Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
พนักงานราชการ
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form


ค้นหาใน GOOGLE


facebook

              

              

              

 jetjumnong-500

        

600314 policyfordep Page 1

600314 policyfordep Page 2

600314 policyfordep Page 3

600314 policyfordep Page 4

600314 policyfordep Page 5

log in เข้าสู่ระบบ
1455175317316
แนะนำเกม
1455175875253

ban v9716-size540

ban v12161-size540

ban v3792-size540

ประกาศ
10 คำสั่งล่าสุด

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 469/2559 เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งและการรับส่งงาน

469-59

คำสั่งกรมชลประทาน  ที่ ข 469/2559  เรื่อง  การพ้นจากตำแหน่งและการรับส่งงาน

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2016 เวลา 14:22 น.)

 
 vian sbk

<< ดูทั้งหมด >>

VDO บันทึกการประชุม อบรม สัมมนา บรรยายพิเศษ

          สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จัดการบรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และการทำงานอย่างไรให้มีความสุข วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 โดยนายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่องทิศทางการพัฒนาระบบราชการ โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร. จากนั้น ช่วงบ่าย เป็นการบรรยาย ในหัวห้อ การทำงานอย่างไรให้มีความสุข โดย พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา เป็นผู้บรรยาย ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชล

รูปกิจกรรม

bluedot การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการ วันที่ 20 ก.พ. 2556
bluedot VDO บันทึกการประชุมชี้แจง การใช้โปรแกรมระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (EPP+) ในส่วนของดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน วันที่ 26 ก.พ. 2556 
 

ข่าวกิจกรรม สบค.

ประชุมติดตามการพัฒนาโปรแกรมด้านวินัย

News image

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล นายโสภณ ขำเกิด ผู้อำนวยการส่วนวินัยและระบบคุณธรรม และเจ้าหน้าที่ประชุมติดตามการพัฒนาโปรแกรมด้านวินัย พัฒนาโดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 4 กรมชลประทาน สามเสน... รายละเอียดเพิ่มเติม

ศุกร์, 21 เมษายน 2017

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานพนักงานราชการ

News image

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานพนักงานราชการกรมชลประทาน ครั้งที่ 3/2560 เพืออนุมัติการเกลี่ยอัตรากำลังและการจัดสรรกรอบอัตรกำลังพนักงานราชการตามมาตรฐานขั้นต่ำ ของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 4 กรมชลประทาน สามเสน... รายละเอียดเพิ่มเติม

ศุกร์, 21 เมษายน 2017

ชี้แจงการจัดทำกระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

News image

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นางศิวพร ภมรประวัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานประชุมชี้แจงการจัดทำกระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ห้องนันทนาการ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 กรมชลประทาน สามเสน... รายละเอียดเพิ่มเติม

พฤหัสบดี, 20 เมษายน 2017

การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาข้าราชการ

News image

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาข้าราชการเป้น Smart Officer ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบัน... รายละเอียดเพิ่มเติม

อังคาร, 18 เมษายน 2017

ประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3/2560

News image

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30น. นางศิวพร ภมรประวัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3/2560 เพื่อทราบรายงายการดำเนินงานตามแผนงานสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ชั้น 4 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเท... รายละเอียดเพิ่มเติม

อังคาร, 18 เมษายน 2017

ประชุมประเมินข้าราชการบรรจุใหม่

News image

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.30น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานประชุมประเมินข้าราชการบรรจุใหม่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้อง 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทานกรมชลประทาน สามเสน กรุงเท... รายละเอียดเพิ่มเติม

อังคาร, 18 เมษายน 2017

เลือกบุคลากรเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่างประเทศ

News image

วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายมนัส กำเนิดมณี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2560 วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาสาชาวิชาการรับทุนไปศึกษา ณ ต่างประเทศ โดยมี นายสาธิต มณีผาย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน เป็นปร... รายละเอียดเพิ่มเติม

อังคาร, 18 เมษายน 2017

ประชุมคณะกรรมบริหารงานลูกจ้างชั่วคราว

News image

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมบริหารงานลูกจ้างชั่วคราว กรมชลประทาน ณ ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 4 กรมชลประทาน สามเสน... รายละเอียดเพิ่มเติม

อังคาร, 18 เมษายน 2017

ข้อสรุปแนวทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

News image

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 4 กรมชลประทาน สามเสน... รายละเอียดเพิ่มเติม

อังคาร, 18 เมษายน 2017

ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560

News image

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 13.30น. นายจำนงค์ เมตตาจิตร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและเลขาคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 5/2560 โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม ณ ห้อง 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทานกรมชลประทาน สามเสน กรุงเท... รายละเอียดเพิ่มเติม

ศุกร์, 7 เมษายน 2017

-
+
10
ผู้อำนวยการสำนัก
ceo manas-4
         นายมนัส กำเนิดมณี
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานความก้าวหน้า

new999Update 16/3/60
K2K3

789789 
 03022560

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
แบบสำรวจความไม่พึงพอใจ
ท่านไม่พึงพอใจการปฏิบัติงานหน่วยงานใดมากที่สุด ปีงบประมาณ 2559
 
แบบแสดงความคิดเห็นความไม่พึงพอใจ
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สบค.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้231
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2875
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้11235
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว14291
mod_vvisit_counterเดือนนี้49292
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว69409
mod_vvisit_counterรวม1851065

Online (20 minutes ago): 30
Your IP: 23.20.24.116
,
Today: เม.ย. 27, 2017
ขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
เรามี 78 บุคคลทั่วไป ออนไลน์