คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1837/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 10 ราย)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1837/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 10 ราย)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1837/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 10 ราย)

1. นางบุศรินทร์ โตโพธิ์ไทย
2. นายยุวดี ใจซื่อตรง
3. นางจรินทร์ หล้าล้ำ
4. นางสาวสิรภัทร สุขประสงค์
5. นางสาวดวงพร สินธุฉาย
6. นายจิระภัทร์ ศรีเดช
7. นายไพโรจน์ เตชะเจริญสุขจีระ
8. นายมหิทธิ์ วงศ์ษา
9. นายคณวัฒน์ รุ่นประพันธ์
10. นายศิริพงษ์ จิตรีพีทย์

ดาวน์โหลดคำสั่ง

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2019 เวลา 14:05 น.)

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา