รออนุมัติเบิกจ่ายจากกระทรวงการคลัง
กรณีพ้นจากราชการเกษียณอายุราชการ

สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 21 ราย

1. นางบุบผา ปัตตะโชติ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 4 (หัวหน้าหน่วย) (ตำแหน่งเลขที่ 16 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,050 บาท
2. นางสาวสิริขวัญ นิมากร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 4 (หัวหน้าหน่วย) (ตำแหน่งเลขที่ 47 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,050 บาท
3. นางกมลศรี ยุติธรรม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 291 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,430 บาท
4. นางปาริฉัตร เพ็ชรรัตน์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 289 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,570 บาท
5. นางประนอม คงเจริญสุข ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 35 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
6. นายสมจิตร อับดุลเลาะ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างไฟฟ้าชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 297 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,730 บาท
7. นายธรรมรงค์ เรืองเกษม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 41 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
8. นายละเอียด สุขศรีสวัสดิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 323 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,050 บาท
9. นางจำเนียรสุข ชาวหวายสอ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 1 (ตำแหน่งเลขที่ 329 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
10. นางสุวรรณา บูรณะเสถียร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการอัดสำเนา (ตำแหน่งเลขที่ 141 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
11. นายล้วน รุ่งฟ้า ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการอัดสำเนา (ตำแหน่งเลขที่ 142 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
12. นายศรีทน ดีทะเนตร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการ – ภารโรง (ตำแหน่งเลขที่ 198 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
13. นายไสว เอี่ยมอร่าม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการ - ภารโรง (ตำแหน่งเลขที่ 372 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
14. นางจำเนียร จิ๋วแหยม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการ - ภารโรง (ตำแหน่งเลขที่ 378 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
15. นางกัญญา นิลทร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการ – ภารโรง (ตำแหน่งเลขที่ 396 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
16. นายยงยุทธ อิ่มน้อย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 412 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
17. นายอุดร สุนทรสุข ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการ - ภารโรง (ตำแหน่งเลขที่ 187 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
18. นางประคอง เดชพร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการ - ภารโรง (ตำแหน่งเลขที่ 219 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
19. นายทองมา สุขสม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 485 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,840 บาท
20. นางสมจิตร์ จันทนา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 564 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,840 บาท
21. นายสงัด กล้าหาญ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 473 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,360 บาท

กองการเงินและบัญชี จำนวน 2 ราย

1. นายสุวรรณ แม้นชื่น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบัญชีชั้น 4 (หัวหน้าหน่วย) (ตำแหน่งเลขที่ 727 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,050 บาท
2. นางอุบล นาคะเกศ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบัญชีชั้น 4 (หัวหน้าหน่วย) (ตำแหน่งเลขที่ 663 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,050 บาท

กองกฎหมายและที่ดิน จำนวน 16 ราย

1. นายกมล สงวนวงศ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 4 (หัวหน้าหน่วย) (ตำแหน่งเลขที่ 852 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,050 บาท
2. นางกัลยา ปัณยาชีวะ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 902 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นายธานินทร์ ผึ่งพิมาย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานจัดหาที่ดินชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 839 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
4. นายสุวัฒน์ เดือนจะโปะ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานจัดหาที่ดินชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 798 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,330 บาท
5. นายสงัด นวมจิต ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานจัดหาที่ดินชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 787 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,020 บาท
6. นายบุญธรรม ศรก้อม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานจัดหาที่ดินชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 757 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
7. นายถวาย เวียงนนท์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานจัดหาที่ดินชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 767 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
8. นางสุคนธ์ ขุนจำเริญ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 893 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,130 บาท
9. นายสุกสว่าง จันทรหอม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานจัดหาที่ดินชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 856 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,560 บาท
10. นายไพฑูรย์ ม่วงคง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานจัดหาที่ดินชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 843 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,280 บาท
11. นางสมจิตร สิงหมงคล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 891 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,280 บาท
12. นางกัญญา ลั่นซ้าย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 881 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,000 บาท
13. นางสมทรง ศิริผลา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 756 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,000 บาท
14. นายชวินทร์ ติยะวงศ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานจัดหาที่ดินชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 828 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,200 บาท
15. นางสุนทร คำแสน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการ - ภารโรง (ตำแหน่งเลขที่ 775 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,630 บาท
16. นางสุรีย์ บุญเพ็ชร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการ - ภารโรง (ตำแหน่งเลขที่ 735 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,090 บาท

 

กองแผนงาน จำนวน 5 ราย

1. นางเสาวรัจ เขาแก้ว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบัญชีชั้น 4 (หัวหน้าหน่วย) (ตำแหน่งเลขที่ 954 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,050 บาท
2. นางเพ็ญแข ศาศวัต ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานสถิติชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 956 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นางสาวแพรวพรรณ วุฒิวิชัย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 924 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นายอำนวย แสงเสริม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานสถิติชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 932 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
5. นายสมศักดิ์ หวังคุณ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 951 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท

กองพัสดุ จำนวน 7 ราย

1. นางกัลยา กุลรัตนรักษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 1075 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
2. นางผ่อง วงศ์สุวรรณ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 995 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นายอุดม ณ นคร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 993 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นางวรรณา คิวตระกูล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 1013 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
5. นางพรรณวลี อินทาปัจจ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 1073 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
6. นางประพิศศรี สุขสถาน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 975 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,560 บาท
7. นายสมพงษ์ ลำเจียก ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 1059 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท.

 

ศูนย์สารสนเทศ จำนวน 2 ราย

1. นางสมควร ชำนาญกิจ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานสื่อสารชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 1202 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,380 บาท
2. นายสงัด คงแทน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานสื่อสารชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 1236 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,600 บาท

สำนักเครื่องจักรกล จำนวน 252 ราย

ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 2 ราย

1. นางมาลินี เอี่ยมสำอางค์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 1257 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
2. นางสวง พรหมประเสริฐ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 1271 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นางพิศมัย โสพัสศิริกุล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 1256 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,570 บาท
4. นางลัดดา เอี่ยมอิทธิพล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 1267 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,950 บาท

ฝ่ายตรวจสอบและคลังพัสดุ จำนวน 3 ราย

1. นางมาริสา สุนทะโก ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 1328 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
2. นางสาวแจ่มจันทร์ วงเดือน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 1332 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นางรัตนา คงพร้อมเพรียง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 1324 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,120 บาท

 

ส่วนยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 21 ราย

1. นายทานทัต ประถมเสาวนีย์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 1411 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
2. นางยิ่งพรรณ คณาดี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 1412 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นายรุ่งศักดิ์ ศักดี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงานชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 1719 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นายประจบ จิตไพศาล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 1475 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
5. นายฉัตร กลัดภู่ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 1739 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,860 บาท
6. นายสุพล โกมลยกุล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 1580 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
7. นายประสิทธิ์ แสงฉิม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 1604 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
8. นายเชาว์ กล่อมจิตต์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 1634 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
9. นายสุรพล ปิ่นแก้ว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 1635 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
10. นายนิยม คงสถิตย์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 1637 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
11. นายจิตต์ อ้นบุตร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 1664 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
12. นายบุญส่ง คุ้มกล่ำ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 1836 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
13. นายมาก จันทร์ไข่ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 1837 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
14. นายสง่า โพธิสุทธิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 1843 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
15. นายวิโรจน์ ฉัตรมงคล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 1845 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
16. นายชลอ สุขเกษม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 1897 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,300 บาท
17. นายกำจัด มีชนะ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 1832 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,050 บาท
18. นายประภาส เพ็ชรกิจ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 1455 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,320 บาท
19. นายบุญลอ เหลาเคน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 2007 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
20. นางชิ้น แดงสายทอง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 2014 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
21. นายชะม้อย นาคปานเสือ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 1998 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท

ส่วนโรงงาน จำนวน 14 ราย

1. นายจำเนียร น้ำนวล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 2248 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
2. นายสงบ ภูษี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 2130 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นายสมคิด หอมสนิท ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 2261 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นายวิรัช ชุติเวชานนท์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 2355 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
5. นายเสวียน พูลเงิน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 2354 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,120 บาท
6. นายนิสัย ศิริวัฒน์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 2136 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
7. นายสมจิตต์ จุนเจริญวงศา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 2512 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
8. นายถวิล สาขามุละ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 2362 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,950 บาท
9. นายณัฐวัฒน์ ร้อยถิน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 2135 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,840 บาท
10. นายสนิท จันทร์บัว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 2132 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,690 บาท
11. นายสมบัติ ทองมั่น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 2039 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
12. นางสุวรรณา โรจนวิศวกรรม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 2421 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,800 บาท
13. นายเฉลิม คล้ายบัวผัน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 2277 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,090 บาท
14. นายมนัส เกตุพันธ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 1 (ตำแหน่งเลขที่ 2217 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,420 บาท

ส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า จำนวน 1 ราย

นางประภารัตน์ บุญประสิทธิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างไฟฟ้าชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 2578 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท

ศูนย์ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลที่ 1 จำนวน 15 ราย

1. นายเจริญ สงวนสัจพงษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 4 (หัวหน้าหน่วย) (ตำแหน่งเลขที่ 2630 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,580 บาท
2. นายเสริมพันธ์ สง่าเมือง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 2621 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นายนิตย์ เทวัน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 2618 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นายประโยชน์ โสภณ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 2755 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
5. นายณรงค์ ระงับภัย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 2832 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,120 บาท
6. นายสมัย แสงสุริศรี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 2795 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,500 บาท
7. นายพยุงศักดิ์ จงสุขสันติกุล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 2633 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,260 บาท
8. นายอำนวย ปรีชาพันธ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 2728 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,260 บาท
9. ถึงแก่กรรม
10. นายมานะ พุ่มมูล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 2653 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,640 บาท
11. นายประสงค์ ผลมาก ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 2617 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
12. นายสุชาติ พิพัฒน์พานิช ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 2850 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
13. นายสมรวม นิลมณี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 2656 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,840 บาท
14. นายสมาน ชัยวาสี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 2764 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,090 บาท
15. นายเพยาว์ ปัญญา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 2705 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,040 บาท

ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 จำนวน 29 ราย

1. ถึงแก่กรรม
2. นายทองรัก ควรจร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 2957 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นายประสพ อึ้งเกษมศรี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 2967 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นายปรีชา พ่วงเอี่ยม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 2980 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
5. นายชนะ แตงกลิ่น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3005 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
6. นายฉลวย อารมย์พิศิษฐ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3009 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
7. นายสุจินต์ อ่อนปาน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3012 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
8. นายวุฒิ ชาตินันท์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 3045 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
9. ถึงแก่กรรม
10. นายประเสริฐ คงพละ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3136เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
11. นายวีระวัฒน์ ขจรกลิ่น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3002 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,120 บาท
12. นายวีระ วัชโรทยาน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3018 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,120 บาท
13. นายสุรศักดิ์ เสียงใส ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 2975 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
14. นายขจิตร์ รุททองจันทร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3001 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,570 บาท
15. นายศุภชัย พรรโณภาศ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3019 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,570 บาท
16. นายหุนระ พิมพ์ต่อ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 2896 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,570 บาท
17. นายสำเนียง กลิ่นฟุ้ง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3074 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
18. นายประกอบ แซ่อึง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 2929 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
19. นายเพชร เพ็งศรีโคตร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3082 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,860 บาท
20. นายสงคราม ใจแสน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3138 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,840 บาท
21. นายวิเชียร ทองเหลี่ยม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 3283 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
22. นายเจริญ เฟื่องนิคม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3103 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
23. นายสงคราม นาถอนันต์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3093 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,050 บาท
24. นายมณี เกตุเทศ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3170 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,050 บาท
25. นางสมหมาย กลิ่นทอง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 3041 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
26. นายสวัสดิ์ คงบุรี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 3118 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
27. นายประสาร หาทรัพย์ครอง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 3214 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
28. นางบุญลือ แพ่งนคร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 3122 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,830 บาท
29. นายหลอดทอง โคตระครุ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 2953 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,040 บาท

ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 จำนวน 18 ราย

1. นายบุญโสม เกษมเนตร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 3544 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
2.นายบุญถม อุ่นสิม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3371 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,430 บาท
3. นายโสภณ เผือกยิ้ม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3511 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,570 บาท
4. นายเรืองศิลป์ อาจดวงดี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3505 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,330 บาท
5. นายประสิทธิ์ เจริญสม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3590 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
6. นายคำบ่อ อินทรศิริ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3341 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,130 บาท
7. นายกงไหล พองชัยภูมิ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3409 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,560 บาท
8. นายสมใจ กอนผึ้ง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3364 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,730 บาท
9. นายล้ำ กุดทา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3338 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,460 บาท
10. นายรังษี ปัดถามา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3566 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,300 บาท
11. นายบ่าย เทือกเพีย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3335 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,200 บาท
12. นายไชย บุตนุ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3322 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,940 บาท
13. นายเกิน มะลิขจร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3398 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,680 บาท
14. นายชอบ พลเผือก ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3635 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,090 บาท
15. นายมนูญ คล้ายชลธี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3608 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,260 บาท
16. นายเชย สายคำ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 3418 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,260 บาท
17. นายสีตาล กอเจริญ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3648 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,840 บาท
18. นายเฉลิม สุ่มมาตย์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 3468 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท

ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 จำนวน 24 ราย

1. นายสะอาด มาลัย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 3801 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
2. นายอดุลย์ ศรีเจริญ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3841 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นายเฉลิม ศรสำราญ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 4031 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นายสมศักดิ์ เสือพันธุ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 4034 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
5. นายจำปา ทะเสนฮด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3971 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,120 บาท
6. นายวิเชียร อุดมผล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3856 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,120 บาท
7. นายสนั่น อินทร์ชุ่ม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4114 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,810 บาท
8. นางกรองแก้ว มธุรัญญานนท์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3946 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
9. นายบัวพันธ์ กุตรัตน์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3955 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,570 บาท
10. ถึงแก่กรรม
11. นางนภาพร อินทรประชา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3942 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
12. นายสมคิด สาลี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3870 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,130 บาท
13. นายธนู ใจหลัก ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4108 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,130 บาท
14. นายสนิท กาญจนะ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4153 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,600 บาท
15. ถึงแก่กรรม
16. นายเฉลิม ประมูลสิน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4159 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,820 บาท
17. นายจรัส ยวนยี่ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4064 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,820 บาท
18. นายเขียน เคนทรภักดี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3886 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,460 บาท
19. นายสมดี รัตนลาด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4144 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,050 บาท
20. นายบุญสม พันทวี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 4295 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
21. นายปรีชา แสงทอง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4175 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,090 บาท
22. นายถวิล เดชแพ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 4294 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,640 บาท
23. นายแสวง ทำไร่ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 4211 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,420 บาท
24. นายบุญคืน ริมสังข์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4190 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท

ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 จำนวน 41 ราย

1. นายโกวิท วรรณลิวงศ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 4914 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
2. นายชลอ จันทร์สาคร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 4341 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นายเย็น เรืองงาม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 4329 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นายวราวุธ งามสมบัติ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 4340เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
5. นายวีระชาติ จันทรคณา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 4686 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
6. นายสมเจตน์ รำพึง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 4328 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
7. นายสำราญ โตพัฒนกุล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 4608 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
8. นายเสน่ห์ เณรงาม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 4331 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
9. นายสุเมธ สง่าโสภณ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 4543 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
10. นายเสวก จำรัสรักษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 4541 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
11. นายทวีศักดิ์ สกุลปทุมทอง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4690 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
12. นายวุฒิไกร สิทธิวงศ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4468 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
13. นายทวีป คงสิทธิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4324 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
14. นายปรีชา แผ่นทอง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 3802 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
15. นายสมบัติ อ่อนปาน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3854 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
16. นายฉลา ภุมภิโร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4470 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,430 บาท
17. นายเฉลิม สุดคนึง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4410 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,430 บาท
18. นายนิล พันยาผล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 3850 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,430 บาท
19. นายปรีชา โสมรักษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4350 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,120 บาท
20. นายนิคม พันธ์โพธิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4321 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,810 บาท
21. นายบุญชู เอี่ยมเทียม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4921 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
22. นายแผน มณีพันธ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4918 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
23. นายบุญเลิศ เกิดแย้ม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4357 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
24. นายบุญชู โมกงาม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4416 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,260 บาท
25. นายเยื้อน พุ่มพวง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4459 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,260 บาท
26. นายสันธ์ กมลวิจิตร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4694 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,260 บาท
27. นายสนอง ชูกลิ่น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4317 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,260 บาท
28. นายชาญชัย สมัครการ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4354 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,330 บาท
29. นายประเสริฐ อ่อนพันธุ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4613 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,330 บาท
30. นายสำเริง ศรีโพธิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4360 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,330 บาท
31. นายสุบิน อู่สุวรรณ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4545 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
32. นายบุญสี สาใส ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4465 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
33. นายพะยม อยู่มาก ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4418 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
34. นายสวัสดิ์ พระสว่าง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4403 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,560 บาท
35. นายบุญเรือน เถาว์จันทร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4451 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,280 บาท
36. นายวัน พันดี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 3902 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,820 บาท
37. นายพยอม เอี่ยมเจริญ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4346 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,730 บาท
38. นายทองหล่อ พูลประเสริฐ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4722 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,330 บาท
39. นายเล็ง คล่องแคล่ว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 3932 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
40. นายมาก นิลเนียม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 4566 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,200 บาท
41. นายจำลอง แจ้งประจักษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 4600 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,440 บาท

ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 จำนวน 65 ราย

1. นางจันทนา มณีนิล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4969 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
2. นายล้วน อินทมาตย์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 4992 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นายไพจิตต์ หอมกระจ่าง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 4332 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นายเสมา คงทิม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 5003 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
5. นายมนูญ ศงสภาต ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ช่างเครื่องจักรกลชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 5005 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
6. นายสหัส อุตมานันท์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 5011 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
7. นายมนัส โคกกรุ่น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 5009 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
8. นายสำเนาว์ สุกใสพงษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5022 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
9. นายประสิทธิ์ หนูใหม่ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5057 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
10. นายสนั่น คงฤิทธิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5058 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
11. นายณรงค์ ประเสริฐศักดิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 5421 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
12. นายสุทิน ภมรพล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 5431 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
13. นายบุญธรรม อัมพวัน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5283 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
14. นายทองคำ จันทร์แก้ว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5650 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
15. นายสุธน ระงับจิตต์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5803 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
16. นายประยูร ธนาวงค์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 5422 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
17. นายชอบ ยะสะโร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5224 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,430 บาท
18. นายเฉลิม นิลไสล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5395 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,430 บาท
19. นายช้วน บุญญะอาจ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5271 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,810 บาท
20. นายสนอง ก้อนทอง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5377 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,810 บาท
21. นายกฤตย์ มีชิตสม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5350 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,500 บาท
22. นายประเทือง ทรัพย์กรณ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่5354 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,500 บาท
23. นายบำเรอ พับทอง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5516 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,500 บาท
24. นายประยงค์ เทียมแสง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5646 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,500 บาท
25. นายสมพงษ์ เล้าสุวรรณ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5512 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,500 บาท
26. นายปรีชา เนียมถนอม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5282 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
27. นายสุนทร วทัญญู ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5393 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
28. นายสมัย กริ่มใจ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5520 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
29. นายประจักษ์ บานแย้ม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5645 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
30. นายพวง สังข์ใหญ่ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5234 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,570 บาท
31. นายเวียน จุลวัน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5060 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,950 บาท
32. นายสามเกลียว พายคิ้ว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5219 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,640 บาท
33. นายทองคืน คงปุย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5249 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,640 บาท
34. นายบุญเหลือ พงษ์พิมาย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5337 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,330 บาท
35. นายสำรวย แก้วจุฬา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5339เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,330 บาท
36. นายสมพาน บุญคุ้ม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5518 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,330 บาท
37. นายอนันต์ ยาณะรังษี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5662 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,330 บาท
38. นายชัยชนะ มรรคผล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5166 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
39. นายเกษม ใจสุทธิ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5545 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
40. นายประเทือง ดวงหิรัญ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5542 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
41. นายดำรง สุดมี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5379 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,020 บาท
42. นายรส สังข์คำ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5391 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,020 บาท
43. นายวีระพงษ์ บรรดา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5869 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,900 บาท
44. นายอำพัน หนูมั่น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5469 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,900 บาท
45. นายฉลวย สุขเจริญ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5543 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,640 บาท
46. นายเสนาะ รอดบำรุง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5255 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
47. นายยอดชัย เต็มผักแว่น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5070 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,130 บาท
48. นายสิงห์คูณ สมเสนาะ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5885 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,860 บาท
49. นายชูชีพ ภู่เอี่ยม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนายท้ายเรือชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5605 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,860 บาท
50. นางลำลอง สอ้าง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5789 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,840 บาท
51. นายสุภาว์ หาญแรง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5072 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,280 บาท
52. นายวิสุทธิ์ ทองใบน้อย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 5766 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
53. นายสกล ชายหงษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 5777 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
54. ถึงแก่กรรม
55. นายสมศักดิ์ ศรีนาค ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5076 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,200 บาท
56. นางปราณี ศรียารักษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5893 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,050 บาท
57. นายเฟ้อ เหมือนแตง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5502 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
58. นายหล่ำ มีชัย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 1 (ตำแหน่งเลขที่ 5161 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,260 บาท
59. นายสนั่น แถวชน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5559 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,260 บาท
60. นายดอกไม้ สีหะไกร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5579 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,840 บาท
61. นายจรัญ พลวารินทร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5441 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,640 บาท
62. นายสำรวย เขียวสอาด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 5182 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท
63. นายอนันต์ ทองใบ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5461 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,270 บาท
64. นายบุญมาก บุญมี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 5189 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,090 บาท
65. นางเฉลิมศรี ฉิมประสูติ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 5964 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,300 บาท

ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 จำนวน 7 ราย

1. นายประดิษฐ์ ขวัญแก้ว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5969 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
2. นายปราโมทย์ คุณอุดม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 5971 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นายประเทศ วิลาลัย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 5980 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นายอาคม อุทัย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 5983 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
5. นายสมชาย มีชัย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 6014 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
6. นายวินัย แก้มสมพักตร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 6158 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
7. นายประมวล ชังเทศ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 6121 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,500 บาท
8. นายกราว โฉมศรี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 6019 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
9. นายริน แข่งขัน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5993 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
10. นายใส ภู่ค่อย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 5991 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,420 บาท
11. นายสมควร กันพยันต์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 6118 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,420 บาท
12. นายไพฑูรย์ จินตะเวช ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 6025 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,130 บาท
13. นายสามล บัวเลิง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 6048 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,130 บาท
14. นายวิเชียร ไชยเลิศ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 6123 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,560 บาท
15. นายจำนงค์ กิ่งโพธิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 6251 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,860 บาท
16. ถึงแก่กรรม
17. นายอมร สุขสวัสดิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 6321 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,090 บาท

สำนักโครงการขนาดใหญ่ จำนวน 19 ราย

1. นางสมจิตต์ จิตต์ใจมั่น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 6368 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
2. นายเสกสรร อุดมทรัพย์ไพศาล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 6601 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นายสุภรณ์ เรืองศิลป์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 6760 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นายอุทัย พลแสน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 6873 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
5. นายไสว คณิกา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบัญชีชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 6430 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,810 บาท
6. นางชวนพิศ เครือนิล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานการเงินชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 6955 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,570 บาท
7. นางวิมลศรี ราชติชิต ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 6536 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,260 บาท
8. นางอาภรณ์ ลงยันต์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 6385 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
9. นางยี่สุ่น แผลงศร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 6786 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,600 บาท
10. นายประเสริฐ ลีทอง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์แบบชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 6553 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,340 บาท
11. นายเพ็ง เพิ่มชะนาง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 7020 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,340 บาท
12. นายใย เขม้นเขตกิจ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 6883 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,820 บาท
13. นายเสมียน ค้าเจริญ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 6723 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
14. นายจำเนียร อัมพระเสวก ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 6776 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,050 บาท
15. นายเรืองฤทธิ์ อุ่นกอง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 1 (ตำแหน่งเลขที่ 6806 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
16. นายประยูร คำนวน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 6554 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,090 บาท
17. นายชุมพล กาญจนกิจขจร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งหัวหน้ายาม (ตำแหน่งเลขที่ 6738 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,910 บาท
18. นายเจิด สร้อยสุวรรณ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 6724 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,200 บาท
19. นายอุดม ภูมิพิทักษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 6828 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,200 บาท

สำนักจัดรูปที่ดินกลาง จำนวน 1 ราย

นายมนัส เกตุศรี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 7294 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท

 

สำนักชลประทานที่ 1 จำนวน 28 ราย

1. นายสิทธิ์ ทองเที่ยง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างไฟฟ้าชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 7471 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
2. นางบังอร ศรีสงคราม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบัญชีชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 7339 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นายวสันต์ สุทธกุล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 7389 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นายสมนึก เกตุเกล้า ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 7543 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่) โครงการชลประทานเชียงใหม่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
5. นายประยูร ประไพวงษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 8328 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,430 บาท
6. นายทวี หิรัญวงษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 8243 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,810 บาท
7. นางสุพัตร กอนจาย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 7940 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
8. นางวัฒนา ตาละชีพ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเขียนชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 8073 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,570 บาท
9. นายสมบูรณ์ ปัจทมิตร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 7775 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
10. นายวีระ กันธิพันธ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 7949 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,380 บาท
11. นายจิรวัฒน์ ขุมทอง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 8084 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,120 บาท
12. นางสอางค์ ศิรินันท์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานสื่อสารชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 7481 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,820 บาท
13. นายก้อน ปันทะเมา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 8131 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
14. นายบุญรัตน์ ใจสุภา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 7827 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
15. นายสำอาง ทองไทย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 7981 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
16. นายอิ่นคำ ฝูงคน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 7862 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,860 บาท
17. นายประสิทธิ์ สุวภาพ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 8364 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
18. นางศรีคำ สุภา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 7913 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
19. นายดวงคำ บุญตวย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 8027 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
20. นายเจริญ พรหมภิทัตร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 7374 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
21. นายคำปัน บุญพันธ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 7382 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
22. นายวิโรจน์ ดวงงาม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 7537 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่) โครงการชลประทานเชียงใหม่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
23. นางแสงเดือน ธรรมชาติ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1 (ตำแหน่งเลขที่ 8338 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,840 บาท
24. นายอิ่นแก้ว พวงอินต๊ะ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 8108 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,630 บาท
25. นางหล้า เหมยอุ่น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 1 (ตำแหน่งเลขที่ 8118 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,630 บาท
26. นายสม อ้ายล้อม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 7588 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่) โครงการชลประทานเชียงใหม่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,090 บาท
27. นายโกศล วังหน้า ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 7466 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่) อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,580 บาท
28. นายสมาน เขียวปัญญา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 7889 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเชียงใหม่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท

สำนักชลประทานที่ 2 จำนวน 29 ราย

1. นางประภาศรี สท้านไตรภพ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบัญชีชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 8383 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลำปาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
2. นางสาวจันทรา ปัญญาทิพย์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 8395 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลำปาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นายสุรพล เปรมปลื้ม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 9407 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลำปาง) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นายปรีชา เข็มพรหมมา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 8444 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลำปาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
5. นายประเสริฐ ศรีสวัสดิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างไฟฟ้าชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 8711 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลำปาง) โครงการชลประทานน่าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
6. นางสาวเรณู ธนามี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 9186 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลำปาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
7. นายสมคิด ปัญญาธร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานเกษตรชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 9188 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลำปาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,430 บาท
8. นายสมศักดิ์ สวนสุวรรณ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 8798 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลำปาง) โครงการชลประทานพะเยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,810 บาท
9. นายศักดิ์ศรี สุวรรณ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสื่อสารชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 9421 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลำปาง) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,500 บาท
10. นางอารี ศรีนวล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 9405 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลำปาง) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,500 บาท
11. นางสุภา เปรมปลื้ม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 9408 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลำปาง) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,570 บาท
12. นายบุญเลิศ สุพรรณ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 8393 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลำปาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ16,330 บาท
13. นายจิโรจน์ เวียงนาค ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 8717 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลำปาง) โครงการชลประทานน่าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
14. นายเจริญ เกียรติยศ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝืมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 8718 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลำปาง) โครงการชลประทานน่าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท

15. นางสมศรี สุขเจริญ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 8678 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลำปาง) โครงการชลประทานลำปาง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,560 บาท
16. นายทนงศักดิ์ ยานะศรี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 9362 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลำปาง) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,080 บาท
17. นายเฉลิม อ้วนจันทร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 9366 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลำปาง) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
18. นายสุขแก้ว อินต๊ะสาร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 8480 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลำปาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,800 บาท
19. นายข่ายแก้ว ยะแสง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 8750 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลำปาง) โครงการชลประทานน่าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
20. นายมาโนช มาตระกูล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 9242 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลำปาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
21. นายต๋า ทาสา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 9245 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลำปาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
22. นายเทียน จันทะระ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 8689 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลำปาง) โครงการชลประทานลำปาง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
23. นายศรีมูล คำน้อย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 9274 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลำปาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,320 บาท
24. นายอดุลย์ สมณะช้างเผือก ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 8731 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลำปาง) โครงการชลประทานน่าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,860 บาท
25. นายสมศักดิ์ นาข้าม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 9074 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลำปาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง-กิ่วลม อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,260 บาท
26. นายถวิล เมฆตั้ง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 8777 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลำปาง) โครงการชลประทานน่าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
27. นายยงยุทธ วุฒิเจริญ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 8778 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลำปาง) โครงการชลประทานน่าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
28. นายวิทย์ ธนะสมบัติ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 1 (ตำแหน่งเลขที่ 9370 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลำปาง) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท
29. นายเถิง พึ่งราษฏร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 8781 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลำปาง) โครงการชลประทานน่าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท

สำนักชลประทานที่ 3 จำนวน 42 ราย

1. นายเสกข์ ศักรภพน์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบัญชีชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 11050 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
2. นางสาวปราณี ภู่พุกก์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 9467 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นางสาวพูลสุข กัลยา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 11046 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นายสุชาติ มีพยุง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานการเงินชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 9486 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
5. นายอำนาจ จันทรเนตร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 9566 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
6. นายวิวัฒน์ ฉุยกำเหนิด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมีโรงงานชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 9837 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
7. นายพีระ วรนารถ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 9560 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
8. นางสุนันทา แย้มชื่น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 11069 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
9. นางสาวทองเจือ มอญสิน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 11056 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,120 บาท
10. นางธัชรินทร์ เผ่าทอง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 9465 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,120 บาท
11. นายสนั่น พุ่มท่าช้าง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 10287 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,120 บาท
12. นายประทุม หลักดี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 11063 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,500 บาท
13. นายสนิท อุทัยดา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 11084 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
14. นายวสันต์ เกตุอินทร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 11085 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
15. นางสาวพัทนี บุญมีเกิด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 10163 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการชลประทานพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
16. นายสุพจน์ อินค้า ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 9890 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
17. นายเสมียน ฉิมนาค ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 10325 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
18. นายชิด ชายเดช ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งหัวหน้าคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 10245 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการชลประทานพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
19. นายทา ปาลาศ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 10033 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
20. นายณรงค์ บุญลอย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 10364 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
21. นางพะเยาว์ มากบ้านบึง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 1 (ตำแหน่งเลขที่ 9515 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
22. นางปรียาพันธ์ พันแสนเฉลิมรัตน์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานสื่อสารชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 10171 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการชลประทานพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,320 บาท
23. นายจำนง บุญทับ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 10222 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการชลประทานพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,640 บาท
24. นายประมวล สุขเกษม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 10108 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการชลประทานนครสวรรค์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,260 บาท
25. นายทรัพย์ ยอดอินทร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งหัวหน้าคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 10049 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
26. นายวัชรินทร์ รักรี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 10519 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
27. นางอ่อน เทียนหอม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการ - ภารโรง (ตำแหน่งเลขที่ 10065 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
28.นางอุบล ตรีเนตร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 10269 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการชลประทานพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
29. นายบุญรอด บุญเกิด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 11042 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
30. นายพัว สอนสุภาพ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 10881 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,020 บาท
31. นายแทน น้อยโฉม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 10621 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท
32. นายมานะ ธนสัมบันน์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 9862 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11050 บาท
33. นายสำอางค์ เพ็ชรพงษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 10887 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท
34. นายบุญยอด จำนงภักดิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 10196 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการชลประทานพิจิตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,270 บาท
35. นายรันทม อยู่เย็น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 10510 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,270 บาท
36.นางคำสอน สนแย้ม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 10749 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,520 บาท
37. นายสอาด ถาวรพัฒ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 10706 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,360 บาท
38. นายหนอม คุ้มขำ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 10710 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,360 บาท
39. นายชุ่ม โตขำ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 10954 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,360 บาท
41. นายสุชาติ นาคสุกเอี่ยม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 10518 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,040 บาท

42. นายมนัส ไวยุวัฒน์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 10877 เบิกจ่ายคลังจังหวัดพิษณุโลก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,730 บาท

สำนักชลประทานที่ 4 จำนวน 38 ราย


1. นายสุนทร นามศรีอุ่น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 12335 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
2. นายกรีพล เพ็งเอม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 12050 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นายบัวลอย เจือแก้ว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสื่อสารชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 11389 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นายสุรินทร์ ไชยวงค์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 12339 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
5. นายสงบ เป๊กทอง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสื่อสารชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 12056 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,570 บาท
6. นายวีระ ฉ่ำดวง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบัญชีชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 12331 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,640 บาท
7. นายสมจิตร ศรีเอี่ยม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 11428 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
8. นายโลม ฤทธิเดช ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 12302 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
9. นายศรีโพธิ์ ชารี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 12376 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,380 บาท
10. นายสิงห์หล ชาวหลวง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 12080 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,600 บาท
11. นายเมฆ ชูชาติ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 12387 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
12. นายดี จักภิระ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 11436 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
13. นายแก่น อินชำนาญ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 11777 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการชลประทานแพร่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
15. นายบุญส่ง แก้วเมือง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 11406 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,800 บาท
16. นายสรรเสริญ พิชัยณรงค์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 1 (ตำแหน่งเลขที่ 11422 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
17. นายอินคำ จันทร์เป็ง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 11441 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
18. นายวิรัตน์ โสรส ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 12170 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
19. นายประหยัด สันป่าแก้ว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 12141 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
20. นายสุรินทร์ ลือโลก ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 12145 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
21. นายเชาวเลิศ สุทธิสวัสดิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 12129 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
22. นายจรัส ศรีผ่อง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 12109 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
23. นายประสิทธิ์ บำรุง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 12385 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,090 บาท
24. นายบุญส่ง แก้วอาทะ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 11779 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการชลประทานแพร่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,090 บาท
25. นางนพ คงเฟื่อง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 11484 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
26. นายประไพ คงปาน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 11540 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
27. นายเตียม เริ่มจำ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 12380 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
28. นายหรั่ง สุรินคำ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 11469 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการชลประทานตาก อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,840 บาท
29. นายศักดิ์สิทธิ์ บุตรเทศ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 12455 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,630 บาท
30. นายสุวรรณ ดารา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 11815 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการชลประทานสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,420 บาท
31. นายธรรมนูญ หอมหวาน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 11900 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการชลประทานสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,830 บาท
32. นายวิจิตร รอดทอง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 12030 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการชลประทานสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,270 บาท
33. นายดำรงค์ เนียมสกุล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 11825 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการชลประทานสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,090 บาท
34. นายวิทยา กาทิพย์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 12166 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,200 บาท
35. นายชัยศรี คงทรัพย์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 11974 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการชลประทานสุโขทัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,040 บาท
36. นางสวิง นพคุณ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 11712 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการชลประทานกำแพงเพชร อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,880 บาท
37. นายวิสิทธิ์ เขม็ด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 12237 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกำแพงเพชร) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,730 บาท
38. ถึงแก่กรรม

