ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (จำนวน 36 ราย 1.นายกิตติพร ฉวีสุข - 36.นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (จำนวน 36 ราย 1.นายกิตติพร ฉวีสุข - 36.นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล)

ประกาศกรมชลประทาน  เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ 

จำนวน  36 ราย

1.นายกิตติพร ฉวีสุข

2.นายวิจิตร ลิมปกรณ์กุล

3.นายประเสริฐ เล็กรุ่งเรืองกิจ

4.นายชัยรัตน์ ชัยสวัสดิ์

5.นางพยุงศรี มโนรถ

6.น.ส.อรุณี พงษ์พรประเสริฐ

7.นางสุนทรี ใหญ่สว่าง

8.นางสาวฐิติรัตน์ ภาติกร

9.น.ส.ศิริวรรณ ศรีประศาสตร์

10.น.ส.มุกดา พูนประสาทศิลป์

11.นางเบ็ญจมาศ วิไลวงษ์

12.นายวุฒิพงศ์ ปัณฑุกำพล

13.นางธนินี อดุลกิตติพร

14.น.ส.นันดา ศิรินุวัฒน์

15.นางพัชรี สหัสสานนท์

16.นางทัศพร ศรีปรีชานันท์

17.นายปุริมพัฒน์ เกิดนิมิตร

18.นายบุญเลิศ โอวาสิทธิ์

19.นายสนั่น ทองพนัง

20.นายสุเทพ ลาภเหลือ

21.นายสมศักดิ์ ออมสิน

22.นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์

23.นายวิเชียร ยางงาม

24.นายอโณทัย ศรีเจริญ

25.นายจุฑามิตร ใจสมุทร

26. -

27. -

28. -

29.น.ส.วันทนา อินทร์แจ้ง

30.น.ส.ชุตินาฏ มะลิวัลย์

31.นายเจษฎา รำพึงนิตย์

32.น.ส.นันทนา เพ็งคำ

33.น.ส.นฤมล สุทธิพงษ์

34.นางลลิดา ธัยยามาตร์

35.น.ส.สมคิด นิธิเกียรติชัย

36.นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา