.

 

  สรุปการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการของกรมชลประทาน

 


ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ย. 2553
ชื่อตำแหน่ง
จำนวนผู้ขึ้นบัญชี
เรียกตัวถึงลำดับที่
คงเหลือขึ้นบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
1,117
25
1,092
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
525
37
488
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
329
28
301
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
18
4
14
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
24
24
หมดบัญชี
นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
78
78
หมดบัญชี
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
20
20
หมดบัญชี
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
56
19
37

** ประกาศขึ้นบัญชี 2 กรกฎาคม 2553 ....บัญชีหมดอายุ 1 กรกฎาคม 2555

 


ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ย. 2553
ชื่อตำแหน่ง
จำนวนผู้ขึ้นบัญชี
เรียกตัวถึงลำดับที่
คงเหลือขึ้นบัญชี
สถาปนิกปฏิบัติการ
61
4
57
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
62
4
58

** ประกาศขึ้นบัญชี 2 กรกฎาคม 2553 ....บัญชีหมดอายุ 30 กันยายน 2554

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ย. 2553
ชื่อตำแหน่ง
จำนวนผู้ขึ้นบัญชี
เรียกตัวถึงลำดับที่
คงเหลือขึ้นบัญชี
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
36
36
หมดบัญชี
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
4
4
หมดบัญชี
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
3
1
2
วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
3
1
2
นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
5
5
หมดบัญชี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
311
6
305
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
21
2
19
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
6
6
หมดบัญชี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
160
8
152

** ประกาศขึ้นบัญชี 7 ตุลาคม 2552 ....บัญชีหมดอายุ 6 ตุลาคม 2554

สรุปข้อมูลโดย...ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักพัฒนาโครงสร้างฯ โทร. 0 2241 7555 (สายใน 2411)

 


สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล.. กรมชลประทาน.. แขวงถนนนครไชยศร.. เขตดุสิต.. กทม. ..10300

จัดทำและพัฒนาระบบโดย..ทีมงานจัดทำเว็บไซต์ สพบ.
ผู้ดูแลหน้าเว็บ : นายมงคล อึ่งป่อง

0 2241 3064 , 0 2241 0020 - 9 (ต่อ 2210)
ตั้งค่าหน้าจอ [ Screen resolution ] ::: 1024 by 768 pixels