249/2554 การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ 1 -17 (เป็นการภายใน)   30 ธ.ค.54
248/2554 การกำหนดชื่อหน่วยงานภายในและอักษรย่อของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง (เป็นการภายใน)   30 ธ.ค.54
ข 1111/2554 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
1.นายสมศักดิ์ อุดมศิลป์
2.นายทนงศักดิ์ มูลเมือง
28 ธ.ค.54
ข 1109/2554 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
1.นายภูวดล วิเชียรสาร
2.นายธีรพงษ์ บุญศัพย์
28 ธ.ค.54
ข 1107/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ
28 ธ.ค.54
ข 1104/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร
26ธ.ค.54
ข 1103/2554 ย้ายข้าราชการ 25 ราย
1.นายประพนธ์ เครือปาน
2.นายประสพ ศรีสายเชื้อ
3. นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ . . .
25.นายดนัยวิทย์ สายบัณฑิต
26ธ.ค.54
ข 1100/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายโสภณ ธรรมรักษา
26 ธ.ค.54
ข 1099/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายณรงค์ ลีนานนท์
23 ธ.ค.54
ข 1076/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายชนะชัย สุรทรศารทูล
19 ธ.ค.54
ข 1083/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ
15 ธ.ค.54
ข 1082/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นางวัสวิภาอร มาศศรีรัตน์
15 ธ.ค.54
ข 1081/2554 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัสด   15 ธ.ค.54
ข 1078/2554 เลื่อนข้าราชการ 1 ราย
นายเอวิสันต์ กู้เกียรติศักดิ์
15 ธ.ค.54
ข 1077/2554 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 2 ราย
1.นายปรเมศวร์ เสตะสวัสดิพงษ์
2.นายทนงศักดิ์ มูลเมือง
15 ธ.ค.54
ข 1075/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายสุขเกษม เจริญจันทร์
15 ธ.ค.54
ข 1067/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 2 ราย
1.นายภาณุวัฒน์ บุญรอด
2.นายมารุต องค์สถาพร
15 ธ.ค.54
ข 1069/2554 มอบหมายให้รองอธิบดี กำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน ในเขตพื้นที่สำนักชลประทาน   14 ธ.ค.54
ข 1068/2554 มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน   14 ธ.ค.54
239/2554 การจัดตั้งสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง (เป็นหน่วยงานภายใน)   14 ธ.ค.54
ข 1033/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นางณภัทร์ รวยบุญส่ง
2 ธ.ค.54
ข 1032/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายอโนทัย จันทร์พูล
2 ธ.ค.54
ข 1031/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายไชยวัฒน์ กำทอง
2 ธ.ค.54
ข 1024/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นางอมรา จันทร์หัสดี
2 ธ.ค.54
ข 1022/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นางอมรา จันทร์หัสดี
2 ธ.ค.54
ข 1021/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายออศักดิ์ กาธิกาล
2 ธ.ค.54
ข 1016/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
น.ส.สุภา สุคูณ
1 ธ.ค.54
ข 1051/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 3 ราย
1.นายธีระจิต จิตรากรณ์
2.นายพิรัฐ พานทอง
3.นายอธิวัฒน์ โยอาศรี
1 ธ.ค.54
ข 1050/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นางวิชยากร ตั้งศิลาถาวร
1 ธ.ค.54
ข 1049/2554 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 1 ราย
นายโอภาส โภคากร
1 ธ.ค.54
ข 1046/2554 เลื่อนข้าราชการ 1 ราย
นายกิตติโชติ รักษา
1 ธ.ค.54
ข 1026/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายสุรยุทธ สันตจิต
1 ธ.ค.54
ข 1025/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายสุรยุทธ สันตจิต
1 ธ.ค.54
ข 1023/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
น.ส.จารุณี แก้วศรีงาม
1 ธ.ค.54
ข 1029/2554 การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ   1 ธ.ค.54
ข 1048/2554 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 1 ราย
นายพิษณุ ช่วยเวช
1 ธ.ค.54
ข 1045/2554 ย้ายข้าราชการ 4 ราย
1.นายพิมาย จันทะชิต
2.นายจิรวัฒน์ ภูภาณุธาดา
3.นายกานต์ โพธิดอกไม้
4.นายวิชัย ผันประเสริฐ
1 ธ.ค.54
ข 1044/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายสุรศักดิ์ สิงห์วิจารณ์
1 ธ.ค.54
ข 1043/2554 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 1 ราย
นายไพโรจน์ เตชะเจริญสุขจีระ
1 ธ.ค.54
ข 1042/2554 เลื่อนข้าราชการ

8 ราย
1.นายอนันต์ นนท์ศิริ
2.นายพรหมนาถ สุนทรกานท์
3.นายปรัชญา ชุติภัทรสกุล
4.นายวรุฒ พจน์ศิลปชัย
5.นายศิริพงษ์ จิตรีพิทย์
6.นายศักดิ์ชาย เทพคำอ้าย
7.นายธนพงษ์ เชื้อสำราญ
8.นายจกัรพงษ์ แต้วิจิตร

1 ธ.ค.54
ข 1011/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายพชร ชวนสกุล
1 ธ.ค.54
ข 1010/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายพชร ชวนสกุล
1 ธ.ค.54
ข 1007/2554 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
1.นายชูชัย มณีทัต
2.นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม
30 พ.ย. 54
ข 1003/2554 การมอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินคดี   30 พ.ย. 54
ข 998/2554 มอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินคดี   30 พ.ย. 54
ข 994/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นางวัสวิภาอร มาศศรีรัตน์
23 พ.ย. 54
ข 990/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายวีระชัย จิตรบรรเทา
22 พ.ย. 54
ข 989/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายไพโรจน์ อัมพรลักษณ์
22 พ.ย. 54
ข 988/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการแผนงานปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากเหตุอุทกภัยปี 2554   22 พ.ย. 54
ข 986/2554 ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งข้าราชการต่างประเภทให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ   22 พ.ย. 54
ข 983/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายณรงค์ วัฒนพันธ์
16 พ.ย. 54
ข 968/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นางสุนันท์ พาซิทนี่ย์
14 พ.ย. 54
ข 967/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี
14 พ.ย. 54
ข 965/2554 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
1.นายอรรถกรณ์ พุทคง
2.นายพงศ์พันธ์ พงศ์ชยุตม์
14 พ.ย. 54
ข 963/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายวรวุธ พรหมมา
14 พ.ย. 54
ข 961/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายเอกสิทธิ์ ตันติมาสน์
14 พ.ย. 54
ข 960/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายบวร โชคอยู่ประเสริฐ
14 พ.ย. 54
ข 957/2554 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ 1 ราย
นายสุมิตร พิทักษ์ธรรม
14 พ.ย. 54
ข 948/2554 แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์และวางแผนกำลังคน   11 พ.ย. 54
ข 936/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายนิติพงษ์ ผลชู
8 พ.ย. 54
ข 931/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายธีระชาติ สังคหะ
8 พ.ย. 54
ข 929/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายธีรพงษ์ บุญศัพท์
8 พ.ย. 54
ข 927/2554 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 1 ราย
นายนพกรณ์ สอนอินทร์
8 พ.ย. 54
ข 925/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายสมหวัง เจริญสุข
7 พ.ย. 54
ข 923/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 3 ราย
1. นายชัยฤกษ์ ชัยสวัสดิ์
2. นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์
3. นายธเนศร์ สมบูรณ์
3 พ.ย. 54
ข 922/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 4 ราย
1. นายวิเชียร ยางงาม
2. นางประไพ กลิ่นขจร
3. นายรุทร์ อินนุพัฒน์
4. นางสาวไตรทิพย์ มณีโชติ
3 พ.ย. 54
ข 921/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 3 ราย
1. สุทธิพงษ์ กาญจเกษร
2. นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง
3. นางอัชราภรณ์ โชคสกุลชัยพันธ์
3 พ.ย. 54
ข 919/2554 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 1 ราย
นายภูวเนตร ทองรุ่งโรจน์
1 พ.ย. 54
ข 918/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายกาญจน์  หมวกกุล
1 พ.ย. 54
ข 916/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายดำรงชัย โอวาทจำรัส
26 ต.ค.54
ข 913/2554 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 1 ราย
นายประสิทธิ์ สีโท
23 ต.ค.54
ข 912/2554 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 2 ราย
1.นายศุภชัย รุ่งศรี
2. นายพงศธกรณ์ สุวรรณพิมล
23 ต.ค.54
ข 911/2554 ให้รักษาราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายสำเริง แสงภู่วงศ์
23 ต.ค.54
ข 910/2554 ให้รักษาราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร
23 ต.ค.54
ข 909/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 3 ราย
1. นายสัญชัย เกตุวรชัย
2. นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์
3. นายสุเทพ น้อยไพโรจน์
23 ต.ค.54
ข 904/2554 ให้รักษาราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายปรีดา แสงวัณณ์
23 ต.ค.54
ข 903/2554 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 1 ราย
นายอนุรักษ์ ชูเชิญ
23 ต.ค.54
ข 897/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายวินัย ศรีวงศ์เสน
13 ต.ค.54
ข 879/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายวินิต มาพริก
6 ต.ค.54
ข 878/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายวิทยา แก้วมี
5 ต.ค.54
ข 860/2554 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
1.นางประภา แต้มแก้ว
2.นางราณี ศฤงคาร
4 ต.ค.54
ข 875/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายเรวัตร์ นายางเจริญ
4 ต.ค.54
ข 874/2554 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
1.นายเรวัตร์ นายางเจริญ
2.นายธรรมนิตย์ คงทน
4 ต.ค.54
ข 873/2554 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 2 ราย
1.นายธีระศักดิ์ ประหยัด
2.นายศรายุธ พันธุ์บุญ
4 ต.ค.54
ข 876/2554 ย้ายข้าราชการ 5 ราย
1.นายธีรชาติ สังคหะ
2.นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร
3.นายชัยชาญ สังข์แก้ว
4.นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ
5.นายสำเริง แสงภู่วงค์
4 ต.ค.54
ข 872/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายถิรยุต ศรีสุเทพ
3 ต.ค.54
ข 871/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายชนะชัย สุนทรศารทูล
3 ต.ค.54
ข 870/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายชัชวาล วงษ์เมือง
3 ต.ค.54
ข 867/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายดนัยวิทย์ สายบัณฑิต
3 ต.ค.54
ข 866/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายธงชัย ชุชาติพวษ์
3 ต.ค.54
ข 865/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายปรีชา พันธุ์วา
3 ต.ค.54
ข 864/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล
3 ต.ค.54
ข 863/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายสุรชัย ลิขิตบุญฤทธิ์
3 ต.ค.54
ข 862/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายอนุรักษ์ ชูเชิญ
3 ต.ค.54
ข 861/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
น.ส.ศิริวรรณ ศรีประศาสตร์
3 ต.ค.54
ข 853/2554 แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิบดีกรมชลประทาน   30 ก.ย.54
ข 840/2554 การยุบเลิกตำแหน่ง   27 ก.ย.54
ข 839/2554 แต่งตั้งข้าราชการ 11 ราย
27 ก.ย.54
ข 838/2554 การกำหนดตำแหน่ง   27 ก.ย.54
ข 833/2554 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 9 ราย
1.นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่
2.นายสัญชัย เกตุวรชัย
3.ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ
4.นายวินัย พงษ์จินดา
5.นายณรงค์ ลีนานนท์
6.ม.ล.อนุมาศ ทองแถม
7.นายประสิทธิ์ ชรินานนท์
8.นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์
9.นายเชวงศักดิ์ ขัตติยะสุวงศ์
26 ก.ย.54
ข 829/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายวิเชียร ยางงาม
26 ก.ย.54
ข 828/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายจักราวุธ สุนทรวิภาต
26 ก.ย.54
ข 815/2554 เลื่อนข้าราชการ 2 ราย
1.นายวิชากร จองพิพัฒนพงษ์
2.นายวัชร จิตใจงาม
26 ก.ย.54
ข 811/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายพิเชษฐ ภัคพยัต
26 ก.ย.54
ข 804/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายอุดร ยินดี
26 ก.ย.54
ข 802/2554 ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 1 ราย
นายบัญญัติ บุญมา
26 ก.ย.54
ข 801/2554 เลื่อนข้าราชการ 1 ราย
น.ส.สุขลัคน์ นาเนกรังสรรค์
26 ก.ย.54
ข 800/2554 เลื่อนข้าราชการ 2 ราย
1.นายพรชัย ไชยสม
2.นายวีระกิตติ์ อ้นพุ่ม
26 ก.ย.54
ข 798/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 37 ราย 23 ก.ย.54
ข 797/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายประสิทธิ์ ศรีสมานุวัตร
23 ก.ย.54
ข 796/2554 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
1.นายทรงยศ สุคนธปฏิภาค
2.นายสมพร นิติกิจโกศล

23 ก.ย.54
ข 789/2554 แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ 1 ราย
นายก้องเกียรติ บุญเสริม
21 ก.ย.54
ข 784/2554 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ 1 ราย
นายวิภพ ทีมสุวรรณ
20 ก.ย.54
ข 782/2554 แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ 1 ราย
นายวิภพ ทีมสุวรรณ
20 ก.ย.54
ข 773/2554 แต่งตั้งข้าราชการ 1 ราย
ว่าที่ ร.ต.จำเริญ เพชรรักษ์
16 ก.ย.54
ข 772/2554 การกำหนดตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง
16 ก.ย.54
ข 770/2554 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 1 ราย
นายกรตสุวรรณ โพธิ์สุวรรณ
15 ก.ย.54
ข 575/1/2554 แต่งตั้งข้าราชการ 6 ราย
นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ
นายกมล ดีศรีศักดิ์
นายสมชาย สารสัสดีกุล
นายธนา สิงหศิริ
นายภควัต ลำจวน
นางธนพร กลัดสิงห์
12 ก.ย.54
ข 564/2553 เลื่อนข้าราชการ 2 ราย
1.นายธเนศ อักษร
2.นายวิภพ ทีมสุวรรณ
9 ก.ย.54
ข 757/2554 มอบหมายหน้าที่ 2 ราย
1.นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์
2.นายโกศล เทียนทองนุกูล
8 ก.ย.54
ข 758/2554 การกำหนดตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง
8 ก.ย.54
ข 751/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายพงษ์ศักดิ์ เลียววงศ์วาน
6 ก.ย.54
ข 749/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายกิตติภพ พฤกษากิจขจี
