรายุทธ อิ่มใจ 3.นายคงฤทธิ์ สุภักดี 4.นายสุทธิศักดิ์ อยู่สำราญ
336
ที่ ข 1147/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 28 ต.ค.51] 5 ราย 1.นายวิราพงษ์ อัปการัตน์ 2.นายสมภพ แก้ววิเศษ 3.นายกิติศักดิ์ ศรีวิชัย 4.นายสัณหพจน์ นันทิทรรภ 5.นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์
335
ที่ ข 1145/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 28 ต.ค.51] 6 ราย 1.นายนพดล เชาวน์วรนันท์ 2.นายนที กามินี 3.นายจำรัส ตาเสน 4..นายสุรสิทธิ์ แตงน้อย 5.นายวชิรพงษ์ เพ็งแก้ว 6.นายวิวัฒน์ มณีอินทร์
334
ที่ ข 1135/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 28 ต.ค.51] 6 ราย 1.นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ 2.นายประดิษฐ์ พรมบุตร 3.นายสุชล โพธิ์ทองคำ 4.นายณรงค์ อินทโชติ 5.นายเที่ยง ล้อมสุขา 6.นายบรรยงค์ สัตยกิจขจร
333
ที่ ข 1134/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 28 ต.ค.51] 3 ราย 1.นายอนันต์ ลาวิณห์ 2.นายวิทยา สวนแก้วมณี 3.นายนิรันดร์ นาคทับทิม
332
ที่ ข 1080/2551 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิบดี กำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่สำนักชลประทาน [27 ต.ค.51]
331
ที่ ข 1126/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 27 ต.ค.51] 2 ราย 1. นายวิรัช เหลืองสุรีย์ 2. นายนิยม ศฤงคาร
330
ที่ ข 1124/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 27 ต.ค.51] 1 ราย นายณัฏฐคมน์ หนูขำ
329
ที่ ข 1119/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 27 ต.ค.51] 2 ราย 1.นายสมภพ สุจริต 2.นายเลิศชัย ศรีอนันต์
328
ที่ ข 1112/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 27 ต.ค.51] 1 ราย นายวุฒินันท์ ภู่เด่นผา
327
ที่ ข 1107/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 27 ต.ค.51] 1 ราย นายอุดมเกียรติ เกิดสม
326
ที่ ข 1102/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 27 ต.ค.51] 7 ราย 1.นางกรองจิต สุขทวี 2.นางสุทธาทิพย์ หิรัญประดิษฐ์ 3.นางสุรีย์พร กิตติบัณฑร 4.นางกาญจนา ธรรมสัจจกูล 5.นางพรทิพวัลย์ พุ่มนิคม 6.น.ส.จารุณี แก้วศรีงามนางจิตติพร จำเริญ
325
ที่ ข 1098/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 27 ต.ค.51] 2 ราย 1.นางสุพรรณี จันทนโรจน์ 2.นายอาทร สุทธิกาญจน์
324
ที่ ข 1095/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 27 ต.ค.51] 2 ราย 1.นายณรงค์ศักดิ์ พ.ประสิทธิ์ 20.นายคทาวุธ เทพสวัสดิ์
323
ที่ ข 1093/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 27 ต.ค.51] 4 ราย 1.นายวีระศักดิ์ ภูกานันท์ 2.นายเอกชัย บุญมาวงษา 3.นายสุพจน์ ก้อนภูธร 4.นายราเมศ พวงพรหม
322
ที่ ข 1118/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 27 ต.ค.51] 1 ราย นายพงศ์พันธ์ พงศ์ชยุตม์
321
ที่ ข 1117/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 27 ต.ค.51] 1 ราย นายทรงศักดิ์ เสาวัง
320
ที่ ข 1116/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 27 ต.ค.51] 3 ราย 1.นายวิชัย ไตรสุรัตน์ 2.นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ 3.นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน
319
ที่ ข 1115/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 27 ต.ค.51] 2 ราย 1.นายธนิสร์ ส้มเกลี้ยงเจริญ 2.นายทรงศักดิ์ เสาวัง
318
ที่ ข 1090/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 24 ต.ค.51] 1 ราย นายเชาวลิต เครือจินจ๋อย
317
ที่ 306/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักงานเลขานุการกรม และสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ (เป็นการภายใน) [ 24 ต.ค.51]
316
ที่ ข 1088/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง การกำหนดชื่อหน่วยงานภายในและอักษรย่อของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (เป็นการภายใน) [ 24 ต.ค.51]
315
ที่ ข 1079/2551 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี [ 24 ต.ค.51]
314
ที่ ข 1087/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 24 ต.ค.51] 1 ราย นายธนากร ตันติกุล
313
ที่ ข 1086/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 24 ต.ค.51] 4 ราย 1.นายมนัส กำเนิดมณี 2.นายทรงศักดิ์ เสาวัง 3.นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ 4.นางประไพ กลิ่นขจร
312
ที่ ข 1084/2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 24 ต.ค.51] 4 ราย 1.นายชาญยุทธ วรานนท์ 2.นายชุมพร เหมือนกรุด 3.นางประไพ กลิ่นขจร 4.นางสุกัญญา แพโรจน์
311
ที่ ข 1083/2551 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 22 ต.ค.51] จำนวน 22 ราย
310
ที่ ข 1082/2551 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 22 ต.ค.51] จำนวน 32 ราย
309
ที่ ข 1075/2551 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 21 ต.ค.51] 1 ราย นายกษิเดช สุรจิรชาติ
308
ที่ ข 1076/2551 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 21 ต.ค.51] 1 ราย นายวรวุธ พรหมมา
307
ที่ ข 1072/2551 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 21 ต.ค.51] 3 ราย 1.นายจำรัส สวนจันทร์ 2.นายณภัทร โชตะมังสะ 3.นายจำนงค์ ธรรมสอน
306
ที่ ข 1071/2551 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 21 ต.ค.51] 1 ราย นางจิตติมา จารุภาวัฒน์
305
ที่ ข 1077/2551 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 21 ต.ค.51] 1.นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 2.นายมงคล วิเชียรชิต 3.นายวีระ วงศ์แสงนาค 4.นายสี่พร มณีโชติ
304
ที่ ข 1069/2551 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 21 ต.ค.51] 2 ราย 1.นายธีรพันธุ์ เด็ดขาด 2.นายชัยรัต เหมือนพลอย
303
ที่ ข 1065/2551 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 20 ต.ค.51] 4 ราย 1.นายสมใจ นาควารี 2.นายจักรพงษ์ รัตน์ปลื้ม 3.นายกฤษณะ มงคลหัตถี 4.นางกัลยา ใจเอื้อ
302
ที่ ข 1064/2551 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 20 ต.ค.51] 1 ราย นางนวพร โรจน์เจริญวัฒนา
301
ที่ ข 1060/2551 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 20 ต.ค.51] 5 ราย 1.นายณรงค์ ลีนานนท์ 2.นายสมพงษ์ บ่างตระกูล 3.นายทองทศ นกจันทร์ 4.นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง 5.นายเจษฎา อังศุพาณิชย์
300
ที่ ข 1052/2551 ลงวันที่ 17ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 20 ต.ค.51] 2 ราย 1.น.ส.รัตนา พัฒนสิน 2.นายอากาศ สุวรรณา
299
ที่ ข 1058/2551 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 20 ต.ค.51] 46 ราย
298
ที่ ข 1057/2551 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 20 ต.ค.51] 2 ราย 1.นางมณีภัทร เพชรคำ 2.นางเสาวนีย์ เมฆากุล
297
ที่ ข 1056/2551 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ 20 ต.ค.51] 1 ราย ว่าที่ร้อยตรีสุรพล พราหมณ์ดี
296
ที่ ข 1055/2551 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 20 ต.ค.51] 2 ราย 1.นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง 2.นายประทีป ภักดีรอด
295
ที่ ข 1054/2551 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 20 ต.ค.51] 1 ราย นายดำรงวิทย์ เสวตามร
294
ที่ ข 1053/2551 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 20 ต.ค.51] 1 ราย นายพรพจน์ ป่านแก้ว
293
ที่ ข 1048/2551 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 17 ต.ค.51] 4 ราย 1.นายจิตติพงษ์ ภูผาลัย 2.นายเกรียงไกร เวศพันธุ์ 3.นายจงรักษ์ สีขุยอ้อด 4.นายชวลิต หมั่นผดุง
292
ที่ ข 1040/2551 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 17 ต.ค.51] 2 ราย 1.นายอาทร สุทธิกาญจน์ 2.นายเอวิสันต์ กู้เกียรติศักดิ์
291
ที่ ข 1031/2551 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 17 ต.ค.51] 1 ราย นายชาญวุฒิ ดีล้อม
290
ที่ ข 1029/2551 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 17 ต.ค.51] 1 ราย นายสาธิต มณีผาย
289
ที่ ข 1025/2551 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 17 ต.ค.51] 1ราย นายรณฤทธิ์ ปัญญากวาว
288
ที่ ข 1028/2551 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 17 ต.ค.51] 10 ราย 1.นายสวิตฒ์ คชทโรภาส 2.นายยศ สงวนบุญ 3.นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม 4.นายวิชัย พาตา 5.นายปรีชา พันธุ์วา 6.นายสุรชัย สบายเมือง 7.นายสุเมธ โลหิตหาญ 8.นายพัฒนพงษ์ อุบลแก้ว 9.นายสกล สุทธินนท์ 10.นายโสภณ แย้มพราย
287
ที่ ข 1027/2551 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 17 ต.ค.51] 21 ราย นายสัณฑสกล พิทยากร 2.นายอนันต์ ดำสุวรรณ 3.นายสุเมธ อุนจะนำ 4.นายเกริกกรุง สุภัควนิช 5.นายแมน ภู่เจริญ 6.นายวิทย์ วงษ์กมลชุณห์ 7.นายบุญชัย ศุภกิจจงเจริญ 8.นายชัยชาญ สังข์แก้ว 9.นายอนุรักษ์ ชูเชิญ 10.นายประเวศ ศิริศิลป์ 11.นายประพนธ์ คำไทย 12.นายมาโนช วัฒนะโชติ 13.นายสุชาติ เจริญศรี 14.นายพิสิษฐ์ พิบูลย์ศิริ 15.นายประณต วรรณรักษ์ 16.นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ 17.นายสุภเวช ยวนแหล 18.นายชุชาติ รักจิตร 19.นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล 20.นายวิเชียร เจริญศรี 21.นายสมบัติ พวงสมบัติ
286
ที่ ข 1020/2551 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 16 ต.ค.51] 1 ราย น.ส.นิโลบล อรัณยภาค
286
ที่ ข 973/2551 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง [ 16 ต.ค.51] 1 ตำแหน่ง
285
ที่ ข 972/2551 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง การตัดโอนและปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง [ 16 ต.ค.51] 8 ตำแหน่ง
284
ที่ 293/2551 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง การกำหนดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพิ่มใหม่ [ 16 ต.ค.51] โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง
283
ที่ ข 1010/2551 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 16 ต.ค.51] 1 ราย นายวิพัฒน์ รุ่งเรือง
282
ที่ ข 1016/2551 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 15 ต.ค.51] 4 ราย 1.นางสุนันทา เพ็ญสุต 2.น.ส.จิระวัลย์ เพ็ชญไพศิษฎ์ 3.น.ส.ชวลี เฌอกิจ 4.นายนฤชา แสงทอง
281
ที่ ข 994/2551 ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 15 ต.ค.51] 1 ราย นางสุนันท์ ตัณฑ์ศิริมงคล
280
ที่ ข 996/2551 ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 14 ต.ค.51] 1 ราย นายอุดมศิลป์ อำภวา
279
ที่ ข 995/2551 ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ [ 14 ต.ค.51] 1 ราย นางจันทร์สมร ไวโหม่ง
278
ที่ ข 986/2551 ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 14 ต.ค.51] 1 ราย นางศิริพร ทวีเดช
277
