ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานของสำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล
 
ลำดับ
ที่
เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน
เงื่อนไข หน่วยงานดำเนินการ
และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
1  ย้ายข้าราชการ  1. ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติ 7 วันทำการ / คำสั่ง  ผ่านกระบวนการต่าง ๆ แล้ว  เช่น  ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
     2. จัดทำคำสั่งเสนอกรมฯ  ลงนาม    - สงวนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนแล้ว  ส่วนบริหารงานบุคคล
         - ผ่านความเห็นชอบจากรองอธิบดี ,  โทร. 0 2241 3064 , 
           ผชพ.คก.ในสายงานแล้ว 0 2241 7555
         - กระทรวงฯ ให้ความเห็นชอบ  เบอร์ภายใน  2210 , 2412
           กรณีย้ายข้าราชการระดับ  8    
         - ก.พ.อนุมัติย้ายกรณีต่างกลุ่มสายงาน  
           และตำแหน่งต่างประเภทกัน  (ว 2)  
           
2  เลื่อนข้าราชการ  1. การเลื่อนข้าราชการ  ตาม ว 2  และ  วิชาการ 7 วันทำการ / คำสั่ง  - เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์  
         1.1 ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติ    - ผ่านการประชุมของคณะกรรมการฯ  
         1.2 จัดทำคำสั่งเสนอกรมฯ  ลงนาม      กรณีคัดเลือกโดยการสอบ  เช่น  
          ตำแหน่งในสายงานธุรการ  
           
     2. การเลื่อนในตำแหน่งว่าง 3 วันทำการ / คำสั่ง  - ที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ  
           มีมติให้เลื่อนแล้ว  
         - กระทรวงฯ  ให้ความเห็นชอบ  
           กรณีเลื่อนระดับ  8  
           
3  แต่งตั้งข้าราชการ  1. ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติ 5 วันทำการ / คำสั่ง  - ผ่านความเห็นชอบจากรองอธิบดี ,  
   1. ให้ปฏิบัติงาน  2. จัดทำคำสั่งเสนอกรมฯ  ลงนาม      ผชพ.คก. ตามสายงานแล้ว  
   2. รักษาราชการแทน        
   3. รักษาการในตำแหน่ง        
           
4  รับโอนข้าราชการ  1. ขอความเห็นชอบการขอโอนจากสำนัก / กอง  เจ้าของตำแหน่ง 1 - 2  เดือน / ราย  - การตอบยินยอมให้โอนของ  
     2. จัดทำบันทึกเสนอรองอธิบดี  และ ผชพ.คก. ตามสายงาน      ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ขอโอน  
         พิจารณากลั่นกรองการรับโอน      
     3. จัดทำบันทึกเสนอกรมฯ  ขออนุมัติรับโอน      
     4. จัดทำหนังสือทาบทามถึงส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ขอโอน      
     5. จัดทำคำสั่งรับโอนเสนอกรมฯ  ลงนาม  (โดย  รธร.)      
           
5  ให้โอนข้าราชการ  1. ขอความเห็นชอบสำนัก / กอง  ต้นสังกัดของข้าราชการที่จะขอ 1 - 2  เดือน / ราย  - การตรวจสอบเกี่ยวกับประวัติของ  
         โอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น      ข้าราชการที่จะขอโอนไปสังกัด  
     2. จัดทำหนังสือตอบไม่ขัดข้องหรือขัดข้องถึงส่วนราชการ      ส่วนราชการอื่น  
         ที่ทาบทามขอโอน      
     3. จัดทำคำสั่งให้โอน  และหนังสือรายงานตัว  แจ้งส่วนราชการ    - การออกคำสั่งรับโอนของ  
         ที่รับโอน      ส่วนราชการที่รับโอน  
           
6  ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน  1.  ตรวจสอบประวัติ   5 วันทำการ / คำสั่ง    
     2.  จัดทำคำสั่งเสนอกรมฯ  ลงนาม      
           
7  เลื่อนลูกจ้างประจำ  1. ตรวจสอบคุณสมบัติ 7 วันทำการ / คำสั่ง  - เมื่อมีการตรวจสอบประวัติ  
     2. จัดทำคำสั่งเสนอกรมฯ  ลงนาม      เรียบร้อยแล้ว  
           
8  การบรรจุข้าราชการ   -  จัดทำหนังสือถึง ก.พ. เพื่อขอตัวผู้สอบแข่งขันได้ 1  วัน    
      -  จัดทำหนังสือส่งตัวผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ 1  วัน    
      -  จัดทำหนังสือเรียกให้มารายงานตัวเข้ารับราชการ 1  วัน    
      -  รับผู้มารายงานตัว 30  นาที    
      -  จัดทำหนังสือขอหลักฐานการสมัครสอบ  พร้อมทั้งส่ง 2  วัน    
          หลักฐานการสละสิทธิ์      
      -  จัดทำคำสั่งบรรจุข้าราชการ 2  วัน    
      -  จัดทำบันทึกเสนอกรมฯ  เพื่อขอความเห็นชอบตัวบุคคล 1 1/2 วัน    
          ในการบรรจุกลับเข้ารับราชการ      
      -  จัดทำหนังสือสอบถามประวัติและความประพฤติ 1 1/2 วัน    
          ถึงส่วนราชการอื่น      
           
           
      -  จัดทำคำสั่งบรรจุกลับเข้ารับราชการ 2  วัน    
      -  จัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ไปรับราชการทหาร 2  วัน    
          กลับเข้ารับราชการ      
      -  จัดทำทะเบียนคุมอัตราว่างข้าราชการ  (ที่ขอบรรจุ) 20  นาที    
           
9 การบรรจุลูกจ้างประจำและ   -  จัดทำบันทึกเสนอกรมฯ  เพื่อขอความเห็นชอบตัวบุคคล 1  วัน    
  ลูกจ้างชั่วคราว       ในการบรรจุกลับลูกจ้างประจำ      
      -  จัดทำคำสั่งบรรจุกลับลูกจ้างประจำ 2  วัน    
      -  จัดทำคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2  วัน    
           
10  การโอนข้าราชการโดยผลสอบ   -  จัดทำหนังสือตอบไม่ขัดข้องในการขอโอน 1 1/2 วัน    
      -  จัดทำคำสั่งโอนข้าราชการโดยผลสอบ 2  วัน    
      -  จัดทำหนังสือโอนข้าราชการโดยผลสอบ 1 1/2 วัน    
           
11  การลาออกจากราชการ   -  จัดทำคำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ 3  วัน    
      -  จัดทำคำสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร 3  วัน    
      -  จัดทำคำสั่งยกเลิกการลาออกจากราชการ 2  วัน    
           
           
12 การครบทดลองปฏิบัติหน้าที่   -  จัดทำประกาศกรมฯ  ข้าราชการผ่านการทดลองปฏิบัติ  3  วัน    
  ราชการ       หน้าที่ราชการ  และแบบหมายเลข  2 (แบบรายงาน ก.พ.)      
      -  จัดทำบันทึกรายงานกรมฯ  ลูกจ้างประจำผ่านการทดลอง 1  วัน    
          ปฏิบัติหน้าที่ราชการ      
           
13  การตรวจสอบประวัติ   -  จัดทำหนังสือเพื่อตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ 1  วัน    
          ถึงสถานีตำรวจ        
           
14  การตรวจสอบวุฒิ   -  จัดทำหนังสือเพื่อตรวจสอบวุฒิถึงสถาบันหรือ 1  วัน    
          ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง      
           
15 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จาก 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อฯ และจัดทำ ระยะเวลาประมาณ   งานสรรหา
  ส่วนราชการอื่นมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ หนังสือขอรายชื่อและที่อยู่ผู้สอบแข่งขันได้จากส่วนราชการ 34 - 49  วัน   ฝ่ายสรรหาฯ สพบ.
  สอบแข่งขันได้ของกรมฯ เจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้     โทร. 2210 , 2411
    2.  ส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ส่งรายชื่อและ   ขึ้นอยู่กับส่วนราชการ  
    ที่อยู่ผู้สอบแข่งขันได้ให้กรมฯ   เจ้าของบัญชีจะส่งมา  
    3.  ประธานกรรมการกำหนดวิธีการประเมินความเหมาะสม   ขึ้นอยู่กับประธานฯ  
    กับตำแหน่ง   ส่งเรื่องมา  
           
    4.  ส่งหนังสือแจ้งผู้สอบแข่งขันได้สมัครเข้ารับการประเมิน   ขึ้นอยู่กับจำนวน  
    ความเหมาะสมกับตำแหน่ง   ผู้สมัคร  
    5.  รับสมัคร      
    6.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม      
    กับตำแหน่ง      
    7.  ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง      
    8.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับ      
    ตำแหน่งและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้      
    9.  ส่งประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ ก.พ. และ      
    ส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้      
    10.  ส่งเรื่องให้งานบรรจุ       
           
16 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและประกาศรับ ระยะเวลาประมาณ    
  บุคคลเข้ารับราชการ      สมัครคัดเลือก 48 - 55  วัน    
    2.  รับสมัครคัดเลือก      
    3.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและ กำหนดวัน      
         เวลา  และสถานที่คัดเลือก      
    4.  ดำเนินการคัดเลือก      
           
    5.  ประกาศผลการคัดเลือก      
    6.  รายงานผลการคัดเลือกไป ก.พ.      
    7.  ส่งเรื่องให้งานบรรจุ       
           
17 การสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อน 1.  ตรวจสอบตำแหน่งที่จะเปิดสอบคัดเลือก รวมระยะเวลาตั้งแต่    
  ข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกและประกาศ ขั้นตอนที่ 1 - 14    
  ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น      รับสมัครสอบคัดเลือก เป็นระยะเวลา    
    3.  ส่งประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกให้ทุกหน่วยงานทราบ 87 - 109  วัน ลง Website 2 วัน  
    4.  รับสมัครสอบคัดเลือก (ประกาศผลสอบ    
    5.  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก ต่อเนื่องจากประกาศ    
    6.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกและ ผลสอบเก่า)    
    กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก      
    7.  แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบคัดเลือก      
    8.  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบ   หลังจากปิดรับสมัคร  
    คัดเลือก   แล้ว  
    9.  ดำเนินการสอบคัดเลือก      
    10.  ส่งกระดาษคำตอบให้กรรมการตรวจให้คะแนน      
           
           
    11.  จัดทำบัญชีกรอกคะแนนผลการสอบคัดเลือก   ขึ้นอยู่กับกรรมการฯ  
        จะส่งข้อสอบกลับมา  
        เร็วหรือช้า  
    12.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก      
    13.  ส่งประกาศผลการสอบคัดเลือกให้ทุกหน่วยงานทราบ   ลง Website 2 วัน  
    14.  รายงานผลการคัดเลือกไป ก.พ.      
           
18 การประเมินบุคคล 1. ตรวจสอบคุณสมบัติจาก  ก.พ. 7  พร้อมเอกสารประกอบ 3  วัน   กลุ่มพัฒนาระบบงาน
  ตามหนังสือสำนักงาน  ก.พ.      คำขอประเมิน  และแจ้งผู้ขอรับการประเมินให้รับเอกสาร     และอัตรากำลัง
  ที่  นร  0708.4/ว 16  ลงวันที่      กลับไปแก้ไข     โทร. 0 2241 5046
  29  กันยายน  2546 2. ตรวจสอบเอกสารที่ผู้ขอรับการประเมินแก้ไขแล้ว 2  วัน   หมายเลขภายใน  2484
         ทำบันทึกเสนอ  ผส.พบ.  ลงนาม  ในแบบคำขอประเมิน      
         เพื่อขอความเห็นชอบกรมฯ      
    3. เมื่อกรมฯ  เห็นชอบแล้ว  แจ้งผู้ขอรับการประเมิน 1/2  วัน    
         รับเอกสารไปจัดทำสำเนาให้ครบตามจำนวนของ      
         คณะกรรมการประเมิน      
           
           
           
    4. จัดทำบันทึก / หนังสือเชิญประชุม  พร้อมส่งเอกสาร 2  วัน    
         ที่ต้องใช้ในการประชุมให้คณะกรรมการประเมิน      
         เพื่อพิจารณาก่อนการประชุม      
    5. คณะกรรมการประชุมพิจารณาคุณสมบัติและประเมิน 1/2  วัน    
         ผลงานของบุคคล      
    6. แจ้งผู้ขอรับการประเมินรับเอกสารไปแก้ไข  เฉพาะกรณีที่ 1/2  วัน    
         คณะกรรมการประเมินมีมติให้แก้ไขปรับปรุง      
    7. จัดทำบันทึกรายงานผลการประเมิน  เพื่อเสนอขออนุมัติ 1  วัน    
         กรมฯ  แต่งตั้งผู้ผ่านการประเมิน  และส่งแบบรายงาน      
         ผลการประเมินไปยังสำนักงาน  ก.พ.      
    8. จัดทำรายงานการประชุม  พร้อมสำเนาผลการประเมิน 2  วัน    
         ที่กรมฯ  อนุมัติ  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ส่ง  ฝส.บค.      
         ดำเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมิน      
           
19 บันทึกประวัติข้าราชการ หาเลข  ,  หยิบประวัติ  ,  บันทึกรายการ 10  นาที / ราย   งานทะเบียนประวัติ  1
  ตามคำสั่งกรมฯ       ฝ่ายทะเบียนประวัติ
          และบำเหน็จบำนาญ
          โทร. 0 2669 4217
           
20 บันทึกประวัติข้าราชการ หาเลข  ,  หยิบประวัติ  ,  บันทึกรายการ 5  นาที / ราย    
  ตามประกาศกรมฯ  เรื่อง  ข้าราชการ แก้ไขบัตรเกษียณ  สมุดคุมทะเบียน      
  ถึงแก่กรรม  ,  ข้าราชการเปลี่ยน        
  ชื่อตัว - ชื่อสกุล        
           
21 บันทีกประวัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน หาเลข  ,  หยิบประวัติ  ,  บันทึกรายการ 10  นาที / ราย    
  โครงสร้างของข้าราชการ        
           
           
22 บันทึกสถิติการลาในแฟ้มประวัติ หาเลข  ,  หยิบประวัติ  ,  บันทึกรายการ 10  นาที / ราย    
  ข้าราชการ        
           
23 บันทึกประวัติการเพิ่มวุฒิการศึกษา หาเลข  ,  หยิบประวัติ  ,  บันทึกรายการ 30  นาที / ราย    
  การฝึกอบรม  และการมีใบอนุญาต พิมพ์หนังสือถึงสำนักงาน  ก.พ.      
  ประกอบวิชาชีพ  (ก.ว.)        
           
24 บันทึกประวัติการแต่งตั้งข้าราชการ หาเลข  ,  หยิบประวัติ  ,  บันทึกรายการ 10  นาที / ราย    
  ของกรมฯ  เป็นคณะกรรมการต่าง         
           
25 บันทึกประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของ หาเลข  ,  หยิบประวัติ  ,  บันทึกรายการ 5  นาที / ราย    
  ข้าราชการเป็นกำลังพลใน  กอ.รมน.        
  กรป.กลาง  (เฉพาะ)  และที่ปฏิบัติงาน        
  ในพื้นที่ที่ยังไม่ยกเลิกกฎอัยการศึก        
           
26 ตรวจสอบและจัดทำประกาศกรมฯ หาเลข  ,  หยิบประวัติ  ,  ตรวจสอบ  ,  พิมพ์ประกาศกรม ระยะเวลาขึ้นอยู่กับ ปีละ  1  ครั้ง  
  เรื่อง  ข้าราชการครบเกษียณอายุ   จำนวนผู้ที่เกษียณ    
  ราชการ        
           
27 จัดทำประวัติข้าราชการบรรจุใหม่ ชี้แจงการจัดทำประวัติ  ตรวจสอบเอกสาร  ออกเลขประวัติ 30  นาที / เรื่อง    
           
28 จัดส่งรายงานผลการทดลอง พิมพ์หนังสือถึงสำนักงาน  ก.พ. 20  นาที / เรื่อง    
  ปฏิบัติราชการให้สำนักงาน  ก.พ.        
           
29 ตรวจสอบและดำเนินการเรื่องการ ตรวจสอบเอกสาร  จัดทำหนังสือถึงสำนักงาน  ก.พ. 30  นาที / ราย    
  ขอแก้ไข  วัน  เดือน  ปีเกิด         
  ในทะเบียนประวัติข้าราชการ        
           
           
30 ดำเนินการเรื่อง  การขอพระราชทาน ตรวจสอบเอกสาร  และประวัติ  จัดพิมพ์บันทึกเสนอกรมฯ   30  นาที / ราย    
  เพลิงศพ บันทึกถึงกระทรวง  และสำนักพระราชวัง      
           
31 จัดส่งคำสั่งกรมฯ  คำสั่งกระทรวงฯ พิมพ์หนังสือถึงสำนักงาน  ก.พ. 20  นาที / เรื่อง    
  ให้สำนักงาน  ก.พ.        
           
32 ดำเนินการเรื่องการขอให้กรมการเงิน ตรวจสอบเอกสาร  จัดทำหนังสือถึงกองการเงินกระทรวงกลาโหม 30  นาที / เรื่อง    
  กลาโหมรับรองเวลาราชการ        
  ตอนเป็นทหารของข้าราชการ        
           
33 ดำเนินการจัดส่งประวัติข้าราชการ พิมพ์หนังสือถึงส่วนราชการที่รับโอน  จัดเรื่องส่งเอกสารและประวัติ 20  นาที / เรื่อง    
  ให้ส่วนราชการที่รับโอน        
           
34 ตรวจสอบประวัติข้าราชการ ตรวจประวัติ  ออกเลขทะเบียน  ทำบัตรเกษียณ  บัตรคุมเครื่องราชฯ 10  นาที / ราย    
  ที่โอนมาและจัดทำทะเบียนควบคุม        
           
35 ดำเนินการจัดทำหนังสืออนุญาตให้ ตรวจประวัติ  จัดพิมพ์บันทึกเสนอกรมฯ  และหนังสืออนุญาต 10  นาที / ราย    
  ข้าราชการสมัครสอบแข่งขัน        
  เข้ารับราชการในหน่วยงานอื่น        
           
36 จัดทำทะเบียนควบคุมข้าราชการ ตรวจสอบ  หมายเหตุทะเบียนคุม 5  นาที / ราย    
  ลาออก  โอน  เกษียณอายุ         
  ถึงแก่กรรม        
           
37 ให้บริการค้นหา  และให้ยืมประวัติ หาเลข  ,  หยิบประวัติ 5  นาที / ราย    
  ข้าราชการ        
           
38 ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งรายชื่อ หาเลข  ,  หยิบประวัติ  ,  ตรวจสอบ  จัดทำหนังสือถึงสำนักงาน  ก.พ. ระยะเวลาขึ้นอยู่กับ ปีละ  1  ครั้ง  
  ข้าราชการที่เกษียณอายุล่วงหน้า  1  ปี   จำนวนผู้ที่เกษียณ    
  และ  4  ปี  ให้สำนักงาน  ก.พ.  ทราบ        
           
39 ตรวจสอบประวัติข้าราชการ หาเลข  ,  หยิบประวัติ  ,  ตรวจสอบ  จัดทำหนังสือตอบ 30  นาที / ราย ระยะเวลาขึ้นอยู่กับเนื้อหา  
  เพื่อตอบข้อซักถาม  หรือตอบ     เรื่องที่ถาม  
  แบบสอบถามเกี่ยวกับประวัติ        
  ข้าราชการ        
           
           
           
40 ตรวจสอบ  และจัดทำรายงาน ตรวจสอบ  จัดทำบันทึกเสนอกรมฯ  อนุญาต  กรณีเกินสิทธิ 8  นาที / เรื่อง    
  เสนอกรมฯ  และกระทรวงฯ  การขอ เสนอกรมฯ ลงนามหนังสือถึงกระทรวงฯ      
  อนุญาตลาป่วย  และลากิจเกินอำนาจ        
  สำนัก/กองต้นสังกัด  และดำเนินการ        
  เรื่องการขออนุมัติกรมฯ  ให้        
  ข้าราชการได้รับ  หรือไม่ได้รับ        
  เงินเดือนระหว่างลาฯ        
           
41 ดำเนินการเสนอกรมฯ  อนุญาต ลงทะเบียนคุมวันลา  พิมพ์เสนอกรมฯ  อนุญาตการลา 5  นาที / เรื่อง    
  การลาพักผ่อนของข้าราชการ        
  ระดับ  8  (ผู้อำนวยการกอง)        
  ระดับ  9 , 10  และลงทะเบียน        
  ควบคุมสถิติการลาของข้าราชการ        
  ระดับ  9 , 10           
           
42 ตรวจสอบและดำเนินการเสนอกรมฯ ตรวจสอบประวัติเคยลาหรือไม่  พิมพ์บันทึกเสนอกรมฯ   10  นาที / ราย    
  อนุญาตการลาอุปสมบท และหนังสืออนุญาตการลาอุปสมบท      
           
           
43 จัดทำเรื่องข้าราชการที่ลาอุปสมบท พิมพ์บันทึกเสนอกรมฯ 10  นาที / เรื่อง    
  ขอถวายพระราชกุศล        
           
44 ดำเนินการจัดทำบันทึกเสนอกรมฯ พิมพ์บันทึกเสนอกรมฯ  อนุญาต 5  นาที / เรื่อง    
  อนุญาตการลาไปต่างประเทศ        
  ของข้าราชการ        
           
45 จัดทำรายงานเสนอกระทรวงทราบ พิมพ์บันทึกเสนอกรมฯ  และบันทึกรายงานกระทรวงฯ 20  นาที / เรื่อง    
  การอนุญาตการลาไปต่างประเทศ        
           
46 ดำเนินการเสนอกรมฯ  อนุญาต พิมพ์บันทึกเสนอกรมฯ 10  นาที / ราย    
  การลาเข้ารับการตรวจเลือก        
  หรือเข้ารับการเตรียมพล        
           
47 ตรวจสอบและดำเนินการเสนอกรมฯ พิมพ์บันทึกเสนอกรมฯ 5  นาที / ราย    
  อนุญาตการลาไปประกอบพิธีฮัจย์        
           
           
           
48 ตรวจสอบและดำเนินการจัดทำ ตรวจเอกสาร  ตัดแต่งรูปถ่าย  ลงทะเบียนตามอักษรชื่อ   30  นาที / ราย    
  บัตรประจำตัวข้าราชการ   ออกเลข  พิมพ์บัตร  ติดรูปถ่ายที่บัตรและสำเนาบัตร  2  ชุด      
  บัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ บัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน  ตรวจเอกสาร  ตัด-ติดรูป  จัดพิมพ์      
  และเหรียญพิทักษ์เสรีชน  ตรวจสอบ เรื่องเสนอกรมฯ  ลงนามในหนังสือถึงสำนักงานปลัดกระทรวง      
  และดำเนินการขอบัตร  เหรียญพิทักษ์ มหาดไทย  จัดเรื่องส่งสำนักงานเลขา      
  เสรีชน        
           
49 จัดทำประกาศกรมฯ  เรื่อง   หาเลข  ,  หยิบประวัติ  ,  ตรวจเอกสาร  พิมพ์ประกาศกรมฯ 20  นาที / ราย    
  ข้าราชการถึงแก่กรรม  และ และหนังสือถึงสำนักงาน  ก.พ.      
  ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล        
           
50 จัดทำหนังสือรับรองข้าราชการ ตรวจเอกสาร  หาเลข  หยิบประวัติ  จัดพิมพ์หนังสือรับรอง 20  นาที / ราย    
  ขอมีอาวุธปืน  และขออนุญาตพกพา        
           
51 จัดทำหนังสือรับรองการมีสิทธิ ตรวจเอกสาร  พิมพ์หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 10  นาที / ราย    
  รับเงินค่ารักษาพยาบาล        
           
           
           
52 จัดทำหนังสือรับรองการทำงาน หาเลข  หยิบประวัติ  พิมพ์หนังสือรับรอง 20  นาที / เรื่อง    
  เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย        
           
53 จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ หาเลข  หยิบบัตรคุมเครื่องราชฯ  บันทึกรายการต่าง ๆ 10  นาที / ราย    
  ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์        
  ติดตามความเคลื่อนไหวและปรับปรุง        
  รายการในทะเบียนประวัติให้เป็น        
  ปัจจุบัน  (ตามคำสั่งและประกาศ        
  กรมฯ  เรื่องต่าง  ๆ)        
           
54 ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการ หาเลข  หยิบบัตรคุมเครื่องราชฯ  ตรวจสอบ 10  นาที / ราย    
  และดำเนินการขอพระราชทาน        
  เครื่องราชฯ  ประจำปี        
           
55 ดำเนินการรับ-จ่ายเครื่องราช- หาเลข  หยิบประวัติ  ตรวจสอบสังกัด  เพื่อจัดทำหนังสือแจ้งให้ 10  นาที / ราย    
  อิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ได้รับพระาชทาน ส่งเจ้าหน้าที่มารับเครื่องราชฯ      
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์        
           
           
56 ตรวจสอบรายชื่อ  สังกัดของ ตรวจสอบรายชื่อ  และทำหนังสือแจ้งต้นสังกัดทราบ 10  นาที / ราย    
  ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานฯ        
  จากราชกิจจานุเบกษาเพื่อแจ้งให้        
  ผู้ได้รับพระราชทานทราบ        
           
57 ดำเนินการขอปรับปรุงทะเบียน จัดทำหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  (สำนักอาลักษณ์) 20  นาที / ราย    
  ฐานันดร  กรณีมีข้าราชการเปลี่ยน        
  ชื่อตัว - ชื่อสกุล  หรือโอนย้าย        
  สังกัด  (รายงานสำนักอาลักษณ์ทราบ)        
           
           
58 บันทึกประวัติการได้รับเครื่องราชฯ หาเลข   หยิบบัตรคุมเครื่องราชฯ  บันทึกรายการ   บันทึกประวัติ 5  นาที / ราย    
           
59 ดำเนินการเรื่องการขอแก้ไขคำผิด จัดทำหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  (สำนักอาลักษณ์) 20  นาที / เรื่อง    
  ของชื่อ-สกุล  ของผู้ได้รับ        
  พระราชทานฯ  ที่ระบุในใบ        
  ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯ        
           
           
60 ดำเนินการติดตามเรียกคืน ตรวจสอบประวัติการรับเครื่องราชฯ  จัดทำหนังสือเรียกคืน 10  นาที / ราย    
  เครื่องราชฯ  กรณีข้าราชการ เครื่องราชฯ      
  ถึงแก่กรรม  หรือได้รับพระราชทาน        
  เครื่องราชฯ  ชั้นสูงขึ้น        
           
61 ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการ หาเลข  หยิบประวัติ  ตรวจสอบการได้รับเครื่องราชฯ  จัดทำหนังสือ 10  นาที / ราย ปีละ  1  ครั้ง  
  ที่จะคัดเลือกเป็นเทพีคู่หาบเงิน ถึงกระทรวงฯ  แจ้งรายชื่อ      
  และหาบทอง  และคู่เคียง        
  พระยาแรกนาขวัญ        
           
62 ดำเนินการส่งมอบโล่ห์เกียรติคุณ จัดทำหนังสือแจ้งให้มารับโล่ห์ ขึ้นอยู่กับจำนวน ปีละ  1  ครั้ง  
  ให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ   ของผู้เกษียณ    
           
63 ตรวจสอบและลงนามกำกับ ตรวจการบันทึกรายการในทะเบียนประวัติให้ตรงกับตัวเรื่อง 1-2  นาที / ราย ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเรื่อง  
  การบันทึกรายการต่าง    ใน        
  ทะเบียนประวัติ        
           
           
           
64 งานด้านประวัติและลูกจ้างประจำของกรมฯ       งานทะเบียนประวัติ  2
  1.  ลงประวัติลูกจ้างประจำ -  จัดทำแฟ้มประวัติลูกจ้างประจำ  (บรรจุตั้งแต่  1  ต.ค. 44) 15  นาที / ราย   ฝ่ายทะเบียนประวัติ
  ตามคำสั่งกรมฯ  บรรจุและแต่งตั้ง -  จัดทำบัตรประวัติ  (ชป.122)     และบำเหน็จบำนาญ
    -  จัดทำสมุดจดเวลาทำงานต่อเนื่อง  (ชป. 110)     โทร. 0 2669 4217
    -  จัดทำสมุดทะเบียนลูกจ้างประจำ  (ชป. 101)      
  2. บันทึกลูกจ้างพ้นทดลองงาน -  บันทึกพ้นทดลองในบัตรประวัติและเก็บเข้าแฟ้มประวัติ 10  นาที / ราย    
  3. ลงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข -  หาเลขประวัติแล้วหยิบบัตรประวัติ  เอาข้อมูลมาจากคำสั่ง 20  นาที / ราย    
  คำนำหน้าชื่อ  ชื่อตัว  ชื่อสกุล     ขอเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล  มาลงในบัตรประวัติ  แล้วไปแก้ไขในสมุด      
        ทะเบียนประวัติ  และ  ชป.10  เมื่อเสร็จแล้วเก็บบัตร  และ  ชป.10      
        เข้าตู้      
  4. ลงประวัติลูกจ้างประจำตามคำสั่ง -  หยิบบัตรประวัติ  และ  ชป.10 15  นาที / ราย    
  กรมฯ  เพื่อประกอบการขอรับ -  ตรวจสอบชื่อ - ชื่อสกุล  วัน  เดือน  ปีเกิด      
  บำเหน็จ -  ตรวจสอบเงินเดือน  ปีที่บรรจุจนถึงปีที่เกษียณอายุ  ว่าตรงกับบัตร      
        คลังใหม่  ถ้าไม่ตรงต้องค้นหาคำสั่งบรรจุแนบด้วย      
    -  ลงวันใบลา ชป.10 และเขียนรายละเอียดเพื่อจัดส่งให้กับงานบำเหน็จ      
  5. ตรวจสอบประวัติลูกจ้างประจำ 1. ในกรณีเลื่อนชั้น 15 นาที / ราย    
  เพื่อการเลื่อนชั้น  ลาออกจากราชการ -  ลงบันทึกรับงาน      
  เกษียณ  ลาไปเพื่อรับราชการทหาร -  หาเลขประวัติ  และหยิบบัตรประวัติ      
  และอื่น  -  ตรวจสอบประวัติ      
    -  ส่งเรื่องกลับผ่านหัวหน้างาน  ,  หัวหน้าฝ่าย      
    -  เก็บรวบรวมบัตรรอลงประวัติ      
    2. ในกรณีลาออก 15  นาที / ราย    
    -  ลงบันทึกรับงาน      
    -  หาเลขประวัติ  และหยิบบัตรประวัติ      
    -  ตรวจสอบประวัติ  และหมายเหตุในทะเบียน      
    -  ส่งเรื่องกลับผ่านหัวหน้างาน  ,  หัวหน้าฝ่าย      
    -  แยกบัตรเก็บไว้ในส่วนลาออก      
    3. ในกรณีลาไปรับราชการทหาร 15  นาที / ราย    
    -  ลงบันทึกรับงาน      
    -  หาเลขประวัติ  และหยิบบัตรประวัติ      
    -  ตรวจสอบประวัติ  และหมายเหตุในทะเบียน      
    -  ส่งเรื่องกลับผ่านหัวหน้างาน  ,  หัวหน้าฝ่าย      
    -  เก็บประวัติเข้าตู้รอพ้นราชการทหาร      
    4. ในกรณีตำแหน่งว่างและขอบรรจุใหม่  (กรณีผู้ครองตำแหน่งเดิม 15  นาที / ราย    
        ถึงแก่กรรม  ,  ลาออก)      
    -  ลงบันทึกรับงาน      
    -  หาเลขบัตรประวัติ      
           
    -  ตรวจสอบว่าเป็นตำแหน่งเกษียณประจำปี  ใช่หรือไม่      
    -  ส่งเรื่องกลับผ่านหัวหน้างาน         
    5. ในกรณีโอนย้ายไปอยู่สังกัดใหม่ 15  นาที / ราย    
    -  ลงบันทึกรับงาน      
    -  หาเลขบัตรประวัติ  หยิบบัตรประวัติพร้อมสมุด  ชป.10      
    -  ตรวจสอบประวัติและหมายเหตุในทะเบียน      
    -  ส่งเรื่องกลับผ่านหัวหน้างาน  ,  หัวหน้าฝ่าย      
    -  บัตรประวัติ  และสมุด  ชป.10  เก็บรอสังกัดใหม่      
    6. ในกรณีเพื่อเป็นข้อมูลแก่หน่วยงาน ,  บุคคลทั้งภายในและภายนอก ไม่เกิน  30  นาที / ราย    
    -  ลงบันทึกรับงาน      
    -  หาเลขบัตร  และหยิบบัตรประวัติ      
    -  ตรวจสอบประวัติ  และให้ข้อมูล      
    -  เก็บบัตรประวัติเข้าตู้      
  6. ลงประวัติเกี่ยวกับแจ้งวันทำการ -  หาเลขบัตรและหยิบบัตรประวัติ 5  นาที / ราย    
  ของลูกจ้างประจำของกรมฯ -  ดำเนินการลงวันทำการตามที่สำนัก/กอง  แจ้งมา      
    -  เก็บบัตรประวัติเข้าตู้      
           
           
           
