หลักฐานการขอรับบำเหน็จพิเศษ

 1. แบบขอรับเงินบำเหน็จปกติและหรือเงินบำเหน็จพิเศษลูกจ้าง (แบบ 5313)
 2. บัตรลูกจ้างประจำรายชื่อหรือภาพถ่ายบัตรลูกจ้างประจำรายชื่อ
 3. สำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างกรณีพิเศษ ได้เลื่อนค่าจ้างจากอัตราใด ขึ้นรับอัตราใดตั้งแต่เมื่อใด
 4. หนังสืออนุมัติของกระทรวงการคลัง ให้เพิ่มค่าจ้างลูกจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตายเนื่องจากปฏิบัติราชการในหน้าที่
 5. คำสั่งจ้างลูกจ้าง (กรณีลูกจ้างชั่วคราว)
 6. คำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเพื่อดูว่าได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่จริง หรือไม่ตั้งแต่เมื่อใด
 7. รายละเอียดหรือรายงานการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นเหตุให้ถูกประทุษร้ายหรือได้รับอันตราย
 8. รายงานของผู้ร่วมงานหรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์ใกล้ชิด (ถ้ามี)
 9. รายงานการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีที่ถูกประทุษร้าย หรือการได้รับอันตรายเกิดจากการกระทผิดอาญาของผู้หนึ่งผู้ใด หรือสำเนาคำพิพากษานั้น
 10. หลักฐานการสอบสวนพร้อมทั้งสรุปความเห็นของคณะกรรมการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งขึ้น เพื่อสอบวสวนว่า การถูกประทุษร้าย หรือการได้รับอันตรายนั้นเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้นั้นเองหรือไม่ ในกรณีที่ไม่อาจแนบหลักฐาน หรือหลักฐานดังกล่าวไม่ปรากฎชัดว่าการถูกประทุษร้ายหรือได้รับอันตรายนั้น เกิดจากความผิด หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้นั้นเองหรือไม่
 11. ใบรับรองแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ถูกต้องตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด และแพทย์ได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าผู้นั้นได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บ หรือถูกประทุษร้ายจนไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไปได้อีก หรือถึงแก่ความตายเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่
 12. หลักฐานการกำหนดอัตราบำเหน็จพิเศษของเจ้าสังกัดเพื่อดู่า จ่ายให้ในอัตราใด
 13. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการในระยะก่อนตายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ สำหรับผู้ที่เจ้าสังกัดพิจารณาเห็นว่าถึงแก่ความตายเพราะปฏิบัติงานในลักษณะตรากตรำเร่งรัด หรือเคร่งเครียดเกินกว่าปกติธรรมดา
 14. กรณีลูกจ้างถึงแก่ความตายให้ส่งสำเนามรบัตรประกอบหลักฐานการสอบสวนของเจ้าที่ตำรวจ และหลักฐานการเป็นทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนบ้าน

หลักฐานที่ท่านต้องแนบ กรณีที่ท่านลาออก ปลดออก และเกษียณอายุราชการ

 1. แบบคำขอรับบำเหน็จและบำเหน็จพิเศษ (ใช้แบบ 5313)
 2. ประกาศกรมฯ กรณีลาออก ปลดออก และเกษียณอายุราชการ แล้วแต่กรณี
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร และยินยอมให้หักเงินบำเหน็จ
 5. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของท่าน

หลักฐานที่ทายาท หรือผู้อุปการะต้องแนบ ในกรณีลูกจ้างผู้มีสิทธถึงแก่กรรม

 1. แบบคำขอรับบำเหน็จ (ใช้แบบ 5313)
 2. สำเนามรณบัตรผู้ถึงแก่กรรม
 3. สำเนาทะเบียนสมรส และทายาท
 4. สำเนาบัตรประชาชนของทายาท
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของทายาท
 6. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารและยินยอมให้หัเงินบำเหน็จของทายาททุกคน
 7. สำเนาบัญชีเงินฝากธานาคารของทายาท
  (หมายเหตุ) ทายาท คือ บิดามารดา ภรรยา/สามี บุตร หรือผู้อุปการะ แล้วแต่กรณี)