กรณีสมาชิกถอนเงินคืนจากกองทุน กสจ. เพราะเกษียณอายุ ลาออกจากราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ถูกสั่งปลดออกจากราชการ
  1. แบบคำขอถอนเงินกองทุน "กสจ." (ใช้แบบ กสจ.004/1)
  2. สำเนาใบสมัครสมาชิก กสจ.หรือหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกจากหน่วยงานต้นสังกัด
  3. สำเนาคำสั่งเกษียณ ให้ออก ปลดออก ไล่ออก ลาออก แล้วแต่กรณี
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  5. หนังสือรับรองยอดเงินที่นำส่งเข้ากองทุน กสจ.(จากหน่วยงานต้นสังกัด)