  7. ลงประวัติลูกจ้างประจำตามคำสั่ง -  หาเลขประวัติและหยิบบัตรประวัติ 15  นาที / ราย    
  กรมฯ  กรณีแต่งตั้ง  เลื่อนขั้น -  ดำเนินการลงข้อมูลตามคำสั่งและหมายเหตุในทะเบียน      
  ปฏิบัติงาน  โอน  ย้ายอัตราค่าจ้าง -  เก็บบัตรประวัติเข้าตู้      
  ลาออก  ปลดออก  พักราชการ        
  ภาคทัณฑ์  ไล่ออก  ตัดค่าจ้าง        
  ยกเลิกการลาออกและการกลับ        
  เข้ารับราชการทหาร  และเลื่อนอัตรา        
  ค่าจ้าง        
  8. ลงประวัติการขอเพิ่มวุฒิการศึกษา -  หาเลขประวัติ  และหยิบบัตรประวัติ  (ชป.122) 5  นาที / ราย    
  และผ่านการฝึกอบรมของลูกจ้าง -  ลงประวัติการขอเพิ่มวุฒิการศึกษาและผ่านการฝึกอบรม      
  ประจำในบัตรประวัติ  (ชป.122)     ของลูกจ้างประจำ      
    -  เสนอหัวหน้างานตรวจสอบ      
    -  ส่งเรื่องกลับคืนเจ้าของเรื่อง      
    -  เก็บบัตรประวัติ  (ชป.122)  เข้าตู้      
  9. เก็บรวบรวมเวลาราชการ -  ถ่ายสำเนาแนบติดกับบัตรประวัติ  (ชป.122) 5  นาที / ราย    
  ทวีคูณทหาร  ราชการทวีคูณในเขต -  จัดเก็บต้นฉบับเข้าแฟ้ม  เพื่อเก็บไว้ประกอบการขอรับบำเหน็จ      
  พื้นที่กฎอัยการศึก        
           
           
65 งานประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำ        
  เกษียณอายุประจำปี        
  1. รวบรวมข้อมูลลูกจ้างประจำ -  ส่งเรื่องให้สำนัก / กอง  ส่งรายชื่อลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ 5  เดือน / จำนวนลูกจ้าง เอกสารครบถ้วนและถูกต้อง  
  เกษียณอายุประจำปี     ประจำปี  (ตามแบบฟอร์ม  1  และแบบฟอร์ม  2) ประจำที่เกษียณอายุ    
    -  สำนัก / กอง  ส่งเรื่องกลับ      
    -  ลงบันทึกรับงาน      
    -  แยกเรื่องเพื่อตรวจสอบ      
    -  ค้นเรื่องเดิมประกอบการตรวจสอบ      
    -  ประสานงานหน่วยราชการ      
    -  โทร.  ตามเรื่อง      
    -  ส่งต้นร่างประกาศกรมฯ  พิมพ์      
    -  ตรวจสอบความถูกต้อง  แก้ไข  ตัดรายชื่อผู้ถึงแก่กรรม  ,  ลาออก      
    -  ส่งประกาศกรมฯ  ผ่านหัวหน้างาน  ,  หัวหน้าฝ่าย  ,  ผู้อำนวยการ      
        สำนักฯ  เสนอกรมฯ  ลงนาม      
    -  ทำสำเนาประกาศกรมฯ  ส่งสำนัก / กอง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
        และกรมบัญชีกลาง      
    -  จัดเก็บเรื่องเข้าแฟ้ม      
           
           
  2. จัดทำประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำ -  ลงบันทึกรับงาน 7  วัน / จำนวน    
  เกษียณอายุ  "เพิ่มเติม"  กรณีแก้ไข -  ตรวจสอบเอกสารและประวัติ ลูกจ้างประจำที่เพิ่มเติม    
  วัน  เดือน  ปีเกิด  หรือตกสำรวจ -  จัดทำประกาศกรมฯ  ผ่านหัวหน้างาน  ,  หัวหน้าฝ่าย  ,  ผู้อำนวยการ      
        สำนักฯ  เสนอกรมฯ  ลงนาม      
    -  ทำสำเนาประกาศกรมฯ  ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และกรมบัญชีกลาง      
    -  เก็บเรื่องเข้าแฟ้ม      
  3. จัดทำประกาศรายชื่อลูกจ้าง -  ลงบันทึกรับงาน 7  วัน / จำนวน    
  ประจำ  "ยกเลิก"  เกษียณอายุ -  ตรวจสอบเอกสารและประวัติ ลูกจ้างประจำที่ยกเลิก    
  (เฉพาะราย)  กรณีถึงแก่กรรม  , -  จัดทำประกาศกรมฯ  ผ่านหัวหน้างาน  ,  หัวหน้าฝ่าย  ,  ผู้อำนวยการ      
  ลาออก  แก้ไขวัน  เดือน  ปีเกิด    สำนักฯ  เสนอกรมฯ  ลงนาม      
    -  ทำสำเนาประกาศกรมฯ  ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และกรมบัญชีกลาง      
    -  เก็บเรื่องเข้าแฟ้ม      
           
66 งานแจ้งบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำ -  ส่งเรื่องให้สำนัก / กอง  สำรวจรายชื่อผู้เกษียณอายุ  5  ปี  ล่วงหน้า 3  เดือน / จำนวน เอกสารครบถ้วนและถูกต้อง  
  เกษียณอายุล่วงหน้า  5  ปี     (ตามแบบฟอร์ม  1  และแบบฟอร์ม  2) ลูกจ้างประจำที่ต้อง    
    -  สำนัก / กอง  ส่งเรื่องกลับ เกษียณอายุ    
    -  ลงบันทึกรับงาน      
    -  แยกเรื่องเพื่อตรวจสอบ      
           
    -  ประสานงานหน่วยราชการ      
    -  โทร. ตามเรื่อง      
    -  ส่งบัญชีรายชื่อพิมพ์      
    -  ตรวจสอบความถูกต้อง      
    -  ส่งบัญชีรายชื่อผ่านหัวหน้างาน  ,  หัวหน้าฝ่าย เสนอผู้อำนวยการ      
        สำนักฯ  ลงนาม  แล้วส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลาง      
    -  เก็บสำเนาเข้าแฟ้ม      
67 งานการจัดทำบัตรประจำตัว -  ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 20  นาที / ราย เอกสารครบถ้วนและถูกต้อง  
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ     เช่น  การกรอกข้อความ  ขนาดรูปถ่าย  การแต่งกาย  และสำเนา      
  จัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ     ทะเบียนบ้านที่ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน      
  (ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ) -  ดำเนินการลงทะเบียนรวม  และแยกอักษร  ก-ฮ  เพื่อกำหนด      
        เลขที่บัตร      
    -  พิมพ์ข้อความในบัตรแข็ง  และสำเนา  2  ฉบับ      
    -  ติดรูปในบัตรแข็ง  และสำเนาบัตร  2  ฉบับ      
    -  พิมพ์บันทึกเสนอ  รธร.  พิจารณาลงนามผ่าน  ฝป.บค.      
    -  เมื่อ  รธร.  ลงนามแล้ว  กำหนดวันที่ออกบัตร  และวันที่บัตร      
        หมดอายุ  พร้อมประทับตรา      
           
           
    -  จัดส่งบัตรให้เจ้าตัวโดยผ่านสำนัก / กองเจ้าสังกัด  ส่วนสำเนา      
        เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป      
           
68 งานการจัดทำบัตรพิทักษ์เสรีชน -  ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 1  ชั่วโมง / ราย เอกสารครบถ้วนและถูกต้อง  
  และบัตรชายแดน       เช่น  การกรอกข้อความ  ขนาดรูปถ่าย  การแต่งกายถูกต้อง      
        ตามระเบียบ  และสำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      
        สำเนาราชกิจจานุเบกษา      
    -  ดำเนินการพิมพ์ข้อความในบัตรแข็ง  และสำเนาบัตร  จำนวน  2  ฉบับ      
    -  ติดรูปในบัตรแข็ง  และสำเนาบัตร  2  ฉบับ      
    -  จัดพิมพ์หนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย  ต้นครุฑ  1  แผ่น      
        สำเนา  3  แผ่น      
    -  จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้ขอทำบัตรในกรณีที่ขอเกิน  2  ราย  และพิมพ์      
        บันทึกเสนอ  รธร.  ลงนาม      
    -  เมื่อปลัดกระทรวงลงนามแล้ว  ลงเลขที่บัตร  วันออกบัตร        
        บัตรหมดอายุในสำเนาบัตร      
    -  ดำเนินการจัดส่งบัตรให้เจ้าตัวโดยผ่านสำนัก / กองเจ้าสังกัด      
        ส่วนสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป      
           
           
69 งานการออกหนังสือสำคัญและ        
  หนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่าง         
  1. จัดทำหนังสือรับรองการมีสิทธิ -  เมื่อได้รับเรื่องขอให้ออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงิน 30  นาที / เรื่อง เอกสารครบถ้วนและถูกต้อง  
  รับเงินค่ารักษาพยาบาล     ค่ารักษาพยาบาล  ตรวจสอบเอกสารในแบบคำขอหนังสือรับรอง      
        การมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล  แบบ  7100  กรอกข้อความ      
        ถูกต้อง  ผ่านผู้บังคับบัญชารับรอง  พร้อมแนบหลักฐานครบถ้วน      
        ได้แก่  สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ขอและผู้ป่วย      
        พร้อมตรวจผู้ขอและผู้ป่วยมีสิทธิตามระเบียบหรือไม่      
    -  ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือรับรอง  ต้นฉบับ  1  แผ่น  สำเนา  2  แผ่น      
        บันทึกเสนอ  ผส.พบ.  ลงนามแทน  อธช.  1  ฉบับ      
    -  เมื่อ  ผส.พบ.  ลงนามแล้ว  ออกเลขที่หนังสือทั้ง  3  ฉบับ  แล้วพิมพ์      
        จ่าหน้าซองถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล      
    -  จัดเรื่องให้ผู้ขอใช้สิทธินำไปส่งให้โรงพยาบาล  ส่วนสำเนาเก็บไว้      
        เป็นหลักฐานต่อไป      
    -  ตรวจเลขประจำตัวประชาชนเพื่อพิมพ์ลงในแบบ  7101      
           
           
           
           
  2. จัดทำหนังสือแจ้งการใช้สิทธิ -  รับเรื่องการใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการ 30  นาที / เรื่อง    
  เบิกค่ารักษาพยาบาลและการใช้     เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  ตรวจสอบข้อมูล  ชื่อ  ชื่อสกุล  ตำแหน่ง      
  สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ     สังกัด      
  การศึกษาบุตร -  ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล      
        และหนังสือแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา      
        ของบุตร      
  3. จัดทำหนังสือรับรองอัตราค่าจ้าง -  รับเรื่องขอหนังสือรับรองอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ 1  ชั่วโมง / เรื่อง    
  ของลูกจ้างประจำ -  ตรวจสอบข้อมูล  ชื่อ  ชื่อสกุล  ตำแหน่ง  ตำแหน่งเลขที่        
        หน่วยเบิกจ่าย  อัตราค่าจ้างปัจจุบัน  สังกัด  ให้ถูกต้อง      
    -  ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือรับรองเสนอกรมฯ  โดย  ผส.พบ.      
        ลงนาม  ผ่านหัวหน้างาน  หัวหน้าฝ่าย      
  4. จัดทำหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ -  ลงบันทึกรับงาน 30  นาที / เรื่อง    
    -  ตรวจสอบเอกสารและประวัติ      
    -  จัดทำหนังสือรับรองเสนอกรมฯ  (โดย  ผส.พบ.)  ลงนาม        
        ผ่านหัวหน้างาน  หัวหน้าฝ่าย      
    -  ลงทะเบียนออกเลขที่      
    -  แจ้งให้ผู้ขอหนังสือรับเรื่อง      
           
           
  5. จัดทำหนังสือรับรองเวลาราชการ -  ตรวจหลักฐานที่ขอให้รับรองเวลาราชการทหารให้ถูกต้องครบถ้วน 20  นาที / เรื่อง    
  ทหารของลูกจ้างประจำ -  กรณีหลักฐานไม่ครบถ้วน  ดำเนินการท้วงหลักฐาน      
    -  ดำเนินการจัดทำบันทึกเสนอกรมฯ  และหนังสือถึงกรมกลาโหม      
        ผ่าน  หัวหน้างาน  และหัวหน้าฝ่าย      
    -  กรมกลาโหมตอบหนังสือแล้ว  จะดำเนินการจัดส่งให้เจ้าของเรื่อง      
        ทราบ  และเก็บไว้เป็นหลักฐาน      
    -  จัดเก็บต้นฉบับเข้าแฟ้ม  (กรณีลูกจ้างประจำเกษียณอายุ)      
        (กรณีลาออก  ,  ถึงแก่กรรม  ส่งต้นฉบับให้งานบำเหน็จบำนาญ      
        ดำเนินการต่อไป)      
           
70 งานประกาศกรมฯ  ต่าง         
  -  ประกาศกรมฯ  ลูกจ้างถึงแก่กรรม -  เมื่อได้รับเรื่องแจ้งการถึงแก่กรรม  เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ  ชื่อตัว 40  นาที / เรื่อง เอกสารครบถ้วนและถูกต้อง  
  เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ   ชื่อตัว  ชื่อสกุล     ชื่อสกุล  จะหาเลขประวัติในเครื่องคอมพิวเตอร์  นำบัตรประวัติ      
  แก้ไขชื่อตัว-ชื่อสกุล  ให้ถูกต้อง     มาตรวจข้อมูลต่าง    เพื่อตรวจชื่อ  ชื่อสกุล  ตำแหน่ง  ตำแหน่ง      
  ตรงตามหลักฐานทะเบียนบ้าน     เลขที่  หน่วยเบิกจ่าย  อัตราค่าจ้าง      
           
           
           
           
    -  ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบ  เช่น  สำเนาใบมรณบัตร      
        สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาใบ      
        เปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  สำเนาทะเบียนสมรส  หรือใบสำคัญการสมรส      
        สำเนาใบสำคัญการหย่า  ฯลฯ      
    -  ดำเนินการจัดพิมพ์ประกาศต้นครุฑ  1  แผ่น  พร้อมสำเนา  6  แผ่น      
        และบันทึกเสนอ  ผส.พบ.  ลงนามหนังสือประกาศกรมฯ  แทน  อธช.      
    -  ดำเนินการลงทะเบียนประกาศกรมฯ  ไว้เป็นหลักฐาน      
           
71 งานการลาประเภทต่าง         
  1. ลูกจ้างประจำลาป่วยเกินอำนาจ -  ลงทะเบียนรับงาน 30  นาที / เรื่อง เอกสารครบถ้วนและถูกต้อง  
  กอง / สำนัก -  ตรวจสอบใบลาการกรอกข้อมูล  อำนาจการพิจารณาหรืออนุญาต      
        ที่ต้นสังกัดเสนอมาถูกต้องหรือไม่  ลาด้วยสาเหตุใด  ป่วยธรรมดา      
        หรืออุบัติเหตุ  ใบรับรองแพทย์ระบุวันถูกต้องหรือไม่  บัญชี      
        รายละเอียดวันลา      
    -  กรณีข้อมูลและหลักฐานไม่ถูกต้อง  ดำเนินการท้วง      
    -  จัดทำบันทึกเสนอกรมฯ  พิจารณาลงนามอนุญาตการลา  พร้อมทั้ง      
        อนุมัติการลา  ให้ได้รับค่าจ้างหรือไม่  แล้วแต่กรณี      
           
           
    -  กรณีการลาเกินอำนาจกรมฯ  ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวง        
        พร้อมแนบหลักฐานประกอบใบรับรองแพทย์  บัญชีรายละเอียด      
        วันลา  ใบลา  (ผส.พบ.  ลงนามใบลา)  บันทึกถึงกรมฯ  (ผส.พบ.      
        ลงนาม)  เก็บสำเนาเรื่อง  รอจนกว่ากระทรวงฯ  จะทำหนังสือตอบ      
    -  เมื่อกระทรวงฯ  ตอบหนังสืออนุญาตการลาแล้ว  ดำเนินการ      
        บันทึกเสนอกรมฯ  ขออนุมัติค่าจ้างในส่วนที่เกิน  60-120  วันทำการ      
        แล้วแต่กรณี      
    -  เมื่อกรมฯ  อนุมัติแล้ว  สำเนาเรื่องทำบันทึกแจ้งให้สำนัก/กอง      
        เจ้าสังกัดทราบ      
    -  ลงประวัติและเก็บเรื่องเข้าแฟ้ม      
  2. ลูกจ้างลาอุปสมบท 1.  ลาอุปสมบทนอกพรรษา 1  ชั่วโมง / เรื่อง    
    -  ลงทะเบียนรับงาน  และตรวจสอบใบลาอุปสมบท      
    -  ตรวจสอบประวัติ  และบันทึกการลา      
    -  จัดทำบันทึกขออนุญาตการลาอุปสมบท      
    -  จัดทำบันทึกแจ้งกอง / สำนัก  เจ้าสังกัดทราบ      
           
           
           