5 ก.ย.54
ข 747/2554 เลื่อนข้าราชการ 1 ราย
นายพงษ์ศักดิ์ เลียววงศ์วาน
5 ก.ย.54
ข 729/1/2554 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 1 ราย
นายกมลวุฒิ พีรนันทปัญญา
2 ก.ย.54
ข 729/2554 เลื่อนข้าราชการ 2 ราย
1.นายไชยวัฒน์ กำทอง
2.นายพูนสิน พุทธโร
2 ก.ย.54
ข 733/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายมลชัย ใบเงิน
2 ก.ย.54
ข 713/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายสมเกียรติ อยู่สุวรรณ
30 ส.ค.54
ข 686/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายณัฐพงศ์ ครุฑทา
25 ส.ค.54
ข 685/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายไพโรจน์ แสงจินดา
24 ส.ค.54
ข 640/2554 เลื่อนข้าราชการ 1 ราย
นายณัฐธนนท์ วรกุลพัชรวัฒน์
22 ก.ค.54
ข 637/2554 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ 2 ราย
1.นายภัคพงศ์ อัครเศรณี
2.นายทวีศักดิ์ เอื้อเฟื้อ
22 ก.ค.54
ข 635/2554 เลื่อนข้าราชการ 1 ราย
นายสุรพันธ์ อิ่นแก้ว
22 ก.ค.54
ข 631/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายสมชาย ควรบำรุง
21 ก.ค.54
ข 630/2554 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
1.นายบุญต่อ ไชยพานิช
2.นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์
20 ก.ค.54
ข 628/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายไพโรจน์ ฮะทะโชติ
20 ก.ค.54
ข 626/2554 เลื่อนข้าราชการ 1 ราย
นายสุรสิงห์ ทวีศรี
20 ก.ค.54
ข 618/2554 เลื่อนข้าราชการ 1 ราย
นายพิเชษฐ์ มณีพงค์
20 ก.ค.54
ข 617/2554 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 1 ราย
นายคมกริช หงษ์ทอง
20 ก.ค.54
ข 612/2554 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
1.นายจเร เอกดำรงค์
2.นายสุวัฒน์ กระจ่างมนตรี
20 ก.ค.54
ข 611/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นางประภา แต้มแก้ว
20 ก.ค.54
ข 614/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายอำนาจ กูลระวัง
19 ก.ค.54
ข 610/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายสงบ อรุณทอง
19 ก.ค.54
ข 604/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 2 ราย
1.นายวรรัตน์ มั่นดี
2.นายชำนาญ ดาษเวช
13 ก.ค.54
ข 603/2554 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
1.นายวรรัตน์ มั่นดี
2.นายชำนาญ ดาษเวช
13 ก.ค.54
ข 601/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายประสาท เฉลิมกิจ
11 ก.ค.54
ข 593/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายบุญเลิศ สุขแสวง
6 ก.ค.54
ข 591/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
น.ส.อนิญชนา ชัยยะวิริยะ
6 ก.ค.54
ข 584/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายปิยพันธ์ สายเมฆ
4 ก.ค.54
ข 583/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายกิตติพร ฉวีสุข
4 ก.ค.54
ข 582/2554 เลื่อนข้าราชการ 1 ราย
น.ส.นุชจนาถ ชูบัว
30 มิ.ย.54
ข 575/2554 เลื่อนข้าราชการ 1 ราย
น.ส.อนงค์พร ยศน้อย
30 มิ.ย.54
ข 573/2554 เลื่อนข้าราชการ 3 ราย
1.นายรัชพล จิตรเจริญ
2.นายมารุต องค์สถาพร
3.นายสิริวัฒน์ ปานดำ
30 มิ.ย.54
ข 571/2554 การกำหนดตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง 30 มิ.ย.54
ข 570/2554 การกำหนดตำแหน่ง 8 ตำแหน่ง 30 มิ.ย.54
ข 569/2554 การกำหนดตำแหน่ง 8 ตำแหน่ง 30 มิ.ย.54
ข 561/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายธงชัย ชูชาติพงษ์
30 มิ.ย.54
ข 566/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นางสุนีย์ ชาติเชื้อ
30 มิ.ย.54
ข 541/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายกตัญญู ใจชื้น
29 มิ.ย.54
ข 525/2554 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 1 ราย
น.ส.จุฑารัตน์ อาชีวะ
22 มิ.ย.54
ข 514/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายสุพจน์ ก้อนภูธร
22 มิ.ย.54
ข 509/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายวิชา จารุปรัชญ์
20 มิ.ย.54
ข 506/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 10 ราย
1.นายนรินทร ชามทอง
2.นายสมชาย ธรรมสัจจกูล
3.นายพงษ์ศักดิ์ เลียววงศ์วาน
4.นางอรชกมล ชมทอง
5.นายกัปนาท ขวัญศิริกุล
6.นายชุตินทร เพ็ชรไชย
7.นายธวัช ธวัชศิริโรจน์
8.นายประวิตร ปิวาวัฒนพานิช
9.นางสาวนิโลบล อรัณยภาค
10.นางสาววีรียา วิทยะ
17 มิ.ย.54
ข 500/2554 ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 5 ราย
1.นายน.ส.ลาภดา น่วมคำนึง
2.นายเอกราช ศศิธร
3.นายชัยวุฒิ รชตะพิพัฒน์
4.นายสุรสิงห์ ทวีศรี
5.นายเสริม บัวทอง
16 มิ.ย.54
ข 499/2554 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 1 ราย
นายธนวัฒน์ สินวงศ์
16 มิ.ย.54
ข 498/2554 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง

5 ราย
1.นายสุรพล รัตนวิมลชัย
2. นายจิรชัย พัฒนพงศา
3.นายมงคล เครือศรี
4.นายวิวัฒน์ มณีอินทร

5.น ายอภินนท์ จ่าพันดุง

16 มิ.ย.54
ข 497/2554 เลื่อนข้าราชการ 1 ราย
นายชยกร นนตานอก
16 มิ.ย.54
ข 475/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายฉกมลาศ เวชมนัส
7 มิ.ย.54
ข 480/2554 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 1 ราย
นายลุคมาลย์ ศรีตุลาการ
6 มิ.ย.54
ข 479/2554 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
1.นายจิรัฏฐวัฒน์ เมืองแพน
2.นายสมศักดิ์ ทรงแสงจันทร์
6 มิ.ย.54
ข 476/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายสุรศักดิ์ สิงห์วิจารณ์
6 มิ.ย.54
ข 468/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายวุฒินันท์ ภู่เด่นผา
3 มิ.ย.54
ข 467/2554 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
1.นายธนะพัฒน์ วิสิทธิ์จิรโชค
2.นายนิธิวัฒน์ ปานต้น
3 มิ.ย.54
ข 465/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายปรีชา รักศิลป์
3 มิ.ย.54
ข 464/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายวิชัย ร่วมชาติ
3 มิ.ย.54
ข 463/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายปรีชา พันธุ์วา
3 มิ.ย.54
ข 460/2554 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการแทน 1 ราย
นายทศพล วงศ์วาร
1 มิ.ย.54
ข 457/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายโฆษิต พึ่งเมือง
31 พ.ค.54
ข 456/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายวุฒิชัย ขาวประภา
31 พ.ค.54
ข 455/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายทวีศักดิ์ ปุริปุณณะ
31 พ.ค.54
ข 450/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายพิทักษ์พงษ์ ติ๊บแก้ว
31 พ.ค.54
ข 445/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 2 ราย
1.นายโสภณ ธรรมรักษา
2.นายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย
26 พ.ค.54
ข 443/2554 เลื่อนข้าราชการ 1 ราย
นายพีระชาติ อุดาการ
26 พ.ค.54
ข 441/2554 เลื่อนข้าราชการ 2 ราย
1.นายภูดิศ หาญฮึก
2.นายชัยสิทธิ์ เจริญศิลป์
26 พ.ค.54
ข 439/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นางสุดสงวน ศรีอนันต์
26 พ.ค.54
ข 438/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นางพัชรวีร์ สุวรรณิก
26 พ.ค.54
ข 436/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายธเนศร์ สมบูรณ์
26 พ.ค.54
ข 435/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย
26 พ.ค.54
ข 434/2554 ย้ายข้าราชการ

1 ราย
นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย

26 พ.ค.54
ข 431/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายอุทัย ชุมนุมมณี
26 พ.ค.54
ข 442/2554 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 3 ราย
1.นายกฤษฎา แดงสีพลอย
2.นายวรพัฒน์ เพียรประสิทธิ์
3.นายสมจิต อำนาจศาล
26 พ.ค.54
ข 440/2554 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 8 ราย
1.นายพิมาย จันทะชิต
8.นายสมคิด ทิวงค์ชาย
26 พ.ค.54
ข 430/2554 การยุบเลิกตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง 26 พ.ค.54
ข 429/2554 แต่งตั้งข้าราชการ

4 ราย
น.ส.ไพรวรรณ์ กลับใจ
นายวศิน วิบูลย์ศิริรักษ์
นายวรวัฒน์ ชาวไร่
นายประเวป เปียคล้าย

26 พ.ค.54
ข 428/2554 การกำหนดตำแหน่ง 9 ตำแหน่ง 26 พ.ค.54
ข 427/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นางประภา แต้มแก้ว
26 พ.ค.54
ข 422/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 2 ราย
1.นายลิขิต อิ่มชื่นศรี
2.นายวรวุฒิ ศรีมุข
26 พ.ค.54
ข 421/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายชัยณรงค์ สิงห์ยะบุศย์
26 พ.ค.54
ข 419/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายประสิทธิ์ มนต์เทวา
26 พ.ค.54
ข 418/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายประสิทธิ์ มนต์เทวา
26 พ.ค.54
ข 413/2554 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 2 ราย
1.นายกฤษฎา พิทักษ์ธรรม
2.นายอัตตพันธ์ ดิลกโศภณ
26 พ.ค.54
ข 412/2554 แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายสุรเชษฐ โพธิ์ไพจิตร
26 พ.ค.54
ข 409/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายพีรสิชฌ์ อนันต์วณิชย์ชา
25 พ.ค.54
ข 408/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
น.ส.กัญญาภัทร ธรรมชาติ
25 พ.ค.54
ข 407/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
น.ส.กัญญาภัทร ธรรมชาติ
25 พ.ค.54
ข 396/2554 การยุบเลิกตำแหน่ง 21 ตำแหน่ง 18 พ.ค.54
ข 395/2554 การกำหนดตำแหน่ง 36 ตำแหน่ง 18 พ.ค.54
ข 388/2554 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
1.นายธงชัย รัตนวารินทร์ชัย
2.นายพรเทพ เหม็งประมูล
11 พ.ค.54
ข 385/2554 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ 1 ราย
นายสดุดี วิถีพานิช
11 พ.ค.54
ข 374/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายนพดล ผุดผาด
11 พ.ค.54
ข 367/2554 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 1 ราย
นายเกียรติชาย วชิรมงคลพงษ์
10 พ.ค.54
ข 364/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นางวัชรา พรหมนารถ
10 พ.ค.54
ข 363/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
น.ส.จุฑารัตน์ เงาแก้ว
10 พ.ค.54
ข 354/2554 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
1.นายอรรถพร บุญศรี
2.นายมานิตย์ ปลั่งสมบัติ
9 พ.ค.54
ข 346/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายปกรณ์ สุตสุนทร
3 พ.ค.54
ข 333/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นางทิพวิมล จั่นขาว
29 เม.ย.54
ข 324/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 2 ราย
1.นายนฤนารถ มีบุญมาก
2.นายปรัชญา ปักษี
26 เม.ย.54
ข 323/2554 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา   26 เม.ย.54
ข 314/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นางจรัสศรี เนติธรรมกุล
19 เม.ย.54
ข 313/2554 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 1 ราย
น.ส.สุวรรณา จันทร์เอม
19 เม.ย.54
ข 308/2554 เลื่อนข้าราชการ 1 ราย
นายปกรณ์ เพชระบูรณิน
19 เม.ย.54
ข 307/2554 เลื่อนข้าราชการ 5 ราย
1.นายออศักดิ์ กาธิกาล
2.น.ส.จุฑารัตน์ อาชีวะ
3.น.ส.จุฑารัตน์ เงาแก้ว
4.นางทิพวิมล จั่นขาว
5.น.ส.สุภัค พุดทัดศรี
19 เม.ย.54
ข 302/2554 เลื่อนข้าราชการ 1 ราย
นายรสุ สืบสหการ
12 เม.ย.54
75/2554 การกำหนดโครงการชลประทาน (จังหวัด) เพิ่มใหม่   12 เม.ย.54
ข 300/2554 เลื่อนข้าราชการ 3 ราย
1.นายชูเกียรติ หงษ์ทอง
2.นางสาวชริตา อโนมาศ
3.นางสาวรัชนพ รุ่งตั้งสกุล
12 เม.ย.54
ข 298/2554 การกำหนดตำแหน่ง   12 เม.ย.54
ข 297/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 2 ราย
1.นายบรรยงค์ เหล่างาม 2.นายพร้อมพงศ์ ลี้ศิริเสริญ
11 เม.ย.54
ข 294/2554 เลื่อนข้าราชการ 1 ราย
น.ส.วีร์ษิตา อรชร
5 เม.ย.54
ข 293/2554 เลื่อนข้าราชการ 1 ราย
น.ส.วิมลภัทร บำบัดสรรพโรค
7 เม.ย.54
ข 292/2554 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล   7 เม.ย.54
ข 291/2554 เลื่อนข้าราชการ 1 ราย
นายประสิทธิ์ พันธ์บุญเกิด
5 เม.ย.54
ข 288/2554 เลื่อนข้าราชการ 1 ราย
นายก้องเกียรติ บุญเสริม
5 เม.ย.54
ข 280/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายสมคิด ทิวงค์ชาย
1 เม.ย.54
ข 272/2554 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
1.นายอรรถกรณ์ พุทคง
2.นายพงศ์พันธ์ พงศ์ชยุตม์
1 เม.ย.54
ข 269/2554 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
1.นายสุนทร คำศรีเมือง
2.นายธนกฤต พหลทัพ
1 เม.ย.54
ข 268/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 5 ราย
1.นายสมหมาย ช้างพันธุ์
2.นายสุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ
3.นางสุนันทา เพ็ญสุต
4.นายปิยดุล สุขโข
5.นายวัชระ เสือดี
1 เม.ย.54
ข 267/2554 เลื่อนข้าราชการ 1 ราย
นายเลิศพันธ์ สุขยิรัญ
1 เม.ย.54
ข 266/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายภาณุวัฒน์ บุญรอด
1 เม.ย.54
ข 265/2554 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
1.นายธีระชัย บุญยิ่ง
2.นายสมศักดิ์ อุดมศิลป์
1 เม.ย.54
ข 262/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 2 ราย
1.นายพสุธร มินพิมาย
2.นายศุภกรณ์ สังข์สกุล
1 เม.ย.54
ข 259/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นางสาวศิริพร ทวีเดช
1 เม.ย.54
ข 249/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 4 ราย
1.นายบุญต่อ ไชยพานิช
2.นายชัยชาญ สังข์แก้ว
3.นายณัฐพงศ์ ศิริโภค
4.นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ
30 มี.ค.54
ข 245/2554 เลื่อนข้าราชการ 15 ราย
1.นายทวี ชาวเชียงขวาง
15.นางกัลยา ใจเอื้อ
25 มี.ค.54
ข 237/2554 การกำหนดตำแหน่ง 1 ราย 24 มี.ค.54
ข 236/2554 ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 51 ราย 22 มี.ค.54
ข 235/2554 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง   22 มี.ค.54
ข 229/2554 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
1.นายนิธินันท์ คชทโรภาส
2.นายฤทธี พรหมวิจิตร์
22 มี.ค.54
ข 226/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายสมบัติ พละศูนย์
22 มี.ค.54
ข 225/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายพสุธร มินพิมาย
22 มี.ค.54
ข 224/2554 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
1.นายกิตติ์ชญชาติ เสมคำ
2.นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย
22 มี.ค.54
ข 223/2554 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
1.นายวสันต์ พรหมดีสาร
2.นายสมคิด ภักดีนวล
22 มี.ค.54
ข 220/2554 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 1 ราย
นายวิจิตร หงส์กาญจนกุล
17 มี.ค.54
ข 219/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายจำรัส ตาเสน
15 มี.ค.54
ข 218/2554 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
1.นายจำรัส ตาเสน
2.นายวัฒนา ปากชิน
15 มี.ค.54
ข 212/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 2 ราย
1.นางสุนทรี ใหญ่สว่าง
2.น.ส.วันทนา อินทร์แจ้ง
15 มี.ค.54
ข 210/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายมงคล ทองจะโป๊ะ
15 มี.ค.54
ข 203/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายนิยม ศฤงคาร
15 มี.ค.54
ข 170/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายสมชาย จินดากุล
3 มี.ค.54
ข 169/2554 ย้ายข้าราชการ 12 ราย
1.นายสมชาย จินดากุล
12.นายสุพัฒน์ วัฒนธรรม
3 มี.ค.54
ข 167/2554 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 1 ราย
นายอธิคม รักสัตย์
2 มี.ค.54
ข 166/2554 เลื่อนข้าราชการ 3 ราย
1.นายสมศักดิ์ อุดมศิลป์
2.นายรองฤทธิ์ สมหวัง
3.นายสุนทร คำศรีเมือง
2 มี.ค.54
ข 160/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายสุขนิตย์ จันทร์ตรี
1 มี.ค.54
ข 159/2554 เลื่อนข้าราชการ 1 ราย
นายสุปรีช์  ณ ศรีธะ
1 มี.ค.54
ข 156/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นางกรรณิกา เฉลิมเกียรติทวี
1 มี.ค.54
ข 155/2554 เลื่อนข้าราชการ 1 ราย
ว่าที่ ร.ต.หญิงณฐมน อยู่เล่ห์
1 มี.ค.54
ข 149/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายศิวา บัวอ่อน
1 มี.ค.54
ข 146/2554 มอบอำนาจให้รองอธิบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน   1 มี.ค.54
ข 145/2554 มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน   1 มี.ค.54
ข 143/2554 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 1 ราย
นายทศพล วงศ์วาร
28 ก.พ.54
ข 136/2554 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
1.นายไพลิน นุชถาวร
2.นายปราโมทย์ ลิมป์วิทยาธร
24 ก.พ.54
ข 132/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
นายทรงเกียรติ ขำทอง
23 ก.พ.54
ข 133/2554 เลื่อนข้าราชการ

6 ราย
1.นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ
2.นายสมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์
3.นายวีระศักดิ์ ตันชูวงศ์
4.นายจิรศักดิ์ หลำสาคร
5.น.ส.อัจฉรา ชุมวงศ์
6.นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล

22 ก.พ.54
ข 121/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายธีระเจษฎ์ ชยเจตน์
21 ก.พ.54
ข 117/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์
17 ก.พ.54
ข 112/2554 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 1 ราย
นายอัจฉรา ดาวัน
17 ก.พ.54
ข 111/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายรณชัย ศรีรอดบาง
17 ก.พ.54
ข 109/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายอนุรัตน์ ตุงคะศิริ
17 ก.พ.54
ข 108/2554 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
1.นายสุรพล อนุสรหิรัญการ
2.นายเอกฉัตร เอี่ยมตาล
16 ก.พ.54
ข 107/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายสงบ อรุณทอง
15 ก.พ.54
ข 106/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายฉัตรมงคล สิงหวิบูลย์
15 ก.พ.54
ข 103/2554 แต่งตั้งข้าราชการ 3 ราย
1.นายสมพร ดำนุ้ย
2.นายจุมพล รักษาศรัย
3.นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์
14 ก.พ.54
ข 102/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 3 ราย
1.นางณภัทร เวียงคำมา
2.น.ส.อรุณี พงษ์พรประเสริฐ
3.นางสุนันท์ พาซิทนี่ย์
11 ก.พ.54
ข 101/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายพูลสวัสดิ์ แก้ววิมุติ
11 ก.พ.54
ข 95/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นางอรวรรณ สุดชูเกียรติ
9 ก.พ.54
ข 94/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล
9 ก.พ.54
ข 92/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายสิโรจน์ ประคุณหังสิต
9 ก.พ.54
ข 85/2554 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 2 ราย
1.นายประดิษฐ์ คุตมาสูนย์
2.นายถนัด ตันนารัตน์
7 ก.พ.54
ข 77/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายนรินทร์ ไชยรัตน์
7 ก.พ.54
ข 80/2554 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
1.นายธีระ นวลปลอด
2.นายประเสริฐ เฮงสุวรรณ
7 ก.พ.54
ข 79/2554 แต่งตั้งข้าราชการ 1 ราย
นายสุรพล แสนทวีสุข
7 ก.พ.54
ข 78/2554 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ   7 ก.พ.54
ข 76/2554 เลื่อนข้าราชการ 3 ราย
1.นายประหยัด กมลพัฒนะ
2.นายเพิ่มพร โสภณางกูร
3.นายมงคล ทองจีน
3 ก.พ.54
ข 75/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายเอกจิต ไตรภาควาสิน
3 ก.พ.54
ข 32/2554 การยุบเลิกตำแหน่ง 23 ตำแหน่ง 2 ก.พ.54
ข 73/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
น.ส.ทิพาภรณ์ วชิราภากร
2 ก.พ.54
ข 72/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายพงศ์กฤษณ์ เอกธรรมสุทธิ์
2 ก.พ.54
