บำนาญพิเศษกรณีข้าราชการตาย

 1. ให้ทายาทผู้มีสิทธิ ผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะของข้าราชการผู้ถึงแก่ความตาย แล้วแต่กรณี ลงชื่อขอรับบำนาญพิเศษ และให้คำรับรองว่าจะชดใช้เงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตลอดจนค่าเสียหายต่างๆ คืนแก่ทางราชการในแบบคำขอ กับแสดงเจตนาขอรับทางกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือจังหวัด หรืออำเภอ ทีมีสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ แล้วยื่นต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือจังหวัดที่ข้าราชการผู้ตายรับราชการครั้งสุดท้าย
 2. หลักฐานเกี่ยวกับการตาย
  -สำเนามรณบัตร กรณีตายโดยเหตุปกติ หรือสำเนามรณบัตรประกอบหลักฐานการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่น รายงานการชันสูตรพลิกศพ รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี รายงานการสอบสวน ฯลฯ กรณีตายโดยผิดธรรมชาติ
  -สำเนาคำสั่งศาล สำหรับผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ
 3. หลักฐานเกี่ยวกับทายาท
  -สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา กรณียังมีชีวิตอยู่ หรือสำเนามรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตายของผู้ที่ควรเชื่อถือได้ เช่น พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กรณีตายไปก่อนแล้ว
  -หลักฐานการเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ได้แก่ สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการสมรสของบิดามารดา หรือสำเนาทะเบียนฐานะของภริยา (มารดาของผู้ตาย) หรือ
  -หนังสือรับรองของผู้ควรเชื่อถือได้ ที่รับรองว่าบิดามารดาสมรสก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2478 หรือ
  -สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตรของบุตรร่วมบิดามารดาเดียวกันกับผู้ตายซึ่งเกิดภายในปี พ.ศ.2478 หรือก่อนนั้น
 4. หลักฐานเกี่ยวกับคู่สมรส
  -สำเนาทะเบียนสมรส
  -สำเนาทะเบียนบ้าน
  -สำเนามรณบัตร
  -สำเนาทะเบียนการหย่า
  -สำเนาคำพิพากษา หรือคำสั่งศาลที่แสดงว่าคู่สมรสคนใดเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีที่มีการสมรสซ้อน
 5. หลักฐานเกี่ยวกับบุตร
  -บันทึกแจ้ง วัน เดือน ปีเกิดของบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายทุกคนพร้อมทั้งสำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงวัน เดือน ปีเกิดทางสุริยคติ โดยครบถ้วนของบุตรที่มีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษ
  สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ตายกับมารดาของบุตรหรือสำเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตร
  -บันทึกรับรองการมีบุตรชอบด้วยกฎหมายในครรภ์มารดา(ถ้ามี)
  -สำเนามรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตายของผู้ที่ควรเชื่อถืิอได้ กรณีที่มีบุตรตาย
  -สำเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม กรณีที่มีบุตรบุญธรรม
 6. ใบแสดงความเห็นของแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ซึ่งได้ตรวจและรับรองว่าการป่วยเจ็บถึงตาย เกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่
 7. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการในระยะก่อนตายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ สำหรับผู้ที่เจ้าสังกัดพิจารณาเห็นว่าถึงแก่ความตายเพราะปฏิบัติงานในลักษณะตรากตรำ เร่งรัดหรือเคร่งเครียดเกินกว่าปกติธรรมดา
 8. หลักฐานรับรองการตายตามแบบที่กระทรวงกลาโหมได้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง หรือที่ได้แจ้งให้กระทรวงการคลังทราบแล้ว
 9. หลักฐานการสอบสวนในกรณีสูญหายว่า สูญหายตั้งแต่เมื่อใด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นได้รับอันตรายถึงตายหรือไม่
 10. คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ(ถ้ามี)
 11. กรณีไม่มีทายาท (บิดามารดา คู่สมรส และบุตร) แต่มีบุคคลซึ่งเจ้ากระทรวงพิจารณาเห็นว่า มีสิทธิได้รับำนาญพิเศษในฐานะผู้อุปการะหรืออยู่ในความอุปการะของข้าราชการผู้ตายให้ส่งหลักฐาน ดังนี้่
  -หลักฐานรับรองการอุปการะ
  -สำเนาทะเบียนบ้าน
  -หลักฐานการพิจารณาและกำหนดส่วนของเจ้ากระทรวงให้ผู้ใดได้รับบำนาญพิเศษเท่าใด