เกี่ยวกับ สพบ.

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผู้บริหาร
บุคลากร
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
แผนผังโครงสร้าง
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
สถานที่ติดต่อ
Site map
ติดต่อเว็บมาสเตอร์

 

 

หน่วยงาน


หน่วยงานภายใน สพบ.
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม
ส่วนบริหารงานบุคคล
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ
ฝ่ายสวัสดิการ
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
ส่วนฝึกอบรม

หน่วยงานภายในกรมฯ


 

 

คำสั่ง / ประกาศ

คำสั่งกรมฯ

ประกาศกรมฯ

คำสั่ง/ประกาศ กระทรวงฯ

ประกาศ คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี

พนักงานราชการ


 


 

หนังสือเวียน


หนังสือเวียน สพบ.


หนังสือเวียน สลก.

 

 

ไฟล์ประกอบการประชุม
เส้นทางความก้าวหน้า
30 กันยายน 2553

<< ดาวโหลด..คลิกที่นี่>>

แผนกลยุทธ์กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(สายงานหลักภายในกรมชลประทาน)
เผยแพร่ วันที่ 16 มิถุนายน 2554

<< คลิกที่นี่>>

ไฟล์ / เอกสาร ประกอบการประชุม
วันที่ 19 สิงหาคม 2553
ณ  กรมชลประทาน ปากเกร็ด
เอกสาร..คำแนะนำการพัฒนาของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ
หลักเกณฑ์และวิธีการและวิธีการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 551/2553
แบบฟอร์ม

แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(สำหรับผู้บังคับบัญชา)
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(สำหรับคณะกรรมการประเมินผลฯ)
แบบรายงานการประเมินผลฯ
ร่างคู่มือแบบแบบสอบถามจรรยาฯ [ PowerPoint ]
แนวทางการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ ของ ก.พ. [ PowerPoint ]
แนวทางการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ ของ กรมฯ [ PowerPoint ]
การถ่ายทอดตัวชี้วัด พนักงานราชการ [ PowerPoint ]
หลักเกณฑ์การประเมินฯ พนักงานราชการ [ PowerPoint ]
 
จรรยาข้าราชการ
ข้อบังคับจรรยา
คู่มือจรรยา
ข้าราชการเกษียณ ปี 55
ลูกจ้างเกษียณ ปี 55
โครงการเรียนรู้แบบ e-learning
HR RID ทำเนียบรุ่น
 
แผ่นพับสาระน่ารู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 
IDP
 
แบบประเมินผล (ชป.135 , ชป.136 , ชป.137)
 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ สชป.1-17
 
ผลการทบทวนตัวชี้วัด สชป.1-17
 
แบบประเมินลูกจ้าง (ชป.136)
 
 

 

link อื่น ๆ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลาง
คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย VPN (VoIP)
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ชุมชนนักปฏิบัติชาวชลประทาน

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

 

 

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน
สำนักงาน ก.พ.

ติดตามความเคลื่อนไหว ก.พ.
กฎหมาย
กฎ ก.พ.
ข้อบังคับ ก.พ.
ระเบียบ ก.พ.
หนังสือเวียน ก.พ.
ประกาศ ก.พ.

กฎ ก.พ.ค.
ชื่อตำแหน่ง
ไทย-อังกฤษ
ระเบียบ ก.พ.ค.

ที่ นร 1008.3.2/140
เรื่อง การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป
 
ที่ นร 1008.3.2/180 เรื่อง การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ค้นหาใน
Google
สพบ.รายชื่อข้าราชการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

การพิมพ์หนังสือราชการในเครื่องคอมพิวเตอร์

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน
ระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ
การประเมินค่างาน
ที่ นร 1012/ว20 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่ นร 1008.1/ว 28 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551
ไฟล์ PowerPoint การบริหารวงเงินงบประมาณการเลื่อนเงินเดือน
ที่ นร 1008/ว 29 เรื่อง การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประเมิน ตาม ว10/48
เอกสารประกอบการประเมิน ตาม ว16/38

คลังความรู้ สพบ.