สำนักชลประทานที่ 5 จำนวน 49 ราย

1. นางประทุม สุพา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 13400 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
2. นายสาคร แก้วกันดา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 13391 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นางจิระประภา ปุณประเสริฐ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 13390 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นายชัยพล มีพรหม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 13613 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
5. นายจำนงค์ วรรณรัตน์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 13549 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
6. นายสนั่น จันทรวงศ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 13389 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,500 บาท
7. นายเอนก พลายงาม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 13569 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
8. นายเทียบ บานแย้ม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 13175 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
9. นายศิลป์ชัย เพี้ยนจันตรี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 13204 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
10. นายโสพล จันทร์ประทักษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 13558 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
11. นายวิมาน สุแพง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 13179 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,900 บาท
12. นางสนวน แย้มสินธุ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบัญชีชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 13608 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,420 บาท
13. นายนภดล มุทุจิตต์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 13642 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,380 บาท
14. นายเพ็ง คำภูมี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 13079 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการชลประทานหนองคาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,120 บาท
15. นายสนอง เกษรมาลา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 12944 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการชลประทานสกลนคร อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,600 บาท
16. นายประสิทธิ์ สุขเสมอ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 13574 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,120 บาท
17. นายพิมผล ดอนตรีไพร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 13205 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,340 บาท
18. นายบัญชา ชินแสง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 13583 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ13,560 บาท
19. นายชลอ สุขมูล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 13207 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,300 บาท
20. นายชาย ดรพันพล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานห้องทดลองชั้น 1 (ตำแหน่งเลขที่ 13164 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
21. นายอำคา ชัยทองสุข ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 13096 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการชลประทานหนองคาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
22. นายสถิตย์ มูลวัฒน์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 12797 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการชลประทานเลย อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
23. นายบันทิน จูมจะนะ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 12781 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการชลประทานเลย อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
24. นางมะลิวัลย์ โสมาศรี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานระดับน้ำ (ตำแหน่งเลขที่ 12888 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการชลประทานอุดรธานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
25. นายศุภชัย ชมภูพื้น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 12861 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการชลประทานอุดรธานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
26. นายวิเรศน์ กล่ำจันทร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 13567 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
27. นายโฮม แพงสา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 13468 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
28. นายสมควร พลศักดา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 13512 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
29. นายวินิจ ชัยเจริญ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 1 (ตำแหน่งเลขที่ 13671 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท

31. นายขันทอง ชาลีกุล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 13506 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,320 บาท
32. นายธนูศิลป์ มอโท ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 12866 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการชลประทานอุดรธานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,320 บาท
33. นายสุรักชาติ ลีทอง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 13247 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,090 บาท
34. นายเทพ ทองแย้ม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 13677 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,640 บาท
35. นายสำรอง สิงห์ขาว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 13490 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,260 บาท
36. นายอภิศักดิ์ มีสีสรร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 13486 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ11,050 บาท
37. นายคำไพร ด้นดั้น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 13056 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการชลประทานสกลนคร อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
38. นางประนอม อินทวงศ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 13142 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการชลประทานหนองคาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
39. นายทนงค์ ปางจักร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 13378 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,220 บาท
40. นายสวาสดิ์ พูลเพิ่ม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 13489 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,830 บาท
41. นายไชโย กิตติลาภ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 13638 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,640 บาท
42. นายสมพงษ์ เอกตาแสง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 12901 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการชลประทานอุดรธานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท
43. นายบุญยรักษ์ อินรีย์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 13006 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการชลประทานสกลนคร อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,910 บาท
44. นายประสาท แสนบุ่งค้อ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 12824 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการชลประทานเลย อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,520 บาท
45. นายติ๊ก สิงห์ไพราช ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 13192 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,520 บาท
46. นายโสภณ เท่าทอง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 12970 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการชลประทานสกลนคร อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,580 บาท
47. นายทอง พระอามาตร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 13306 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,140 บาท

49. นายน้อย พันยิ่งยก ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 13363 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุดรธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,440 บาท

สำนักชลประทานที่ 6 จำนวน 83 ราย

1. นางฉลอง ศรีตลานุกต์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 13717 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
2. นายณรงค์ วงศ์ศิริ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 14345 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานร้อยเอ็ด อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นายสมใจ เกตุจิ๋ว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 15042 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นางวรัญญา อุ่นโสดา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบัญชีชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 13701 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
5. นายกีรติ สุขเสริม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเขียนชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 13773 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
6. นายเจริญ กฤษเพชร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 14680 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
7. นายสวัสดิ์ บุญหนัก ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (ตำแหน่งเลขที่ 14693 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
8. นายจำรัส เลิศชิน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (ตำแหน่งเลขที่ 14694 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
9. ถึงแก่กรรม
10. นายพงษ์ศิลป์ ประเสริฐหล้า ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบัญชีชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 15034 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
11. นายคงฤทธิ์ จิตแสง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 15040 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
12. นายโชค แจ่มจำรัส ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 15364 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,810 บาท
13. นายเกษตร จิตจักร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 15421 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
14. นางบุญมี ยุทธศิลป์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบัญชีชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 13707 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,330 บาท
15. นายพจนารถ ไชยพันธุ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานสื่อสารชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 14586 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานชัยภูมิ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
16. นายประสาท วิชายะ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 14081 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
17. นายหลิน กลิ่นศรีวัฒนา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 14594 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานชัยภูมิ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
18. นายวิชา สง่าเนตร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 14595 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานชัยภูมิ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
19. นายอนุศักดิ์ สันตะวงค์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 14490 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,640 บาท
20. นายบุญกอง ดีเพ็ชร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 14714 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,120 บาท
21. นายสวัสดิ์ ระดาบุตร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 14735 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,120 บาท
22. นายวร จัตกุล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 14349 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานร้อยเอ็ด อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,600 บาท
23. นายสมัคร ปุริตัง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 14722 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,080 บาท
24. นายประเชิญ วิทยาบำรุง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 14102 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
25. นายนิพนธ์ นามบุตร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 15400 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
26. นายวีรวัฒน์ พาหะนิช ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 15450 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
27. นายสว่าง เมืองสนธิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 14749 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำแลบำรุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,800 บาท
28. นายทองพูน ส่งเสริฐ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 14758 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,800 บาท
29. นายสุนทร กุสุมาลย์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 14139 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานขอนแก่น อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
30. นายพัน อุ่นวงษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 1 (ตำแหน่งเลขที่ 14602 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานชัยภูมิ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
31. นายสำราญ พรมเลิศ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 14170 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานขอนแก่น อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
32. นางอรุณี ภูพลอย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานระดับน้ำ (ตำแหน่งเลขที่ 14544 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
33. นายสุภาพ ศิริคุณ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 14626 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานชัยภูมิ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
34. นายอ้วน โพธิ์ศรี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 14631 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานชัยภูมิ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
35. นายสำเนียง โคตรเทียม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 14827 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
36. นายวิเชียร จันทะคัด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 14829 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
37. นายสมพงษ์ สุนทะโรจน์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 15106 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
38. นายสม ยลอนันต์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 15114 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
39. นายสมพร สร้อยนาค ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 15136 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
40. นายธวัช สีแสด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 15120 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,320 บาท (พ.ส.ร. 350 บาท)
41. นายคำจันทร์ พรมศรีแก้ว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 14800 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,640 บาท
42. นายผดุงจิต สุระเสนา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 14834 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,640 บาท
43. นายชาย ประทุมวัน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 14488เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
44. นายสืบพงษ์ บุญยพรหม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 14290 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
45. นายพรมมา คุณพรม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 14396 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานร้อยเอ็ด อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
46. นางถาวร อ่อนตา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 14403 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานร้อยเอ็ด อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
47. นายไสว ไชยวงษา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 14501 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
48. นายสวัสดิ์ ภูนาวรรณ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 15194 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
49. นางพิมศิริ อ่างแก้ว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการ-ภารโรง (ตำแหน่งเลขที่ 14549 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
50. นายมังกร มหาชัย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 15235 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
51. นายทองเลื่อน ชินพะวอ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 15237 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท (พ.ส.ร. 350 บาท)
52. นายบัวพัน ภูทองโปร่ง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 15270 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
53. นายไพบูลย์ สะกลาง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 14302 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
54. นางสุพัตรา ประดิษฐพจน์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 14308 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
55. นายไหม ปุ้งไชย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 14323 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
56. นายหนูมี คำทองสุข ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 14327 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
57. นายสมร ชมภูทัศน์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 14561 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
58. นางพยงค์ ทรงเจริญ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 15280 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
59. นางพวงเพชร เวียงธรรม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 15296 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
60. นายชวน ศรีเจือ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 15451 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
61. นายบุญส่ง อึงพัง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 14316 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,840 บาท
62. นายคำ ผลรัศมี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 14551 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,840 บาท
63. นางบุญชื่น แก้วศิริ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 14309 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,630 บาท
64. นายไพศาล พวงผกา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 14317 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,630 บาท
65. นายบุญช่วย วิชาฮาด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 15078 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,630 บาท
66. นายอาศรม สิงห์ประสาทพร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 14132 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานขอนแก่น อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,630 บาท
67. นายสมใจ คำฤาชา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 14344 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานร้อยเอ็ด อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,420 บาท
68.นายยศ อินทา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 14913 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,220 บาท
69. นายจำรัส สำราญสม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งลูกมือช่าง (ตำแหน่งเลขที่ 14019 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,020 บาท
70. นายไข ตระกูลอำนาจ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 15382 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,020 บาท
71. นายอุดร อ่อนจันทร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 15413 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,020 บาท
72. ถึงแก่กรรม
73. นายสวัสดิ์ วรรณโชติ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 14768 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,830 บาท
74. นายทองหล่อ เพชรคำ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 14841 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,830 บาท
75. นายคำปุ่น มูลแป ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 15348 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,830 บาท
76. นายสุรพล จันทร์เหล่อ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 15008 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,640 บาท
77. นายสมบูรณ์ เรียนทิพย์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 14872 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,640 บาท
78. นายเงิน ถัดนอก ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 14632เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานชัยภูมิ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
79. นายบุดดี โนราช ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 14924 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
80. นายอุบล พาโพธิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทน (ตำแหน่งเลขที่ 14525เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,520 บาท
81. นายสมจิตร อุทัยวี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 14324 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานมหาสารคาม อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,200 บาท
82. นายจรัส ไชยคิรินทร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 14456 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการชลประทานร้อยเอ็ด อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,200 บาท
83. นายหนูไกร เมืองราชา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 15263 เบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่น) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,580 บาท

สำนักชลประทานที่ 7 จำนวน 30 ราย

1. นายสังวรณ์ ทิศเนตร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 15850 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุบลราชธานี) โครงการชลประทานยโสธร อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
2. นายสมัย อุ่นเจริญ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 15497 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุบลราชธานี) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นายเจริญ ผาสุข ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 15495 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุบลราชธานี) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นางแสงจันทร์ อ่อนศรี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 15468 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุบลราชธานี) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,120 บาท
5. นางปราณี ศรีวัฒนพงศ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 15455 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุบลราชธานี) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
6. นายจรวย วรบุตร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 16298 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุบลราชธานี) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
7. นายเข็มเพชร ถิ่นแสนดี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 16296 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุบลราชธานี) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,640 บาท
8. นายวิเชียร สุขหอม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 16253 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุบลราชธานี) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
10. นายเตียง ช่องปา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 16303 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุบลราชธานี) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,080 บาท
11. นายชัยยันต์ ศิลพร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 16254 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุบลราชธานี) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,340 บาท
12. นายมนูญ วงษ์ถม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 16252 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุบลราชธานี) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,340 บาท
13. นายบุญเพ็ง ขันคูณ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 16034 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุบลราชธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,050 บาท
14. นายพิสิทธิ์ ภูสุนทร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 16036 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุบลราชธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,800 บาท
15. นายชื่น สายแวว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคาราชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 15808 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุบลราชธานี) โครงการชลประทานอุบลราชธานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
16. นายประลอง อบเชย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 15896 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุบลราชธานี) โครงการชลประทานอำนาจเจริญ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
17. นายจรูญ สำเภา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 15537 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุบลราชธานี) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,860 บาท
18. นายโชติ กิสันเทียะ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 15483 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุบลราชธานี) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
19. นายเถกิง มณีโชติ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 15990 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุบลราชธานี) โครงการชลประทานนครพนม อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
20. นายพิชัย ลีลา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 16152 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุบลราชธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,220 บาท
21. นายชาย คูโคกสูง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 16153 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุบลราชธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,640 บาท
22. นายวิชัย มิ่งขวัญ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 16126 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุบลราชธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,640 บาท
23. ตัดเบิกจ่ายที่ อบต.
24. นายหนู สายสมบัติ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 16181 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุบลราชธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,090 บาท
25. นายสมพงษ์ ปานเม่น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 15785 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุบลราชธานี) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
26. นายหมูน คำสิงห์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 16055 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุบลราชธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
27. นายโสม กิ่งแก้ว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 16116 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุบลราชธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
28. ตัดเบิกจ่ายที่ อบต.
29. นางทองคำ สุดตา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 16194 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุบลราชธานี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,730 บาท
30. นายพูนสุข หนุนสุข ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 16215 เบิกจ่ายคลังจังหวัดอุบลราชธานี) โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 7 อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,730 บาท

สำนักชลประทานที่ 8 จำนวน 53 ราย

1. นายสุเทพ จูเจีย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานเกษตรชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 17019 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท

3. นางประยูร หงส์สอง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบัญชีชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 16595 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการชลประทานนครราชลีมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นางสุกัญญา ชุลีวรรณ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบัญชีชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 16340 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
5. นายจรัญ วัตรงาม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบัญชีชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 17641 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
6. นายสมพร ขุนหอม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 16353 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
7. นายประเวช แก้วสมศรี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 16388 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท

9. นายวินิตย์ นิลสุข ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (ตำแหน่งเลขที่ 17030 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
10. นายสิงห์ทอง หลวงเมือง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (ตำแหน่งเลขที่ 17033 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
11. นางยุพิน เพชรเจริญ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 17649 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,500 บาท
12. นางรำพรรณ ม่วงพิกุลทอง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 17650 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,260 บาท
13. นายณรงค์ กระแจะจวง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเขียนชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 17661 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,640 บาท
14. นายประกอบ โลพันตุง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 16601 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการชลประทานนครราชสีมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
15. นางสมสมัย สังข์น้อย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 16828 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการชลประทานสุรินทร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
16. นายสมพงษ์ ชมดวงทิพย์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 17793 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,640 บาท
17. นายชาลี อุทรส ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 17510 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,380 บาท
18. นางปราณี เครือประสิทธิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 17665 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,120 บาท
19. นายมนตรี ประสมหงษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานเครื่องจักรกลชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 17620 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,600 บาท
20. นายสมพงษ์ มนอยู่พะเนา ลูกจ้างประจำ ช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 16600เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการชลประทานนครราชสีมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,340 บาท
21. นายโปร่ง มีสุข ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนายท้ายเรือชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 17370 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
22. นายนิกร จักรสิงห์โต ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 16742 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการชลประทานบุรีรัมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
23. นายละออ เตชะมา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 17051 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
24. นายประเทือง ทองสุข ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 17737 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
25. นายประมวล วงศ์เหล่า ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 17792 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,300 บาท
26. นายอำพร พลอยใหม่ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนายท้ายเรือชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 17048 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,050 บาท
27. นายสมาน ศิริปรุ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 16611 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการชลประานนครราชสีมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
28. นายวรวุฒิ มีงาม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 16865 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการชลประทานสุรินทร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
29. นางสำเนียง พรหมโสภา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 17194 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
30. นายลวง สุทธิสุขวรพงษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 17201 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
31. นายชาญ น้อยจันทึก ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 17213 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
32. นายสุทิน บุญชุ่ม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 17214 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
33. นางสาวลำลี จงเจือกลาง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 17241 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
34. นายสงวน รัตนมาลัย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 17272 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
35. นายสุนทร จุพิมาย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 17378 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
36. นายประสิทธิ์ แสพิมาย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 17386 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่มสัมฤทธิ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
37. นายคำ บัวทองหลาง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 17390
38. นายอ้อม ทิพย์อักษร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 17207 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,090 บาท
39. นายสงค์ ผลอินทร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 16894 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการชลประทานสุรินทร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,860 บาท
40. นางผิน รัตนวิศ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่16697 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการชลประทานนครราชสีมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
41. นางชม สารโชติ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 16703 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการชลประทานนครราชสีมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
42. นายสังวาลย์ เตียนพลกรัง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 16712 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการชลประทานนครราชสีมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
43. นางสมพร ปิยะรัมย์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 16813 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการชลประทานบุรีรัมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
44. นายเกตุ ละมัยนิล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 17128 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
46. นายสมบูรณ์ อุทปา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 16674 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการชลประทานนครราชสีมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
47. นายพันทอง ลองจำนงค์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 16758 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการชลประทานบุรีรัมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,630 บาท
48. นายสุวิน บุญปลีก ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 17670 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,830 บาท
50. นายคำไพ โพธิราช ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 17012 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,270 บาท
51. นายชัด ดวงศรี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 16675 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการชลประทานนครราชสีมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,090 บาท
52. นายเยาะ ริ้วแดง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 16907 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการชลประทานสุรินทร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,520 บาท
53. นายเติมศักดิ์ ปลิงกระโทก ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 16619 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนครราชสีมา) โครงการชลประทานนครราชสีมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,040 บาท
54. นายสมศักดิ์ วิศาลนิตย์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 24140 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท

สำนักชลประทานที่ 9 จำนวน 44 ราย


14. ถึงแก่กรรม

สำนักชลประทานที่ 10 จำนวน 77 ราย


2. นางสอิ้ง สังวรเหมือน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 19416 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นายเอนก ปานะธูป ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 19464 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นายสวัสดิ์ หาญธัญญกรรม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานเกษตรชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 19698 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,740 บาท
5. นายพอง บัวผัน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 19700 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
6. นายเสรฐ แก้วม่วง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (2) (ตำแหน่งเลขที่ 19715 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
7. นายบุญเอื้อ เนตรแสงสี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (2) (ตำแหน่งเลขที่ 19892 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
8. นายชาญ วงษ์สมาจารย์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (2) (ตำแหน่งเลขที่ 20064 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
9. นายปรีชา ดิษฐอ่วม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (2) (ตำแหน่งเลขที่ 20065 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
10. นายดำรง วุฒิ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (2) (ตำแหน่งเลขที่ 20068 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
11. นายไสว ประพัศรานนท์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (2) (ตำแหน่งเลขที่ 20073 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
12. นายสงคราม จูวงษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเขียนชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 20368 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
13. นายบุญเลิศ ภูภักดี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (2) (ตำแหน่งเลขที่ 20384 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
14. นายไพฑูรย์ เสือสุภาพ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (2) (ตำแหน่งเลขที่ 20388เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
15.นายทวี เนียมสำราญ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (2) (ตำแหน่งเลขที่ 20391 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำบำรุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
16. นายสำเริง ทองหล่อ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (2) (ตำแหน่งเลขที่ 20398 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
17. นายอดิชาติ สุวรรณเจริญ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (2) (ตำแหน่งเลขที่ 20405เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงหารส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
18. นายวินัย วัฒนธรรม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานเกษตรชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 20655 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
19. นายสัมฤทธิ์ หนูเงิน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (2) (ตำแหน่งเลขที่ 20941 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
20. นายสมพร ทองอยู่ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (2) (ตำแหน่งเลขที่ 20943 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
21. นายเสนอ ทองแว่น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 21215 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ19,740 บาท
22. นางทองอยู่ ขยันหา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 21307 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
23. นายโมลา อยู่ยิ่ง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 20352 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,120 บาท
24. นางกุลวดี วัจนสวัสดิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 19413 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,810 บาท
25. นายสมศักดิ์ คุ้มภัย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนายท้ายเรือชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 19908 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
26.นายชาญชัย ปทุมานนท์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 20440เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
27. นายสงวน ไชยยอดวงษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 21349เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
28. นายสมควร ทองแผ่น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 19900เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
29. นางวันเพ็ญ สุทธโทธน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 20732 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท

31. นายบุญเลิศ สังข์ประเสริฐ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 19584 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,380 บาท
32. นายคำพัน ดารารุ่ง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 20956 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,820 บาท
33. นายเอม ไกรอุดม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 19556 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
34. นายบุญเลิศ ฤทธิเรืองเดช ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 19754 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
35. นายวัฒนะชัย เสนาะคำ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 19911 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
36. นายไสว ศรีจันทร์ทอง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 20768 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
37. นายปรีชา อารีพงษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 21146 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
38. นายสวัสดิ์ เสือสกุล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 21268 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
39. นายวิชัย โหติธะนัง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 21387 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ13,560 บาท
40. นายทองพูน อ่อนศรี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 19586 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,800 บาท
41. ถึงแก่กรรม
42. นายผัน ชีนาวุธ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 19743 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
43. นายลอด ชัยคาม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 19770 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
44. นายนวล สืบสุภาพ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 20827 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
45. นายจรุญ โพธิ์ระย้า ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 20841 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
46. นายดำรงค์ ศรีวีระยุทธ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานประตูน้ำ (ตำแหน่งเลขที่ 20856 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
48. นางวนิดา ผลเพิ่มสุข ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานประตูน้ำ (ตำแหน่งเลขที่ 20294 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
49. นายสมศักดิ์ เอนกพงษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (2) (ตำแหน่งเลขที่ 19895เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,160 บาท
50. นายสำราญ สุขสุเมฆ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 21152 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,090 บาท
51. นายชลอ เทียบเทียม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 20517 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,090 บาท
52. นายเสวียน แนบสนิท ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 20676เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,090 บาท
54. นายสง่า คองกุ่ย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 20038 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
55. นายเหลี่ยม พุทธสรณ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 20179เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
56. นางบรรจง คงวัฒนา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 20300 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
57. นางพยุง บัวแบน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 20301 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
58. นางสมพัด แสงขำ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 20337 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
59. นายสำราญ บุญเป้ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 20870 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
60. นางบุญสม บ่อตาโล่ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 21085 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
61. นายวิชัย อ่ำแจ้ง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 21406 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
62. นางฉวี จาติกานนท์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 19864 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
63. ถึงแก่กรรม
64. นายเทียม เล็บครุฑ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 19946 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี)โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,630 บาท
65. นางอำไพ มั่งมูล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 20211 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,220 บาท
66. นายเยี่ยม โสมนัส ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 21276 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,220 บาท
67. นายสุเทพ บารมี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 19975 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,220 บาท
68. นายประสิทธิ์ ปั้นแพทย์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 21165 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,640 บาท
69. นางไสว สุวรรณ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 20906 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,640 บาท
70. นายสมนึก โอชา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 19921เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,090 บาท
71. นายบุญชู ลิมประวานิช ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 21304 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,010 บาท
72. นายวันชัย แป้นสกุล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 19436 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,520 บาท
73. นายบำรุง อินทสุวรรณ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 19454 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,520 บาท
74. ถึงแก่กรรม
75. นายผล เตียแม้ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 20199 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,880 บาท
76. นายสนิท มีฤาการณ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 21037 เบิกจ่ายคลังจังหวัดลพบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,280 บาท

สำนักชลประทานที่ 11 จำนวน 36 ราย

3. นางสาวสมบัติ เป้าแดง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 21750 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนนทบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
5. นางปรีดา พ่วงสวัสดิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 21939 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนนทบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองด่าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
6. ยกเลิกเกษียณ
9. นายสุพัชร์ไชย เพชรนี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานเกษตรชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 21947 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนนทบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองด่าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
12. นายชาญชัย แสงไชย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเขียนชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 22840 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนนทบุรี) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ19,740 บาท
13. นายธงชัย อ่อนน้อม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเขียนชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 21740 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนนทบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,120 บาท
16. นายประทวน ปานเพชร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 21965เบิกจ่ายคลังจังหวัดนนทบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองด่าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,080 บาท
17. นางมาลินี วาระโว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานสื่อสารชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 21745 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนนทบุรี) โครงการส่งน้ำแลบำรุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,800 บาท
19. นางอรนุช กุลตัณฑ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานประตูน้ำ (ตำแหน่งเลขที่ 22182 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนนทบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
20. นายดิเรก จุลสำรวล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 22179 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนนทบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
21. นายฉอ้อน แพหมอ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 21985 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนนทบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองด่าน อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
31. นางแป้นหอม สุขสุชด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 22344 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนนทบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
33.ถึงแก่กรรม
36. นางบาง สุขรอด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 21887 เบิกจ่ายคลังจังหวัดนนทบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,200 บาท

สำนักชลประทานที่ 12 จำนวน 119 ราย

1. นายกุหลาบ งาเนียม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 4 (หัวหน้าหน่วย) (ตำแหน่งเลขที่ 23438 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,050 บาท
3. นายบุญเสริม จำนงค์ไว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั่น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 25411 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นางสาวสินี มีสวัสดิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 22846 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
5. นายธวัช ตุลานนท์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 22935 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
6. นางเดือนเพ็ญ แสงอินทร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสื่อสารชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 23022 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
7. นายฉลาด เฉลิมแดน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานการเงินชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 25388 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการชลประทานสิงห์บุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
8. นายปรีชา สุวรรณรัตน์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (2) (ตำแหน่งเลขที่ 23295 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
9. นายชูชาติ คงเกษม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานเกษตรชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 23590 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
10. นายทิวทัศน์ โตมงคล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 23593 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
11. นายประสาท เคลือบสุวรรณ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (2) (ตำแหน่งเลขที่ 23600 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
12. นายบุรี ศรีวิริยไชย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (2) (ตำแหน่งเลขที่ 23603 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
13. นายประสาน ฐิตะวรรณ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสื่อสารชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 23765 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
14. นายจิระศักดิ์ ชินจรัสศรี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (2) (ตำแหน่งเลขที่ 23767 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
15. นางอัมพรรณ ข้องเกี่ยวพันธุ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเขียนชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 23893 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
16. นายบำรุง เฉลิมพงษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (2) (ตำแหน่งเลขที่ 23906 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
17. นายยงยุทธ ดิสกะประกาย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (2) (ตำแหน่งเลขที่ 23909 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
18.นายจำรูญ อินทฤทธิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 24133 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
19. นายสมจิตร ม่วงหลำ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (2) (ตำแหน่งเลขที่ 24158 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
20. นายวิเศษ สีดาตม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (2) (ตำแหน่งเลขที่ 24373 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
21. นายสว่าง โคตุธา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (2) (ตำแหน่งเลขที่ 24377 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
22. นายวิเลิศ ลอยมา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 24643 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
23. นายวิฑูรย์ พันธ์ประชา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (2) (ตำแหน่งเลขที่ 24657 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
24. นายสุรินทร์ เฉลยศักดิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (2) (ตำแหน่งเลขที่ 24662 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
25. นายไพฑูรย์ เทศกาล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 25044 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
26. นายสมบัติ เหมือนนรุธ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 25049 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
27. นายปิยะ เครือเพชร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบัญชีชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 25284 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
28. นายธงชัย ชุ่มใน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 25300 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
29. นายวินิจ พุ่มโพธิ์งาม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 25305 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
30. นายสีปาน สุขปักษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 25377 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
31.นายสวัสดิ์ ขันทอง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 25395 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
32. นายไสว โสภา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (2) (ตำแหน่งเลขที่ 23454 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
33. นายสำราญ สโมสร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 25293 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
34. นายทรง ยิ้มเมือง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 25311 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,260 บาท
35. นายเพทาย แจ่มจันทร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 23611 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท

37. นางอำภา พุฒิภาษ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานสื่อสารชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 23898 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ16,160 บาท
38. นายสุนทร ชลาลัย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 24889 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
39. นายปรีชา แสนคำ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 25332 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
40.นางเรณู วิศาลนิตย์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 25409 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
41. นางปราณี กระจ่างอาจ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานสื่อสารชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 23293 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,900 บาท
42. นายสำเนาว์ แก้วแสน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (2) (ตำแหน่งเลขที่ 24155 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
43. นายเมธี จันทร์เจนจบ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 25392 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
44. นางราตรี ม่วงหลำ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 24138 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,420 บาท

46. นางสมพร พัดชื่น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 25328 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,120 บาท
47. นายบรรจง หวังเดช ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 25432 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,340 บาท

49. นายอนุ โชติมะศักดิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 23130 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการชลประทานสิงห์บุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
50. นายตำหนิ เจตนเสน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานสื่อสารชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 23453เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
51. นายพิชัย ไม่หวาด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 23616 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
52. นายตาบ ปานทอง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 23630 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
53. นายสถิระ สมบัติเจริญ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 23787เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
54. นายสมพร สุพรรนานนท์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนายท้ายเรือชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 23931 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
55. นายชาญ ชัยพร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 23937 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
56. นายเสงี่ยม โพธิสุทธิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 23940 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท

58. นายชุบ เพ็งขัน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 25428 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
59. นายสุริวงค์ ภู่มณี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 25464 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
60. นางประคอง อ่วมเกิด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 25408เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,300 บาท
61. นางจินตนา แก้วโชตินิรันดร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 1 (ตำแหน่งเลขที่ 23885 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,050 บาท
62. นายอำนาจ แก้วศรีงาม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 23763 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,800 บาท
63. นายมานพ โล่สุวรรณ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการอัดสำเนา (ตำแหน่งเลขที่ 22888 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
64. นายละเมียด ฉิมแป้น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 23333 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
65. นายวิชัย โพธิ์อินทร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 23356 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
66. นายจำรัส เมฆฉาย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 23484 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
67. นายอุไร นาคสุข ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 23505เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
68. นายสมศักดิ์ ชมชื่น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 23510 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
69. นายจรัล อิ่มสมบัติ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 23815 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
70. นายอรุณ เสือสกุล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 23965เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
71. นายสุรินทร์ สร้อยสุวรรณ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 23977 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
72. นายสอาด พ่วงสวัสดิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 24003 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
73. นางสาวอบเชย ศรีวิเชียร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานประตูน้ำ (ตำแหน่งเลขที่ 24034 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
74. นายวิเชียร ง้วนสกุล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานประตูน้ำ (ตำแหน่งเลขที่ 24044 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
76. นายชิต กลิ่นกุหลาบ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 24439 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
78. นายปรีชา ไวยนาค ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานประตูน้ำ (ตำแหน่งเลขที่ 24948 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
79. นายคำโต พืดขุนทด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 25065 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
80. นายประชุม จันทร์มณี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 25066 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
82. นายสุรัตน์ ธีรศิลป์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 25091 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
83. นายใจ ม่วงแช่ม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งหัวหน้าคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 25107 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
84. นายลมูล แย้มยิ้ม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบำรุงทาง (ตำแหน่งเลขที่ 22981 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,320 บาท
85. นางสุวรรณ์ รุ่งเรือง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 23325 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,320 บาท
86 นายชิต โตรื่น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 23513 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,320 บาท
87. นายณรงค์ เจริญพร้อม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 24773 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,090 บาท
88. นายอนันต์ สว่างแจ้ง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 24682 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,090 บาท
89. นายน้อย เทียมพิทักษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 23345 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,860 บาท
90. นายประสิทธ์ สุขโข ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 23634 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,860 บาท
91. นายทิพย์ พันธ์วงศ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 23489 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,640 บาท
92. นายสุรินทร์ น้ำจันทร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 1 (ตำแหน่งเลขที่ 25446 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,260 บาท
93. นายอรุณ แสนหาญ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 23562 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
94. นายเดช บุญเทียร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 24244เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
95. นางบุหงา แสงดอกไม้ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 24291 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
96. นางทองคำ อุบลวงษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 24300 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
97. นายชวา มะณีรัตน์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 24517 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
98. นายตั๋น ดีฉาย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 24544 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
99. นางบัวผัน จันทคูณ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 25009 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
100. นางสำลี ธัญญเจริญ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 25127 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
101. นายเสรี ศิริธรรมเกตุ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 25197 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
102. นายสนม ไผ่ปาน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 25213 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
103. นายสุบิน ปานคร้าม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 1(ตำแหน่งเลขที่ 23154 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,840 บาท
104. นางสวง ประสงค์เงิน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 24616 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,840 บาท
105. นายนิพนธ์ สีคล้าย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 23313 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,630 บาท (พ.ส.ร. 350)
106. นายจรูญ พลายมณี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 24026 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,420 บาท
108. นายส้มแป้น บัวขยาย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 24836 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,220 บาท
109. นายสำเริง สีบสวัสดิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 24904 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,020 บาท
110. นายสุรินทร์ ใจชื่น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 23661 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,830 บาท
111. นายสุเทพ บุญเสริม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 24255 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,830 บาท
112. นางวันเพ็ญ ยมเกิด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการ-ภารโรง (ตำแหน่งเลขที่ 23242 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท
113. นายไสว พุ่มจำปา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 23552 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,270 บาท
114. นายแกละ เอี่ยมสอาด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 24068 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,520 บาท
115. นายสมจิตร วงษ์ศักดิ์ศรี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 23115 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการชลประทานอุทัยธานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,200 บาท
116. นายสงวน เปรมรัตน์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 25271 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการคันคูน้ำที่ 12 อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,040 บาท
118. นางจำนอง ชื่นวัด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 23524 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,280 บาท
119. นางแก้วมา แก้วบุญมา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 25122 เบิกจ่ายคลังจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,140 บาท

สำนักชลประทานที่ 13 จำนวน 66 ราย

1. นายประดับ ยิ้มยวล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 4 (หัวหน้าหน่วย) (ตำแหน่งเลขที่ 26455 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,050 บาท
2. นายสนิท รัตนโชนะ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบัญชีชั้น 4 (หัวหน้าหน่วย) (ตำแหน่งเลขที่ 25495 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,050 บาท
3. นางพายัพ พละพล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบัญชีชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 25498 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นางศรีประภา สิงห์วงษา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 27407 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
5. นายบุญเหลือ วงษ์เสถียร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 27499 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
6. นายชูเชิด พูลทองคำ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 25795 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการชลประทานราชบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
7. นายวิเชียร สังข์แก้ว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 27384 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 13 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
8. นายบัว แสนสุข ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างไฟฟ้าชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 25857 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
9. นายพิศาล เรืองอร่าม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (2) (ตำแหน่งเลขที่ 26484 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
10. นายประศาสน์ แก้วรักษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 25511 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
11. นายอุไร คู่มาลา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 27408 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,500 บาท
12. นายกิตติพันธ์ น้ำหอม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 27500 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
13. นายบุรินทร์ ลิ้มพานิช ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเขียนชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 26618 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,950 บาท
14. นายพินิจ มณีกาญจน์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานสื่อสารชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 25731 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการชลประทานกาญจนบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
15. นางเนาวรัตน์ กาญจนพิบูลย์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานสื่อสารชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 27085 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
16. นางลำยวน ตะนะพันธุ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 26204 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
17. นายไพบูลย์ จันทรไพจิตร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 25662 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
18. นายมานิต จิตบรรจง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 25683 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
19. นายประเทือง วัฒนะแย้ม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 27428 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
20. นายสนิท รัตนการุณจิต ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 25982 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
21. นายขาว วิเศษศรี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 26208 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
22. นายณรงค์ บู๊ฮวด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 26500 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
23. นายกิติพงศ์ จารุพงศ์ศิลป์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 27562 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
24. นายสุนทร เฉลิมทรง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 26211 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,900 บาท
25. นายพิบูล กณะโกมล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างไฟฟ้าชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 26473 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
26. นายสายัน แผ้วงาม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 26628 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,640 บาท
27. นางบงกช สุทธิ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานสื่อสารชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 26183 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,380 บาท
28. นายบุญยัง เอี่ยมพินิจ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 25994 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
29. นายปรีชา อินทร์จ่าย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 27603 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
30. นายสมพร ใยมะเดื่อ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 26023 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
31. นายอวบ แสงจันทร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้ร้กษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 26044 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
32. นายน่วม จุ้ยเตย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 26063 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
33. นายประนอม เฟื่องฟู ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 27031 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
34. นางพยอม มีผิวสม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 27035 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
35. นางยุวดี เย็นภู่ทอง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานประตูน้ำ (ตำแหน่งเลขที่ 27041 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
36. นายชำนาญ ฟักเจริญ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 25902 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,320 บาท
37. นายเสรี สารีวงษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 27153 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,090 บาท
38. นางสาวมาลี พัวโสพิศ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานสื่อสารชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 25862 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,090 บาท
39. นายเนาว์ นิยมศักดิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 26826 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,860 บาท
40. นายสน พูลน้อย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 26017 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,860 บาท
41. นายณรงค์ แสนสุข ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 27115 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,860 บาท
42. นายจำรัส มาศศรี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 27609 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
43. นายสน สังข์ชัย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 26152 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
44. นายทองใบ ดีนุช ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 26588 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
45. นายอิ๊ด ฮวบประเสริฐ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 26589 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
46. นางเหรียญ อนุสุวรรณ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 26161 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
47. นายพนม สีสำลี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 26340 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,840 บาท
48. นายเชาว์ ศรีสุวรรณ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 25893 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,840 บาท
49. นายชอบ หมอดี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 25924 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,420 บาท
50. นายเพิ่ม นางแย้ม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 26703 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,420 บาท
51. นายพล เกี่ยวเพ้ง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 26429 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,020 บาท
52. นายประทวน รักสมวงษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 26877 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,830 บาท
53. นางจำเนียร เชื้อฮ้อ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการ – ภารโรง (ตำแหน่งเลขที่ 27631 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,830 บาท
54. นายทิน สมถวิล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 26014 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,910 บาท
55. นายศักดา ทัพไชย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 27471 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,910 บาท
56. นางสาววิไล มะลิดอกไม้ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนสวน (ตำแหน่งเลขที่ 26746 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
57. นางมาลี รัศมีพงษ์นันท์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 25945 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
58. นางวาสนา ผ่องศิริ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 27244 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
59. นายเฉลียว ลิ้มติ้ว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 26717 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,520 บาท
60. นางสาวพิทนา จันทร์โรจน์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 26504 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,520 บาท
61. นายยงยุทธ น้อยเนียม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 26253 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,520 บาท
62. นายสมคิด ไหมสีงาม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 27024 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,200 บาท
63. นายประกอบ รัตนพิทักษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 26710 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,430 บาท
64. นายประชุม คชายุทธ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 27229 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,430 บาท
65. นายบุญชู มะยมตัน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 27395 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 13 อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,140 บาท
66. นางสมคิด นิลพันธ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 25823 เบิกจ่ายคลังจังหวัดกาญจนบุรี) โครงการชลประทานราชบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,720 บาท

สำนักชลประทานที่ 14 จำนวน 35 ราย

1. นายปกครอง สุขารมย์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 27842 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี)โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
2. นายพิสิฏฐ์ นพประชา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (ตำแหน่งเลขที่ 27879 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นายสำรอง ศรีขำ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 27908 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี)โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นายวิฑูรย์ ทัศนีย์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 28575 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
5. นางบุญล้น ศรีอำไพ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 28587 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
6. นายชาญ โกมล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานสื่อสารชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 27868 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) รงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
7. นายคำ งามขำ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 27911 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,340 บาท
8. นายทองดี เทียมทัด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 28327 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,820 บาท
9. ถึงแก่กรรม
10. นายสมจิตต์ สุขอินทร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 28648 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
11. นายพุทธชง ทับแก้ว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 28338 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
12. นายชิน สว่างแวว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งหัวหน้าคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 28027 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
13. นายสมนึก อารมย์ชื่น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานระดับน้ำ (ตำแหน่งเลขที่ 28022 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
14. นายเสนาะ นกเทศ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 28002 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
15. นายสุพจน์ สังข์มรรทร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 27824 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการชลประทานชุมพร อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
16. นางสาย ยิ้มศรวล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 28366 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,860 บาท
17. นายบุญชู อรัญพันธ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 27974 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,260 บาท
18. นางสุทิน สินคงอยู่ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 28034 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
19. นายรอน จันทร์วิจิตร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 28044 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
20. นางบุญส่ง นุชจ้อย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 28103 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
21. นายสำเภา ไวยโภคี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 28191 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
22. นางทับ ฤทธิ์อ้น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 28226 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
23. นางเสริม จันทร์แจ่ม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 28256 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
24. นางลิ้นจี่ เกตุสง่า ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 28275 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
25. นายสม ศรีกุหลาบ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 28474 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
26. นางประเทือง หลวงไกร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 28518 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
27. นางถนอม บุญประสิทธิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 28553 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
28. นางแพว เกตุงาม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 27802 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
29. นางเล็ก กิมประถม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 28542 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,020 บาท
30. นางจำนงค์ แดงเทศ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 28534 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,840 บาท
31. นายประยงค์ อาจหาญ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 27723 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,420 บาท
32. นางบุญยัง มั่งประเสริฐ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 28450 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,270 บาท
33. นางถวิล ใบบัว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 27805 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,270 บาท
34. นายไผ่ วงค์เณร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 28370 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,360 บาท
35. นายอรุณ ศรีแจ้ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 27977 เบิกจ่ายคลังจังหวัดเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,580 บาท

สำนักงานชลประทานที่ 15 จำนวน 22 ราย

1. นางเจียม บุญสนิท ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบัญชีชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 29358 เบิกจ่ายคลังอำเภอปากพนัง) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
2. นายวิจิตร กู้เมือง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 28865 เบิกจ่ายคลังอำเภอปากพนัง) โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นายเผดื่อง จีนประชา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 29368 เบิกจ่ายคลังอำเภอปากพนัง) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นายทวี มิตมูสิก ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 29073 เบิกจ่ายคลังอำเภอปากพนัง) โครงการชลประทานตรัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,500 บาท
5. นางประไพ คงทิพย์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบัญชีชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 29072 เบิกจ่ายคลังอำเภอปากพนัง) โครงการชลประทานตรัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,570 บาท
6. นายไทย ทองชาติ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานสื่อสารชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 29079 เบิกจ่ายคลังอำเภอปากพนัง) โครงการชลประทานตรัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
7. นายบุญเลิศ ศรีรักษา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 28873 เบิกจ่ายคลังอำเภอปากพนัง) โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
8. นางนงเยาว์ วัฒนเสวี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานสื่อสารชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 29019 เบิกจ่ายคลังอำเภอปากพนัง) โครงการชลประทานภูเก็ต อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,120 บาท
9. นายเยื้อน ทองเอียดใหญ่ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 29082 เบิกจ่ายคลังอำเภอปากพนัง) โครงการชลประทานตรัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,120 บาท
10. ถึงแก่กรรม
11. นายสมนึก คำบุศย์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานห้องทดลองชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 29307 เบิกจ่ายคลังอำเภอปากพนัง) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,050 บาท
12. นายลิ ขันคำ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 28950 เบิกจ่ายคลังอำเภอปากพนัง) โครงการชลประทานกระบี่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
13. นายเพิ่ม เมืองพูล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 29097 เบิกจ่ายคลังอำเภอปากพนัง) โครงการชลประทานตรัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
14. นายจำนงค์ พุทธรักษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 29094 เบิกจ่ายคลังอำเภอปากพนัง) โครงการชลประทานตรัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,320 บาท
15. นายอุดม กาญจนศรีเมฆ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 29405 เบิกจ่ายคลังอำเภอปากพนัง) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,860 บาท
16. นายสาคร ขุนทองจันทร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 29263 เบิกจ่ายคลังอำเภอปากพนัง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชะอวด อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,260 บาท
17. นายหิรัญ สุขสวัสดิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 29284 เบิกจ่ายคลังอำเภอปากพนัง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชะอวด อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
18. นายสมนึก สมเพชร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 29285 เบิกจ่ายคลังอำเภอปากพนัง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชะอวด อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
19. นายวิชิต ถาวรวงศ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 28893 เบิกจ่ายคลังอำเภอปากพนัง) โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,630 บาท
20. นายอรณี มินสิน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 29001 เบิกจ่ายคลังอำเภอปากพนัง) โครงการชลประทานพังงา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,220 บาท
21. นายเสถียร โอฬาร์ศาสตร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 28886 เบิกจ่ายคลังอำเภอปากพนัง) โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,360 บาท
22. นายลอย ดำเอียด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 29256 เบิกจ่ายคลังอำเภอปากพนัง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชะอวด อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,860 บาท

สำนักชลประทานที่ 16 จำนวน 50 ราย

1. นางพูนศรี ฤทธิชัย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 29410 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
2. นายชัยยะ ศุภกิจ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 29463 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นายไชยณรงค์ คำหงษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 29467 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นายนคร เพชรรงค์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 29627 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
5. นายสุชาติ แวอุมา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (ตำแหน่งเลขที่ 30146 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา)โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
6. นายช้อย ทองไสย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 30718 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
7. นางวัลลีย์ ทุมเพ็ญ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 30696 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,430 บาท
8. นายพิน คมขำ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (ตำแหน่งเลขที่ 29648 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,430 บาท
9. นางมยุรี คำทองดี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 29409 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,120 บาท
10. นางสวน เส้งสุ้น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบัญชีชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 30703 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,570 บาท
11. นายอภินันท์ ทุมรัตน์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 30717 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,640 บาท
12. นายนุกูล ทองคง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานสื่อสารชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 29532 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
13. นางสุพัตร จันทร์แก้วแร่ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 29544 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
14. นายชิน พูลเพียร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 29551 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,900 บาท
15. นายพิจิตร พิมานสุขใส ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสื่อสารชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 29824 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการชลประทานสงขลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,720 บาท
16. นางเริ่ม อินนุรักษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 29612 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,130 บาท
17. นางปราณีต ทองหรุด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 29623 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,130 บาท
18. นางทรงพร พงศ์จันทรเสถียร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 29619 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,560 บาท
19. นายคำนึง มาชู ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ (ตำแหน่งเลขที่ 29645 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,280 บาท
20. นายเวียง เมืองสง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 29685 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
21. นางสาวอุทัย พงศ์จันทรเสถียร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 29838 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการชลประทานสงขลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
22. นายกมล หนูวรรณ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 30252 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
23. นายบุญศึก ตลาสุข ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 29672 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,800 บาท
24. นายทิน มาเอียด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งหัวหน้าคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 29441 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
25. นายเคลื่อน วรศรี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 29704 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
26. นายสวัสดิ์ ประเสริฐ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 29719 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
27. นายรมย์ แซ่ฮ๋ง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 29722 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
28. นายเปรม ยุทธศรี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 29710 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,090 บาท
29. นายหมัด สะหมัดหานาย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 29888 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการชลประทานสงขลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,860 บาท
30. นายประภาส ดวงจันทร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 29984 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการชลประทานสตูล อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,640 บาท
31. นายทวี รักคำ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 29563 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,640 บาท
32. นายรัตน์ แป้นเนียม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 30178 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
33. นายสวัสดิ์ ศรีสะอาด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาคลอง (ตำแหน่งเลขที่ 29749 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
34. นายจำรัส สุวรรณเกต ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนสวน (ตำแหน่งเลขที่ 29789 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
35. นางจิตร จันทร์ดำ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนสวน (ตำแหน่งเลขที่ 29790 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
36. นายแผ้ว แก้วเอียด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 29795 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
37. นางเริ่ม เอียดน้อย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 29798 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
38. นางถนอม หนูชาย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 29803 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
39. นายละมุล จำนงค์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 29447 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
40. นายแปลก ธนชำนาญ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 29452 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
41. นายบุญเสริม อนุสุวรรณ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานสื่อสารชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 29972 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการชลประทานสตูล อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,220 บาท
42. นายรอเสะ สะมาแอ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 30480 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูโนะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,220 บาท
43. นายอูเซ็ง ลาเตะ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 30291 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,830 บาท
44. นายรัตน์ หาญณรงค์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 30649 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการก่อสร้าง 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,830 บาท
45. นายลิขิต ปลื้มใจ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 30728 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการก่อสร้าง 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,830 บาท
46. นายจำนงค์ คงเขียว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้รักษาอาคารชลประทาน (ตำแหน่งเลขที่ 30581 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,640 บาท
47. นายจิต อินนุรักษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 29694 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการชลประทานพัทลุง อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,640 บาท
48. นายพิภพ มาถนอม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 30257 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท
49. นายมะยิ อาบูวะ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 30258 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,910 บาท
50. นายสมพล ร่มแก้ว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานสูบน้ำ (ตำแหน่งเลขที่ 29499 เบิกจ่ายคลังจังหวัดสงขลา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,520 บาท

สำนักบริหารโครงการ จำนวน 3 ราย

1. นางสาวขจี มีอิ่ม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 30835 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
2. นายวิโรจน์ โสตรโยม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 30826 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นางสาวศรีรัตน์ โปร่งงาม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 30792 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,270 บาท

 

สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล จำนวน 3 ราย

1. นางสาวนงลักษณ์ สนธิทิม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 30882 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
2. นางสมคิด ศุภกำเนิด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 30872 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นางชุติมา พวงพันธ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 30850 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท

สำนักวิจัยและพัฒนา จำนวน 8 ราย

1. นางสาวหรรษา วรวิทย์ถิรรัตน์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ชั้น 4 (หัวหน้าหน่วย) (ตำแหน่งเลขที่ 30964 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,050 บาท
2. นางวิราวรรณ อุนทะอ่อน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานห้องทดลองชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 30970 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นายชูชาติ นาคีสถิตย์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 30928 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นายสมชาย ชัยศิริ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 30913 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
5. นายถาวร อ่อนพูล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 1 (ตำแหน่งเลขที่ 30919 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
6. นางวาสนา แพระบำ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานห้องทดลองชั้น 2 (ตำแหน่งเลขที่ 30972 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,320 บาท
7. นายกำจัด กลั่นแก้ว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 30992 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
8. นางเล็ก พลับพลาไชย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 30902 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,420 บาท

สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา จำนวน 43 ราย
ส่วนสำรวจภูมิประเทศ จำนวน 31 ราย

1. นายสำเริง นุ้ยปรี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 4 (หัวหน้าหน่วย) (ตำแหน่งเลขที่ 31260 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,050 บาท
2. นางสุวนี แก้วปฐม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเขียนชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 31397 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นายบุญรักษ์ เกตุสุวรรณ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31060 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นายทองย้อย แก้วพันธุอ่ำ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31118 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
5. นายสมพงษ์ ภูสีอ่อน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31175 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
6. นายศรีธร ฟองน้อย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31213 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
7. นายศิลปชัย พุ่มสาขา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31227 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
8. นายประยูร หาดแก้ว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31344 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
9. นายประเสริฐ ทิพย์ธันวา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31348 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
10. นายจุ่นคิม บุญไชย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31361 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
11. นายอุดม จันทร์วิเศษ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31362 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
12. นายเลี้ยง อยู่มี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31185 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
13. นายบุญมี กันจันทร์วงศ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31149 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,120 บาท
14. นายจำเนียร วงศ์ฟู ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31177 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,120 บาท
15. นายธวัช บุญเกิด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31215 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,120 บาท
16. นายสุภาส รัตนกุล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31363 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,120 บาท
17. นางสุดารัตน์ โอฬารเสถียร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเขียนชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31304 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,120 บาท
18. นายสุนทร พรหมศร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31135 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,810 บาท
19. นางไพรศรี รังแก้ว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเขียนชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31138 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,810 บาท
20. นายวิเหน ผจญกล้า ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31182 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
21. นางสาวชมพิศ วรรณรัตน์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31194 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
22. นางนพภา วิเชียรทอง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31337 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
23. นายฉาย จำลองศรี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31390 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
24. นายชำนาญ สุขพันธ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเขียนชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31355 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,570 บาท
25. นายดำเนิน โกศัย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31062 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,260 บาท
26. นางมะลิวัลย์ เพชรชื่น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเขียนชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31330 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,950 บาท
27. นายอุทิศ รัตนถาวร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31272 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,600 บาท
28. นายลอม ศรีสอาด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31271 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,340 บาท
29. นายเฉลิม บุญผ่อง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 31236 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
30. นายคูณ โคนจอหอ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 31377 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
31. นายบุญช่วย กั๊กหนู ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31255 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,520 บาท

ส่วนวิทยาการธรณี จำนวน 12 ราย

1. นางสาววันเพ็ญ เมาะงาม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 31038 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
2. นายทองใบ ม่วงนาสอน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31418 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นายชาญ จรัญญา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31421 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นางมลิวัลย์ แก้วสพาน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 31458 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
5. นายออน โยธา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31465 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
6. นายคอย เอี่ยมสาย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31423 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
7. นายอุทัย ปัญญานาค ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31438 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
8. นายประวิทย์ ยานวารี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31433 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,430 บาท
9. นางอนงค์ เพ็ญจันทร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31429 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,500 บาท
10. นายเกรียงศักดิ์ โชติกมาศ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้าง 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31452 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,950 บาท
11. นายสงุ่น บัวบุตร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 31442 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,560 บาท
12. นายเกษม ศรีชำนาญ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 31492 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,640 บาท

 

สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม จำนวน 14 ราย

1. นายอรุณ แก้วผลึก ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4 (ตำแหน่งเลขที่ 31505 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
2. นางเพียงพร รัชเวทย์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31498 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นายเอกชัย ยอดยิ่ง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31541 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นายสันติ สวนสามแก้ว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31561 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
5. นางแสงจันทร์ ชัยสายัณห์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31562 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
6. นางชนิกานต์ จันทรังษี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเขียนชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31568 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
7. นางพูนสุข เชยชม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเขียนชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31570 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
8. นางอารมณ์ ผิวผ่อง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31592 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
9. นางศิริลักษณ์ ไพจิตร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเขียนชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31601 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
10. นางสุรินทร์ คำรอด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเขียนชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31604 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
11. นางสถิตพร บุญเพียร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเขียนชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31626 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
12. นางไสว คาวีวงศ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31581 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,430 บาท
13. นายธงชัย ลอยเมฆ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31633 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท
14. นางปราณี เกิดวุฒิ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างก่อสร้างชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31513 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,190 บาท

สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ จำนวน 33 ราย

1. นางอำพัน พิศจำรูญ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 4 (หัวหน้าหน่วย) (ตำแหน่งเลขที่ 31717 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,110 บาท
2. นางอนงค์ แสงพันธ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเขียนชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31731 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
3. นายคำรพ เลื่องลือ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 32452 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
4. นายเพชร ผิวผัน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 32445 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
5. นายพิพิธ พิมพลีชัย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 32451 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
6. นางนฤมล รักเดช ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 32582 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,740 บาท
7. นายสว่าง กุลวรรณ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 32376 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,810 บาท
8. นางสุนีย์ นาคราช ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 32581 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,880 บาท
9. นายขรรชัย ชุมแวงวาปี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 32373 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,570 บาท
10. นายอุดม พุฒเขียว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 32064 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,570 บาท
11. นายสัมฤทธิ์ สุขา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 31957 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
12. นายสมพล ชูแป้น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 (ตำแหน่งเลขที่ 32654 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,160 บาท
13. นายอนันต์ โคตจักร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 1 (ตำแหน่งเลขที่ 32321 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท
14. นายไพโรจน์ แก้วปรางค์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งเลขที่ 32512 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,320 บาท
15. นายสุรินทร์ บุญยายน ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 32622 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
16. นายลำใย กล้ากสิการณ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 32559 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
17. นายสุรพล เฟียสีนุย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 32570 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
18. นายศิริชัย โรจนาวรนาถ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 32428 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
19. นายเรือน ชมศิลป์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 31859 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
20. นายจำลอง บุญศรี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 31863 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
21. นางมาลัย สอนใหม่ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 31985 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
22. นางทวี แตงโสภา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 32045 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
23. นางชลอ เทพพันธุ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 32049 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
24. นายสมคิด บุญลือ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 32107 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
25. นางเฟือน บุญรอด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 32190 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
26. นางสำรวย พรหมมา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 32214 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
27. นายประสงค์ เอี่ยมสุวรรณ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 32522 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,050 บาท
28. นายโพธิ์ นามดิษฐ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 32145 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,630 บาท
29. นายสิทธิ์ หอมหวล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 32083 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,640 บาท
30. นายกุด ปิ่นนุช ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 32086 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,090 บาท
31. นายสวน แววฉิมพลี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 31972 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,090 บาท
32. นายมณี แสนสุข ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม (ตำแหน่งเลขที่ 32080 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,910 บาท
33. นางจินดา ปิยะพันธุ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน (ตำแหน่งเลขที่ 32138 เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,140 บาท