Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
พนักงานราชการ
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form


ค้นหาใน GOOGLE


facebook

              

              

              

 jetjumnong-500

        

log in เข้าสู่ระบบ
1455175317316
แนะนำเกม
1455175875253

ban v9716-size540

ban v12161-size540

ban v3792-size540

ประกาศ
10 คำสั่งล่าสุด

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 469/2559 เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งและการรับส่งงาน

469-59

คำสั่งกรมชลประทาน  ที่ ข 469/2559  เรื่อง  การพ้นจากตำแหน่งและการรับส่งงาน

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2016 เวลา 14:22 น.)

 
 vian sbk

<< ดูทั้งหมด >>

VDO บันทึกการประชุม อบรม สัมมนา บรรยายพิเศษ

          สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จัดการบรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และการทำงานอย่างไรให้มีความสุข วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 โดยนายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่องทิศทางการพัฒนาระบบราชการ โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร. จากนั้น ช่วงบ่าย เป็นการบรรยาย ในหัวห้อ การทำงานอย่างไรให้มีความสุข โดย พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา เป็นผู้บรรยาย ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชล

รูปกิจกรรม

bluedot การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการ วันที่ 20 ก.พ. 2556
bluedot VDO บันทึกการประชุมชี้แจง การใช้โปรแกรมระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (EPP+) ในส่วนของดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน วันที่ 26 ก.พ. 2556 
 

ข่าวกิจกรรม สบค.

ความก้าวหน้าผลดำเนินงานอาคารควบคุมติดตามการบริหารจัดการน้ำ

News image

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. นางปรียาพร จันทโรภาส ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและประเมินบุคคล เข้าร่วมประชุมพิจารณาความก้าวหน้าผลดำเนินงานอาคารควบคุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการชลประทาน ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน... รายละเอียดเพิ่มเติม

ศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2017

ประชุมคณะทำงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

News image

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล และ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานประชุมคณะทำงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทานกรมชลประทาน สามเสน กรุงเท... รายละเอียดเพิ่มเติม

ศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2017

ประชุมหารือการขอเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่

News image

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ประชุมหารือการขอเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน... รายละเอียดเพิ่มเติม

ศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2017

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการของการฌาปนกิจสงเคราะห์

News image

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมชลประทาน ณ ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน... รายละเอียดเพิ่มเติม

พฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2017

ประชุมหารือโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ

News image

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานประชุมหารือโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารผ่านสื่อต่างๆของกรมชลประทาน ณ ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน... รายละเอียดเพิ่มเติม

พฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2017

ประชุมหารือออกแบบโปรแกรมติดตามงานของส่วนวินัยและระบบคุณธรรม

News image

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานประชุมหารือออกแบบโปรแกรมติดตามงานของส่วนวินัยและระบบคุณธรรม ณ ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเ... รายละเอียดเพิ่มเติม

พุธ, 22 กุมภาพันธ์ 2017

ประชุมพนักงานราชการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

News image

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ประชุมพนักงานราชการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเ... รายละเอียดเพิ่มเติม

พุธ, 22 กุมภาพันธ์ 2017

ห้โอวาทข้าราชการบรรจุใหม่ ที่มารายงานตัว

News image

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ให้โอวาทข้าราชการบรรจุใหม่ ที่มารายงานตัว ในตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏฺิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทานกรมชลประทาน สามเสน กรุงเท... รายละเอียดเพิ่มเติม

พุธ, 22 กุมภาพันธ์ 2017

การบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ครั้งที่ 2/2560

News image

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายโสภณ ขำเกิดผู้อำนวยการส่วนวินัยและระบบคุณธรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง รักษาการ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ประชุมกรม อาคารอำนวยการ ชั้น 3 กรมชลประทาน สามเสน... รายละเอียดเพิ่มเติม

อังคาร, 21 กุมภาพันธ์ 2017

การมอบอำนาจหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1-17

News image

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในการประชุมการมอบอำนาจหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 4 กรมชลประทาน สามเสน... รายละเอียดเพิ่มเติม

อังคาร, 21 กุมภาพันธ์ 2017

-
+
10
ผู้อำนวยการสำนัก
ceo manas-4
         นายมนัส กำเนิดมณี
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานความก้าวหน้า

new999Update 1/2/60
K2K3

789789 
 03022560

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
แบบสำรวจความไม่พึงพอใจ
ท่านไม่พึงพอใจการปฏิบัติงานหน่วยงานใดมากที่สุด ปีงบประมาณ 2559
 
แบบแสดงความคิดเห็นความไม่พึงพอใจ
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สบค.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้46
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1054
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8465
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8613
mod_vvisit_counterเดือนนี้33914
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว31571
mod_vvisit_counterรวม1729242

Online (20 minutes ago): 4
Your IP: 54.158.100.26
,
Today: ก.พ. 25, 2017
ขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์