เช็คเมล์ เช็คเมล์สมรรถนะกรมชลประทาน Competency

คำถาม-คำตอบ การจัดตำแหน่งข้าราชการ การเลื่อน การโอน ย้าย และการกำหนดตำแหน่ง


ศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทานศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกรมชลประทาน

ศูนย์เสริมสร้างความผาสุก กรมชลประทานบัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแยกตามประเภทและระดับตำแหน่ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 2551

กรอบอัตรากำลังข้าราชการ ตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน 2551

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิม


เข้าสู่ระบบ DPIS ....คลิก


เริ่มนับ 5 ก.ค.51

Last Update :
 

 


QR Code กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ประกาศ (27 มี.ค.55)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล [ 16 พ.ค.55 ]
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ [ 16 พ.ค.55 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมชลประทาน
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงานของกรมชลประทาน
   
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554 

ที่ สพบ3765/2554 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้กรอกข้อมูลปริมาณงาน
ดาวน์โหลด .. แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลปริมาณงานของหน่วยงาน
คำอธิบายการกรอกข้อมูลปริมาณงาน

ขอข้อมูลโครงการชลประทาน (จังหวัด) และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
<<< ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >>>

download แบบประเมินค่างานของตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Path)

ที่ สพบ.2828/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งและเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ฯ

สำหรับตำแหน่ง ผส.ชป.
สำหรับตำแหน่ง ผสญ.
 
สำหรับตำแหน่ง ผอ.คป.
 
สำหรับตำแหน่ง ผอ.คบ.
 
แบบสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการที่มีต่อเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Path)
โหลด รายละเอียดการประชุมโครงสร้างฯ สชป.1-17 เมื่อ 6 ก.ค.54
ตัวอย่างคำสั่งกรมฯ การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียดการประชุมโครงสร้างฯ ส่วนกลาง เมื่อ 19 ก.ค.54


โครงการให้คำปรึกษาในการพัฒนาและวางระบบประเมินผลระดับสำนัก/กอง จนถึงระดับบุคคลสำหรับกรมชลประทาน

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน
การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
การพิจารณาเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และโครงการก่อสร้าง
คลิ๊กเข้าเว๊บเพจ  การหารือกรณีการพิจารณาคุณวุฒิและกำหนดอัตราเงินเดือนระดับปริญญาเอกPMQA  หมวด 5  ( FL )

  - บันทึกที่ สพบ 2859/2554 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554 เรื่อง การจัดรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการ PMQA หมวด 5 รอบ 12 เดือน
  - Download แบบฟอร์ม

PMQA  หมวด 5  ( PL )


แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมชลประทาน
 
 
บันทึก สพบ.ที่ 2320/2554 ลงวันที่ 5 กันยายน 2554 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554 จามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) รอบ 12 เดือน (กันยายน 2554)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
   
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (HR Scorecard) รอบ 12 เดือน

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2545
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

สรุปบทเรียนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2552
ตัวอย่าง..การสรุปบทเรียนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2552 ของ สพบ.
ประเด็นคำถามในการประชุมกลุ่มระดมความคิดเห็น โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปี 2552 เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงการทำงาน ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2552 ณ ห้องชลาลัย ชั้น 4 โรงแรมชลจันทร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี


รายงานผลสำรวจร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน (กรม)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริการของสำนัก / กอง ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

สรุปผลการติดตามการนำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้ในรอบ 6 เดือนแรก
สรุปผลหลักเกณฑ์ข้าราชการ
สรุปผลหลักเกณฑ์ลูกจ้างประจำ


คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมชลประทาน
คลิก Play เพื่อรับชม mv เพลงจำขึ้นใจ

เพลง ครองแผ่นดินโดยธรรม

การมอบอำนาจในการตัดสินใจของกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

คู่มือ
คู่มือ มาตรการบริหารกำลังคนภาครัฐ
คู่มือการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กรมชลประทาน (ฉบับปรับปรุงใหม่)
คู่มือเอกลักษณ์องค์กร
 
 
 
 
PowerPoint นำเสนอ "หลักสูตรการถ่ายทอดตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมชลประทาน
การถ่ายทอดตัวชี้วัดและคำอธิบายวิธีการกรอกแบบฟอร์มการประเมิน
การบริหารผลการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 
ประมวลภาพกิจกรรม

มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 5

เพ้นต์เสื้อ

 


ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554.....คลิกที่นี่
  ข้อมูลย้อนหลัง

 


สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล.. กรมชลประทาน.. แขวงถนนนครไชยศร.. เขตดุสิต.. กทม. ..10300

จัดทำและพัฒนาระบบโดย..ทีมงานจัดทำเว็บไซต์ สพบ.
ผู้ดูแลหน้าเว็บ : มงคล อึ่งป่อง

0 2241 3064 , 0 2241 0020 - 9 (ต่อ 2210 , 2800)
ตั้งค่าหน้าจอ [ Screen resolution ] ::: 1024 by 768 pixels