Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form


ค้นหาใน GOOGLE


facebook

 

        

log in เข้าสู่ระบบ
1455175317316
แนะนำเกม
1455175875253

ban v9716-size540

ban v12161-size540

ban v3792-size540

ประกาศ
10 คำสั่งล่าสุด

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 469/2559 เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งและการรับส่งงาน

469-59

คำสั่งกรมชลประทาน  ที่ ข 469/2559  เรื่อง  การพ้นจากตำแหน่งและการรับส่งงาน

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

Last Updated (Friday, 08 April 2016 14:22)

 
 vian sbk

<< ดูทั้งหมด >>

VDO บันทึกการประชุม อบรม สัมมนา บรรยายพิเศษ

          สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จัดการบรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และการทำงานอย่างไรให้มีความสุข วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 โดยนายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่องทิศทางการพัฒนาระบบราชการ โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร. จากนั้น ช่วงบ่าย เป็นการบรรยาย ในหัวห้อ การทำงานอย่างไรให้มีความสุข โดย พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา เป็นผู้บรรยาย ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชล

รูปกิจกรรม

bluedot การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการ วันที่ 20 ก.พ. 2556
bluedot VDO บันทึกการประชุมชี้แจง การใช้โปรแกรมระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (EPP+) ในส่วนของดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน วันที่ 26 ก.พ. 2556 
 

ข่าวกิจกรรม สบค.

“โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน (Culture Day)”

News image

วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 9:30 น.นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะผู้บริหาร กรมชลประทาน เปิดโครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน (Culture ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Wednesday, 13 January 2016

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

News image

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมชลประทาน ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 13 ตำแหน่ง วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (อำนวยการสนามสอบ) และคณะเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Monday, 23 November 2015

ประชุมจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบป

News image

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559... รายละเอียดเพิ่มเติม

Tuesday, 17 November 2015

ต้อนรับคณะนิสิต สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ วิทยาลัยวัตกรรมการ

News image

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 - 17:00 น.สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ต้อนรับคณะนิสิต สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ วิทยาลัยวัตกรรมการจัดการ มหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับมอบหมายให้บรรยายในหัวข้อ “ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกรมชลประทาน ”... รายละเอียดเพิ่มเติม

Monday, 9 November 2015

การประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชกรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง(HiPP

News image

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9:30 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชกรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง(HiPPS) โดยมี นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Wednesday, 4 November 2015

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน คร

News image

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9:30 น.นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ครั้งที่ 6/2558 โดยมี นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป... รายละเอียดเพิ่มเติม

Monday, 2 November 2015

ประชุมหารือการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานกรมชลประทาน

News image

วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 10:00 น.นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมหารือการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานกรมชลประทาน ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Friday, 30 October 2015

โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ

News image

นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน กำ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Friday, 18 September 2015

การประชุม คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำ

News image

การประชุม คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนญงาน ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กร... รายละเอียดเพิ่มเติม

Wednesday, 19 August 2015

โครงการพัฒนาบุคลกรเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ “ KM BUD

News image

โครงการพัฒนาบุคลกรเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ “ KM BUDDY 2015 ” สบค. & กพด. ณ สโมสรกรมชลประทาน สามเสน รายละเอียดเพิ่มเติม

Friday, 14 August 2015

-
+
10
ผู้อำนวยการสำนัก
ceo manas-4
         นายมนัส กำเนิดมณี
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานความก้าวหน้า

new999Update 4/10/2559
K2K3

789789 
emp 29052558 

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
แบบสำรวจความไม่พึงพอใจ
ท่านไม่พึงพอใจการปฏิบัติงานหน่วยงานใดมากที่สุด ปีงบประมาณ 2559
 
แบบแสดงความคิดเห็นความไม่พึงพอใจ
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สบค.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้78
mod_vvisit_counterเมื่อวาน262
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้78
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7841
mod_vvisit_counterเดือนนี้16474
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว73633
mod_vvisit_counterรวม1645558

Online (20 minutes ago): 5
Your IP: 54.163.94.5
,
Today: Dec 11, 2016
ขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
We have 18 guests online