ข 1134/2552
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

1 ราย
นายเติมศักดิ์ อาณาประโยชน์

30 ธ.ค.52

ข 1127/2552
ย้ายข้าราชการ

1 ราย
นายเจษฎา แป้นจันทร์

28 ธ.ค.52

ข 1126/2552
ย้ายข้าราชการ

1 ราย
นายสมเกียรติ อยู่สุวรรณ

28 ธ.ค.52

ข 1125/2552
ย้ายข้าราชการ

1 ราย
นายสุรศักดิ์ เพ็ชรขัน

28 ธ.ค.52

ข 1124/2552
ย้ายข้าราชการ

1 ราย
นายชูชัย จันทร์ภักดี

28 ธ.ค.52

ข 1123/2552
ย้ายข้าราชการ

2 ราย
1.นายอดุลย์ ศรศักดานุภาพ
2.นายสมมุติ สายวิภาส

28 ธ.ค.52

ข 1122/2552
ย้ายข้าราชการ

7 ราย
1.นายสมชาย ผิวรุ่งสุวรรณ
7.นายนิรันดร์ ใจณวรรณ์

28 ธ.ค.52

ข 1121/2552
ย้ายข้าราชการ

1 ราย
นายวิชัย อุดทามูน

28 ธ.ค.52

ข 1120/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

4 ราย
1.นายภักดี ปักษานนท์
4.นายวิวัฒน์ ชุมช่วย

28 ธ.ค.52

ข 1119/2552
ย้ายข้าราชการ

4 ราย
1.นายภักดี ปักษานนท์
4.นายวิวัฒน์ ชุมช่วย

28 ธ.ค.52

ข 1110/2552
ย้ายข้าราชการ

1 ราย
นายอภินนท์ สนธยานนท์

24 ธ.ค.52

ข 1109/2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

1 ราย
นายวีรชัย วราภาสกุล

23 ธ.ค.52

ข 1108/2552
ย้ายข้าราชการ

1 ราย
นางอัญชุลี โสภาพ

23 ธ.ค.52

ข 1101/2552
ย้ายข้าราชการ

2 ราย
1.นายปรีดา แสงวัณณ์
2.นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล

23 ธ.ค.52

ข 1100/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นายยุทธนา มหานุกูล

23 ธ.ค.52

ข 1099/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

4 ราย
1.นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม
4.นายสันต์ จรเจริญ

23 ธ.ค.52

ข 1098/2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

4 ราย
1.นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม
4.นายสันต์ จรเจริญ

23 ธ.ค.52

ข 1083/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นายนัทธพงศ์ กาวิละ

18 ธ.ค.52

ข 1082/2552
ย้ายข้าราชการ

1 ราย
นายนัทธพงศ์ กาวิละ

18 ธ.ค.52

ข 1081/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นายโฆสิต ล้อศิริรัตน์

18 ธ.ค.52

ข 1079/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นายสมบัติ สาลีพัฒนา

18 ธ.ค.52

ข 1074/2552
เลื่อนข้าราชการ

16 ราย
1.นายทวีชัย โค้วตระกูล
16.นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์

17 ธ.ค.52

ข 1072/2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

1 ราย
นายไพศาล พันพึ่ง

16 ธ.ค.52

ข 1062/2552

แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งวิศวกรชลประทานและนายช่างชลประทานในสังกัด สชป. 1-17

24 ราย
1.ผส.พบ.

...24.น.ส.ดวงฤทัย บุณยกะลิน

16 ธ.ค.52

ข 1065/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นายสมพงศ์ ประทีปแก้ว

11 ธ.ค.52

ข 1064/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
ว่าที่ ร.ต.เอกสินธุ์ สินธุเดชะ

11 ธ.ค.52

ข 1069/2552
ย้ายข้าราชการ

4 ราย
1.นายจรัส เล้าโสภาภิรมย์
4 .นายมานพ บุณยประสิทธิ์

9 ธ.ค.52

ข 1060/2552
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

 

8 ธ.ค.52

ข 1059/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นายอุดล วาทยานนท์

8 ธ.ค.52

ข 1056/2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

1 ราย
นายประวัติ มงคลนวรัตน์

8 ธ.ค.52

ข 1055/2552
ย้ายข้าราชการ

6 ราย
1.นายยุทธนา นวมะชิติ
6.นายพิมล สกุลดิษฐ

8 ธ.ค.52

ข 1030/2552
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ระดับสำนัก/กอง

 

4 ธ.ค.52

ข 1029/2552
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน

 

4 ธ.ค.52

ข 943/2552
ย้ายข้าราชการ

1 ราย
นายทินกร โมฬี

3 ธ.ค.52

ข 1022/2552
ย้ายข้าราชการ

1 ราย
นายณรงค์ มาเกตุ

2 ธ.ค.52

ข 1041/2552
ย้ายข้าราชการ

1 ราย
นายปริญญา คัชมาตย์

1 ธ.ค.52

ข 1040/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นายสมยศ ศรีไพโรจน์

1 ธ.ค.52

ข 1039/2552
ย้ายข้าราชการ

3 ราย
1.นายไพบูลย์ จีรเวสน์วัฒนะ
2.นายไมตรี ปิตินานนท์
3.นายสมยศ ศรีไพโรจน์

1 ธ.ค.52

ข 1038/2552
ย้ายข้าราชการ

2 ราย
1.นายปรีชา พันธุ์วา
2.นายปราโมทย์ ลิมป์วิทยาธร

1 ธ.ค.52

ข 1037/2552
ย้ายข้าราชการ

4 ราย
1.นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์
4.นายศุภกฤษ พัฒนศิริ

1 ธ.ค.52

ข 1036/2552
ย้ายข้าราชการ

2 ราย
1.นายวีระชัย จิตรบรรเทา
2.นายสาธุ นาคะวิสุทธิ์

1 ธ.ค.52

ข 1035/2552
ย้ายข้าราชการ

1 ราย
นายสกล หาญพิทักษ์กุล

1 ธ.ค.52

ข 1024/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

20 ราย
1.นายมนัส กำเนิดมณี
20.น.ส.นงชนก ไชยคำภา

29 พ.ย.52

252/2552
การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (เป็นการภายใน)

 

27 พ.ย.52

ข 951/2552
การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกรมชลประทาน


27 พ.ย.52

ข 1023/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นายเติมศักดิ์ อาณาประโยชน์

27 พ.ย.52

ข 1015/2552
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน

1 ราย
นายอนุพงษ์ บุณยเกียรติ

23 พ.ย.52

ข 1014/2552
ย้ายข้าราชการ

2 ราย
1. นายสมฤทธิ์ จิตตนูนท์
2.นายบุญต่อ ไชยพานิช

22 พ.ย.52

ข 1003/2552
ย้ายข้าราชการ

1 ราย
1. นางพัชรี สหัสสานนท์

19 พ.ย.52

ข 1001/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

5 ราย
1. นายพีระพงศ์ ลิมปนาธร
5.นายวิชัย ไตรสุรัตน์

19 พ.ย.52

ข 1000/2552
ย้ายข้าราชการ

11 ราย
1.นายสถาพร อิ่มเสมอ
11.นายพูนผล โลหิตปุระ

19 พ.ย.52

ข 999/2552
ย้ายข้าราชการ

15 ราย
1.นายสุทธิโรจน์ กองแก้ว
15.นายภาณุกิจ ดิษพึ่ง

19 พ.ย.52

ข 998/2552
ย้ายข้าราชการ

3 ราย
1.นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล
2.นายสงบ อรุณทอง
3.นายวิทยา สวนแก้วมณี

19 พ.ย.52

ข 990/2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

1 ราย
นายฎรงค์กร สมตน

17 พ.ย.52

ข 989/2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

1 ราย
นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์

17 พ.ย.52

ข 988 /2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

1 ราย
นายทวี สว่างศรี

17 พ.ย.52

ข 987 /2552
ย้ายข้าราชการ

1 ราย
นายเชิงชาญ เนตรสาย

17 พ.ย.52

ข 981/2552
ย้ายข้าราชการ

1 ราย
นางณภัทร เวียงคำมา

16 พ.ย.52

ข 983/2552
ย้ายข้าราชการ

1 ราย
นายสงบ อรุณทอง

16 พ.ย.52

ข 982/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นายทรงฤทธิ์ ดิษฐคำเริง

13 พ.ย.52

ข 976/2552
ย้ายข้าราชการ

1 ราย
น.ส.สมปรารถนา พรหมจรรยา

12 พ.ย.52

ข 972/2552
ย้ายข้าราชการ

1 ราย
นายสมหมาย ช้างพันธุ์

10 พ.ย.52

ข 971/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นายชูชาติ ฉุยกลม

10 พ.ย.52

ข 970/2552
ย้ายข้าราชการ

1 ราย
นายปิยะชัย ลาภเจียม

10 พ.ย.52

ข 968/2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

1 ราย
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล

10 พ.ย.52

ข 964/2552
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

 

10 พ.ย.52

ข 963/2552
ย้ายข้าราชการ

2 ราย
1.นายมนตรี โสภักดี
2.นายเจริญ คงหิ้น

10 พ.ย.52

ข 945/2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

2 ราย
1.นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ
2.นายประวัติ มงคลเนาวรัตน์

3 พ.ย.52

ข 944/2552
ย้ายข้าราชการ

1 ราย
นางอารีย์ รักวาทิน

3 พ.ย.52

ข 939/2552
ย้ายข้าราชการ.......