ที่ ข 978/2551 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 13 ต.ค.51] 5 ราย 1.นายสงบ อรุณทอง 2.นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ 3.นายเมธี อภิวัฒน์ 4.นายนิรุตดิ์ เหรียญสุวงษ์ 5.นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
276
ที่ ข 977/2551 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 13 ต.ค.51] 1 ราย ม.ล.อนุมาศ ทองแถม
275
ที่ ข 974/2551 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 9 ต.ค.51] 1 ราย นายดุษฎี คงสวัสดิ์
274
ที่ ข 971/2551 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 9 ต.ค.51] 5 ราย 1.นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ 2.นายจรินทร์ คงศรีเจริญ 3.นายปราโมทย์ ชลคีรี 4.นายสุริยพล นุชอนงค์ 5.นายจรูญ รักษาสัตย์
273
ที่ ข 970/2551 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 9 ต.ค.51] 1 ราย นายนัทธพงศ์ กาวิละ
272
ที่ ข 969/2551 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 9 ต.ค.51] 1 ราย นายธนา สุวัฑฒน
271
ที่ ข 968/2551 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 9 ต.ค.51] 2 ราย 1.นางจันทร์เพ็ญ เจริญจันทร์ 2.น.ส.ขนิษฐา ปรีชาคุณ
270
ที่ ข 967/2551 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 9 ต.ค.51] 8 ราย 1.นายนพดล ผากา 2.นายธเนศร์ สมบูรณ์ 3.นายอนุรัตน์ ตุงคะศิริ 4.นายณภัทร โชตะมังสะ 5.นายประยูร เย็นใจ 6.นายสถิต โพธิ์ดี 7.นายอุลิต รัตนตั้งตระกูล 8. นายธรรมนูญ สงวนสัจวาจา
269
ที่ ข 960/2551 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [ 9 ต.ค.51] 1 ราย นายอิทธิชน นิลน้อย
268
ที่ ข 959/2551 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 8 ต.ค.51] 2 ราย นายสมภพ สุจริต และนายมนัส  กำเนิดมณี
267
ที่ ข 958/2551 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 8 ต.ค.51] 1 ราย นายพรชัย พ้นชั่ว
266
ที่ ข 957/2551 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่ง[ 8 ต.ค.51] 1 ราย นายสมชาย วงศ์ศิริ
265
ที่ ข 956/2551 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 8 ต.ค.51] 46 ราย
264
ที่ ข 951/2551 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 6 ต.ค.51] 1 ราย นางณัฐนันฐ์ สมบัติทวี
263
ที่ ข 950/2551 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 6 ต.ค.51] 2 ราย 1.นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค 2.นายกุลธร รัตนเสรี
262
ที่ ข 949/2551 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ [ 6 ต.ค.51] 13 ราย1.นายศักดา ศิวภรณ์ 2.น.ส.นวลฉวี จิตต์สถิ่น 3.นายทวีศักดิ์ ปุริปุณณะ 4.นายมานพ สุวรรณบุตร 5.นายบุญเลิศ บุบผากอง 6.นายธาดา ชนะพล 7.นายดำรงศักดิ์ โมมีเพชร 8.นายโกศล วงศ์พุทธรังสี 9.นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร 10.นายโอภาส เครือคำหล่อ 11.นายวรเทพ วัฒนวิเชียร 16.นายวัชระ ลิ้มวิเศษศิลป์ 17.นายวีรยุทธ์ เขื่อนแก้ว
261
ที่ ข 948/2551 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง [ 6 ต.ค.51] 40 ตำแหน่ง
260
ที่ ข 947/2551 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 2 ต.ค.51] 1 ราย น.ส.ทาริกา ศิริสุทธานันท์
259
ที่ ข 939/2551 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 2 ต.ค.51] 6 ราย 1.ม.ล.อนุมาศ ทองแถม 2.นายกฤษฎา โภคากร 3.นายธงชัย ชูชาติพงษ์ 4.นายสุมิตร พิทักษ์ธรรม 5.นายศุภชัย รุ่งศรี 6.นายนฤชา แสงทอง
258
ที่ ข 941/2551 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2 ต.ค.51] 1 ราย นายภูริต โกมลเกษรักษ์
257
ที่ ข 940/2551 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2 ต.ค.51] 1 ราย นายกริช พูลสวัสดิ์
256
ที่ ข 946/2551 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ 2 ต.ค.51] 2 ราย 1.นายมนตรี ตันตระกูล 2.นายวิเชียร อนุตรโสตถิ
255
ที่ ข 936/2551 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง [ 1 ต.ค.51] 2 ตำแหน่ง
254
ที่ ข 935/2551 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง [ 1 ต.ค.51] 3 ตำแหน่ง
253
ที่ ข 934/2551 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 1 ต.ค.51] 1 ราย นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร
252
ที่ ข 933/2551 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 1 ต.ค.51] 1 ราย นายประเสริฐ เกตุภู่พงษ์
251
ที่ ข 931/2551 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง ยกเลิกการอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) [ 1 ต.ค.51] นางกนิษฐ์นันท์ ศรีแสงฉาย
250
ที่ ข 926/2551 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 1 ต.ค.51] 2 ราย 1.นายพิฑูรย์ โรจนะ 2.นายเอกชัย สุขใจ
249
ที่ ข 928/2551 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 30 ก.ย.51] 1 ราย นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร
248
ที่ ข 927/2551 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ 30 ก.ย.51] 2 ราย 1.นายจรัญ ภูขาว 2.นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ
247
ที่ ข 916/2551 ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง [ 29 ก.ย.51] 3 ตำแหน่ง
246
ที่ ข 915/2551 ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง [ 29 ก.ย.51] 5 ตำแหน่ง
245
ที่ ข 912/2551 ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง ให้โอนข้าราชการ [ 29 ก.ย.51] 1 ราย นายพิเชษฐ์ วรุณโชติกุล
244
ที่ ข 897/2551 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 22 ก.ย.51] 1 ราย นายกำธร เที่ยงทัศน์
243
ที่ ข 895/2551 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 22 ก.ย.51] 1 ราย น.ส.รุจรินทร์ ธุรารัตน์
242
ที่ ข 893/2551 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. อนุมัติ [ 22 ก.ย.51] 1 ราย นายทศพล วงศ์วาร
241
ที่ ข 888/2551 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 22 ก.ย.51] 1 ราย นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข
240
ที่ ข 887/2551 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 22 ก.ย.51] 2 ราย 1.นายชัยวัฒน์ บุญเพชร 2.นายอภิชาติ กุมภคาม
239
ที่ ข 886/2551 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 22 ก.ย.51] 2 ราย 1.นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ 2.นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี
238
ที่ ข 875/2551 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 16 ก.ย.51] 1 ราย นายสมพล ชุมแก้ว
237
ที่ ข 872/2551 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 16 ก.ย.51] 1 ราย น.ส.นิโลบล อรัณยภาค
236
ที่ ข 864/2551 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 12 ก.ย.51]
235
ที่ ข 856/2551 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง [ 12 ก.ย.51]
234
ที่ ข 850/2551 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 12 ก.ย.51]
233
ที่ ข 849/2551 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 12 ก.ย.51]
232
ที่ ข 848/2551 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 12 ก.ย.51]
231
ที่ ข 846/2551 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ 12 ก.ย.51]
230
ที่ ข 844/2551 ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 9 ก.ย.51]
229
ที่ ข 841/2551 ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 9 ก.ย.51]
228
ที่ ข 838/2551 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 8 ก.ย.51]
227
ที่ ข 837/2551 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 8 ก.ย.51]
226
ที่ ข 829/2551 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. อนุมัติ [ 8 ก.ย.51]
225
ที่ ข 828/2551 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง ให้โอนข้าราชการ [ 8 ก.ย.51]
224
ที่ ข 827/2551 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 8 ก.ย.51]
223
ที่ ข 825/2551 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 4 ก.ย.51]
222
ที่ ข 824/2551 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 4 ก.ย.51]
221
ที่ ข 817/2551 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 4 ก.ย.51]
220
ที่ ข 815/2551 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 4 ก.ย.51]
219
ที่ ข 814/2551 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 4 ก.ย.51]
218
ที่ ข 811/2551 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 4 ก.ย.51]
217
ที่ ข 810/2551 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 4 ก.ย.51]
216
ที่ ข 809/2551 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและติดตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 ก.ย.51]
215
ที่ ข 801/2551 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 2 ก.ย.51]
214
ที่ ข 800/2551 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2551 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) [ 2 ก.ย.51]
213
ที่ ข 798/2551 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 1 ก.ย.51]
212
ที่ ข 793/2551 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 1 ก.ย.51]
211
ที่ ข 791/2551 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 1 ก.ย.51]
210
ที่ ข 790/2551 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 1 ก.ย.51]
209
ที่ ข 787/2551 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 1 ก.ย.51]
208
ที่ ข 786/2551 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2551 เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง [ 28 ส.ค.51]
207
ที่ ข 785/2551 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2551 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งตามที่ ก.พ. อนุมัติ [ 28 ส.ค.51]
206
ที่ ข 784/2551 ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 28 ส.ค.51]
205
ที่ ข 775/2551 ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 21 ส.ค.51]
204
ที่ ข 772/2551 ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 21 ส.ค.51]
203
ที่ ข 764/2551 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ [ 20 ส.ค.51]
202
ที่ ข 763/2551 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ [ 20 ส.ค.51]
201
ที่ ข 762/2551 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ยกเลิกการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง [ 20 ส.ค.51]
200
ที่ ข 761/2551 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 20 ส.ค.51]
199
ที่ ข 756/2551 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 20 ส.ค.51]
198
ที่ ข 755/2551 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 20 ส.ค.51]
197
ที่ ข 751/2551 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 20 ส.ค.51]
196
ที่ ข 750/2551 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 20 ส.ค.51]
195
ที่ ข 766/2551 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 11 ส.ค.51]
194
ที่ ข 736/2551 ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ 11 ส.ค.51]
193
ที่ ข 733/2551 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 11 ส.ค.51]
192
ที่ ข 732/2551 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2551 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [ 11 ส.ค.51]
191
ที่ ข 724/2551 ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2551 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตามที่ ก.พ. มีมติอนุมัติการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง [ 6 ส.ค.51]
190
ที่ ข 721/2551 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 5 ส.ค.51]
189
ที่ ข 719/2551 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 1 ส.ค.51]
188
ที่ ข 710/2551 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 31 ก.ค.51]
187
ที่ ข 709/2551 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 31 ก.ค.51]
186
ที่ ข 705/2551 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 31 ก.ค.51]
185
ที่ ข 697/2551 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 29 ก.ค.51]
184
ที่ ข 696/2551 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 29 ก.ค.51]
183
ที่ ข 692/2551 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 28 ก.ค.51]
182
ที่ ข 676/2551 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2551 เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง [ 23 ก.ค.51]
181
ที่ ข 675/2551 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2551 เรื่อง การตัดโอนและปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง [ 23 ก.ค.51]
180
ที่ 180/2551 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2551 เรื่อง การกำหนดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพิ่มใหม่ [ 23 ก.ค.51]
179
ที่ ข 646/2551 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 3 ก.ค.51]
178
ที่ ข 645/2551 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 3 ก.ค.51]
177
ที่ ข 644/2551 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือในการดำเนินการก่อสร้างโครงการขนาดกลาง [ 3 ก.ค.51]
176
ที่ ข 640/2551 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 1 ก.ค.51]
175
ที่ ข 639/2551 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 1 ก.ค.51]
174
ที่ ข 631/2551 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 27 มิ.ย.51]
173
ที่ ข 608/2551 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ 27 มิ.ย.51]
172
ที่ ข 607/2551 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง การตัดโอนและการกำหนดตำแหน่ง [ 27 มิ.ย.51]
171
ที่ ข 628/2551 ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 26 มิ.ย.51]
170
ที่ 168/2551 ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง การจัดตั้งสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (เป็นหน่วยงานภายใน) [ 25 มิ.ย.51]
169
ที่ ข 615/2551 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 24 มิ.ย.51]
168
ที่ ข 604/2551 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกรมชลประทาน [ 19 มิ.ย.51]
167
ที่ ข 603/2551 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ [ 19 มิ.ย.51]
166
ที่ ข 601/2551 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 17 มิ.ย.51]
165
ที่ ข 594/2551 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 17 มิ.ย.51]
164
ที่ ข 592/2551 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 17 มิ.ย.51]
163
ที่ ข 588/2551 ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 16 มิ.ย.51]
162
ที่ ข 587/2551 ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 16 มิ.ย.51]
161
ที่ ข 583/2551 ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 13 มิ.ย.51]
160
ที่ ข 574/2551 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 12 มิ.ย.51]
159
ที่ ข 571/2551 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 12 มิ.ย.51]
158
ที่ ข 567/2551 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 12 มิ.ย.51]
157
ที่ ข 566/2551 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 12 มิ.ย.51]
156
ที่ ข 565/2551 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 12 มิ.ย.51]
155
ที่ ข 563/2551 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 12 มิ.ย.51]
154
ที่ ข 559/2551 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 12 มิ.ย.51]
153
ที่ ข 547/2551 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ [ 11 มิ.ย.51]
152
ที่ ข 552/2551 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 11 มิ.ย.51]
151
ที่ ข 551/2551 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 11 มิ.ย.51]
150
ที่ ข 549/2551 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง [ 11 มิ.ย.51]
149
ที่ ข 548/2551 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง การตัดโอนและปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง [ 11 มิ.ย.51]
148
ที่ ข 541/2551 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 11 มิ.ย.51]
147
ที่ 122/2551 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2551 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานกาารพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ 11 มิ.ย.51]
146
ที่ ข 531/2551 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 2 มิ.ย.51]
145
ที่ ข 530/2551 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2 มิ.ย.51]
144
ที่ ข 533/2551 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง [ 2 มิ.ย.51]
143
ที่ ข 528/2551 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง [ 30 พ.ค.51]
142
ที่ ข 527/2551 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง การตัดโอนและปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง [ 30 พ.ค.51]
141
ที่ 103/2551 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง การกำหนดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพิ่มใหม่ [ 30 พ.ค.51]
140
ที่ ข 525/2551 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ 30 พ.ค.51]
139
ที่ ข 503/2551 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 21 พ.ค.51]
138
ที่ ข 498/2551 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 21 พ.ค.51]
137
ที่ ข 497/2551 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 21 พ.ค.51]
136
ที่ ข 496/2551 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1-17 [ 21 พ.ค.51]
135
ที่ ข 488/2551 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 21 พ.ค.51]
134
ที่ ข 481/2551 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 20 พ.ค.51]
133
ที่ ข 480/2551 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 20 พ.ค.51]
132
ที่ ข 473/2551 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 15 พ.ค.51]
131
ที่ ข 457/2551 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณามาตรฐานกำหนดตำแหน่ง [ 8 พ.ค.51]
130
ที่ ข 450/2551 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 2 พ.ค.51]
129
ที่ ข 446/2551 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2 พ.ค.51]
128
ที่ ข 445/2551 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2 พ.ค.51]
127
ที่ ข 442/2551 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 1 พ.ค.51]
126
ที่ ข 425/2551 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 29 เม.ย.51]
125
ที่ ข 421/2551 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 28 เม.ย.51]
124
ที่ ข 420/2551 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 28 เม.ย.51]
123
ที่ ข 419/2551 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 28 เม.ย.51]
122
ที่ ข 417/2551 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 28 เม.ย.51]
121
ที่ ข 416/2551 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 28 เม.ย.51]
120
ที่ ข 414/2551 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 28 เม.ย.51]
119
ที่ ข 413/2551 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 28 เม.ย.51]
118
ที่ ข 412/2551 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 28 เม.ย.51]
117
ที่ ข 407/2551 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 28 เม.ย.51]
116
ที่ ข 406/2551 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 28 เม.ย.51]
115
ที่ ข 402/2551 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2551 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง [ 28 เม.ย.51]
114
ที่ ข 401/2551 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2551 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง [ 28 เม.ย.51]
113
ที่ ข 397/2551 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 28 เม.ย.51]
112
ที่ ข 387/2551 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 24 เม.ย.51]
111
ที่ ข 382/2551 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดี [ 11 เม.ย.51]
110
ที่ ข 381/2551 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 10 เม.ย.51]
109
ที่ ข 371/2551 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 9 เม.ย.51]
108
ที่ ข 370/2551 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 9 เม.ย.51]
107
ที่ ข 343/2551 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่ง และการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน [ 4 เม.ย.51]
106
ที่ ข 322/2551 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน [ 4 เม.ย.51]
105
ที่ 80/2551 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิบดีกรมชลประทานเพิ่มเติม [ 4 เม.ย.51]
104
ที่ ข 364/2551 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 4 เม.ย.51]
103
ที่ ข 358/2551 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2 เม.ย.51]
102
