ขอส่งรายงานสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการสำนัก/กอง และ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form