สบค.2922/2558 เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมชลประทานใหม่

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form