ที่ ข 356/2551 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2551 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกรมชลประทาน [ 2 เม.ย.51]
101
ที่ ข 354/2551 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 1 เม.ย.51]
100
ที่ ข 350/2551 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 1 เม.ย.51]
99
ที่ ข 328/2551 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง [ 28 มี.ค.51]
98
ที่ ข 327/2551 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง [ 28 มี.ค.51]
97
ที่ ข 333/2551 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 27 มี.ค.51]
96
ที่ ข 331/2551 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 27 มี.ค.51]
95
ที่ ข 298/2551 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี [ 24 มี.ค.51]
94
ที่ ข 297/2551 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดี [ 24 มี.ค.51]
93
ที่ ข 294/2551 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [ 20 มี.ค.51]
92
ที่ ข 293/2551 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 20 มี.ค.51]
91
ที่ ข 286/2551 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 19 มี.ค.51]
90
ที่ ข 280/2551 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 18 มี.ค.51]
89
ที่ ข 278/2551 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 17 มี.ค.51]
88
ที่ ข 277/2551 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 17 มี.ค.51]
87
ที่ ข 276/2551 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 14 มี.ค.51]
86
ที่ ข 275/2551 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 14 มี.ค.51]
85
ที่ ข 269/2551 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 13 มี.ค.51]
84
ที่ ข 268/2551 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 13 มี.ค.51]
83
ที่ ข 265/2551 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 12 มี.ค.51]
82
ที่ ข 264/2551 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 12 มี.ค.51]  
81
ที่ ข 259/2551 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 10 มี.ค.51]  
80
ที่ ข 258/2551 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 10 มี.ค.51]  
79
ที่ ข 252/2551 ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 7 มี.ค.51]  
78
ที่ ข 251/2551 ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นการเฉพาะคราว [ 7 มี.ค.51]  
77
ที่ ข 245/2551 ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 7 มี.ค.51]
76
ที่ ข 243/2551 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน [ 4 มี.ค.51]  
75
ที่ ข 237/2551 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 3 มี.ค.51]  
74
ที่ ข 233/2551 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 29 ก.พ.51]
73
ที่ ข 232/2551 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 28 ก.พ.51]  
72
ที่ ข 213/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 22 ก.พ.51]  
71
ที่ ข 212/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 20 ก.พ.51]
70
ที่ ข 205/2551 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 20 ก.พ.51]  
69
ที่ ข 204/2551 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 20 ก.พ.51]  
68
ที่ ข 202/2551 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 20 ก.พ.51]  
67
ที่ ข 200/2551 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 20 ก.พ.51]  
66
ที่ ข 199/2551 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 20 ก.พ.51]
66
ที่ ข 193/2551 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 19 ก.พ.51]  
65
ที่ ข 190/2551 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 18 ก.พ.51]  
64
ที่ ข 189/2551 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 18 ก.พ.51]
63
ที่ ข 187/2551 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 18 ก.พ.51]  
62
ที่ ข 184/2551 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 18 ก.พ.51]  
61
ที่ ข 180/2551 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 15 ก.พ.51]  
60
ที่ ข 177/2551 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 15 ก.พ.51]
59
ที่ ข 163/2551 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 12 ก.พ.51]
58
ที่ ข 156/2551 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 12 ก.พ.51]
57
ที่ ข 151/2551 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 11 ก.พ.51]  
56
ที่ ข 150/2551 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 11 ก.พ.51]  
55
ที่ ข 149/2551 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 8 ก.พ.51]
54
ที่ ข 142/2551 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 8 ก.พ.51]
53
ที่ ข 140/2551 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 7 ก.พ.51]
52
ที่ ข 134/2551 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [ 7 ก.พ.51]
51
ที่ 20/2551 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน [ 5 ก.พ.51]
50
ที่ ข 123/2551 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ [ 5 ก.พ.51]
49
ที่ ข 122/2551 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง [ 5 ก.พ.51]
48
ที่ ข 120/2551 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดตำแหน่งทางการบริหารของสายงานหลักเพื่อพัฒนาให้เป็นกลุ่มผู้มีศักยภาพ [ 1 ก.พ.51]
47
ที่ ข 128/2551 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 1 ก.พ.51]
46
ที่ ข 127/2551 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 1 ก.พ.51]
45
ที่ ข 130/2551 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 1 ก.พ.51]
44
ที่ ข 115/2551 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 30 ม.ค.51]
43
ที่ ข 117/2551 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 30 ม.ค.51]
42
ที่ ข 116/2551 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 30 ม.ค.51]
41
ที่ ข 112/2551 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 29 ม.ค.51]
40
ที่ ข 104/2551 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง ยกเลิกแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ ชลประทาน [ 25 ม.ค.51]
.......... [ หนังสือที่อ้างถึง : ที่ ข 1064/2550 ]
39
ที่ ข 93/2551 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 24 ม.ค.51]
38
ที่ ข 89/2551 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 24 ม.ค.51]
37
ที่ ข 88/2551 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 24 ม.ค.51]
36
ที่ ข 81/2551 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 22 ม.ค.51]
35
ที่ ข 80/2551 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2550 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 22 ม.ค.51]
34
ที่ ข 66/2551 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 22 ม.ค.51]
33
ที่ ข 65/2551 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 22 ม.ค.51]
32
ที่ ข 71/2551 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 21 ม.ค.51]
31
ที่ ข 64/2551 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 18 ม.ค.51]
30
ที่ ข 63/2551 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 18 ม.ค.51]
29
ที่ ข 62/2551 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 18 ม.ค.51]
28
ที่ ข 61/2551 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 18 ม.ค.51]
27
ที่ ข 57/2551 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 17 ม.ค.51]
26
ที่ ข 59/2551 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 17 ม.ค.51]
25
ที่ ข 58/2551 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 17 ม.ค.51]
24
ที่ ข 56/2551 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง การตัดโอนและปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง [ 17 ม.ค.51]
23
ที่ ข 51/2551 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 17 ม.ค.51]
22
ที่ ข 48/2551 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 17 ม.ค.51]
21
ที่ ข 47/2551 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 17 ม.ค.51]
20
ที่ 12/2551 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง เปลี่ยนชื่อโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา [ 17 ม.ค.51]
19
ที่ ข 54/2551 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 16 ม.ค.51]
18
ที่ ข 53/2551 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 16 ม.ค.51]
17
ที่ ข 38/2551 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 14 ม.ค.51]
16
ที่ ข 37/2551 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน [ 14 ม.ค.51]
15
ที่ ข 29/2551 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 11 ม.ค.51]
14
ที่ ข 25/2551 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ[ 11 ม.ค.51]
13
ที่ ข 27/2551 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่[ 11 ม.ค.51]
12
ที่ ข 26/2551 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 11 ม.ค.51]
11
ที่ ข 25/2551 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 11 ม.ค.51]
10
ที่ ข 24/2551 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 11 ม.ค.51]
9
ที่ ข 23/2551 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 11 ม.ค.51]
8
ที่ ข 11/2551 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 9 ม.ค.51]
7
ที่ ข 3/2551 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งกรมชลประทาน [ 9 ม.ค.51]
6
ที่ ข 18/2551 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 9 ม.ค.51]
5
ที่ ข 17/2551 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 9 ม.ค.51]
4
ที่ ข 16/2551 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  [ 9 ม.ค.51]
3
ที่ ข 7/2551 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2551 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  [ 4 ม.ค.51]
2
ที่ ข 1123/2550 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2550 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  [ 2 ม.ค.51]
1
ที่ ข 1134/2550 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2550 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นการเฉพาะคราว  [ 2 ม.ค.51]

สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล
ผู้ดูแลและจัดทำ : นายมงคล อึ่งป่อง
0 2241 3064 , 0 2241 0020-9 (ต่อ 2210 , 2800 )