2 ราย
1.นางจันทร์เพ็ญ เจริญจันทร์
2.นางกัญญา แพโรจน์

3 พ.ย.52

ข 894/2552
เพิ่มเติมคณะทำงานและอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาระบบกระจายน้ำในแปลงนา.......

 

29 ต.ค.52

ข 935/2552
ย้ายข้าราชการ.......

3 ราย
1.นายนครชัย มั่นเมือง
2.นายเอกพจน์ แก้วบำรุง
3.นายวีระศักดิ์ ปิณฑะบุตร

29 ต.ค.52

ข 934/2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง.......

1 ราย
นายจรัญ ภูขาว

29 ต.ค.52

ข 932/2552
ย้ายข้าราชการ.......

1 ราย
นางธนิตา บูรพาชน

29 ต.ค.52

ข 929/2552
ย้ายข้าราชการ.......

1 ราย
นายวรพงศ์ ยังวนิชเศรษฐ

29 ต.ค.52

ข 911/2552
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดกรอบอัตรากำลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพิ่มใหม่ และโครงการขยาย (เพิ่มเติม).......

 

28 ต.ค.52

ข 910/2552
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทาน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง (เพิ่มเติม).......

 

28 ต.ค.52

ข 918/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่........

1 ราย
นายวิโรจน์ มูสิกะเจริญ

26 ต.ค.52

ข 922/2552
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน........

1 ราย
นายอนุพงษ์ บุณยเกียรติ

22 ต.ค.52

ข 920/2552
ย้ายข้าราชการ........

1 ราย
นายเมธี อภิวัฒน์

22 ต.ค.52

ข 913/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่.........

1 ราย
น.ส.พรพระรัตน บัวแก้ว

22 ต.ค.52

ข 912/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่.........

1 ราย
นายประหยัด กมลพัฒนะ

22 ต.ค.52

ข 905/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่........

1 ราย
นายเจษฎา โทศิริกุล

22 ต.ค.52

ข 903/2552
ย้ายข้าราชการ.........

1 ราย
นายอมรเดช ไม้อบเชย

22 ต.ค.52

ข 908/2552
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง.........

 

22 ต.ค.52

ข 902/2552
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ในตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ.........

 

22 ต.ค.52

ข 900/2552
ย้ายข้าราชการ.........

1 ราย
นางประไพ กลิ่นขจร

21 ต.ค.52

ข 883/2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง.........

2 ราย
1.นายทวีป เกิดทอง
2.นายกรรณชิง ขาวสอาด

13 ต.ค.52

ข 878/2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง.........

1 ราย
นายสุธี ศรีเอี่ยมสะอาด

13 ต.ค.52

ข 879/2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง.........

2 ราย
1.นายสดม อินทะแสน
2.นายวิจิตร หงส์กาญจนกุล

13 ต.ค.52

ข 875/2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง.........

3 ราย
1.นายทองทศ นกจันทร์
2.นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล
3.นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง

13 ต.ค.52

ข 874/2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง.........

1 ราย
นายวรวุธ พรหมมา

13 ต.ค.52

ข 872/2552
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง.........

1 ราย
นายกิจจา ตรีเนตร

13 ต.ค.52
ข 867/2552
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง.........

31 ตำแหน่ง

13 ต.ค.52
ข 863/2552
มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน.........

 

12 ต.ค.52
ข 859/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่..........

1 ราย
นายวีรวัฒน์ อังศุพานิช

9 ต.ค.52
ข 858/2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง..........

1 ราย
นายวีรวัฒน์ อังศุพานิช

9 ต.ค.52
ข 855/2552
ตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป...........

 

8 ต.ค.52
ข 828/2552
อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2553...........

89 ราย
1.นายสิทธิเดช ดีทองคำ
89.นายอาทร ชัชวาลย์สายสินธ์

28 ก.ย.52
ข 831/2552
ย้ายข้าราชการ...........

1 ราย
นายทวีวัช ละอองนวลพานิช

28 ก.ย.52
ข 830/2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง............

5 ราย
1.นายสมชาย พฤฒิพรกิจ
5.นายสุชิน จงสมสุข

28 ก.ย.52
ข 829/2552
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน............

5 ราย
1.นายสุเทพ น้อยไพโรจน์
5.นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์

28 ก.ย.52
ข 819/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่............

1 ราย
นายนพดล ผากา

22 ก.ย.52
ข 817/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่............

2 ราย
1.นายโสภณ ธรรมรักษา
2.นายประดิษฐ์ กลิ่มจิตร

18 ก.ย.52
ข 801/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่............

1 ราย
นายธนภัทร ชาติเวียง

15 ก.ย.52
ข 797/2552
อนุญาตให้ข้าราชการลาอกจากราชการ............

1 ราย
นายชัยวัฒน์ เฉลิมชัย

15 ก.ย.52
ข 795/2552
ให้ข้าราชการรัษาการในตำแหน่ง............

1 ราย
นายชัยวัฒน์ ลิมปิวัฒน

15 ก.ย.52
ข 784/2552
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง............

 

10 ก.ย.52
ข 787/2552
ย้ายข้าราชการ............

1 ราย
นายสถาปัตย์ หรรษคุณาฒัย

10 ก.ย.52
ข 786/2552
ย้ายข้าราชการ............

1 ราย
นายสรวิศ จิณะ

10 ก.ย.52
ข 759/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่............

2 ราย
1.น.ส.ศุภรดา หาญวทยสกุล
2.น.ส.อัจฉรา ชุมวงศ์

4 ก.ย.52
ข 747/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่............

1 ราย
นายสิทธิชัย ดาวิไล

31 ส.ค.52
ข 744/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่............

1 ราย
นายสุธรรม ยลสุริยันวงศ์

31 ส.ค.52
ข 736/2552
ย้ายข้าราชการ............

2 ราย
1.นายณัทเศรษฐ์ ถิรวัฒน์ธนกร
2.นายจำนงค์ ธรรมสอน

28 ส.ค.52
ข 734/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่.............

2 ราย
1.นายสิทธิชัย สาลีพันธ์
2.นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร

28 ส.ค.52
ข 720/2552
ย้ายข้าราชการ............

2 ราย
1.นายพิษณุ อนันทานนท์
2.นายสมเกียรติ มิตมูสิก

24 ส.ค.52
ข 717/2552
ย้ายข้าราชการ.............

1 ราย
น.ส.วรรณี กิจไพบูลย์พันธ์

24 ส.ค.52
ข 702/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่............

1 ราย
นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์

18 ส.ค.52
ข 701/2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง.............

2 ราย
1.นายเมธี อภิวัฒน์
2.นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์

18 ส.ค.52
ข 698/2552
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง.............

13 ตำแหน่ง

18 ส.ค.52
ข 696/2552
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง.............

 

18 ส.ค.52
ข 704/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่.............

2 ราย
1.นายสุรชัย จิวะสุรัตน์
2.ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์

18 ส.ค.52
ข 684/2552 เลื่อนข้าราชการ...........

5 ราย
1.นายวันชัย มธุรวาทิน
5.นายสมชาย รอดแล้ว

14 ส.ค.52
ข 683/2552 1 ราย
นายเจษฎา บุญสุยา
14 ส.ค.52
ข 682/2552 ย้ายข้าราชการ .......... 1 ราย
นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล
14 ส.ค.52
ข 681/2552 การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่ง...........   14 ส.ค.52
ข 680/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ .............

1 ราย
นายบรรยงค์ เหล่างาม

13 ส.ค.52
ข 679/2552
การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน.............

 

13 ส.ค.52
169/2552
การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองพัสดุ (เป็นการภายใน) .............

 

13 ส.ค.52
ข 675/2552
ย้ายข้าราชการ.............

1 ราย
นายอนุพงษ์ บุณยเกียรติ

13 ส.ค.52
ข 674/2552
ย้ายข้าราชการ.............

1 ราย
น.ส.มนสิการ ปานิสวัสดิ์

13 ส.ค.52
ข 667/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่.............

1 ราย
นายธนิต คำมีอ้าย

11 ส.ค.52
159/1/2552
การกำหนดโครงการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน-ลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เป็นหน่วยงานภายใน).............

 

7 ส.ค.52
ข 660/2552
ย้ายข้าราชการ.............

3 ราย
1.นายภูริต โกมลเกษรักษ์
2.นายนนทิกร เย็นตระกูล
3.นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์

5 ส.ค.52
ข 652/2552
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ.............

 

4 ส.ค.52
ข 654/2552
ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน.............

1 ราย
นายทวี สว่างศรี

4 ส.ค.52
ข 653/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่.............

นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่

4 ส.ค.52
ข 645/2552
แต่งตั้งนายทะเบียนฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ.............

 

3 ส.ค.52
ข 637/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่.............

115 ราย
1.นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์
115.นายเอกชัย พูลนวล

27 ก.ค..52
ข 616/2552
แต่งตั้งคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน.............

 

27 ก.ค..52
ข 629/2552
ย้ายข้าราชการ.............

1 ราย
นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง

23 ก.ค..52
ข 628/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่..............

1 ราย
น.ส.ปุณยภา ทูเกาะ

22 ก.ค..52
ข 627/2552
ย้ายข้าราชการ...............

1 ราย
นายปิยดุล สุขโข

22 ก.ค..52
ข 626/2552
ย้ายข้าราชการ...............

1 ราย
นายประทีป มุ่งอุ่น

22 ก.ค..52
ข 624/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่...............

1 ราย
นางยุวดี วัฒนะ

22 ก.ค..52
ข 622/2552
ย้ายข้าราชการ...............

1 ราย
นายธีระพล อินชัน

22 ก.ค..52
ข 621/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่..............

5 ราย
1.นายทศพล แสงมณี
5.นายจรุง ศรีนาวา

22 ก.ค..52
ข 613/2552
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทาน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง...............

 

20 ก.ค..52
ข 611/2552
จัดตั้งศูนย์อำนวยการและติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในความดูแลของสำนักชลประทานที่ 1-17 ..........

 

20 ก.ค..52
ข 602/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่..........

1 ราย
นายสรายุทธ อิ่มใจ

15 ก.ค..52
ข 594/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่..........

1 ราย
นายธนิต จ่าภา

13 ก.ค..52
ข 595/2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง..........

3 ราย
1.น.ส.รัตนา พัฒนสิน
2.นางสมศรี วัฒนวุฒิพงศ์
3.นางประมวลมาศ ชิตเดชะ

13 ก.ค..52
ข 591/2552
ย้ายข้าราชการ.........

1 ราย
นายนพดล ผากา

13 ก.ค..52
ข 590/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่.......

2 ราย
1.นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ
2.นายธีระจิต จิตราภรณ์

10 ก.ค..52
123/2552
การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ 1-17 และสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง (เป็นการภายใน).......

 

9 ก.ค..52
122/2552
การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการเงินและบัญชี (เป็นการภายใน) .......

 

9 ก.ค..52
ข 588/2552
การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่ง.......

 

9 ก.ค..52
ข 587/2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง.......

1 ราย
น.ส.ทิพาภรณ์ วชิราภากร

9 ก.ค..52
ข 586/2552
ย้ายข้าราชการ.......

1 ราย
นายพูลสวัสดิ์ แก้ววิมุติ

9 ก.ค..52
ข 585/2552
ย้ายข้าราชการ.......

6 ราย
1.นายบุญเลิศ โอวาสิทธิ์
6.นายปุริมพัฒน์ เกิดนิมิตร

9 ก.ค..52
ข 579/2552
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาระบบกระจายน้ำในแปลงนา.......

 

9 ก.ค..52
ข 571/2552
แต่งตั้งให้ข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมายและที่ดิน...........

3 ราย
1.นางสาวจันทรา พัฒนาพาณิชย์ 2.นายอำนวย คชวงค์ 3.นายบัญญัติ บุญมา

1 ก.ค..52
ข 568/2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง .....
1 ราย
นายสุชิน จงสมสุข
30 มิ.ย.52
ข 557/2552
ย้ายข้าราชการ........
1 ราย
นายวิเชียร ยางงาม
26 มิ.ย.52
ข 550/2552
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน........
1 ราย
นายอนันต์ ลาวิณห์
24 มิ.ย.52
ข 28/3/2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง........
1 ราย
น.ส.อัญชลี สงวนพงศ์
23 มิ.ย.52
ข 547/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่........
1 ราย
นายโรจน์รักษ์ จงรัตน์กลาง
23 มิ.ย.52
ข 545/2552
ให้ข้าราชการรัรกษาการในตำแหน่ง........
1 ราย
นายวีระยศ ศิริกุล
23 มิ.ย.52
ข 543/2552
ย้ายข้าราชการ........
1 ราย
นายสมบัติ สนธิศรี
23 มิ.ย.52
ข 538/2552
ย้ายข้าราชการ.........
2 ราย
1.นางอรุณี พงษ์พรประเสริฐ
2.นางพยุงศรี มโนรถ
22 มิ.ย.52
ข 518/2552
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน.........
1 ราย
ว่าที่ร้อยตรีตรีรัชต์ เสน่ห์พงษ์
15 มิ.ย.52
ข 514/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
1 ราย
นายพิทักษ์ ศรีเอนกกุล
15 มิ.ย.52
ข 507/2552
ย้ายข้าราชการ
1 ราย
นายบรรยงค์ เหล่างาม
12 มิ.ย.52
ข 502/2552
ย้ายข้าราชการ
1 ราย
นายภูวดล วิเชียรสาร
12 มิ.ย.52
ข 501/2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
1 ราย
นายอัครพงษ์ บุญมาศ
12 มิ.ย.52
ข 482/2552
ย้ายข้าราชการ
1 ราย
นายสุรพงษ์ พวงคต
9 มิ.ย.52
ข 479/2552
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
1 ราย
นายวิเชียร อนุตรโสตถิ
9 มิ.ย.52
ข 494/2552
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
1 ราย
นายวิเชียร อนุตรโสตถิ
9 มิ.ย.52
ข 467/2552
ย้ายข้าราชการ
1 ราย
นางศิวพร ภมรประวัต
2 มิ.ย.52
ข 465/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
5 ราย
1.นายชูชาติ ฉุยกลม
5.นายพรชัย แสงอังศุมาลี
2 มิ.ย.52
ข 464/2552
ย้ายข้าราชการ
6 ราย
1.นายจักรพงษ์ รัตน์ปลื้ม
6.นายวิทยา ทรัพย์คงทน
2 มิ.ย.52
ข 458/2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
1 ราย
นายโกศล เทียนทองนุกูล
2 มิ.ย.52
ข 456/2552
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดกรอบอัตรากำลังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพิ่มใหม่และโครงการขยาย
 
 
29 พ.ค.52
ข 457/2552
ย้ายข้าราชการ
 
1 ราย
นางอรรคณา เกลี้ยงลำยอง
29 พ.ค.52
ข 445/2552
มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
 
28 พ.ค.52
ข 452/2552
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
19 ตำแหน่ง
28 พ.ค.52
77/2552
การกำหนดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพิ่มใหม่ (เป็นหน่วยงานภายใน)
 
26 พ.ค.52
76/2552
การกำหนดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพิ่มใหม่ (เป็นหน่วยงานภายใน)
 
26 พ.ค.52
ข 436/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
1 ราย
นายจำรัส ตาเสน
26 พ.ค.52
ข 435/2552
ย้ายข้าราชการ
2 ราย
1.นายจำรัส ตาเสน
2.นายธีรพงษ์ บุญศัพย์
26 พ.ค.52
ข 433/2552
ย้ายข้าราชการ
1 ราย
นายวชิรพันธุ์ ภุมรา
26 พ.ค.52
ข 431/2552
ย้ายข้าราชการ
1 ราย
นายรัฐพันธุ์ รัตนบรรพต
26 พ.ค.52
ข 422/2552
ย้ายข้าราชการ
5 ราย
1.นายไมตรี ผกายธรรม
5.นายบัญญัติ บุญมา
26 พ.ค.52
ข 421/2552
ย้ายข้าราชการ
1 ราย
นายเชวงศักดิ์ ขัตติยะสุวงศ์
26 พ.ค.52
ข 420/2552
ย้ายข้าราชการ 
4 ราย
1.นายชัยรัตน์ เหมือนพลอย
4.นายชัยพร วุฒิศักดิ์
25 พ.ค.52
ข 357/2552
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ
 
 
19 พ.ค.52
ข 374/2552
ย้ายข้าราชการ 
1 ราย
นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล
14 พ.ค.52
ข 372/2552
ย้ายข้าราชการ 
1 ราย
นายอัธยา มะวิญธร
14 พ.ค.52
ข 368/2552
ย้ายข้าราชการ 
2 ราย
1.นายประยูร บุตรี
2.นายธนะพัฒน์ (ภานุ)
วิสิทธิ์จิรโชค (โกลิมาศ)
14 พ.ค.52
ข 341/2552
ตั้งคณะทำงานโครงการนำร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำนองเพื่อการบรรเทาอุทกภัย
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแนวพระราชดำริ " แก้มลิงพื้นที่บางบาล (1) "
 
12 พ.ค.52
ข 330/2552
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง 
 
1 พ.ค.52
ข 326/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
1 ราย
นายเอกชัย สุขใจ
1 พ.ค.52
ข 325/2552
ย้ายข้าราชการ 
2 ราย
1.นายปุริมพัฒน์ เกิดนิมิตร
2.นายถนอมศักดิ์ โสภน
1 พ.ค.52
ข 324/2552
เลื่อนข้าราชการ 
4 ราย
1.นายเกษม สงวนวงศ์
4.นายทรงยศ สุคนธปฏิภาค
1 พ.ค.52
ข 320/2552
ย้ายข้าราชการ 
1 ราย
นายเสน่ห์ มาลัย
1 พ.ค.52
ข 319/2552
ย้ายข้าราชการ 
1 ราย
น.ส.วิภา เฉลิมวงศ์เสนีย์
1 พ.ค.52
ข 312/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
1 ราย
นายณรงค์ ลีนานนท์
1 พ.ค.52
ข 304/2552
ย้ายข้าราชการ 
1 ราย
นายวสันต์ ยิ้มแย้ม
28 เม.ย.52
ข 303/2552
ย้ายข้าราชการ 
1 ราย
นายภุชงค์ ชิตเดชะ
28 เม.ย.52
ข 302/2552
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง 
235 ตำแหน่ง
28 เม.ย.52
ข 277/2552
ย้ายข้าราชการ 
1 ราย
นายประดิษฐ์ คุตมาสูนย์
1 เม.ย.52
ข 278/2552
แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท 
3 ราย
1.นายบุญชอบ หอมเกษร
3.นายสุมิตร พิทักษ์ธรรม
31 มี.ค.52
ข 259/2552
แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท 
3 ราย
1.นายอดุลย์ ฉายอรุณ
3.นายอธิวัฒน์ พงษ์อ้อ
31 มี.ค.52
ข 271/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 

 

2 ราย
1.นายสุรินทร์ ศิริอนันต์
2.นายกานต์ แก้วของแก้ว
31 มี.ค.52
ข 267/2552
ย้ายข้าราชการ 
1 ราย
นายสรายุ วงศ์ชาชม
31 มี.ค.52
ข 245/2552
ย้ายข้าราชการ 
1 ราย
นายสิงหา ผจงกิจการ
31 มี.ค.52
ข 244/2552
เลื่อนข้าราชการ 
1 ราย
นายนิพนธ์ กิจโกศล
31 มี.ค.52
ข 240/2552
ย้ายข้าราชการ 
1 ราย
นางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์
31 มี.ค.52
ข 242/2552
ย้ายข้าราชการ
1 ราย
นายประยูร เย็นใจ
31 มี.ค.52
ข 241/2552
ย้ายข้าราชการ 
1 ราย
นายธนภัทร ชาติเวียง
31 มี.ค.52
ข 252/2552
ย้ายข้าราชการ 
1 ราย
นายชวลิต สุราราช
31 มี.ค.52
ข 246/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
1 ราย
นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข
31 มี.ค.52
ข 243/2552
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและวิเคราะห์งบประมาณ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้ประสานแผนงานและการขอตั้งงบประมาณของโครงการต่าง ๆในสำนักชลประทานที่ 1-17
 
30 มี.ค.52
ข 227/2552
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
 
30 มี.ค.52
ข 223/2552
มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน 
 
30 มี.ค.52
ข 221/2552
ย้ายข้าราชการ
1 ราย
นายณัฐวรรธน์ ถิระวณิชยางกูร
25 มี.ค.52
ข 216/2552
ย้ายข้าราชการ 
1 ราย
นายเจษฎา อังศุพาณิชย์
25 มี.ค.52
ข 211/2552
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 
1 ราย
นายบุญสนอง สุชาติพงศ์
25 มี.ค.52
ข 201/2552
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
1 ราย
นางทัศพร ศรีปรีชานันท์
23 มี.ค.52
ข 190/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
1 ราย
นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว
20 มี.ค.52
ข 187/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
1 ราย
นายธนากร ตันติกุล
18 มี.ค.52
ข 180/2552
เลื่อนข้าราชการ
6 ราย
1.น.ส.วิมลมาศ สตารัตน์
6.นายชนินทร์ จิตโรภาส
13 มี.ค.52
ข 179/2552
เลื่อนข้าราชการ 
2 ราย
1.นายรังสรรค์ จินจาคาม
2.นายศุภณัฐ ปริยชาติ
13 มี.ค.52
ข 165/2552
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งข้าราชการต่างประเภทให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
 
10 มี.ค.52
ข 159/2552
เลื่อนข้าราชการ 
2 ราย
1.นายพงศธร ศิริอ่อน
2.นายถิระศักดิ์ ทองศิริ
4 มี.ค.52
ข 158/2552
เลื่อนข้าราชการ 
1 ราย
นางนวพร โรจน์เจริญวัฒนา
4 มี.ค.52
ข 152/2552
เลื่อนข้าราชการ 
1 ราย
น.ส.ทาริกา ศิริสุทธานันท์
3 มี.ค.52
ข 155/2552
เลื่อนข้าราชการ 
2 ราย
1.น.ส.นันทยา กัญวิมล
2.น.ส.ลักษณีย์ งามสม
2 มี.ค.52
ข 117/1/2552
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง 
 
2 มี.ค.52
ข 154/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
1 ราย
นายพัชรินทร์ พิมพ์สิงห์
2 มี.ค.52
ข 144/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
1 ราย
นายสมเกียรติ มิตมูสิก
26 ก.พ.52
ข 140/2552
เลื่อนข้าราชการ 
3 ราย
1.นายนพดล สินธุบุญ
3.น.ส.รุจินดา ภู่ระย้า
24 ก.พ.52
ข 135/2552
ย้ายข้าราชการ 
3 ราย
1.นายวินันทะ นราพงศ์
3.นายฉลอง แก้วมณี
23 ก.พ.52
ข 131/2552
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและวิเคราะห์งบประมาณ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้ประสานงานและการขอตั้งงบประมาณของโครงการต่าง ๆ ในสำนักชลประทานที่ 1-17 
 
23 ก.พ.52
ข 130/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 

 

1 ราย
นายธรรมนูญ สงวนสัจวาจา
23 ก.พ.52
ข 127/2552
เลื่อนข้าราชการ 
1 ราย
นายนพดล ภูมิวิเศษ
18 ก.พ.52
ข 124/2552
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
18 ก.พ.52
ข 120/2552
เลื่อนข้าราชการ 
2 ราย
1.นางพรทิภา พินทอง
2.น.ส.จิตสุดา อินทุมาร
18 ก.พ.52
ข 116/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
2 ราย
1.นายวชิร สามวัง
2.นางกัญญา อินทร์เกลี้ยง
17 ก.พ.52
ข 115/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
2 ราย
1.นายเจริญ สุขุมาลย์
2.นายมนูญ มะอักษร
17 ก.พ.52
ข 110/2552
ย้ายข้าราชการ 
2 ราย
1.นายธนะพงศ์ วาระโว
2.นายปราโมทย์ พึ่งเพียร
17 ก.พ.52
ข 117/2552
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง 
 
17 ก.พ.52
ข 86/2552
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง 
 
 
11 ก.พ.52
ข 99/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
5 ราย
1.นายศุภชัย รุ่งศรี
5.นายครองศักดิ์ สงรักษา
5 ก.พ.52
ข 97/2552
เลื่อนข้าราชการ
1 ราย
นายศุภโชค มงคลกุลสัตย์
4 ก.พ.52
ข 96/2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
1 ราย
นายสมภพ สุจริต
4 ก.พ.52
ข 95/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
2 ราย
1. นายวสันต์ ดวงรัตน์
2.นายสนธยา ดีสุ่น
4 ก.พ.52
ข 91/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
1 ราย
นายวีรวุฒิ เฉวียงวาศ
2 ก.พ.52
ข 80/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
 
1 ราย
นายสุรเดช ศรีวิเศษ
29 ม.ค.52
ข 76/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
1 ราย
นางอารีย์ แต่งตั้ง
29 ม.ค.52
ข 75/2552
เลื่อนข้าราชการ 
2 ราย
1.นายศุภมิตร วงศ์ทวีทอง
2.นายฉัตรชัย สาหร่ายทอง
28 ม.ค.52
ข 63/2552
เลื่อนข้าราชการ
1 ราย
นายพิภพ ชูประเสริฐ
23 ม.ค.52
ข 62/2552
เลื่อนข้าราชการ
3 ราย
1.นายนิรุตดิ์ เหรียญสุวงษ์
3.นายธงชัย ชูชาติพงษ์
23 ม.ค.52
ข 61/2552
เลื่อนข้าราชการ
 
6 ราย
1.นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง
6.นายปกรณ์ สุตสุนทร
23 ม.ค.52
ข 60/2552
ย้ายข้าราชการ
4 ราย
1.นายวิทยา สวนแก้วมณี
4.นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง
23 ม.ค.52
ข 58/2552
การแต่งตั้งข้าราชการ
15 ราย
1.นายสุรศักดิ์ สิงห์วิจารณ์
15.นายจักรพงษ์ รัตน์ปลื้ม
23 ม.ค.52
ข 53/2552
เลื่อนข้าราชการ
3 ราย
1.นางสุภชา แก้วเกรียงไกร
3.นายปรัชญา นิรภัย
21 ม.ค.52
ข 52/2552
เลื่อนข้าราชการ
1 ราย
ว่าที่ ร.ต.ยุทธนา จันทโรภาส
21 ม.ค.52
ข 42/2552
เลื่อนข้าราชการ
1 ราย
นายประไพ สังข์ศรี
15 ม.ค.52
ข 40/2552
เลื่อนข้าราชการ
2 ราย
1.นายวัชระ พรหมคุณาภรณ์
2.นายกิตติ ศรีเจริญ
15 ม.ค.52
ข 38/2552
เลื่อนข้าราชการ
3 ราย
1.นายเสน่ห์ มาลัย
3.นายเอกสิทธิ์ ตันติมาสน์
15 ม.ค.52
ข 35/2552
มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
 
14 ม.ค.52
ข 34/2552
มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
 
14 ม.ค.52
ข 33/2552
มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
 
14 ม.ค.52
ข 31/2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
1 ราย
นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง
14 ม.ค.52
ข 18/2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
1 ราย
นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์
12 ม.ค.52
ข 17/2552
เลื่อนข้าราชการ
3 ราย
1.นายสวัสดิ์ หาญกุดตุ้ม
3.นายพรชัย กันสิทธิ์
12 ม.ค.52
ข 14/2552
เลื่อนข้าราชการ 
1 ราย
นางวลัยภรณ์ ปรีชาสุนทรรัตน์
9 ม.ค.52
ข 13/2552
เลื่อนข้าราชการ 
7 ราย
1.นายธนนท์ ผูกพันธ์
7.นายอัธยา มะวิญธร
9 ม.ค.52
ข 12/2552
เลื่อนข้าราชการ
4 ราย
1.น.ส.ธนกร จาตะวงษ์
4.นางรดา รุจิณรงค์
9 ม.ค.52
ข 4/2552
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
 
9 ม.ค.52