รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้ดวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 30 เมษายน 2558)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form