หลักฐานการขอรับบำนาญพิเศษ เหตุทุพพลภาพ

 1. สมุดประวัติ หรือแฟ้มประวัติ
 2. ใบรับรองสมุดประวัติ อัตราเงินเดือน เงินเพิ่ม(ถ้ามี)
 3. สำเนาบัตรเงินเดือน
 4. สำเนาคำสั่งให้ออกจากราชการ หรืออนุญาตให้ออกจากราชการ
 5. คำสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือหลักฐานเกี่ยวกับการไปปฏิบัติราชการ
 6. รายละเอียดหรือรายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการจนเป็นเหตุให้ถูกประทุษร้ายหรือได้รับอันตรายนั้นเกิดจากการกระทำผิดอาญาของผู้หนึ่งผู้ใด หรือสำเนาคำพิพากษาคดีนั้น
 7. หลักฐานการสอบสวน พร้อมทั้งสรุปความเห็นของคณะักรรมการซึ่งผู้บังคับบัญชาได้แต่งตึ้งขึ้นสอบสวนว่าการถูกประทุษร้าย หรือได้รับอันตรายนั้นเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้นั้นเองหรือไม่
 8. ใบรับรองแพทย์ที่ทางราชการรับรองซึ่งได้ตรวจและให้ความเห็นว่าผู้นั้นได้รับอันตรายเสียแขน ขา หูหนวกทั้งสองข้าง ตาบอด หรือได้รับการป่วยเจ็บถึงทุพพลภาพไม่สามารถจะรับราชการต่อไปได้
 9. คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ (ถ้ามี)
 10. หลักฐานการกำหนดอัตราบำนาญพิเศษของเจ้ากระทรวง
 11. หลักฐานการสอบสวนของส่วนราชการที่เคยสังกัดว่าการป่วยเจ็บเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่
 12. หลักฐานแสดงว่าการป่วยเจ็บได้เกิดขึ้นภายใน 3 ปี นับแต่วันออกจากราชการ
 13. หลักฐานแสดงวัน เดือน ปี ที่เจ้าตัวได้ยื่นขอรับบำนาญพิเศษ


กรณีข้าราชการลาออก ปลดออก และเกษียณอายุราชการ ท่านต้องแนบ

 1. แบบคำขอรับบำเหน็จบำนาญ (ใช้แบบ 5300)
 2. ประกาศกรมฯ กรณีลาออก ปลดออก และเกษียณอายุราชการ แล้วแต่กรณี
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาบัตรเสียภาษี
 5. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร
 6. หนังสือแสดงเจตนา (กรณีขอรับบำนาญ)