           
    2. ลาอุปสมบทในพรรษา      
    -  ลงทะเบียนรับงาน  ตรวจสอบใบลาอุปสมบท  และเก็บ      
       รวบรวมเรื่อง      
    -  ตรวจสอบบัตรประวัติ  และบันทึกการลาแต่ละราย      
    -  จัดทำบันทึกขออนุญาตการลาอุปสมบททั้งหมด      
    -  จัดทำบันทึกแจ้งกอง / สังกัดทราบ      
    3. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารการลาสิกขา  (หนังสือสุทธิ      
        หรือใบรับรองการอุปสมบท)  และจัดทำบันทึกการขอถวาย      
        พระราชกุศลของลูกจ้างทั้งนอกและในพรรษา      
  3. ลูกจ้างลาไปประกอบพิธีฮัจย์  - ลงทะเบียนรับงาน และตรวจสอบใบลา ลงบันทึกการลาในบัตร 30 นาที/เรื่อง    
        ประวัติ      
     - จัดทำเรื่องเสนอกรมฯ      
     - เมื่อกรมฯ อนุญาตแล้ว สำเนาเรื่องไว้ แจ้งให้สำนัก/กองเจ้าสังกัดทราบ      
  4. ลูกจ้างลาไปต่างประเทศ  - ลงทะเบียนรับงาน และตรวจสอบเอกสารการลาไปต่างประเทศ 30 นาที/เรื่อง    
     - จัดทำเรื่องเสนอกรมฯ      
     - จัดทำเรื่องขอยกเลิกการลาไปต่างประเทศ      
     - จัดทำรายงานการอนุญาตให้ลูกจ้างประจำเดินทางไปต่างประเทศ       
        เสนอปลัดกระทรวงฯ เพื่อทราบ      
           
72  งานแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด   -  ตรวจหลักฐานที่จะขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ให้ถูกต้องครบถ้วน 1  ชั่วโมง / เรื่อง เอกสารครบถ้วนและถูกต้อง  
  ของลูกจ้างประจำ  -  กรณีหลักฐานไม่ครบถ้วน ดำเนินการท้วงหลักฐาน      
     -  ตรวจสอบข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และบัตรประวัติ (ชป.122)      
     -  ดำเนินการจัดทำบันทึกเสนอกรมฯ และหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง       
        ผ่านหัวหน้างาน  และหัวหน้าฝ่าย      
     -  กรมบัญชีกลางตอบหนังสืออนุมัติให้แก้ไขวัน เดือน ปีเกิด แล้วจะ      
        ดำเนินการจัดส่งให้เจ้าของเรื่องทราบ และเก็บไว้เป็นหลักฐาน      
     - ดำเนินการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในบัตรประวัติ สมุด ชป.10 ทะเบียนคุม      
    ทะเบียนคุมเกษียณอายุ ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง และจัดเก็บ      
    เรื่องเข้าแฟ้ม      
           
73 งานการขอพระราชทานเพลิงหลวง/  - ตรวจเอกสาร และบัตรประวัติ (ชป.122) 1 ชั่วโมง/เรื่อง เอกสารครบถ้วนและถูกต้อง  
  หีบเพลิงของลูกจ้างประจำ  - ดำเนินการจัดทำประวัติการรับราชการ การได้รับเครื่องราช      
        อิสริยาภรณ์      
     - ดำเนินการจัดทำบันทึกเสนอกรมฯ กระทรวง และหนังสือถึง      
        สำนักพระราชวัง  ผ่านหัวหน้างาน  และหัวหน้าฝ่าย      
           
           
           
74 งานการจัดทำบัตรประวัติ (ชป.122)   - หยิบบัตรประวัติตามตัวอักษร 10 นาที/ราย    
  ก-ฮ  ให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  - ดำเนินการลงประวัติในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ให้เป็นปัจจุบัน      
           
75 งานบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์        
   1. การลงประวัติเกี่ยวกับการ  - รับงาน/ลงบันทึกการปฏิบัติงาน วัน/250 ราย เครื่องคอมพิวเตอร์  
      เลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปี  เพื่อให้  - นำบัตรประวัติตามหมวดอักษร ก-ฮ ออกจากตู้ประวัติ เดือน/5,500 ราย ไม่ขัดข้องทางเทคนิค  
       เป็นปัจจุบัน (2 ครั้ง/ปี)  - ค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ตามรายชื่อในหมวดอักษรนั้น ๆ       
     - บันทึกข้อมูลอัตราค่าจ้างลงในประวัติ รวมทั้งแก้ไขข้อมูลส่วนอื่น       
        ที่ไม่ถูกต้องด้วย      
     - นำเก็บบัตรประวัติที่บันทึกข้อมูลแล้วเก็บเข้าตู้โดยตรวจเช็ค      
        การเรียงลำดับเลขบัตรให้ถูกต้องก่อน      
  2. การแก้ไขข้อมูลที่มีการ  -  รับงาน/ลงบันทึกการปฏิบัติงาน 3 นาที/ราย    
  เปลี่ยนแปลงตามคำสั่งกรมฯ    - หาเลขประวัติจากรายชื่อในคำสั่งกรมฯ นั้น แล้วบันทึกเลขบัตร      
  เกี่ยวกับตำแหน่ง , เลขที่ตำแหน่ง ,     ประวัติลงตามรายชื่อนั้น     เพื่อง่ายในการหยิบบัตรของเจ้าหน้าที่      
  สังกัด , คลังเบิกค่าจ้าง , ยกเลิก     ผู้รับผิดชอบในการลงประวัติ      
  การขึ้นอัตราค่าจ้าง  - ดำเนินการแก้ไขในส่วนข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตามคำสั่งกรมฯ ต่าง ๆ       
        ลงในคอมพิวเตอร์      
           
           
  3. การแก้ไขข้อมูลที่มีการ  - รับงาน/ลงบันทึกการปฏิบัติงาน 3 นาที/ราย    
  เปลี่ยนแปลงตามประกาศกรมฯ  - หาเลขประวัติจากรายชื่อในประกาศกรมฯ นั้น ๆ แล้วบันทึก      
  เรื่อง  แก้ไขคำนำหน้าชื่อ , ชื่อ-สกุล     เลขบัตรประวัติลงตามรายชื่อนั้น    เพื่อง่ายในการหยิบบัตร      
        ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการลงประวัติ      
     - ดำเนินการแก้ไขในส่วนข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตามประกาศกรมฯ       
        ต่าง    ลงในคอมพิวเตอร์      
  4. การยกเลิกข้อมูลของทะเบียน  - รับงาน/ลงบันทึกการปฏิบัติงาน 3 นาที/ราย    
     ประวัติ  ในกรณีที่คำสั่งกรมฯ  - หาเลขประวัติจากรายชื่อในคำสั่งกรมฯ นั้น ๆ แล้วบันทึก      
     ไล่ออก, ปลดออก, ลาออก     เลขประวัติลงตามรายชื่อนั้น    เพื่อง่ายในการหยิบบัตรของ      
        เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว      
     - ดำเนินการยกเลิกข้อมูลสำหรับลูกจ้างรายนั้น ๆ       
  5. การยกเลิกข้อมูลของทะเบียน  - รับงาน/ลงบันทึกการปฏิบัติงาน 3 นาที/ราย    
  ประวัติในกรณีมีประกาศกรมฯ  - หาเลขบัตรประวัติจากรายชื่อในประกาศกรมฯ นั้น ๆ แล้วบันทึก      
  เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม     เลขบัตรประวัติลงตามรายชื่อนั้น เพื่อง่ายในการหยิบบัตรประวัติ      
        ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว      
     - ดำเนินการยกเลิกข้อมูลสำหรับลูกจ้างรายนั้น ๆ       
           
           
           
  6. บันทึกข้อมูลด้านประวัติ  - รับงาน/ลงบันทึกการปฏิบัติงาน 3 นาที/ราย    
  จากคำสั่งกรมฯ  เรื่อง  บรรจุและ  - บันทึกข้อมูลสำหรับลูกจ้างประจำที่ได้รับการบรรจุใหม่      
  แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตามคำสั่งกรมฯ  เรื่องดังกล่าว      
  7. อำนวยความสะดวกในการหา  - รับงาน/ลงบันทึกการปฏิบัติงาน 3 นาที/ราย    
  ข้อมูลต่าง            
  -  ในกรณีตรวจสอบเพื่อการ  - หาเลขประวัติจากรายชื่อ เรื่องการขอเลื่อนขั้น, การลาออก,       
  เลื่อนชั้น , การขอลาออก ,    แล้วบันทึกเลขบัตรประวัติลงตามรายชื่อนั้น ๆ เพื่อง่ายในการ      
  การเกษียณอายุ    หยิบบัตรประวัติเพื่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ      
       เรื่องดังกล่าว      
  -  ในกรณีการขอข้อมูลด้านประวัติ  - รับรายชื่อ 3 นาที/ราย    
  จากบุคคลภายใน-ภายนอก  - หาเลขบัตรประวัติเพื่อการหยิบบัตร      
     - ให้ข้อมูลวันเดือน ปี เกิด      
     - ให้ข้อมูลวันบรรจุ      
     - ให้ข้อมูลต้นสังกัด อัตราค่าจ้าง ตำแหน่งเลขที่ เป็นต้น      
           
           
           
           
           
76 งานการขอพระราชทาน        
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์        
  1. ขอพระราชทานเครื่องราช -  ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อจะเสนอขอเครื่องราชฯ ธ.ค. - มิ.ย. / เอกสารครบถ้วนและถูกต้อง  
  อิสริยาภรณ์     ประจำปี  จากบัตรประวัติ  เช่น  อายุงาน  เงินเดือน  ตำแหน่งที่ ปริมาณการ    
           ดำรงอยู่จากอดีตถึงปัจจุบัน ขอพระราชทาน    
      เครื่องราชฯ    
    -  ส่งหนังสือเวียนให้สำนักและกองต่าง    เสนอรายชื่อเพื่อขอ      
        พระราชทานเครื่องราชฯ      
     - รับเรื่องจากสำนัก/กองต่าง ๆ ส่งมา      
     - หาเลขบัตรและหยิบบัตร      
     - รวบรวมตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติของผู้ขอพระราชทาน      
        เครื่องราชฯ        
     - ลงประวัติการรับเครื่องราชฯ ในบัตรและทะเบียนประวัติ      
     - จัดพิมพ์รายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานในคอมพิวเตอร์      
     - ตรวจร่าง รายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ       
     - ถ่ายเอกสารจัดเรียงเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ       
        ส่งกระทรวง  ดังนี้      
           
           
       - บัญชีแสดงชั้นตรา 5 ชุด      
       - บัญชีรายชื่อผู้ขอพระราชทานฯ 11 ชุด      
       - บัญชีแสดงคุณสมบัติ 4 ชุด      
           
77 งานการตรวจสอบและแจ้งรายชื่อ - จัดทำหนังสือเวียน  ส่งสำเนาราชกิจจานุเบกษาให้สำนัก / กอง 60  วัน / เรื่อง เอกสารครบถ้วนและถูกต้อง  
  ลูกจ้างประจำผู้ได้รับพระราชทาน    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ (จำนวนผู้ได้    
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ - ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชฯ  ให้ถูกต้อง พระราชทาน    
       ตามราชกิจจานุเบกษา  โดยแยกเป็นสำนัก / กอง  แยกตามชั้นตรา เครื่องราชฯ    
       และเรียงตามอักษร  ก - ฮ ประจำปี)    
    - พิมพ์แบบบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องกราชฯ      
    - ตรวจงานพิมพ์  แบบ  ทฐ.2      
           
78 งานการตรวจรับเครื่องราช-  - ดำเนินการตรวจรับเครื่องราชฯ จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2 นาที/ราย เครื่องราชฯ  ถูกต้อง  
  อิสริยาภรณ์  ของลูกจ้างประจำ     และประทับตราเครื่องราชฯ ทุกดวง      
     - ดำเนินการตรวจรับเครื่องราชฯ จากสำนัก/กอง และผู้ได้รับ      
        พระราชทานส่งคืนทุกดวงทุกชั้นตรา ว่ามีเครื่องราชฯ ชำรุด และเป็น      
        เครื่องราชฯ ปลอมหรือไม่       
           
           
79 งานการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์  - จัดทำและนับเครื่องราชฯ ทุกชั้นตรา แยกตามสำนัก/กอง  6 ชั่วโมง/เรื่อง    
  ของลูกจ้างประจำ     เพื่อนำไปจ่ายให้กับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ       
     - จัดทำหนังสือเวียนแจ้งให้สำนัก/กอง ส่งเจ้าหน้าที่มารับเครื่องราชฯ       
        เพื่อนำไปจ่ายให้กับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ       
           
80 งานการส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับ  - ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 6 นาที/ราย การส่งคืนจากสำนัก  
  การจ่ายเครื่องราชฯ  ที่ไม่ได้จ่าย    (แบบ ทฐ.2)   และกองต่าง    เกินเวลา  
     - ตรวจสอบรายชื่อผู้ค้างรับ   ที่กำหนด  
     - พิมพ์รายชื่อผู้ค้างรับ      
     - ตรวจสอบงานพิมพ์      
     - จัดทำหนังสือเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดย รธร.      
       ปฏิบัติราชการแทน อธช.      
           
81 งานการติดตามเรียกคืนเครื่องราชฯ   - จัดทำบันทึกการติดตามเรียกคืนเครื่องราชฯ ที่วายชนม์ 20 นาที/ราย การส่งคืนจากสำนัก  
  ลูกจ้างประจำที่วายชนม์  - พิมพ์และตรวจสอบชื่อ ชื่อสกุล ลำดับที่ราชกิจจานุเบกษา และปีที่   และกองต่าง    เกินเวลา  
        รับเครื่องราชฯ   ที่กำหนด  
     - ตรวจสอบเครื่องราชฯ ที่ส่งคืนว่าเครื่องราชฯ อยู่ในสภาพดีไม่ชำรุด       
        และเป็นเครื่องราชฯ จริง ที่รับมาจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี       
           
82 งานการติดตามเรียกคืนเครื่องราชฯ   - จัดทำบันทึกการติดตามเรียกคืนเครื่องราชฯ กรณีได้รับชั้นสูง 20 นาที / ราย การส่งคืนจากสำนัก  
  กรณีได้รับชั้นสูงคืนชั้นรอง     คืนชั้นรองในตระกูลเดียวกัน   และกองต่าง    เกินเวลา  
  ในตระกูลเดียวกัน  - พิมพ์และตรวจสอบชื่อ ชื่อสกุล ลำดับที่ราชกิจจานุเบกษา และปีที่   ที่กำหนด  
        รับเครื่องราชฯ      
     - ตรวจสอบเครื่องราชฯ ที่ส่งคืนว่าเครื่องราชฯ อยู่ในสภาพดีไม่ชำรุด      
        และเป็นเครื่องราชฯ จริง ที่รับมาจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี       
           
83 งานส่งคืนเครื่องราชฯ  ของลูกจ้าง  - ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชฯ และส่งคืนเครื่องราชฯ  20 นาที/ราย การส่งคืนจากสำนัก  
  ประจำที่ได้รับชั้นรองในตระกูล     ทุกชั้นตรา   และกองต่าง    เกินเวลา  
  เดียวกันและผู้วายชนม์  - จัดทำบัญชีส่งคืนเครื่องราชฯ ทุกกรณี   ที่กำหนด  
     - จัดทำหนังสือเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผ่าน ผส.พบ.      
     - จัดและนับจำนวนเครื่องราชฯ ให้ตรงกับบัญชีส่งคืน      
           
84 งานการแจกใบประกาศกำกับ  -  ส่งเรื่องให้สำนักและกองต่าง ๆ มารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2 นาที/ราย    
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์     และใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯ      
     -  จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ  ทฐ. 2)      
         และบัญชีรายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราช-      
        อิสริยาภรณ์      
           
     -  จัดทำบัญชีแสดงจำนวนผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์      
     - จัดทำเรื่องเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
        และเสนอ ผส.พบ.      
           
85 งานการแก้ไขคำผิดของคำนำหน้าชื่อ   - ตรวจสอบรายละเอียดที่ถูกต้องจากประกาศกรมฯ คำนำหน้าชื่อ -  2 ชม. / ราย เอกสารครบถ้วนและถูกต้อง  
  ชื่อตัว  และหรือชื่อสกุล  ในราชกิจจา-    ชื่อตัว -   ชื่อสกุล      
  นุเบกษาและใบประกาศนียบัตรกำกับ  - จัดทำหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี      
  เครื่องราชฯ        
           
86 งานการจัดทำบัตรควบคุมเครื่องราชฯ  - ลงบันทึกประวัติของลูกจ้างที่มีความเคลื่อนไหวตามประกาศกรมฯ  10 นาที / ราย    
          เช่น  คำสั่ง บรรจุ เลื่อนขั้น ย้าย ลาออก โอน ลงโทษ การเปลี่ยน      
      คำนำหน้าชื่อ - ชื่อตัว - ชื่อสกุล  เกษียณอายุ  ถึงแก่กรรม      
           
87 งานการจัดทำหนังสือและบันทึกต่าง ๆ  1. การขออนุญาตไปฝึกซ้อมกีฬา และแข่งขันกีฬา  30 นาที / ราย    
        - ลงบันทึกรับงาน      
        - หาเลขบัตร และหยิบบัตรประวัติ      
        - จัดทำหนังสือเสนอกรมฯ  ผ่านหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย      
           
           
        - ส่งเรื่องกลับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ      
        - เก็บสำเนาเรื่องเข้าแฟ้ม      
    2. ทำหนังสือส่งบัตรประวัติ และสมุดชป.10 ไปยังสังกัดใหม่  20 นาที / ราย    
        - ลงบันทึกรับงาน      
        - จัดทำหนังสือ      
        - ส่งเรื่องกลับผ่านหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย      
        - เก็บสำเนาเรื่องเข้าแฟ้ม      
    3. จัดทำหนังสือและบันทึกต่างๆ       
           
88 รายงานบัญชีเปรียบเทียบข้าราชการ 1. รับเรื่อง     งานทะเบียนประวัติ  3
    2. จัดทำบัญชีเปรียบเทียบ     ฝ่ายทะเบียนประวัติ
    3. แจ้งให้เจ้าหน้าที่มารับและลงทะเบียน     และบำเหน็จบำนาญ
    3.1  กรณีข้อมูลแยกตามสายงานต่าง    และหน่วยงานต่าง    ได้แก่     โทร. 0 2669 4217
    -  ข้าราชการระดับ  5 7  นาที / ราย    
    -  ข้าราชการระดับ  6 7  นาที / ราย    
    -  ข้าราชการระดับ  7 7  นาที / ราย    
    -  ข้าราชการระดับ  8 7  นาที / ราย    
           
           
    -  ข้าราชการระดับ  9 7  นาที / ราย    
    -  ข้าราชการระดับ  10 7  นาที / ราย    
           
89 การบันทึก / แก้ไขข้อมูลโครงสร้าง 1. การบันทึก / แก้ไขข้อมูล  จากโครงสร้างใหม่  พ.ศ…………      
    -  ระดับ  DBASE 6  นาที / ราย    
    -  ระบบ  DPIS 6  นาที / ราย    
           
90 การบันทึก / แก้ไขข้อมูลบัญชี 1. การบันทึก / แก้ไขข้อมูล  จากบัญชีเงินเดือน      
  เงินเดือน -  ระบบ  DBASE  (จำนวน  7,826 x 2  ครั้ง) 6  นาที / ราย    
    -  ระบบ  DPIS  (จำนวน  7,826 x 2  ครั้ง) 6  นาที / ราย    
           
91 การบันทึก / แก้ไขข้อมูล 1. รับเรื่อง      
  วุฒิการศึกษา 2. การบันทึก / แก้ไขข้อมูลวุฒิการศึกษา      
    -  ระบบ  DBASE 6  นาที / ราย    
    -  ระบบ  DPIS 6  นาที / ราย    
           
           
           
           
92 การบันทึก / แก้ไขข้อมูล 1. รับเรื่อง 10  นาที / ราย    
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2. การบันทึก / แก้ไขข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์      
    -  ระบบ  DPIS 6  นาที / ราย    
           
93 การบันทึก / แก้ไขข้อมูลการอบรม 1. รับเรื่อง      
  ดูงาน 2. การบันทึก / แก้ไขข้อมูลการอบรม  ดูงาน      
    -  ระบบ  DPIS 6  นาที / ราย    
           
94 การบันทึก / แก้ไขข้อมูลตัวบุคคล 1. รับเรื่อง      
  ได้แก่  เลื่อน , ย้าย , โอน , บรรจุ ฯลฯ 2. บันทึก / แก้ไขข้อมูลตัวบุคคล      
    2.1 ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์      
    -  ระบบ  DBASE 5  นาที / ราย    
    -  ระบบ  DPIS 5  นาที / ราย    
    2.2 ลงในสมุดเล่มบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งข้าราชการ 3  นาที / ราย    
          ให้ดำรงตำแหน่ง      
           
           
           
           
95 การบันทึก / แก้ไขข้อมูลใบอนุญาต 1. รับเรื่อง      
  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 2. การบันทึก / แก้ไขข้อมูลใบอนุญาตฯ  (ใบ  ก.ว.)      
  (ใบ  ก.ว.) -  ระบบ  DBASE 5  นาที / ราย    
    -  ระบบ  DPIS 5  นาที / ราย    
           
96 รายงานสรุปจำนวนข้าราชการ 1. รับเรื่อง   ตรวจสอบประวัติ  ก.พ.7  
    2. ดำเนินการจัดทำข้อมูลเสนอกรมชลประทาน   ถูกต้อง  
    3. จัดส่งข้อมูล      
    -  หน่วยงานภายใน 3  นาที / ราย    
    -  หน่วยงานภายนอก 3  นาที / ราย    
           
97 รายงานสำรวจผู้มีระดับ  3  ที่มี 1. รับเรื่อง 6  นาที / ราย ตรวจสอบประวัติ  ก.พ.7  
  วุฒิปริญญาตรี  เพื่อขอทุนการศึกษา 2. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล  สรุปจำนวนสาขา   ถูกต้อง  
    3. จัดส่งข้อมูล      
           
           
           
           
           
98 พิมพ์รายงานประวัติข้าราชการ 1. รับเรื่อง 3  ชั่วโมง / ราย ตรวจสอบประวัติ  ก.พ.7  
  ตั้งแต่ระดับ  8  ขึ้นไป  จาก  ก.พ.7 2. ค้นหา  ก.พ.7  เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงาน   ถูกต้อง  
  ทั้งหมด  (เอกสาร  3.2) 3. ดำเนินการจัดทำข้อมูลเสนอกรมชลประทาน      
    4. จัดส่งข้อมูล      
           
99 ดำเนินการด้านประวัติ  ก.พ.7 1. ตรวจสอบจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 4  นาที / ราย    
  กรณีตรวจสอบความต้องการ 2. ดำเนินการค้นหา  ก.พ.7      
  ข้อมูลในคอมพิวเตอร์        
           
100 เก็บสำเนาคำสั่งกรมฯ  , กระทรวง 1. รวบรวมคำสั่งต่าง    โดยเรียงเลขที่คำสั่งจากน้อยไปมาก 5  นาที / ราย    
  ต่าง    เข้าแฟ้ม 2. เก็บเข้าแฟ้มที่มีการจัดเลขที่คำสั่งจากน้อยไปมาก      
    3. จัดส่งข้อมูล      
           
101 การลงทะเบียนคุมรับเรื่อง , ส่งเรื่อง 1. รับเรื่อง 2  นาที / ราย    
    2. ดำเนินการลงทะเบียนคุม      
    -  รับเรื่อง      
    -  ส่งเรื่อง      
           
           
102 การติดต่อประสานงานกับ 1. รับเรื่อง 10  นาที / ราย    
  หน่วยงานอื่น  2. ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานอื่น       
    3. จัดส่งข้อมูลหรือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเบื้องต้น      
           
103 ปฏิบัติงานอื่น    และงานที่ได้รับ 1. รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 3  ชั่วโมง / ครั้ง    
  มอบหมาย  เช่น  เข้ารับการประชุม 2. เข้ารับการประชุม      
  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ  ฯลฯ 3. เสนอรายงาน  ,  แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเบื้องต้น      
           
104 บำเหน็จและเงินมรดกของข้าราชการ  -  รับเรื่อง  ตรวจสอบเบื้องต้นส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 5 นาที/เรื่อง   ถ้าเอกสารถูกต้องและ งานบำเหน็จบำนาญ  1 , 2
  และลูกจ้างถึงแก่กรรม  -  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสารและทายาท 10 นาที/เรื่อง   ครบถ้วน ฝ่ายทะเบียนประวัติ
        ผู้มีสิทธิ จัดทำบันทึกเสนอเรื่องให้ กจ.งบ.ดำเนินการ     และบำเหน็จบำนาญ
        ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหนี้สินและ     โทร. 0 2669 4217
        เงินตกค้างต่าง ๆ ของผู้ตาย     ภายใน  2270 , 2333
     -  เมื่อได้รับเรื่อง ส่งให้เจ้าหน้าที่คำนวณบำเหน็จและ 5 นาที/เรื่อง    
        เงินมรดกให้แก่ทายาทของผู้ตาย      
     -  ดำเนินการตรวจสอบเวลาราชการปกติ เวลาราชการ 1 ช.ม.30 นาที/เรื่อง    
        ทวีคูณ คำนวณบำเหน็จ แบ่งบำเหน็จและเงินมรดก      
           
           
        ให้แก่ทายาทของผู้ตาย (โดยพิจารณาให้ความเห็นตาม      
        พ.ร.บ.และประมวลกฎหมาย)       
        พร้อมทั้งพิมพ์สรุปบันทึกเสนอกรมฯ ประมาณ 2-3 หน้า      
        แบบขอรับบำเหน็จ, ใบรับรองสมุดประวัติและเวลา      
        ราชการทวีคูณ จำนวน 2 ชุด และตรวจสอบเอกสาร      
        ต่าง ๆ ของผู้ตายและทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงิน       
        ผ่าน หัวหน้าฝ่าย และ ผส.พบ.เสนอกรมฯ อนุมัติ       
     -  เมื่อกรมฯ อนุมัติบำเหน็จและเงินมรดกให้แก่ทายาท  30 นาที/เรื่อง    
        ผู้ตาย ตรวจสอบการจัดเรื่องส่งแบบคำขอรับบำเหน็จ      
        และหลักฐาน เสนอให้สำนักงานเลขาฯ ออกเลข      
        แล้วส่งไปกรมบัญชีหรือคลังเขต (เจ้าหน้าที่ดำเนินการ      
        ถ่ายเอกสารประมาณ 20 แผ่น)      
     -  ส่วนเงินมรดกจัดทำบันทึกเบิกเงินมรดก พร้อมหลักฐาน 15 นาที/เรื่อง    
        ใบสำคัญให้หน่วยงานสังกัดผู้ตายเบิกจ่าย ผ่าน      
        หัวหน้าฝ่าย (เจ้าหน้าที่ดำเนินการถ่ายเอกสารประมาณ      
        15 แผ่น)      
           
           
           
     -  เมื่อกรมบัญชีกลางหรือคลังเขตสั่งจ่ายบำเหน็จให้แก่ 5 นาที/เรื่อง    
        ทายาทผู้ตายแล้วส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ      
        เบิกจ่าย      
     -  ดำเนินการตรวจสอบเงินบำเหน็จสั่งจ่ายถูกต้องหรือไม่ 10 นาที/เรื่อง    
        ถ้าถูกต้องจัดทำบันทึกเสนอเรื่องแจ้งหน่วยเบิกจ่าย      
        ที่ทายาทแจ้งความประสงค์ขอรับเงินไว้ เสนอ       
        หัวหน้าฝ่าย      
     -  หากสั่งจ่ายไม่ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือ 1 ช.ม./เรื่อง    
        ประทับตราแทนการลงชื่อ พร้อมหาหลักฐานประกอบ      
        เรื่อง เสนอ ผส.พบ. ลงนาม ผ่าน ผบค. และ ฝป.บค.      
           
105 บำเหน็จ บำนาญ ของข้าราชการ  -  รับเรื่อง ตรวจสอบเบื้องต้นส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 5 นาที/เรื่อง   ถ้าเอกสารถูกต้องและ  
  และลูกจ้างพ้นจากราชการ  -  เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสาร 5 นาที/เรื่อง   ครบถ้วน  
        เสนอเรื่องแนบประวัติ      
     -  ดำเนินการตรวจสอบเวลาราชการปกติ เวลาราชการ 45 นาที/เรื่อง    
        ทวีคูณ คำนวณบำเหน็จ บำนาญ พร้อมทั้งพิมพ์สรุป      
        เงินที่ได้ แบบขอรับบำเหน็จ ใบรับรองสมุดประวัติ      
           
           
        และเวลาราชการทวีคูณ จำนวน 2 ชุด ผ่าน หัวหน้าฝ่าย      
        เสนอกรมฯ โดย ผส.พบ.ลงนามแทนกรมฯ      
     -  เมื่อ ผส.พบ.ลงนาม ตรวจสอบการจัดเรื่องส่งแบบ  10 นาที/เรื่อง    
        คำขอรับบำเหน็จ บำนาญ และหลักฐานต่าง ๆ       
        (พร้อมถ่ายเอกสารประมาณ 5 แผ่น) เสนอให้สำนักงาน      
        เลขาฯ ออกเลข แล้วส่งไปยังกรมบัญชีกลางหรือคลังเขต      
     -  เมื่อกรมบัญชีกลางหรือคลังเขตสั่งจ่ายบำเหน็จ หรือ 5 นาที/เรื่อง    
        บำนาญ ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเบิกจ่าย      
     -  ดำเนินการตรวจสอบเงินบำเหน็จ หรือบำนาญสั่งจ่าย 10 นาที/เรื่อง    
        ถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องจัดทำบันทึกเสนอเรื่องแจ้ง      
        หน่วยเบิกจ่ายที่ผู้พ้นจากราชการแจ้งความประสงค์      
        ขอรับเงินไว้ เสนอ หัวหน้าฝ่าย      
     -  หากสั่งจ่ายไม่ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือประทับ 1 ช.ม./เรื่อง    
        ตราแทนการลงชื่อ พร้อมหาหลักฐานประกอบเรื่อง      
        เสนอ ผส.พบ.ลงนาม ผ่าน ผบค. และ ฝป.บค.      
           
           
           
           
106 เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง  -  รับเรื่อง ตรวจสอบเบื้องต้นส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 นาที/เรื่อง   ถ้าเอกสารถูกต้องและ  
  ประสบอันตรายเนื่องจากปฏิบัติ  -  ตรวจสอบบันทึกคำให้การ หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา 6 ช.ม./เรื่อง   ครบถ้วน  
  ราชการ     ที่สั่งให้ไปปฏิบัติงาน ใบรับรองแพทย์ คำสั่งให้ไป      
        ปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ รูปถ่ายที่เกิดเหตุ      
        จัดทำบันทึกสรุป (พิจารณาตามระเบียบฯ ) เสนอกรมฯ      
        ผ่าน ฝป.บค.      
     -  เมื่อกรมฯ เห็นชอบส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเรื่อง 5 นาที/เรื่อง    
        ส่งกรมบัญชีกลาง      
     -  ดำเนินการตรวจสอบบันทึกส่งกรมบัญชีกลางและ 20 นาที/เรื่อง    
        หลักฐานเอกสารต่าง ๆ เสนอ ธก.นก.ออกเลขส่งเรื่อง      
     -  เมื่อกรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงินทำขวัญแล้วส่งให้ 5 นาที/เรื่อง    
        เจ้าหน้าที่ดำเนินการเบิกจ่าย      
     -  ดำเนินการตรวจสอบจำนวนเงินทำขวัญและจัดทำ 10 นาที/เรื่อง    
        บันทึกส่งไปยังหน่วยเบิกจ่ายที่ผู้ประสบอันตรายแจ้ง      
        ความประสงค์ไว้ ผ่าน ฝป.บค.      
           
           
           
           
107 ลูกจ้างประจำและชั่วคราว  -  รับเรื่อง ตรวจสอบเบื้องต้นส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 นาที/เรื่อง   ถ้าเอกสารถูกต้องและ  
  ถึงแก่กรรมในหน้าที่  -  ตรวจสอบบันทึกคำให้การของผู้เห็นเหตุการณ์  1 วัน/เรื่อง   ครบถ้วน  
        ผู้บังคับบัญชา ผู้เกี่ยวข้อง และหลักฐานต่าง ๆ พร้อม      
        จัดทำบันทึกสรุป (พิจารณาตามระเบียบฯ )  บันทึก      
        รายงานกระทรวง และกระทรวงฯถึง กระทรวงการคลัง      
        พร้อมเอกสารประกอบ เสนอกรมฯ ผ่าน ฝป.บค.      
     -  เมื่อกรมฯ ลงนามแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 5 นาที/เรื่อง    
        จัดเรื่องพร้อมแนบเอกสารส่งไปยังกระทรวงฯ      
     -  ตรวจสอบการจัดเรื่องพร้อมเอกสารส่งไปกระทรวงฯ 20 นาที/เรื่อง    
        โดยผ่าน ธก.นก.ออกเลขส่งเรื่อง (ถ่ายเอกสารประมาณ      
       40 แผ่น) ถ้ากระทรวงฯ เห็นชอบตามที่กรมชลประทาน      
         เสนอจะส่งเรื่องไปยังกระทรวงการคลัง      
     -  เมื่อได้รับเรื่องกระทรวงการคลังอนุมัติให้เพิ่มค่าจ้าง  5 นาที/เรื่อง    
        กรณีพิเศษ นำเรื่องลงทะเบียนส่งเรื่องให้กองการเงินฯ      
        จัดทำคำสั่งกรมฯ เพิ่มค่าจ้างลูกจ้าง      
           
           
           
           
     -  เมื่อรับคำสั่งเพิ่มค่าจ้างจากกองการเงินและบัญชี  5 นาที/เรื่อง    
        ส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการขอรับบำเหน็จพิเศษ      
        บำเหน็จลูกจ้างเพิ่มให้แก่ทายาทของผู้ตายไป      
        กรมบัญชีกลาง      
     -  ตรวจสอบเรื่องขอรับบำเหน็จพิเศษ บำเหน็จลูกจ้างเพิ่ม 40 นาที/เรื่อง    
        และหลักฐานเอกสารต่าง ๆ เสนอ กรมฯ ผ่าน ฝป.บค.      
     -  เมื่อกรมฯ ลงนามแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่จัดเรื่องส่ง 5 นาที/เรื่อง    
        กรมบัญชีกลาง      
     -  ตรวจสอบเรื่องขอรับบำเหน็จพิเศษ บำเหน็จลูกจ้างเพิ่ม 20 นาที/เรื่อง    
        และหลักฐานเอกสารต่าง ๆ เสนอ ธก.นก.ออกเลข      
        ส่งเรื่อง      
     -  เมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติบำเหน็จพิเศษและบำเหน็จ 10 นาที/เรื่อง    
        ลูกจ้างเพิ่มแล้ว ส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแบ่งบำเหน็จ      
        ให้แก่ทายาท       
     -  ตรวจสอบการแบ่งบำเหน็จพิเศษ และบำเหน็จลูกจ้าง- 30 นาที/เรื่อง    
        เพิ่มให้แก่ทายาท เสนอ กรมฯ ผ่าน ฝป.บค.      
           
           
           
     -  เมื่อกรมฯ อนุมัติแล้ว ส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเรื่อง  5 นาที/เรื่อง    
        ให้กองการเงินฯ หรือสังกัดที่ทายาทแจ้งความประสงค์      
        ไว้เบิกจ่ายบำเหน็จพิเศษ และบำเหน็จลูกจ้างเพิ่มให้      
        แก่ทายาทของผู้ตาย      
     -  ตรวจสอบการจัดเรื่องส่งหน่วยเบิกจ่ายและเอกสาร 10 นาที/เรื่อง    
        ประกอบ ผ่าน ฝป.บค.      
           
108 ข้าราชการถึงแก่กรรมเนื่องจาก  -  รับเรื่อง ตรวจสอบเบื้องต้นส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 นาที/เรื่อง   ถ้าเอกสารถูกต้องและ  
  ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  -  ตรวจสอบบันทึกคำให้การของผู้เห็นเหตุการณ์ 1 วัน/เรื่อง   ครบถ้วน  
        ผู้บังคับบัญชา ผู้เกี่ยวข้อง และหลักฐานต่าง ๆ      
        พร้อมจัดทำบันทึกสรุป (พิจารณาตามระเบียบฯ)      
        และหนังสือถึงสำนักนายกรัฐมนตรี  เสนอ กรมฯ      
        ผ่าน ฝป.บค.      
     -  เมื่อกรมฯ ลงนามแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเรื่อง 5 นาที/เรื่อง    
        พร้อมแนบเอกสารส่งไปสำนักนายกรัฐมนตรี      
     -  เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เลื่อนขั้นเงินเดือนแล้ว  10 นาที/เรื่อง    
        จัดทำเรื่องให้กองการเงินและบัญชีออกคำสั่งเลื่อน      
        ขั้นเงินเดือน      
           
     -  รับคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดทำเรื่อง 5 นาที/เรื่อง    
        ขอรับบำนาญพิเศษ และบำเหน็จตกทอดเพิ่มให้แก่      
        ทายาทไปยังกรมบัญชีกลาง พร้อมหลักฐานประกอบ      
        การพิจารณา      
     -  ตรวจสอบเรื่องขอรับบำนาญพิเศษ และบำเหน็จ 1 วัน/เรื่อง    
        ตกทอดเพิ่ม เสนอกรมฯ ผ่าน ฝป.บค.      
     -  เมื่อกรมฯ ลงนามแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่จัดเรื่องส่ง 5 นาที/เรื่อง    
        กรมบัญชีกลาง พร้อมหลักฐานเสนอ ธก.นก.ออกเลข      
        ส่งเรื่อง      
     -  ตรวจสอบเรื่องพร้อมเอกสารส่งกรมบัญชีกลาง โดย 20 นาที/เรื่อง    
        ธก.นก.ออกเลข      
     -  เมื่อกรมบัญชีกลางสั่งจ่ายบำนาญพิเศษ และบำเหน็จ 5 นาที/เรื่อง    
        ตกทอดเพิ่มแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแบ่งบำเหน็จ-      
        ตกทอดเพิ่มให้แก่ทายาท      
     -  ตรวจสอบการแบ่งบำเหน็จตกทอดเพิ่มให้แก่ทายาท 30 นาที/เรื่อง    
        เสนอกรมฯ ผ่าน ฝป.บค.      
           
           
           
     -  เมื่อกรมฯ อนุมัติแล้วส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่จัดเรื่องให้  10 นาที/เรื่อง    
        กองการเงินและบัญชี หรือสังกัดที่ทายาทแจ้งความ      
        ประสงค์ไว้เบิกจ่ายบำนาญพิเศษ และบำเหน็จตกทอด      
        เพิ่มให้แก่ทายาทผู้ตาย      
     -  ตรวจสอบการจัดเรื่องส่งหน่วยเบิกจ่ายและเอกสาร 10 นาที/เรื่อง    
        ประกอบ ผ่าน ฝป.บค.      
           
109 เงินช่วยพิเศษ  -  รับเรื่อง ตรวจสอบส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 5 นาที/เรื่อง   ถ้าเอกสารถูกต้องและ  
     -  ดำเนินการตรวจสอบผู้มีสิทธิได้รับเงิน และหลักฐาน 25 นาที/เรื่อง   ครบถ้วน  
        ต่าง ๆ พร้อมจัดทำบันทึกสรุป เสนอกรมฯ ผ่าน ฝป.บค.      
     -  ตรวจสอบผู้มีสิทธิได้รับเงินตรงกับหนังสือแสดงเจตนา 5 นาที/เรื่อง    
        ที่ผู้ตายระบุไว้ หรือทายาทตามระเบียบ พร้อมหลักฐาน      
        เอกสารประกอบ และสรุปบันทึก       
           
110 การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน  -  รับเรื่อง ตรวจสอบส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 5 นาที/เรื่อง   ถ้าเอกสารถูกต้องและ  
  บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)  -  ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในใบสมัครและเอกสาร 15 นาที/เรื่อง   ครบถ้วน  
        ของผู้สมัคร เสนอ ผส.พบ. ผ่าน ผบค. และ ฝป.บค.      
           
           
     -  เมื่อรับเรื่อง ตรวจสอบจัดเรื่องส่งไปงานเงินเดือนและ 5 นาที/เรื่อง    
        ค่าจ้าง      
           
111 ขอรับเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ  -  รับเรื่อง ตรวจสอบส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 5 นาที/เรื่อง   ถ้าเอกสารถูกต้องและ  
  ข้าราชการ  (กบข.) กรณีถึงแก่กรรม  -  ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในใบขอรับเงิน กบข.และ 15 นาที/เรื่อง   ครบถ้วน  
  และพ้นจากราชการ     หลักฐานเอกสาร บันทึกสรุป และแบบขอรับ เสนอ       
        ผส.พบ.ลงนาม ผ่าน ผบค. และ ฝป.บค.      
       (กรณีเกษียณอายุต้องรอใบสั่งจ่ายมาแนบเรื่องขอรับเงิน)      
     -  เมื่อรับเรื่อง ส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเรื่อง 5 นาที/เรื่อง    
        แนบหลักฐานส่งสำนัก กบข.      
     -  ตรวจสอบการจัดส่งเรื่อง และหลักฐานโดยเสนอ ธก.นก. 5 นาที/เรื่อง    
        ออกเลขส่ง      
           
112 การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน  -  รับเรื่อง ตรวจสอบส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 5 นาที/เรื่อง   ถ้าเอกสารถูกต้องและ  
  สำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.)  -  ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในใบสมัครและเอกสาร 15 นาที/เรื่อง   ครบถ้วน  
        ของผู้สมัคร ทะเบียนรับและนำส่งรายชื่อผู้สมัครทุกคน      
        พร้อมหนังสือถึงกองทุน กสจ. เสนอ ผส.พบ. ผ่าน      
        ผบค. และ ฝป.บค.      
     -  ส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเรื่อง พร้อมเอกสารไป 5 นาที/เรื่อง    
        สำนัก กสจ.      
     -  ตรวจสอบการจัดเรื่องเสนอ ธก.นก.ออกเลขส่งไป 5 นาที/เรื่อง    
        สำนัก กสจ.       
           
113 ขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  -  รับเรื่อง ตรวจสอบส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 5 นาที/เรื่อง   ถ้าเอกสารถูกต้องและ  
  ลูกจ้างประจำ  (กสจ.)  กรณี  -  ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในใบขอรับเงิน กบข.และ  15 นาที/เรื่อง   ครบถ้วน  
  ถึงแก่กรรม  และพ้นจากราชการ     หลักฐานเอกสาร บันทึกสรุป และแบบขอรับ เสนอ      
        ผส.พบ.ลงนาม ผ่าน ผบค. และ ฝป.บค.      
     -  เมื่อรับเรื่อง ส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเรื่อง 5 นาที/เรื่อง    
        แนบหลักฐานส่งสำนัก กสจ.      
     -  ตรวจสอบการจัดส่งเรื่อง และหลักฐานโดยเสนอ ธก.นก. 5 นาที/เรื่อง    
        ออกเลขส่ง      
           
114 ขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพของ  -  รับเรื่อง ตรวจสอบเบื้องต้นส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 5 นาที/เรื่อง   ถ้าเอกสารถูกต้องและ  
  ข้าราชการบำนาญ  -  ดำเนินการตรวจสอบเงินบำนาญ หลักฐานเอกสาร 30 นาที/เรื่อง   ครบถ้วน  
        พร้อมทั้งกรอกแบบขอรับบำเหน็จดำรงชีพ สบง.1       
        สบง.9 สบง.10 จัดพิมพ์บันทึกสรุป เสนอ ผส.พบ.      
        ผ่าน ผบค. และ ฝป.บค.      
           
     -  เมื่อ ผส.พบ.ลงนาม ตรวจสอบการจัดเรื่องส่งแบบคำ  5 นาที/เรื่อง    
        ขอรับบำเหน็จดำรงชีพ พร้อมหลักฐานต่าง ๆ       
        เสนอให้สำนักงานเลขาฯ ออกเลข แล้วส่งไปยัง      
        กรมบัญชีกลางหรือคลังเขต      
     -  เมื่อกรมบัญชีกลางหรือคลังเขตสั่งจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ 5 นาที/เรื่อง    
        ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ      
     -  ดำเนินการตรวจสอบเงินบำเหน็จดำรงชีพและบันทึก 5 นาที/เรื่อง    
        เสนอเรื่องแจ้งหน่วยเบิกจ่ายที่ผู้รับบำเหน็จดำรงชีพ      
        แจ้งความประสงค์ไว้ เสนอ ฝป.บค.      
           
115 การประชุม 1. เชิญประชุม / และจัดเอกสารประกอบการประชุม 2  วัน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้า ฝ่ายสวัสดิการ
    2. ประชุม 2 - 3  ชั่วโมง / ครั้ง ประชุม / เอกสารประกอบ โทร. 0 2669 4339
    3. จัดทำรายงานการประชุม / แก้ไข 2 - 3  ชั่วโมง / ฉบับ การประชุม ภายใน  2298
    4. ดำเนินการตามมติที่ประชุม / บันทึกแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 30  นาที  
       
116 การพิจารณาสั่งการ รับเรื่อง  สั่งการหรือให้ความเห็นชอบ 15 - 30  นาที  
       
       
       
117 การดำเนินการตามมติที่ประชุม เตรียมการด้านต่าง    ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 2 - 5  วัน ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน  
    ก่อนกำหนด ที่ได้รับมอบหมาย  
      ตามตัวอย่างท้ายนี้  
       
118 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ /  1. ตรวจสอบตำแหน่ง   1  ชั่วโมง / คำสั่ง ดำเนินการหลังจาก  
  อนุกรรมการ 2. จัดพิมพ์คำสั่ง   คณะกรรมการสวัสดิการ  
      กรมชลประทานมีมติ  
      อนุมัติแต่งตั้ง  
       
119 การติดตามประเมินผลกิจกรรม 1. จัดทำข้อมูลแบบสอบถาม 10  วันทำการ แบบสอบถามไม่เกิน  
    2. สรุปข้อมูลเสนอ   100  ชุด  
           
120 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อมูล , ร่าง , ตรวจทาน ,  เสนอกรมฯ  สั่งแต่งตั้ง 7 - 10  วัน   ส่วนวินัยและระบบ
          คุณธรรม
121 สอบวินัยอย่างร้ายแรง ดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณา 6  เดือน - 1 ปี  หรือ   โทร. 0 2241 5061  
    ตามหลักเกณฑ์ในกฎ  ก.พ.  ฉบับที่  18 (พ.ศ. 2540)  ให้ถูกต้อง แล้วแต่ประเด็น   ภายใน  2327
    ตามขั้นตอนจนแล้วเสร็จ  แล้วจัดทำรายงานการสอบสวนเสนอกรมฯ ความยากง่าย  และ    
      ความยุ่งยากของ    
      พยานหลักฐาน    
122 สอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตามประเด็นข้อกล่าวหา 3 เดือน - 6 เดือน     
    และพิจารณาทำความเห็น  พร้อมทำรายงานการสอบสวนเสนอกรมฯ หรือแล้วแต่กรณี  โดย    
      ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน    
      ในความรับผิดชอบ    
      และงบประมาณ    
           
123 สืบสวน ดำเนินการสืบเสาะแสวงหาข้อเท็จจริง  และรวบรวมพยาน 3  เดือน - 1  ปี    
    หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องกล่าวหา  และพิจารณารับฟังว่า หรือแล้วแต่กรณี    
    กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรือไม่   โดยขึ้นอยู่กับ    
    พร้อมจัดทำรายงานการสืบสวนเสนอกรมฯ  สั่งการ ปริมาณงานใน    
      ความรับผิดชอบ    
      และงบประมาณ    
           
124 ตรวจสำนวนการสืบสวน / ตรวจสำนวนการสืบสวน / สอบสวนของคณะกรรมการฯ 15 - 30  วัน    
  สอบสวน ตามข้อ  5  ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาถูกต้องตาม      
    หลักเกณฑ์หรือไม่  พร้อมทำความเห็นเสนอกรมฯ      
           
           
           
125 คำสั่งลงโทษ / พักราชการ / จัดทำคำสั่งลงโทษเสนอกรมฯ  ลงนาม 7 - 10  วัน    
  ให้ออกจากราชการ        
           
126 รายงานกระทรวง  ,  ก.พ. จัดทำบันทึกรายงานกระทรวง  ,  หนังสือรายงาน  ก.พ. 7 - 10  วัน    
  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหนังสือแจ้งหรือตอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
           
127 งานตรวจพิจารณา พิจารณาตรวจสอบ  ทำความเห็นเสนอ 7 - 10  วัน    
           
128 งานธุรการทั่วไปในฝ่ายวางแผน 1. ควบคุมการลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารของฝ่ายวางแผน 5  นาที / ฉบับ ฝ่ายวางแผนและ
  และประเมินผล      และประเมินผล   ประเมินผล
    2. พิจารณาเอกสารเพื่อส่งผู้เกี่ยวข้อง 3  นาที / ฉบับ งานศึกษาและฝึกอบรม
    3. ร่างโต้ตอบหนังสือราชการภายในและภายนอก 5  นาที / ฉบับ ภายนอก
    4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนเสนอ 10  นาที / ฉบับ โทร.  0 2583 4194
         ผู้บังคับบัญชา    
    5. แจ้งเวียนระเบียบและคำสั่งกรมฯ  ให้เจ้าหน้าที่ในฝ่าย 30  นาที / แฟ้ม  
         วางแผนและประเมินผลทราบและถือปฏิบัติ    
    6. จัดเก็บเอกสาร  ค้นหาเอกสารในการอ้างอิง  และรวบรวม 20  นาที / เรื่อง  
         ข้อมูลต่าง    เกี่ยวกับงานธุรการ    
    7. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 10  นาที / เรื่อง  
       
       
    8. ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่าง    ภายใน 10  นาที / เรื่อง  
         และภายนอกกรมชลประทาน    
    9. ถ่ายเอกสารและส่งโทรสาร 3  แผ่น / นาที  
    10. พิมพ์งานเอกสารเกี่ยวกับงานฝึกอบรม  (เสนอกรมฯ   10  นาที / เรื่อง  
           อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมฯ)    
    11. เบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้แก่เจ้าหน้าที่ 10  นาที / ครั้ง  
           ในฝ่ายวางแผนและประเมินผล    
       
129 การจัดทำหนังสือส่งข้าราชการ 1. เรื่องที่  ผอ. / ผส. เสนอกรมฯ  อนุมัติให้ข้าราชการ /   การขออนุมัติ / การเบิกจ่าย  
  เข้ารับการฝึกอบรมกับ      ลูกจ้างประจำเข้ารับการฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนา   ค่าใช้จ่าย  เป็นไปตาม  
  หน่วยงานอื่น       ดูงาน  โดยเสนอผ่านส่วนฝึกอบรม   ระเบียบกระทรวงการคลัง  
    -  ร่างและพิมพ์หนังสือเสนอกรมฯ  อนุมัติ 30  นาที / เรื่อง ที่  กค  0409.6/ว 122  
    -  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 5  นาที / เรื่อง ลงวันที่  27  ธันวาคม  2545  
    -  นำงานเสนอหัวหน้างานและหัวหน้าฝ่ายฯ  โดยแนบ 5  นาที / เรื่อง  
       เอกสารที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ามี)    
    -  นำงานเสนอกรมฯ  อนุมัติ 1  วัน / เรื่อง  
    -  เรื่องกรมฯ  อนุมัติแล้ว  สำเนาแจ้งทราบ 5  นาที / เรื่อง  
       (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)    
    -  ลงทะเบียนคุมรับ 5  นาที / เรื่อง  
    -  จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 5  นาที / เรื่อง  
       
    2. แจ้งเวียนหลักสูตรการฝึกอบรมจากหน่วยงานนอกกรมฯ    
         ให้  ผอ. / ผส.  และ  ผส.สำนักชลประทานต่าง    ทราบ    
    -  ร่างและพิมพ์หนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 30  นาที / เรื่อง  
    -  ตรวจทานความถูกต้องของหนังสือ 5  นาที / เรื่อง  
    -  ถ่ายสำเนาเอกสารของแต่ละหลักสูตรที่แจ้งเวียน 3  นาที / ชุด  
    -  จัดชุดเอกสารต่าง  30  นาที / เรื่อง  
    -  นำงานเสนอหัวหน้างานและหัวหน้าฝ่ายฯ    5  นาที / เรื่อง  
    -  สรุปและรวบรวมรายชื่อข้าราชการเสนอกรมฯ 1  ชั่วโมง / เรื่อง  
    -  ร่างโต้ตอบหนังสือและจัดทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา 30  นาที / เรื่อง  
    -  ตรวจทานหนังสือก่อนนำเสนอกรมฯ 5  นาที / เรื่อง  
    -  เมื่อกรมฯ  อนุมัติแล้ว  ส่งสำเนาหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 10  นาที / เรื่อง  
       ทราบ    
    -  ลงทะเบียนควบคุม 5  นาที / เรื่อง  
    -  เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 5  นาที / เรื่อง  
       
130 รับนิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกงาน -  แจ้งเวียนเรื่องให้หน่วยงานต่าง    ทราบ  เพื่อขอความ 30  นาที / เรื่อง 1. ไม่มีเบี้ยเลี้ยง/ค่าจ้าง/  
  ในกรมชลประทาน     อนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน  โดยให้แจ้งจำนวน        ที่พัก  และค่าเดินทาง  
        และสถานที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน   2. นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน  
    -  ถ่ายสำเนาเอกสารตามจำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3  นาที / ชุด      จะต้องปฏิบัติตามกฎ  
    -  จัดชุดเอกสารและตรวจความถูกต้อง 30  นาที / เรื่อง      ข้อบังคับ  ระเบียบการ  
       
    -  นำงานเสนอหัวหน้างานและหัวหน้าฝ่ายฯ 5  นาที / เรื่อง      ปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
    -  ติดตามงานที่ครบกำหนดเวลาแล้ว  แต่บางหน่วยงาน 30  นาที / เรื่อง      ที่เข้าฝึกงาน  
        ยังไม่ได้แจ้งให้ทราบ   3. หากนักศึกษาประสบ  
    -  ติดต่องานกับสถานศึกษาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม  เช่น 10  นาที / เรื่อง      อุบัติเหตุในการฝึกงาน  
        นักศึกษาสามารถฝึกงานที่ต่างจังหวัดได้หรือไม่        กรมฯ  ไม่รับผิดชอบ  
    -  สรุปและรวบรวมเสนอผู้บังคับบัญชา 1  ชั่วโมง / เรื่อง 4. หากนักศึกษากระทำ  
    -  ร่างโต้ตอบหนังสือ  และจัดทำบันทึก 1  ชั่วโมง / เรื่อง      การใด    อันเป็นเหตุ  
    -  ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ 10  นาที / เรื่อง      ให้เครื่องมือเครื่องจักร  
    -  นำงานเสนอผู้บังคับบัญชา 30  นาที / เรื่อง      หรือทรัพย์สินของ  
    -  เมื่อสถานศึกษาส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน  แจ้งหน่วยงาน 30  นาที / เรื่อง      หน่วยงานเสียหาย  
        ที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด        เนื่องจากการฝึกงาน  
           สถานศึกษาจะต้อง  
           รับผิดชอบและชดใช้  
           ค่าเสียหายให้แก่กรมฯ  
       
131 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 1. ร่างเอกสารขอข้อมูลข้าราชการตามคุณสมบัติที่ 5-10  นาที  
  และระดับกลาง      กระทรวงฯ  หรือ  ก.พ.  แจ้งมาจากส่วนบริหารงานบุคคล    
    2. ตรวจสอบจัดลำดับการดำรงตำแหน่งก่อน-หลัง 5-7  วัน / ข้อมูล  
    3. คัดรายชื่อผู้เคยผ่านการอบรมออก 200  คน  
    (แล้วแต่จำนวน  
    ข้าราชการแต่ละปี)  
    4. ร่าง/ส่งพิมพ์  เสนอกรมฯ  คัดเลือก / เห็นชอบ  และอนุมัติ 1-2  ชั่วโมง  
         ตัวบุคคล    
    5. ร่าง/พิมพ์  หนังสือลงนามเสนอชื่อไปกระทรวง 1  ชั่วโมง  
    6. เมื่อกรมฯ  อนุมัติแล้ว  แจ้งผู้ได้รับคัดเลือกกรอกประวัติ 1  วัน  
         ส่งไปกระทรวงฯ    
    7. รวบรวมประวัติผู้ได้รับคัดเลือกส่งกระทรวงฯ 1-2  วัน แล้วแต่ผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
      ส่งประวัติมาทัน  
    8. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ  (ก.พ.)  เป็นการ 10-15  นาที  
         ภายใน  เรื่องรายละเอียดข้อมูลและเอกสารผู้ได้รับ    
         คัดเลือกครบหรือไม่  กันความผิดพลาด    
    9. เมื่อเข้าอบรมแล้ว  ส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรม 30  นาที  
         แจ้งลงประวัติฯ    
    10. ลงทะเบียน 30  นาที  
    11. เก็บแฟ้ม 5  นาที  
       
132 ข้าราชการลาศึกษาต่อ 1. แจ้งเวียนให้หน่วยงานต่าง    ทราบถึงระยะเวลาในการ 1-2  วัน /  
  ภายในประเทศ      ยื่นความประสงค์ลาศึกษา 35  หน่วยงาน  
    2. รวบรวมรายชื่อข้าราชการที่ยื่นความประสงค์ลาศึกษา 2-3  วัน เป็นไปตามระเบียบ  ก.พ.  
         และตรวจสอบข้อมูลจากแบบกรอกประวัติ   ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการ  
    3. จัดทำเอกสารเพื่อเตรียมเข้าประชุม  เสนอคณะทำงานฯ 1-2  วัน   พลเรือน  โดยการให้ไป  
    4. นัดประชุมคณะกรรมการ 1  วัน ศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ. 2540  
    5. ประชุมคณะกรรมการ 1  วัน  
    6. สรุปรายงานการประชุม 1-2  วัน  
    7. ร่าง/ส่งพิมพ์  เสนอกรมฯ  อนุมัติให้ข้าราชการลาศึกษา 1  วัน  
         ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ    
    8. แจ้งให้ข้าราชการที่ได้รับการอนุมัติลาศึกษา  แจ้งผลสอบ 1-2  วัน  
         และทำสัญญาฯ  คนละ  3  ชุด    
    9. รวบรวมสัญญา/ตรวจสอบ  และลงนามเป็นพยาน 3-4  วัน/20  ราย  
    10. ร่าง/ส่งพิมพ์  เสนอสัญญาฯ  ให้ผู้รับสัญญาลงนาม 1-2  วัน  
    11. จัดทำหนังสือส่งตัวข้าราชการเข้าศึกษาในสถานศึกษานั้น  1-2  วัน/20  ราย  
    12. จัดทำหนังสือแจ้งสำนักงาน  ก.พ.  ทราบ  (กรณีอายุ 1-2  วัน  
           เกินกว่าที่กำหนด)    
    13. จัดทำคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาศึกษาฯ  เสนอกรมฯ 1-2  วัน  
           ลงนาม    
    14. จัดส่งสำเนาคำสั่งฯ  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 1  วัน  
    15. ลงทะเบียนในรายละเอียดของผู้ลาศึกษา 30  นาที - 1  ชม. ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ลาศึกษา  
    16. เก็บแฟ้ม 30  นาที - 1  ชม.  
    17. ตรวจเช็คข้อมูลข้าราชการลาศึกษา  เพื่อจัดทำหนังสือ 1  วัน  
           แจ้งให้กองการเงินและบัญชีทราบทุก  6  เดือน    
       
       
       
133 ข้าราชการขอขยายเวลา 1. ร่าง/ส่งพิมพ์  เสนอกรมฯ  อนุมัติให้ข้าราชการที่ 30-45  นาที/ ราย ตามระเบียบ  ก.พ.  ว่าด้วย  
  ศึกษาต่อ      ประสงค์ขยายเวลาศึกษาต่อ   การพัฒนาข้าราชการ  
    2. เมื่อกรมฯ  อนุมัติแล้ว  แจ้งให้ข้าราชการผู้นั้นมาจัดทำ 45  นาที พลเรือน  โดยการให้ไป  
         สัญญาฯ  คนละ  3  ชุด   ศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ  
    3. ตรวจสอบสัญญาฯ  และลงนามเป็นพยาน 30-45  นาที /  พ.ศ. 2540  
    (3  ฉบับ)  
    4. เสนอสัญญาฯ  ให้ผู้รับสัญญาลงนาม 30  นาที  
    5. จัดทำคำสั่งฯ  และเสนอกรมฯ  ลงนาม 30  นาที / ราย  
    6. เมื่อกรมฯ  ลงนามแล้ว  แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 10  นาที  
    7. ลงทะเบียนในรายละเอียด 15  นาที  
    8. เก็บแฟ้ม 5  นาที  
       
       
134 การรายงานตัวข้าราชการ 1. ให้ข้าราชการที่มารายงานตัวกลับ  กรอกแบบฟอร์ม 10  นาที  
  กลับจากลาศึกษา      รายงานตัวกลับ  พร้อมแนบเอกสารจากสถาบันการศึกษา    
    2. จัดทำหนังสือสอบถามต้นสังกัดว่าข้าราชการมา 10  นาที  
         รายงานตัวตามที่แจ้งหรือไม่    
    3. เมื่อได้รับแจ้งจากต้นสังกัดแล้ว  เตรียมจัดทำคำสั่ง 30  นาที  
         ให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติราชการ    
    4. เมื่อกรมฯ  ลงนามคำสั่งแล้ว  แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 15  นาที  
       
    5. ลงทะเบียนในรายละเอียด 10  นาที  
    6. เก็บแฟ้ม 5  นาที  
       
135 การคำนวณระยะเวลา 1. เมื่อรับแจ้งเรื่องข้าราชการที่เคยลาศึกษาจะลาออก 20  นาที  
  และการชดใช้ทุนการศึกษา      โดยจัดทำหนังสือ  ด่วนที่สุด  ถึงกองการเงินฯ      
         เพื่อสอบถามจำนวนเงินที่รับไปทั้งหมดระหว่างลาศึกษา    
    2. เมื่อได้รับแจ้งจำนวนเงินแล้ว  ทำการคำนวณระยะเวลา 30-45  นาที คำนวณตามขั้นตอนของ  
         และการชดใช้ทุน  (ถ้ามี)  ตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลาง   กรมบัญชีกลาง  
         กำหนด    
    3. แจ้งให้ข้าราชการผู้นั้นมาเซ็นต์รับทราบจำนวนทุน 30  นาที  
         ที่จะต้องชดใช้  (ถ้ามี)    
    4. เสนอกรมฯ  ให้ทราบ  และอนุมัติการชดใช้ทุน  โดยเสนอ 30  นาที  
         ผ่านกองกฎหมายและที่ดิน    
    5. เมื่อกรมฯ  อนุมัติแล้ว  แจ้งให้ข้าราชการผู้นั้นดำเนินการ 30  นาที  
         ชดใช้ทุนทันทีภายในกำหนด  ตามระเบียบ    
    6. กรณีไม่ชดใช้  แจ้งต้นสังกัดดำเนินการตามระเบียบ 10  นาที  
    7. แจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง  พร้อมแนบ 30-45  นาที  
         เอกสาร    
       
       
       
136 ข้าราชการเป็นอาจารย์พิเศษ 1. ร่าง/ส่งพิมพ์  เสนอกรมฯ  อนุมัติ  (ตามสายงาน) 30-45  นาที ตามระเบียบสำนัก  
  ให้หน่วยงานนอกกรมฯ      ตัวบุคคลเป็นอาจารย์พิเศษตามระเบียบที่กำหนด   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
    2. เมื่อกรมฯ  อนุมัติแล้ว สำเนาแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 5-10  นาที ที่  นร  0216/ว 225  
    3. เก็บแฟ้ม 2-3  นาที ลงวันที่  30  ตุลาคม  2538  
       
137 ข้าราชการไปฝึกอบรมภายใน 1. ร่าง/ส่งพิมพ์  เสนอกรมฯ  อนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการ 30  นาที ตามระเบียบสำนัก  
  ประเทศ  ที่ต้องทำสัญญาฯ      ฝึกอบรม   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
  ตามระเบียบ 2. เมื่อกรมฯ  อนุมัติแล้ว  แจ้งให้มาทำสัญญาฝึกอบรม 10-20  นาที ที่  นร  0206/ว 157  
    3. ตรวจสอบสัญญาฯ / ลงนามเป็นพยาน 30-45  นาที / ราย ลงวันที่  3  พฤศจิกายน 2543  
    4. เสนอให้ผู้รับสัญญาฯ  ลงนาม 15  นาที  
    5. เก็บแฟ้ม 5  นาที  
       
138 การดำเนินงานเกี่ยวกับทุนจาก 1. การเสนอชื่อผู้สมัครรับทุน   ฝ่ายวางแผนและ
  กรมวิเทศสหการ  เพื่อส่ง 1.1 แปลหลักสูตรและคุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน 3-10  นาที 1. ขึ้นอยู่กับความยากง่าย ประเมินผล
  ข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม       จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย   และเนื้อหาหลักสูตร งานศึกษาและฝึกอบรม
  ประชุม  ดูงาน  และสัมมนา   ภาคภาษาอังกฤษ ภายนอก
    ต่างประเทศ 1.2 วิเคราะห์ทุนและหลักสูตร 3-5  นาที โทร.  0 2583 4194
    1.3 ร่าง/ส่งพิมพ์หลักสูตรทุน / ถ่ายสำเนาเอกสาร 20-30  นาที 1-3 ขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อหา  
          หลักสูตรแจ้งเวียนสำนักฯ ต่าง    เพื่อพิจารณา   หลักสูตรภาษาอังกฤษ  
          เสนอชื่อผู้สมัคร    
       
    1.4 ติดตามและรวบรวมรายชื่อข้าราชการ 15-20  นาที  
          ที่สมัครรับทุน    
    1.5 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน 3-5  นาที  
    1.6 ขออนุมัติกรมฯ  และร่างหนังสือเสนอชื่อผู้สมัคร 15-20  นาที  
          รับทุน  ไปให้กรมวิเทศสหการ  และสถาบัน    
          เกษตราธิการ    
    1.7 สำเนาแจ้งผู้สมัครรับทุนทราบ  เมื่อกรมฯ  อนุมัติ 3-5  นาที  
    1.8 แจ้งให้ผู้สมัครรับทุนไปเข้ารับการทดสอบ 3-5  นาที  
          ภาษาอังกฤษ    กรมวิเทศสหการ    
    2. แจ้งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ    
    2.1 สอบผ่าน  แจ้งให้ผู้สมัครรับทุนไปรับใบสมัคร 1-3  นาที  
          ภาษาอังกฤษมากรอกรายละเอียดส่งให้แหล่งทุน    
    2.2 สอบไม่ผ่าน    
    3. ติดตามผลการอนุมัติทุนจากกรมวิเทศสหการและ    
         แหล่งทุน    
    3.1 แจ้งผลการอนุมัติทุน / ให้คำแนะนำกับผู้ได้รับทุน 15-20  นาที  
          ในการจัดทำใบลา / สัญญาการรับทุน  และเอกสาร    
          ที่เกี่ยวข้อง    
       
       
       
    3.2 ร่าง/ส่งพิมพ์  หนังสือขออนุมัติให้ข้าราชการ 15-20  นาที ตามระเบียบว่าด้วยการให้  
          เดินทางไปต่างประเทศ  และขอออกหนังสือเดินทาง   ข้าราชการไปศึกษา  
          หรือต่ออายุหนังสือเดินทาง  VISA   ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  
    4. ทำสัญญาการรับทุนไปต่างประเทศ   และดูงาน    ต่างประเทศ  
    4.1 ให้คำแนะนำในการจัดทำสัญญาการรับทุน 10-15  นาที พ.ศ. 2512  และ พ.ศ. 2535  
          ไปศึกษา  ฝึกอบรม    ต่างประเทศ    
    4.2 ตรวจสอบ / รวบรวมและเป็นพยานในสัญญาฯ 10-15  นาที  
           การรับทุน    
    4.3 ร่าง/พิมพ์ และเสนอสัญญาฯ  ให้กรมฯ  ลงนาม 15-20  นาที  
    4.4 ร่างหนังสือนำส่งสำเนาให้เลขาธิการ  ก.พ. 15-20  นาที  
          และอธิบดีกรมวิเทศสหการ    
    4.5 เมื่อผู้รับทุนเดินทางกลับจากต่างประเทศแล้ว 5-10  นาที  
          แจ้งให้ผู้รับทุนมารับสำเนาสัญญาฯ  คืน  จำนวน    
          1  ชุด  เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน    
    5. ออกคำสั่งให้ข้าราชการที่ได้รับทุนไปศึกษา / ฝึกอบรม    
         ออกเดินทางไปต่างประเทศ    
    5.1 ร่าง/ส่งพิมพ์คำสั่งให้กรมฯ  ลงนาม 15-20  นาที  
    5.2 สำเนาคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 1-2  นาที  
    5.3 เก็บแฟ้ม    
       
       
    6. แจ้งวันรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ    
    6.1 ร่าง/ส่งพิมพ์หนังสือเพื่อแจ้งวันรายงานตัวกลับ 15-20  นาที  
          เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ได้รับทุนไปยัง    
          เลขาธิการ  ก.พ.  และอธิบดีกรมวิเทศสหการ    
    7. ออกคำสั่งให้ข้าราชการที่ได้รับทุนกลับเข้าปฏิบัติ    
         หน้าที่ราชการตามปกติ    
    7.1 ร่าง/ส่งพิมพ์คำสั่งให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติ 10-15  นาที  
          หน้าที่ราชการตามปกติ    
    7.2 สำเนาคำสั่งกลับเข้าปฏิบัติรับราชการของผู้ได้รับทุน 1-2  นาที  
          ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ    
    7.3 เก็บแฟ้ม 1-2  นาที  
    8. ส่งรายงานของผู้ได้รับทุนทุกประเภท    
    -  ติดตาม / สรุป / ร่าง  และส่งพิมพ์หนังสือ  เพื่อส่ง 15-20  นาที  
        รายงานของผู้รับทุนไปให้กระทรวงฯ  และหน่วยงาน    
        ที่เกี่ยวข้องทราบ    
    9.  เก็บแฟ้ม    
       
       
       
       
       
    ทุนประเภท  2    
    1. การขอรับความเห็นชอบในการรับทุนประเภท  2 5-10  นาที  
    -  อ่านและพิจารณาวิเคราะห์ทุน    
    -  ติดต่อประสานงานและให้คำแนะนำกับผู้รับทุน    
        เพื่อรับเอกสารที่เกี่ยวข้องไปจัดทำ    
    -  ร่าง/ส่งพิมพ์หนังสือถึงเลขาธิการ  ก.พ.    
       เพื่อขอความเห็นชอบในการรับทุนประเภท  2    
    -  ติดตามหนังสือตอบให้ความเห็นชอบจาก    
       สำนักงาน  ก.พ.    
    2. การขออนุมัติตัวบุคคล    
    -  ให้ข้าราชการที่ได้รับทุนจัดทำใบลา 3-5  นาที  
    -  ร่าง/ส่งพิมพ์หนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและ    
       สหกรณ์  เพื่อขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปศึกษา    
       หรือฝึกอบรม    ต่างประเทศ    
    3. ดำเนินการเหมือนขั้นตอนที่  4-9    
    การคำนวณระยะเวลาและการชดใช้ทุนศึกษา    
    หรือฝึกอบรมกรณีผิดสัญญา    
    1. เมื่อได้รับแจ้งเรื่องข้าราชการที่ลาศึกษาหรือฝึกอบรม 30  นาที  
         จะลาออกจากกรมฯ  ต้องดำเนินการจัดทำหนังสือ    
         ด่วนที่สุด  ถึงกองการเงินและบัญชี  เพื่อสอบถาม    
       
         จำนวนเงินที่รับไปทั้งหมดระหว่างลาศึกษา  หรือฝึกอบรม    
         ของข้าราชการผู้นั้น    
    2. เมื่อได้รับแจ้งจำนวนเงินจากกองการเงินและบัญชีแล้ว 30  นาที - 45  นาที  
         ทำการคำนวณระยะเวลาและการชดใช้ทุนของ    
         ข้าราชการผู้นั้นว่ามีหรือไม่  ตามแบบฟอร์มที่    
         กรมบัญชีกลางกำหนด    
    3. แจ้งให้ข้าราชการผู้นั้นมาเซ็นต์รับทราบจำนวนทุน 30  นาที  
         ที่จะต้องชดใช้  (ถ้ามี)    
    4. เสนอกรมฯ  ให้ทราบ  และอนุมัติให้ข้าราชการผู้นั้น 30  นาที  
         ชดใช้ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม  โดยเสนอเรื่องผ่าน    
         กองกฎหมายและที่ดิน    
    5. เมื่อกรมฯ  อนุมัติแล้ว  แจ้งให้ข้าราชการผู้นั้นดำเนินการ 30  นาที  
         ชดใช้ทุนทันที  ภายในกำหนด  ตามระเบียบ    
    6. เก็บแฟ้ม 3-5  นาที  
    7. กรณีไม่ชดใช้ทุน  แจ้งต้นสังกัดดำเนินการตามระเบียบ    
         ต่อไป    
    8. แจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง  พร้อมแนบ 30  นาที  
         เอกสาร    
       
       
       
139 การสร้างหลักสูตรและจัดทำ 15  วัน ศึกษาและพิจารณาร่วมกับ ฝ่ายฝึกอบรม  1-5
  โครงการฝึกอบรมและ   วิทยากร  และนำเข้า โทร.  0 25834193
  พิจารณากำหนดงบประมาณ   พิจารณาร่วมกับคณะ โทรสาร  0 2583 6122
  ในการดำเนินการ   กรรมการพิจารณาหลักสูตร  
       
140 เสนอโครงการฝึกอบรม 5  วัน  
  ต่อผู้บังคับบัญชา  เพื่อขอ    
  อนุมัติโครงการ  และขอ    
  อนุมัติงบประมาณ    
       
141 ทำหนังสือถึงหัวหน้าหน่วยงาน 30  วัน แจ้งเวียนหน่วยงาน  
  เพื่อขอความร่วมมือในการ   ทั้งในส่วนกลาง  และ  
  ส่งคนเข้ารับการฝึกอบรม   ส่วนภูมิภาค  เพื่อทราบ  
  หรือส่งรายชื่อมาเข้ารับการ    
  คัดเลือกเพื่อเข้ารับการ    
  ฝึกอบรม    
       
142 เลือกสถานที่จัดฝึกอบรม / 7  วัน ต้องหาข้อมูลความพร้อม   
  ดำเนินการเพื่อการขอใช้   ความเหมาะสมของ  
      สถานที่  และประสานงาน  
      กับเจ้าของสถานที่  
143 ขอเบิกอุปกรณ์ในการพิมพ์ 7  วัน  
  เอกสาร  และอุปกรณ์ที่จะ    
  ต้องใช้ในการฝึกอบรม     
  ตลอดจนยืมเงินทดรองราชการ    
       
144 ทำหนังสือเชิญวิทยากร  รวมทั้ง 10  วัน วิทยากรภายใน /   
  ประสานกับวิทยากรเกี่ยวกับ   วิทยากรภายนอก  
  เอกสารและโสตทัศนูปกรณ์    
  ในการฝึกอบรม    
       
145 คัดเลือกโดยพิจารณา 3  วัน ตามเกณฑ์การพิจารณา  
  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการ   ที่กำหนด  
  ฝึกอบรม    
       
       
146 ทำหนังสือตอบรับและแจ้ง 5  วัน แจ้งเพื่อทราบทั้งใน  
  กำหนดฝึกอบรมแก่หน่วยงาน   ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
  ต้นสังกัดของผู้ได้รับการ    
  คัดเลือก  พร้อมทั้งคำแนะนำ    
       
       
147 ติดต่อและทำหนังสือเชิญ 2  วัน  
  ประธานในพิธีเปิดการ    
  ฝึกอบรม    
       
148 จัดทำเอกสารประกอบ 10  วัน ประสานงานกับโรงพิมพ์  
  การฝึกอบรมและเอกสาร   ในการจัดทำเอกสาร  
  หลักสูตรเป็นรูปเล่ม    
       
149 ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 7  วัน  
  และรายชื่อวิทยากรให้ฝ่ายโสตฯ    
  เพื่อจัดทำป้ายชื่อตั้งโต๊ะและ    
  ป้ายติดหน้าอก    
       
150 ร่างคำกล่าวและคำรายงาน 5  วัน  
  ในพิธีเปิดการฝึกอบรม    
  และจัดส่งให้ประธานในพิธี    
  แจ้งยืนยันการเข้ารับการ 2  วัน จำนวนผู้เข้ารับการ  
  ฝึกอบรมแก่ผู้ได้รับคัดเลือก   ฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร  
  ทางโทรศัพท์    
       
       
151 จัดเตรียมแบบฟอร์ม 5  วัน ประสานงานกับฝ่าย  
  การประเมินผล   วางแผนและประเมินผล  
      เพื่อออกแบบรูปแบบ  
      และเครื่องมือการ  
      ประเมินผล  
       
152 เตรียมการจัดอาหารว่างและ 1  วัน  
  เครื่องดื่ม และ/หรืออาหาร    
       
153 เตรียมความพร้อมของสถานที่ 2  วัน  
  อุปกรณ์ที่จำเป็นในพิธีเปิด    
  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ    
  ดำเนินการฝึกอบรม    
       
154 เตรียมความพร้อมในการ 2  วัน  
  ลงทะเบียน  การต้อนรับ    
  และอำนวยความสะดวก    
  แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม    
  ตลอดจนซักซ้อมเจ้าหน้าที่    
  โครงการเพื่อความเรียบร้อย    
       
155 การลงข้อมูลเผยแพร่ใน 1. สแกนเอกสาร  หรือนำข้อมูลจากแผ่นดิสก์ลงคอมพิวเตอร์ 20 นาที/เรื่อง ระบบเครือข่ายและระบบ  
  Website กรมฯ 2. ใช้โปรแกรม  Dreamweaver  แปลงข้อมูลให้เป็น  .html   Internet ของกรมต้องไม่  
    3. ถ่ายโอนข้อมูล  (FTP)  ไปสู่  SERVER  ของกรมฯ   ขัดข้องและสามารถรับ  
    4.  ตรวจสอบความถูกต้อง   ข้อมูลผ่าน server  ของ  
      กรมได้ภายในวันนั้น  
       
156 งานตรวจสอบทะเบียนและค้นหา 1. ตรวจสอบทะเบียน 15 นาที/เรื่อง ถ้าต้องตรวจสอบทะเบียน  
  เอกสาร(และแจ้งผลความคืบหน้า 2. ค้นหาเรื่องเพื่อแจ้งผลความคืบหน้าในการเสนอเรื่อง   นานเกิน 1 เดือน จะใช้เวลา  
  ในการเสนอเรื่อง)   มากกว่านี้  
       
157 การลงทะเบียนรับเอกสาร 1. รับเรื่องจากสำนัก/กองต่าง ๆ พร้อมตรวจสอบเอกสารให้ 5 นาที/ฉบับ - ถ้าเอกสารไม่ครบถ้วน งานธุรการ
    ครบถ้วน   จะแจ้งให้หน่วยงานที่ส่ง ฝ่ายบริหารทั่วไป
    2. ลงทะเบียนเลขรับหนังสือ   นำกลับไปแก้ไข โทร. 0 2241 3064
    3. ดำเนินการจัดแยกหนังสือ เสนอหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย    (ภายใน 2210)
    ตามลำดับ    
       
158 การลงทะเบียนส่งเอกสาร 1. ตรวจสอบเอกสารและความเรียบร้อยก่อนนำส่งให้ครบถ้วน 5 นาที/ฉบับ  
    2. ลงทะเบียนส่งหนังสือ    
       
       
       
159 การพิจารณาเอกสารเพื่อเสนอ 1. อ่านทำความเข้าใจกับเนื้อเรื่อง 5 นาที/เรื่อง แล้วแต่ความยาวของ  
  ผู้เกี่ยวข้อง 2. พิจารณาและบันทึกเสนอผู้เกี่ยวข้อง   เอกสาร  
       
160 การส่งเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้อง 1. การส่งเอกสารให้หน่วยงานภายในกรมฯสามเสน 15 นาที/เรื่อง  
    2. การส่งเอกสารถึงหน่วยงานภายในกรมฯ ปากเกร็ด 1 วัน/ครั้ง เมื่อฝากเรื่องส่งกับส่วน  
      สื่อสารแล้ว ส่วนสื่อสาร  
      จะต้องส่งต่อให้ผู้เกี่ยวข้อง  
      ภายในวันเดียวกันด้วย จึง  
      จะเป็นไปตามกำหนด  
    3. การส่งเอกสารภาย สชป.1-16 (ส่งซอง หรือฝากส่งทางสลก.) 1 วัน/ครั้ง ระยะเวลาที่ส่งถึง  
      สชป. 1-16 ขึ้นอยู่กับการ  
      ดำเนินการของไปรษณีย์  
       
161 การจัดทำสำเนาเอกสารส่ง 1. ถ่ายเอกสาร หรือส่งอัดสำเนา 3 นาที/แผ่น  
  ผู้เกี่ยวข้อง 2. จัดชุดเอกสาร 1-5 นาที/ชุด แล้วแต่จำนวนแผ่น  
    3. การบันทึกเพื่อส่งผู้ที่เกี่ยวข้อง 2 นาที/เรื่อง  
       
       
       
       
       
162 การค้นหาเอกสารและให้ยืม 1. ตรวจสอบทะเบียนเก็บ 30 นาที/เรื่อง ถ้าต้องตรวจสอบทะเบียน  
    2. ค้นหาแฟ้มเอกสาร   นานเกิน 1 เดือน จะใช้เวลา  
    3. ค้นหาดัชนีแสดงเรื่องในแฟ้ม   มากกว่านี้  
    4. ลงทะเบียนให้ยืม    
       
163 การเวียนคำสั่ง 1. คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการระดับ 6 ลงมา และลูกจ้างประจำ 30 นาที/เรื่อง  
    1.1 รับและตรวจสอบวันลงนาม เลขที่คำสั่งให้ถูกต้องและ    
    ลงทะเบียนคุม    
    1.2 คัดสำเนา และทำบันทึกเสนอ ฝบ.พบ.ลงนามส่งผู้เกี่ยวข้อง    
    ได้แก่ ฝงง. กอง/สำนักที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายต่าง ๆ    
    1.3 ทำหนังสือประทับตราแทนการลงชื่อเสนอผส.พบ.ลงนาม    
    ส่งสำเนาคำสั่งให้กรมบัญชีกลาง   เฉพาะคำสั่งที่มีผลให้เกิด    
    ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงินเดือนและคลังเบิกจ่าย    
    2. คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการระดับ 7-8    
    2.1 รับและตรวจสอบวันลงนาม เลขที่คำสั่งให้ถูกต้อง และ    
    ลงทะเบียนคุม    
    2.2 คัดสำเนาและทำบันทึกเสนอ ฝบ.พบ. ลงนามส่งผู้ที่     
    เกี่ยวข้อง ได้แก่ อธช. รองอธิบดี 4 ท่าน วญช. ผอ.กพศ.     
    ผพช.คก.  ฝงง.   สำนักและกองที่เกี่ยวข้อง  ฝ่ายต่าง ๆ ภายใน    
    สำนัก  และนำลง website ของกรมฯ    
       
    2.3 ทำหนังสือประทับตราแทนการลงชื่อเสนอ ผส.พบ.ลงนาม    
    ส่งสำเนาคำสั่งที่มีผลให้เกิดความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงินเดือน    
    และคลังเบิกจ่ายให้กรมบัญชีกลาง    
    3. สำเนาคำสั่งกระทรวงฯ    
    3.1 ลงทะเบียนควบคุมคำสั่งที่ได้รับ    
    2.2 คัดสำเนาและทำบันทึกเสนอ ฝบ.พบ. ลงนามส่งผู้ที่     
    เกี่ยวข้อง ได้แก่ อธช. รองอธิบดี 4 ท่าน วญช. ผอ.กพศ.     
    ผพช.คก.  ฝงง.   สำนักและกองที่เกี่ยวข้อง  ฝ่ายต่าง ๆ ภายใน    
    สำนัก และนำลง Website  ของกรมฯ      
    3.3 ทำหนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ เสนอผส.พบ.ลงนาม    
    ส่งสำเนาคำสั่งที่มีผลให้เกิดความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงินเดือน    
    และคลังเบิกจ่ายให้กรมบัญชีกลาง