ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (จำนวน 30 ราย 1.นายวีรวุฒิ เฉลียงวาศ - 30.นายสัมภาษณ์ ตระกูลอภิสิทธิ์)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (จำนวน 30 ราย 1.นายวีรวุฒิ เฉลียงวาศ - 30.นายสัมภาษณ์ ตระกูลอภิสิทธิ์)

ประกาศกรมชลประทาน  เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง  (เลื่อน)  ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษลงมา 

จำนวน  30  ราย

 

1.นายวีรวุฒิ เฉวียงวาศ

2.นายสงวน สว่างโคกกรวด

3.นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์

4.นายอัตถศรณ์ เรืองสอาด

5.นายอภิชาติ วัฒนาอุดมชัย

6.นายนพดล ปิยะธรรมธาดา

7.นายรติ กฤษณกรรณ์

8.นายวุฒามาตย์ นาควิเชตร์

9.นายสนฑ์ จินดาสงวน

10.นายรุทธ์ อินนุพัฒน์

11.นายปรัชญา ปักษี

12.นายกิตติภพ พฤกษากิจขจี

13.นางแน่งน้อย ฤกษ์ถนอม

14.น.ส.สุพจนาถ รื่นเอม

15.นายสมใจ นาควารี

16.นางวลัยภรณ์ ปรีชาสุนทรรัตน์

17.นางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์

18.นางพิรญาณ์ ศรีสวัสดิ์

19.นายวีระชัย ชูพิศาลยโรจน์

20.นางสกุนตลา ผาติธรรมรักษ์

21.นายอภิชาติ เมฆอัคฆกรณ์

22.นางประไพ กลิ่นขจร

23.นายชวลิต ธรรมรัตนะศิริ

24.นายสุพัฒน์ อัครภูศักดิ์

25.นางยาหยี ตรีเนตร

26.นางวัฒนา คำคม

27.นายยุทธนา จิตวรานนท์

28.ว่าที่ ร.ท.ธาดา พูนทวี

29.นายชัยฤกษ์ ชัยสวัสดิ์

30.นายสัมภาษณ์ ตระกูลอภิสิทธิ์

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา