ประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา และการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form