ข 70/2554 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 1 ราย
นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล
1 ก.พ.54
ข 69/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายมานพ แจ่มมี
1 ก.พ.54
ข 68/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายจิตะพล รอดพลอย
1 ก.พ.54
ข 66/2554 เลื่อนข้าราชการ 2 ราย
1.นายชัยรัตน์ จังวัฒนกุล
2.นายสาธิต สิงห์สนั่น
1 ก.พ.54
ข 59/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายไพโรจน์ ฮะทะโชติ
31 ม.ค.54
ข 57/2554 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
1.นายพีระพงษ์ กลิ่นศรีสุข
2.นายวสันต์ ยิ้มแย้ม
31 ม.ค.54
ข 53/2554 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
1.นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข
2.นายพิทักษ์พงษ์ ติ๊บแก้ว
31 ม.ค.54
ข 52/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 2 ราย
1.นายสุรชัย ลิขิตบุญฤทธิ์
2.นายอิทธิเดช เกษรสิทธิ์
31 ม.ค.54
ข 45/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายวิบูลย์ หันหาบุญ
31 ม.ค.54
ข 34/2554 การยุบเลิกตำแหน่ง 23 ตำแหน่ง 31 ม.ค.54
ข 33/2554 การกำหนดตำแหน่ง 33 ตำแหน่ง 31 ม.ค.54
ข 31/2554 การกำหนดตำแหน่ง 30 ตำแหน่ง 31 ม.ค.54
ข 44/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา
28 ม.ค.54
ข 40/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นางประมวลมาศ ชิตเดชะ
25 ม.ค.54
ข 39/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 2 ราย
1.นางวิมล วรนารถ
2.นางจินตนา เมืองเหลือ
25 ม.ค.54
ข 37/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายสนฑ์ จินดาสงวน
25 ม.ค.54
ข 35/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายทรงเกียรติ ขำทอง
25 ม.ค.54
ข 27/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายสมพิตร พงศ์ชัยกรุง
24 ม.ค.54
ข 26/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นางเกื้อกูล กาญจนลาภ
24 ม.ค.54
ข 21/2554 เลื่อนข้าราชการ 1 ราย
นายศวณีย คงเวช
24 ม.ค.54
ข 19/2554 มอบหมายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 5 ราย
1.นายเทพพงษ์ ตรีเนตร
2.นายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย
3.นายสถาพร โรจนหัสดิน
4.นายธีระ อิสระกุล
5.นายพรชัย แสงอังสุมาลี
24 ม.ค.54
ข 25/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 2 ราย
1.นายศักดิ์ดา อยู่เดช
2.นายถิรยุต ศรีสุเทพ
23 ม.ค.54
ข 24/2554 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
1.นายสุรศักดิ์ สิงห์วิจารณ์
2.นายวีระพงษ์ แต่งเนตร
23 ม.ค.54
ข 23/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายสุพรชัย ปรีชา
23 ม.ค.54
ข 22/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายดุษฎี คงสวัสดิ์
23 ม.ค.54
ข 17/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย
นายวิทยา วรดิษฐ์
21 ม.ค.54
ข 16/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
1.นายสมชาย เตียวเจริญกิจ
21 ม.ค.54
ข 15/2554 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
1.นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค
2.นายชัยพร พรมสุวรรณ
21 ม.ค.54
ข 14/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
1.นายสุทธิศักดิ์ เชี่ยวพานิช
21 ม.ค.54
ข 9/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 4 ราย
1.นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์
2.นายสำเริง แสงภู่วงค์
3.นายธีรชาติ สังคหะ
4.นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร
18 ม.ค.54
ข 8/2554 มอบหมายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
1.นายจำลอง อ่อนอ้น
17 ม.ค.54
ข 7/2554 เลื่อนข้าราชการ 35 ราย
1.นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล . . .
35 .นายศักดิ์ชาย คมคาย
17 ม.ค.54
ข 4/2554 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
1.นางศิริรัตน์ ภู่ทองสุข
2.นายธีรณัฏฐ์ ตุรงค์เรือง
13 ม.ค.54
ข 3/2554 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายสมประสงค์ เอี่ยมศุภนิมิตร
13 ม.ค.54
ข 2/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 2 ราย
1.นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย
2.นายณรงค์ชัย เครือประสิทธิ์
13 ม.ค.54
ข 1/2554 แต่งตั้งข้าราชการ 5 ราย
1.นายไพสาล พันพึ่ง
2.นายเจตจิตร โพธิ์ปลั่ง
3.นายวิเชียร เจริญศรี
4.นายอธิวัฒน์ พงษ์อ้อ
5.นายเทพพงษ์ ตรีเนตร
12 ม.ค.54
ข 930/2553 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 2 ราย
1.นายสนั่น ทองพนัง
2.นายธนกฤต โพธิ์ศรี
5 ม.ค.54
ข 928/2553 ย้ายข้าราชการ 1 ราย
นายธีรพงษ์ บุญศัพย์
5 ม.ค.54
ข 934/2553 ย้ายข้าราชการ 14 ราย
1.นายสุดชาย พรหมมลมาศ
14.นายสุรชัย นำนาผล
1 ม.ค.54
ข 933/2553 ย้ายข้าราชการ 3 ราย
1.นางสุลี เนียรมงคล
2.นางนิศารัตน์ อำพันฉาย
3.นางอนงค์ ทรงจิตต์
1 ม.ค.54