คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1564/2561 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้เชี่ยวชาญ (จำนวน 4 ราย 1.นายศุภณัฐ ปริยชาติ 2.นายชัยฤกษ์ ชัยสวัสดิ์ 3.นายธเนศร์ สมบูรณ์ 4.นางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1564/2561 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้เชี่ยวชาญ (จำนวน 4 ราย 1.นายศุภณัฐ ปริยชาติ 2.นายชัยฤกษ์ ชัยสวัสดิ์ 3.นายธเนศร์ สมบูรณ์ 4.นางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1564/2561 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้เชี่ยวชาญ

จำนวน 4 ราย

1.นายศุภณัฐ ปริยชาติ

2.นายชัยฤกษ์ ชัยสวัสดิ์

3.นายธเนศร์ สมบูรณ์

4.นางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา